Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ İHALE YÖNETMELİĞİ

  GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ İHALE YÖNETMELİĞİ

 

  Resmi Gazete Tarihi: 05/08/1997

  Resmi Gazete Sayısı: 23071

  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden:

  BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler

  Amaç ve Kapsam :

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatının her türlü alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma ihalelerinde uygulanacak olan esas, usül ve yöntemleri belirlemektir.

  Dayanak :

  Madde 2 - Bu Yönetmelik 21/05/1986 tarih ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 30/05/1991 tarih ve 3751 sayılı Kanunla değişik 13 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.

  Tanımlar :

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen:

  a) Genel Müdürlük veya İdare; Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

  b) Genel Müdür: Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

  c) Merkez Teşkilatı; Ana Hizmet Birimleri,Yardımcı Birimleri, Danışma ve Denetim Birimleri ile Spor Federasyon Başkanlıklarını,

  d) Alım Satım: Taşınır ve taşınmaz mallar ile her türlü malzeme ve ihtiyaç maddeleri hizmet ve hakların alım ve satımını,

  e) Hizmet: Kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalıştırılan aylıklı, ücretli, yevmiyeli ve sözleşmeli personel istihdamı hariç olmak üzere gerçek veya tüzel kişilere ücret karşılığında yaptırılan her türlü hizmetleri,

  f) Yapım: Her türlü inşaat,ihzarat,imalat,sondaj,tesisat,onarım,yıkma,değiştirme,iyileştirme ve montaj işlerini,

  g) Kira: Taşınır ve taşınmaz malların ve hakların kiralanması veya kiraya verilmesini,

  h) İşletme: Gençlik ve Spor faaliyetleri için gerekli olan her türlü saha, tesis, merkez ve kampların işletilmesini,

  ı) İşlettirme: İşletme faaliyetlerinin Genel Müdürlük adına gerçek ve tüzel kişilere yaptırılmasını,

  i) Trampa ve Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi:Borçlar Kanunu ile Türk Medeni Kanununun trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ile ilgili maddelerinde gösterilen işlemlerini,

  j) Taşıma: Yükleme,taşıma,boşaltma,depolama ve bunlara ilişkin ambalaj işlerini,

  k) Tahmin Edilen Bedel: İhale konusu olan işlerin tahmin edilen bedelini ve yapım işlerinde keşif bedelini,

  l) Uygun Bedel: Artırmalarda, tahmin edilen bedelden aşağıda olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğini; eksiltmelerde tahmin edilen bedeli geçmemek üzere, teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenini, bedel tahmini yapılamayan ihalelerde teklif edilen bedellerin uygun görülenini,

  m) İstekli : İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişi veya kişileri,

  n) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla işin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri,

  o) Müteahhit: Üzerine ihale yapılan istekli veya isteklileri,

  ö) Müşteri: Artırma sonunda kendisine ihale yapılan istekli veya isteklileri,

  p) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usüllerini gösteren belge veya belgeleri,

  r) Sözleşme: İdare ile taşeron, müteahhit veya müşteri arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

  s) Taşeron: Nev'i itibariyle kısımlara ayrılan işin bir kısmını idareye karşı, bedeli karşılığında gerçekleştirmeyi üstlenen gerçek ve tüzel kişi veya kişileri,

  ş) Birim Fiyatı: Her yıl için Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tespit edilerek yayınlanan fiyatı,

  t) Esas Rayiç Fiyatlar: Birim fiyatların tesbitlerinde esas alınan her yıl için Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tespit edilerek yayımlanan karsız esas inşaat gereçleri ile her türlü işçilik taşıt ve malzeme fiyatlarını,

  u) Emanet Taşeron Birim Fiyatı: %25 (yüzde yirmibeş) kar ve gider karşılığı alınmak suretiyle tespit edilen ihaleli işler birim fiyatlarının 1.15/1.25=0.92 katsayı ile çarpılmasıyla bulunan birim fiyatı, yeniden fiyat yapımlarında rayiç fiyatlara %15 (yüzde onbeş) kar ve genel gider ilave edilmiş fiyatı,

  ü) Keşif Bedeli: İşin birim fiyatlarla veya analiz yoluyla tespit edilen yeni birim fiyatlarla hesaplanan tutarını,

  v) Kesin Hesap: Fiilen yapılmış olan işin sayım,tartı,ölçü,röleve ve ataşmanlara dayanılarak hesaplanan miktarın birim ile çarpılması sonucu bulunan değerlerin tutarlarını,

  y) Yer Teslimi: Ataşman,nakliye,mesafe zaptı,tartı tutanağı,analiz,metraj,zemin kılas zaptı,mukayeseli keşif özeti,yeni fiyat zaptı,geçici ve kesin kabul tutanakları,Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayınlanan şartnamelerde belirlenen esaslara göre tanzim edilecek belgeleri,

  z) (Ek bend: 19/12/2000 - 24265 s. R.G./Yön.) Kalıcı Tesis : Arsa üzerine inşa edilecek, sökülerek, taşınarak, montaj yapılarak bir yerden başka bir yere taşınması mümkün olmayan, inşaat ve iskan veya kullanım ruhsatı alınmasını gerektirecek spor saha ve tesisleri, sporcu kamp eğitim merkezleri, sosyal tesisleri, gençlik merkezleri, hostelleri ve idari hizmet binaları gibi tesisleri,

  ifade eder.

  BİRİNCİ BÖLÜM : İhale İşlemleri

  İlkeler :

  Madde 4 - Bu Yönetmeliğin yürütülmesinde, ihtiyaçların en iyi bir şekilde uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması esastır.İhale konusunu oluşturan işler kısımlara bölünemez ancak istekli çıkmadığı takdirde, alım şekillerini değiştirecek mahiyette olmamak üzere önemli işlerin kısımlara ayrılması mümkündür.Başka istekliler tarafından karşılanması mutad olan muhtelif işler bir eksiltmede toplanamaz.Ancak ihalelerin ayrı ayrı yapılacağı açıklanmak suretiyle ilanları bir arada yapılabilir.

  Arsası temin ve tahsis edilmemiş, mülkiyet ve kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış olan ve gerekli olduğu halde imar durumu tip yapılarda tatbikat, diğerlerinde avan projeleri ve bunlara dayalı keşifleri bulunmayan yapım işleri ihaleye çıkarılamaz.Ancak arsa temin edilmesi mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartı bina ve benzeri mahiyetteki inşaatlar dışındaki ihalelerde aranmaz.

  İhale Yetkilisi :

  Madde 5 - Bu Yönetmelikte yazılı işleri yaptırmaya ve ihaleye ita amiri yetkilidir.

  İhaleye Katılabilmek Şartları :

  Madde 6 - Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliğe haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.

  İhaleye Katılamayacak Olanlar :

  Madde 7 - Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

  1) İhaleyi Yapan İdarenin;

  a) İta amirleri

  b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

  c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

  d) (a),(b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları.

  (Bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç)

  2) Bu yönetmelik ile diğer kanunlar ve yönetmeliklerdeki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar,

  Şartnameler :

  Madde 8 - İhale konusu işlerin her türlü özelliğini belirten şartname ve varsa ekleri istekli birim başkanlığınca hazırlanır.Şartnamelerde, işin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka genel olarak aşağıdaki hususların gösterilmesi zorunludur.

  a) İşin niteliği, nev'i ve miktarı,

  b) Taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi, trampa edilmesi ve üzerinde mülkiyetin gayri ayni hak tesisinde tapu kayıtlarına göre yeri, sınırı, yüz ölçümü, varsa pafta, ada ve parsel numarası ve durumu, mülkiyeti sınırlayıcı hak ve takyitler,

  c) Tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar,

  d) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,

  e) İşe başlama ve işi bitirme tarihi, gecikme halinde uygulanacak cezai müeyyideler,

  f) İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler,

  g) Gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte idarenin serbest olduğu,

  h) İhale kararının, ihale tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirlerince onaylanacağı veya iptal edileceği,

  i) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği,

  j) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmiyeceği, verilecekse şartları ve miktarı,

  k) Sözleşme konusu işlerin malzeme ve birim fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği,

  l) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartlar,

  m) İşin süresinden önce bitirilmesinde fayda görülen hallerde erken bitirme primi verilecekse miktarı, şartları ve ödeme şekli,

  n) İhtilafların çözüm şekli ve yeri,

  o) Mücbir sebep hallerinin neler olduğu.

  Şartname Genel Esasları :

  Madde 9 - Genel Müdürlük; Tip şartnamelerin genel ve ortak esaslarını belirlemeye, Şartnamelere konulmak üzere bu yönetmeliğin 8 inci maddesinde sayılan hususlarla ilgili veya bunlar dışındaki konularda genel esaslar tespit etmeye, yetkilidir.

  İKİNCİ BÖLÜM : İhaleye Hazırlık

  Tahmin Edilen Bedelin Tespiti ve Bedelin Tahmin Edilememesi :

  Madde 10 - Tahmin edilen bedel, idarece tespit edilir veya ettirilir.İşin özelliğine göre gerektiğinde bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar Belediye, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişiden soruşturulur.Tahmin edilen bedel bunun dayanaklarının da eklendiği bir hesap tutanağında gösterilir ve asıl evrak arasında saklanır.Bu bedel gerektiğinde ihale komisyonlarınca tahkik ettirilir.

  Ancak, yapım işlerinde bu işler için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili dairelerce tespit edilmiş birim fiyatları varsa bunlar uygulanır.

  Sınai, teknolojik veya sportif zorunlulukların gerektirdiği durumlarda Genel Müdürün onayı alınmak suretiyle, bedel tahmini yapılmadan kapalı teklif veya pazarlık usulü ile ihale yapılabilir.

  Onay Belgesi :

  Madde 11 - İhalesi yapılacak olan her iş için bir onay belgesi hazırlanır.Onay belgelerinde; ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, varsa proje numarası, tahmin edilen bedeli, kullanılabilir ödenek tutarı, avans ve fiyat farkı verilecekse şartları, ihalede uygulanacak usul, yapılacaksa ilanın şekli ve adedi, alınacaksa geçici teminat miktarı ve ihale komisyonu üyelerinin kaç kişi ve kimlerden oluşacağı belirtilir.

  Onay belgelerinde ayrıca, şartname ve eklerinin bedel karşılığında verilip verilmeyeceği, bedel karşılığı verilecekse bedelin ne olacağı gösterilir.

  Şartnamelerin Verilmesi :

  Madde 12 - İhalesi yapılacak işe ait şartnameler ve ekleri, ilgili birimlerce hazırlanır ve tasdikli örnekleri bedelsiz veya özelliklerine göre birimlerce takdir edilecek bir bedel karşılığında isteyenlere verilir.Şartname ve ekleri idarede bedelsiz olarak görülebilir.

  İhale Komisyonları :

  Madde 13 - İta Amiri, bu yönetmeliğin 1 inci maddesi kapsamındaki işlerin merkez ve merkez dışındaki ihaleleri için;

  a) (Değişik bend: 19/12/2000 - 24265 s. R.G./Yön.) Her yıl Genel Bütçe Kanununun (İ) cetvelinde 2886 sayılı Kanunun 51'inci maddesi ile ilgili kısmında belirtilen fatura ve benzeri belgelerin ihale komisyonu kararı yerine geçmesini sağlayan limitin beş katına kadar olan ihalelerde, hizmetin ait olduğu birimlerde birim başkanının başkanlığında, ilgili şube müdürü ve bir memurun, federasyonlarda ise genel sekreterin başkanlığında üst dereceli iki memurun katılımıyla oluşturulacak üç kişilik komisyonu,

  b) (Değişik bend: 19/12/2000 - 24265 s. R.G./Yön.) (a) bendinde belirtilen limitin üstündeki, merkezde yapılacak ihalelerde; İdari ve Mali İşler Daire Başkanının Başkanlığında, hizmetin ait olduğu birimlerde birim başkanı veya görevlendireceği şube müdürünün, federasyonlarda ise genel sekreterin, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından satın alma ile ilgili şube müdürünün katılımıyla oluşturulacak üç kişilik komisyonu (bu komisyona her yıl Genel Bütçe Kanununun (İ) cetvelinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesine göre belirlenecek limitin beş katını geçen işlerde Bütçe Dairesi Başkanı veya tevkil edeceği bir kişi de katılır), merkez dışında yapılacak ihalelerde; hizmetin ait olduğu birimlerde birim başkanının başkanlığında ve ilgili şube müdürünün, federasyonlarda ise genel sekreterin başkanlığında ve bir memurun, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından görevlendirilecek bir kişinin katılımıyla kurulacak üç kişilik komisyonu,

  c) Yapım işleri için Tesisler Dairesi Başkanının Başkanlığında, Bütçe Daire Başkanı veya tevkil edeceği bir kişi ve bir teknik elemanın katılımıyla kurulacak üç kişilik komisyonu,

  görevlendirir.

  d) (Değişik bend: 19/12/2000 - 24265 s. R.G./Yön.) İta Amiri gerekli görmesi halinde işletme, işlettirme ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi işlerinde, Spor Kuruluşları Dairesi Başkanının başkanlığında, Tesisler ve İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanları, işletme, işlettirme ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi haklarının verileceği yerin bulunduğu ilin gençlik ve spor il müdürü, bir teknik eleman ve bir hukukçunun katılımıyla ihale komisyonu kurabilir.

  Onay belgesini imzalayan, komisyonu kuran veya ihale kararlarını onaylayan ita amirleri ihale komisyonlarına başkan veya üye sıfatı ile katılamazlar.

  Komisyonların Çalışması :

  Madde 14 - İhale komisyonları eksiksiz olarak toplanır.Komisyon kararları çoğunlukla alınır.Oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir.Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak kararı imzalamak zorundadır. Komisyon Başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludurlar.

  İhale İşlem Dosyalarının Düzenlenmesi :

  Madde 15 - İhale suretiyle yapılacak işler için işlem dosyası düzenlenir.Bu dosyada onay belgesi, varsa tahmin edilen bedele ilişkin hesap tutanağı, şartname ve ekleri, gerekli projeler, ilana ilişkin belge ve gazete nüshaları, sözleşme tasarısı ile saklanmasında yarar görülen diğer belgeler bulunur.Şartnamede tekniği uygun olmayan veya gerçekleşmesi mümkün bulunmayan kayıt ve şartların bulunduğu anlaşıldığı takdirde, komisyonlar ilgili daire ve federasyon başkanlıklarına şartnameyi düzelttirmek üzere ihaleyi ertelerler.

  Bu durumda ihale, yeniden düzenlenecek şartnameye ve bu yönetmeliğin 19 uncu madde uyarınca yapılacak ilana göre yürütülür.Eksik belgelerle ihale yapılmasından ihale komisyonları sorumludur.

  İsteklilerde Aranılacak Nitelikler ve İstenecek Belgeler :

  Madde 16 - İdarece ihalelerin en elverişli koşullarda sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla, isteklilerde belirli mali ve teknik yeterlilik ve nitelikler aranabilir.Bunları tespite yarayan belgelerin neler olduğu şartnamelerde gösterilir.İstekliler şartnamelerde yazılı belgeleri eksiksiz vermek ve Türkiye'de tebligat için adres göstermek zorundadır.

  Yapım işleriyle her türlü etüd, proje, kontrollük ve müşavirlik hizmetlerine ait ihalelerde isteklilerde aranacak niteliklerin ve istenecek belgelerin neler olacağı ve kimlerce verileceği Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca hazırlanacak tüzük hükümleri de gözetilerek icra edilir.

  İhalenin İlanı :

  Madde 17 - İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur.

  a) İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar;

  İhalenin yapılacağı yerde yayımlanan gazetelerden Basın İlan Kurumunca belirlenecek gazetelerde en az bir gün ara ile yayımlanmak suretiyle iki defa ilan edilir. Ayrıca ilan metni genel müdürlükçe belirlenen bir yerdeki ihale ilan panosuna asılır.

  İlk ilan ile ihale günü arası on günden, ikinci ilan ile ihale günü arası beş günden az olamaz.

  b) Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar;

  Tahmin edilen bedeli 2886 sayılı Kanunun 17/2 maddesine göre Bütçe Kanununun (i) cetvelinde belirlenen miktarı aşan ihale konusu işler, (a) bendine göre yapılacak ilanlardan başka tirajı gözönüne alınarak, Basın İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden en az on gün önce bir defa daha ilan edilir.

  c) Resmi Gazetede yapılacak ilanlar;

  (b) bendinde belirtilen limitin 3 katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az on gün önce bir defa da Resmi Gazetede ilan edilir.

  d) İşin önemi ve özelliğine göre (a),(b) ve (c) bendlerinde belirtilen ilanların haricinde yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya diğer yayın araçları ile de ayrıca ilan edilebilir.

  e) Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için ilanın yapılıp yapılmaması konusunda karar vermeye Genel Müdürlük yetkilidir.

  İlanlarda Bulunması Zorunlu Hususlar :

  Madde 18 - İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

  a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,

  b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,

  c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usülle yapılacağı,

  d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,

  e) İsteklilerde aranılan belgelerin neler olduğu,

  f) Kapalı teklif usulü ile yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.

  Şartname ve Eklerinde Değişiklik Halinde İlan :

  Madde 19 - İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz.

  Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunlulukları bir tutanakla tespit edilerek, önceki ilanlar geçersiz sayılır ve ihale konusu iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.

  İlanın Uygun Olmaması :

  Madde 20 - Bu Yönetmeliğin 17 nci ve 18 inci maddelerindeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir.Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz, ilanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa ihale veya yapılmışsa sözleşme feshedilir.Ancak, işte ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale veya yapılmışsa sözleşme Genel Müdürün onayı ile geçerli sayılabilir. İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masraflar ile varsa tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.

  Yabancı Ülkelerde İlan :

  Madde 21 - İdarece yabancı ülkelerdeki isteklilerin girmesi yararlı görülen ihaleler için, yeterli rekabeti sağlayacak biçimde yabancı ülkelerde; 26/01/1984 tarih ve 18293 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 22 nci maddesi uyarınca Yabancı Ülkelerde Yapılacak İlanlarla İlgili Yönetmelik" hükümlerine göre ilan yapılabilir.Bu ilan ihale gününden en az 45 gün önce yapılır.

  İhalenin Tatil Gününe Rastlaması :

  Madde 22 - İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır.İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır.

  Tekliflerin Açılma Zamanı :

  Madde 23 - Tekliflerin açılma zamanı idarenin çalışma saati içinde olmak üzere tespit edilir. Açılma zamanı için Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü veya Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu idaresinin saat ayarı esas alınır.Teklifler açılmaya başladıktan sonra çalışma saatine bağlı kalmaksızın işleme devam olunur.

  Geçici Teminat :

  Madde 24 - İsteklilerden, ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelinin %3 (yüzde üç)ü oranında geçici teminat alınır. Tahmini bedel tesbit edilemeyen ihalelerde geçici teminat teklif edilen bedelin %3 (yüzde üç) ünden az olamaz.

  Pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde. geçici teminat alıp almamakta Genel Müdürlük serbesttir.

  Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler :

  Madde 25 - Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

  a) Tedavüldeki Türk Parası,

  b) Hazine Müsteşarlığınca belirtilecek bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları,

  c) Devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahviller ve hazine bonoları,

  d) Bütçe kanunlarında kabul edilen diğer teminat çeşitleri.

  Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Genel Müdürlük Bütçe Daire Başkanlığı veznesine yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınmaz. Üzerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra Bütçe Daire Başkanlığına teslim edilir ve üzerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir.

  Her ne surette olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

  Teminat Mektupları :

  Madde 26 - Kanun, Kararname, Tüzük ve Yönetmeliklere aykırı olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları gerekli kovuşturma için ilgili mercilere intikal ettirilir. Teminat mektuplarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda ve buna bağlı olarak çıkan tebliğlerde belirtilen şekil ve hususları kapsaması gerekir. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kendi garantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dahil değildir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararları

  Uygun Bedelin Tespiti :

  Madde 27 - Artırmalarda Uygun Bedel; tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

  Eksiltmelerde Uygun Bedel; tahmin edilen bedeli geçmemek şartı ile teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenidir.

  Kapalı Teklif Usulüyle Yapılan İhalelerde; bedel tahmini yapılmışsa uygun bedel, teklif edilen bedellerden tahmin edilen bedeli geçmemek şartıyla tercihe layık görülen bedel tahmini yapılmamışsa uygun bedel teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenidir. Tercih gerekçeleri kararlarda belirtilir. Ancak bedel tahmini yapılmamış kapalı teklif usulü ihalelerde ihalenin geçerli sayılması bizzat Genel Müdürün onayına bağlıdır.

  Uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler ile eksiltmelerde kabul edilecek azami indirim miktarı ve oranları, her yıl Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tespit ve ilan olunan kriterlere göre uygulanır.

  Komisyonların İhaleyi Yapıp Yapmamakta Serbest Olması :

  Madde 28 - Komisyonlar gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararları kesindir.

  Kararlarda Belirtilmesi Gereken Hususlar :

  Madde 29 - İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkanı ve üyelerin adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır. Kararlarda isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

  İhale Kararının Onayı veya İptal Edilmesi :

  Madde 30 - İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, ita amirince karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde onaylanır veya gerekçesi belirtilmek suretiyle iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

  Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi :

  Madde 31 - İta amirince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 15 iş günü içinde, üzerinde ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden 7 nci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.

  İhale kararlarının ita amirince iptal edilmesi halinde de durum istekliye aynı şekilde bildirilir.

  Zam ve İndirim Teklifleri :

  Madde 32 - Teklifler verildikten sonra bu Yönetmelikte yazılı haller dışında zam veya indirim teklifleri kabul edilmez.

  İhalede Hazır Bulunmayan İstekliler :

  Madde 33 - İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : İhale Usulleri

  İhale Usulleri :

  Madde 34 - Bu yönetmeliğin 1 inci maddesinde yazılı işlerin ihalelerinde aşağıdaki usuller uygulanır.

  a) Kapalı teklif usulü,

  b) Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü,

  c) Açık teklif usulü,

  d) Pazarlık usulü,

  e) Yarışma usulü.

  İşin gereğine göre bu usullerden hangisinin uygulanacağı bu Yönetmelik hükümlerine göre idarece tespit edilir.

  İhalelerde Kapalı Teklif Usulünün Esas Olduğu :

  Madde 35 - Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yazılı işlere ilişkin ihalelerde, tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan kapalı teklif usulü esastır.

  Ancak;

  a) 43 üncü maddede gösterilen işler belli istekliler arasında kapalı teklif usulüyle,

  b) 44 üncü maddede gösterilen işler açık teklif usulüyle,

  c) 50 nci maddede gösterilen işler pazarlık usulüyle,

  d) 51 inci maddede gösterilen işlerde yarışma usulüyle, yaptırılabilir.

  KAPALI TEKLİF USULÜ

  Tekliflerin Hazırlanması :

  Madde 36 - Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır.Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

  Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın, rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.

  Tekliflerin Verilmesi :

  Madde 37 - Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

  Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

  Dış Zarfların Açılması :

  Madde 38 - Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır, dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.

  Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak, başkaca işleme konulmadan diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.

  İç Zarfların Açılması :

  Madde 39 - Teklif mektuplarını taşıyan iç zarf açılmadan önce ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler Komisyon Başkanı tarafından okunur veya okutturulur ve bir listesi yapılır. Bu liste Komisyon Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

  Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya 36 ncı maddenin son fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez. Ancak Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde Basın mensupları ile diğer kişilerin ihaleyi izlemesi mümkündür.

  İhale Sonucunun Karara Bağlanması :

  Madde 40 - Bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesi gereğince kabul edilen teklifler incelenerek;

  a) İhalenin yapıldığı, ancak ita amirinin onayına bağlı kaldığı,

  b) Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç duyulduğu ve şartnamelerde daha uzun bir süre öngörülmemiş ise ihalenin 15 günü geçmemek üzere başka bir güne bırakıldığı,

  c) İhalenin yapılmadığı,

  hususlarından birine karar verilir.

  Bu husus gerekçeli bir karar veya karar özeti halinde yazılarak, Komisyon Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır bulunanlara bildirilir.

  Tekliflerin Aynı Olması :

  Madde 41 - Birkaç istekli tarafından aynı fiyat teklif edildiği ve bunların da uygun bedel olduğu anlaşıldığı taktirde, bu oturumda aynı teklifte bulunan isteklilerin hazır olması halinde, bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınır ve bunlardan en uygun bedeli teklif edene ihale yapılır. Şayet aynı fiyat teklif eden isteklilerden birisi bu oturumda hazır bulunuyorsa ihale ona yapılır. Aynı fiyat teklif eden birkaç isteklinin oturumda bulunmaması veya hazır bulunanlardan alınacak ikinci tekliflerinde aynı olması halinde, ad çekme suretiyle ihale sonuçlandırılır.

  İhalenin Yapılmaması :

  Madde 42 - Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde, ya yeniden aynı usulle ihale açılır veya idarece yararı görüldüğü takdirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde iş pazarlıkla yaptırılır.

  İşin pazarlığa bırakılması halinde şartnamede belirtilen nitelik ve şartların aynen muhafazası zorunludur. Yeni ihale yapılıncaya kadar geçecek günler için aynı nitelikler korunarak günlük ihtiyaçlar oranında pazarlıkla mal alınabilir.

  Ancak ihale, şartnamede belirtilen nitelikte mal bulunmaması sebebiyle geri kalmış ise günlük ihtiyaçlar şartnameye bağlı kalmaksızın temin edilir.

  BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA KAPALI TEKLİF USULÜ

  Belli İstekliler Arasında Yapılacak İhaleler :

  Madde 43 - Elektronik cihaz, teleski, telesiej özellik arzeden spor malzemeleri, araç ve gereçleri ile bunların yedek parçaları alımı teknik hususiyet taşıyan sanat işleri, etüd, proje ve özelliği bulunan alım ve yapım işlerinin ihalesi diğer ihale usulleri yerine teknik yeterlilikleri ve güçleri idarece kabul edilmiş olan en az üç istekli arasından kapalı teklif usulüyle yaptırılabilir.

  Bu madde hükümlerine göre yapılacak ihalelerde, katılacak isteklilerin isimleri belirtilmek suretiyle Genel Müdür'ün teklifi Bakan'ın onayının alınması zorunludur.

  Zorunlu hallerde üçten az istekliden teklif alınmasının gerekmesi halinde bu durum Ticaret veya Sanayi Odaları Birliği veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı gibi bir kuruluş tarafından belgelenmesi kaydıyla Genel Müdürün teklifi ilgili Bakanın onayının alınması şarttır.

  Bu ihalelerde ilan yapılması zorunlu değildir.

  AÇIK TEKLİF USULÜ

  Açık Teklif Usulü İle Yapılabilecek İhaleler

  Madde 44 - Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yazılı işlerden tahmin edilen bedeli her yıl, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Bütçe Kanununun (i) cetvelinde yayınlanan limitin iki katına kadar olan ihaleler açık teklif usulüyle yapılabilir.

  Açık Teklif Usulünün Uygulanması :

  Madde 45 - Açık teklif usulüne göre, ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.

  Ancak, istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla 36 ncı madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

  Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

  Açık Teklif Usulünde İhale :

  Madde 46 - İlanda belirtilen ihale saati gelince, Komisyon Başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir, katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır.

  Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifle ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır.

  İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra, Komisyon Başkanı posta ile yapılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve imzaları alınır.

  İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler tekrar teklifte bulunamazlar.

  Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim ve artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

  İhale Sonucunun Karara Bağlanması :

  Madde 47 - Sözlü veya yazılı son teklifler alındıktan sonra, ihale bu yönetmeliğin 40 ıncı maddesine göre karara bağlanır.

  İhalenin Yapılamaması :

  Madde 48 - Açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde, yeniden aynı usulle ihale açılır veya idare yararı görüldüğü takdirde ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde bu yönetmeliğin 42 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen esaslar dahilinde pazarlıkla yaptırılabilir.

  PAZARLIK USULÜ

  Pazarlık Usulünde İhale :

  Madde 49 - Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. İhaleler, komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır. Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir.

  Pazarlık Usulüyle Yapılacak İşler :

  Madde 50 - Aşağıda yazılı işlerin ihalesi pazarlık usulüyle yapılır.

  a) Her yıl Genel Bütçe Kanununun (İ) cetvelinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesine göre belirlenecek miktarın iki katı kadar olan ve süreklilik arz etmeyen bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde gösterilen işler,

  b) Önceden düşünülmesi mümkün olmayan ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine acele olarak yapılması gerekip, kapalı veya açık teklif usulünün uygulanmasına yeterli süre bulunmayan işler; diğer ihale usulleriyle temin edilmeyeceği açıkça belli olan işler; bilgisayar alımı, kiralanması, bakım ve onarımı; her çeşit araç ve gerecin yetkili servislerine yaptırılacak periyodik bakım ve onarımları; yedek parça ve lastik alımları,

  c) Bu yönetmeliğin 28 inci maddesine göre ihalenin yapılamaması veya sözleşmenin bozulması nedeniyle, yeniden yapılacak ihalelerin sonuçlandırılmasına kadar geçici bir süre içindeki ihtiyaç maddelerinin alımı,

  d) Bu yönetmeliğin 42 ve 48 inci maddeleri uyarınca, pazarlık usulüyle sonuçlandırılacak işler,

  e) İdarenin müştereken veya iştirak halinde sahibi bulundukları taşınmaz mallardaki paylarının paydaşlara kiraya verilmesi,

  f) Kullanışlarının özelliği, idarelere yararlı olması veya ivediliği nedeniyle kapalı veya açık teklif yöntemleriyle ihalesi uygun görülmeyen, Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki taşınır ve taşınmaz malların kiralanması, trampası ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi, spor tesisleri ile ilgili işletme ve işlettirme,

  g) Özellikleri nedeniyle belli isteklilere yaptırılmasında yarar görülen her türlü hizmet, eğitim, araştırma, etüt ve proje, planlama, müşavirlik, keşif, harita, fotoğraf, film, baskı, sergilenme, kontrol, muayene işleri ile teknik, fikri ve güzel sanatlarla ilgili çalışmayı gerektiren diğer işler,

  h) Tek kişi veya firma elinde bulunan taşınır mal, hak ve hizmetlerle, belirli taşınmaz malların alımı veya kiralanması,

  i) Özellikleri nedeni ile yabancı ülkelerden sağlanması zorunlu olan her türlü alım, kiralama, onarım, yaptırma, keşif yaptırılması, montaj, sigorta ve taşıma ve hizmet işleri ile uluslararası standartlara uygun olarak yurt içinde imal edilmeyen her türlü spor malzemesi alımları,

  j) (Değişik bend: 19/12/2000 - 24265 s. R.G./Yön.) Gençlik ve spor faaliyetleri ile ilgili bedel tahdidi olmaksızın yedirme ve barındırma işleri,

  k) (Değişik bend: 19/12/2000 - 24265 s. R.G./Yön.) Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak Olimpiyat, Akdeniz Oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları, diğer uluslararası yarışmalar, oyunlar ile gençlik ve izcilik faaliyetlerine katılacak olan idareci ve sporcuların giydirilmesi, teçhiz edilmesi, tören ve spor kıyafetleri, hatıra eşya ve mükafatların alınması.

  l)Konkurhipik müsabakalarına elverişli yerli ve yabancı at satın alınması,

  m) (Ek bend: 19/12/2000 - 24265 s. R.G./Yön.) Gençlik ve spor faaliyetleriyle ilgili her türlü mal ve hizmetin alınması, kiralama ve taşıma işlerinin yaptırılması.

  (Değişik fıkra: 19/12/2000 - 24265 s. R.G./Yön.) Yukarda belirtilen (a), (b), (c), (e), (f), (g), (h), (i), (j),(k) (l) ve (m) bentlerinde yazılı işler için şartname düzenlenmesi, tahmini bedel tespiti, teminat alınması, ilan edilmesi ve sözleşme yapılması zorunlu değildir.

  YARIŞMA USULÜ

  Yarışma Usulünün Uygulanması :

  Madde 51 - İdare her türlü etüt, plan, proje ve güzel sanatlara ilişkin işleri gerekli gördüğünde yarışma ile yaptırılabilir. Bu işlerin mesleki kontrollük hizmetleri, projesi uygulanacak olan yarışmacıya pazarlıkla ihale edilebilir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Sözleşme ile İlgili Hususlar

  İhalenin Sözleşmeye Bağlanması :

  Madde 52 - Bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır.Sözleşme, idare adına ita amiri tarafından imzalanır.Bu Yönetmelikte belirtilen pazarlık usulü ile yapılacak işler için sözleşme yapılması zorunlu değildir.

  Kesin Teminat :

  Madde 53 - Taahhüdün, sözleşme ve şartnamelerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacı ile sözleşme yapılmasından önce müteahhit veya müşteriden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 (yüzde altı) oranında kesin teminat alınır.

  Müteahhit ve müşterinin bu zorunluluğa uymaması halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminatı gelir kaydedilir.Verilen kesin teminat. teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.Sözleşmenin yapılmasından sonra geçici teminat iade edilir.

  61 inci maddesine göre yapılacak kiralamalarda ve Bu Yönetmeliğin 50 nci maddesinin (f) bendine göre yapılacak ihalelerde % 1-6 arasında kesin teminat miktarını belirlemeye Genel Müdür yetkilidir.

  Yapım İşlerinde Kesin Teminat :

  Madde 54 - Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile tespit edilecek tutarı aşan etüt, proje, kontrollük ve müşavirlik hizmetleri ile yapım işlerinde alınmış bulunan geçici teminat, kesin teminata çevrilir.Kesin teminatın geri kalanı müteahhidin hakedişlerine karşı verilecek paralardan %10 alıkonularak kesin teminat tutarına çıkarılır.

  Keşfin ve sözleşmenin dışında kalmış, fakat yapılması ihaleden sonra kararlaştırılmış işlerle, değişken fiyat esasına göre ihale edilmiş işlerde kesin teminat, artan iş veya fiyat farkı olarak ödenecek bedel oranında artırılır.

  Kesin Teminatın Geri Verilmesi :

  Madde 55 - Kesin Teminatın;

  a) Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği usulüne göre anlaşıldıktan ve müteahhidin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirilmesi halinde tümü,

  b) Yapım işlerinde (a) fıkrasındaki şartlardan ayrı olarak, geçici kabul tutanağının onaylanması ve geçici kabulde görülen kusurların giderilme bedelinin kesin teminatın yarısından fazla olmaması şartıyla yarısı, kesin kabul işlemleri tamamlandıktan sonra ise kalanı, müteahhide geri verilir.

  Müteahhidin bu iş nedeni ile idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmesi halinde, teminat bu yönetmeliğin 54 üncü maddesi hükmüne göre paraya çevrilerek borçlarına karşılık tutulur ve varsa kalanı müteahhide geri verilir.

  Sözleşme Yapılmasında Müteahhit ve Müşterinin Görev ve Sorumluluğu:

  Madde 56 - Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde müteahhit veya müşteri bu yönetmeliğin 30 uncu maddesine göre onaylanan ihale kararının bildirilmesini müteakip tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek noterlikçe tescil edilmiş sözleşmeyi idareye vermek zorundadır.

  Satışlara ilişkin ihalelerde müşterinin aynı süre içinde ihale bedelinin ve müşteriye ait bulunan vergi, resim ve harçları yatırması, diğer giderleri ödemesi gerekir.Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminatı gelir kaydedilir.

  İdarenin Görev ve Sorumluluğu :

  Madde 57 - İdare bu yönetmeliğin 56 ncı maddesinde yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmak ve taşınmaz malların satışında, ferağa ait işlemleri tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan malları müşteriye teslim etmekle yükümlüdür.Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, müteahhit veya müşteri sürenin bitmesinden itibaren en çok 15 gün içinde, 10 gün müddetli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde teminat geri verilir.

  Müteahhit veya müşteri ihaleye girmek ve teminat vermek için yaptığı masrafları istemeye hak kazanır.

  Tebligatın, İta Amirince onaylanan ihale kararlarının onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içinde yapılmamasından dolayı idarenin zararına sebep olanlar hakkında kanuni işlem yapılır.

  Sözleşme Yapılması ve Kesin Teminat Alınması Zorunlu Olmayan Haller:

  Madde 58 - Bu yönetmeliğin 56 ncı maddesinde yazılı süre içinde taahhüdün şartname hükümlerine göre yerine getirilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.

  Müteahhit veya Müşterinin Sözleşmenin Bozulmasına Neden Olması :

  Madde 59 - Sözleşme yapıldıktan sonra bu yönetmeliğin 60 ıncı maddesinde yazılı hükümler dışında müteahhit veya müşterinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, idarenin en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme fesh edilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

  Gelir kaydedilen kesin teminat, müteahhit veya müşterinin borcuna mahsup edilemez.

  Sözleşmede Belirtilen İşin Artış ve Eksilişi :

  Madde 60 - (Değ: 27.06.2000-24092) Yapım işlerine ait sözleşmenin uygulanması sırasında keşif özetinde ve yapılan sözleşmesinde öngörülmeyen iş artışı veya eksilişi zorunlu hale gelirse müteahhit temel, tünel ve benzeri işler ile tabii afetler gibi nedenlerden ileri gelmiş kısmı hariç keşif bedelinin %30 (yüzde otuz) oranına kadar olan değişikliği süre hariç, sözleşme ve şartnamesindeki hükümler dahilinde yapmakla mükelleftir.

  Keşif bedeli artışının %30 (yüzde otuz)'u geçmesi halinde müteahhidin tenzilatı, çalışma durumu, idarenin menfaatine ise ve inşaatın acilen ikmali gerektiği ahvalde müteahhidi önceden muvaffakatı alınmak kaydıyla, dairesinin teklifi, ihale komisyon kararı ve ita amirinin onayı ile süre hariç, ilk sözleşme şartlarıyla ek sözleşme tanzim ettirilerek temel, tünel ve benzeri işler ile tabii afetler gibi nedenlerden ileri gelmiş kısmı hariç keşif bedelinin %50 (yüzde elli) oranına kadar olan değişiklik müteahhide yaptırılabilir.

  Yapım işlerine ait kesin hesap neticesinde işin toplam keyif bedelinden fazla yapılmış bir iş zuhur ettiği takdirde, zuhur eden işin esas taahhüdün ayrılmaz bir parçası olduğu en az üç kişilik bir teknik heyet raporu ile tevsik edilir ise söz konusu işe ait ödeme, ita amirinin onayı alınmak kaydı ile müteahhit ile imzalanacak sulhnameye müteakip yapılır. Bu şekilde yapılan kesin hesap fazlası ödemesi toplam keşif bedelinin % 5 (yüzde beş)'ini geçemez.

  Taahhüdün %30 (yüzde otuz) veya idarenin menfaati doğrultusunda ek sözleşme ile yapılabileceği % 50 (yüzde elli) oranındaki artışlardan idarenin karar vereceği herhangi biri ile işin bitmeyeceği tespit edilir ise sözleşme fesh edilir. Bu takdirde; müteahhit keşif bedeli ve idarece tespit edilerek uygulamaya konulan artış toplamı kadar işi yapmakla yükümlüdür.

  Taahhüdün idarece tercih edilen yukarıda yazılı nedenlerden biri ile tasfiyesi halinde müteahhit idareden hiçbir masraf ve tazminat talebinde bulanamaz.

  İşin keşif bedelinin %70 (yüzde yetmiş)'inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, müteahhit işi bitirmeye zorunludur.Bu durumda, müteahhide belgelenmek şartıyla taahhüt konusu iş için yapmış olduğu gerçek giderlerine karşılık olarak ihale bedelinin %70 (yüzde yetmiş) 'i ile yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının %5 (yüzde beş)'ine kadar ödeme yapılabilir.

  Sözleşme Süresi :

  Madde 61 - Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan taşınır ve taşınmaz malların kira süresi on yıldan çok olamaz. Ancak, Genel Müdürün onayı ile kiracı tarafından kalıcı tesis yapılmak kaydıyla Gençlik ve Spor Saha ve diğer tesislerinin 10 yıldan fazla süre ile kiraya verilmesi mümkündür.

  Bir yıldan fazla süre ile kiraya verme işlerinde, kira bedeli her yıl şartname ve sözleşmesindeki esaslara göre yeniden tesbit edilir.

  Taşınmaz mallar üzerinde tescille doğacak mülkiyetin gayri ayni haklarda süre hiçbir şekilde 49 yılı geçemez.

  Bu haklara ait bedel, hakkın konusunu teşkil eden işin nev'i ve niteliğine göre idarece tespit edilir.

  Sözleşmenin Devri :

  Madde 62 - Sözleşme, ita amirlerinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacak yeni müteahhidin ilk ihalenin tabi olduğu şartnamedeki tüm nitelikleri haiz olması şartı aranır. İzinsiz devir yapılması halinde, sözleşme bozulur ve müteahhit veya müşteri hakkında Bu Yönetmeliğin 59 uncu maddesi hükümleri uygulanır.

  Müteahhit veya Müşterinin Ölümü :

  Madde 63 - Müteahhit veya müşterinin ölümü halinde, yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminatı ve varsa sair alacakları varislerine verilir. Ancak idare varislerden istekli olanlara, ölüm tarihinden itibaren 30 gün içinde kesin teminat verilmesi şartıyla sözleşmeyi devredebilir.

  Müteahhit veya Müşterinin İflası :

  Madde 64 - Müteahhit veya müşterinin iflas etmesi halinde sözleşme bozulur. Bundan bir zarar doğarsa Bu Yönetmeliğin 59 uncu maddesine göre işlem yapılır.

  Müteahhit veya Müşterinin Ağır Hastalığı Tutukluluk veya Mahkumiyet Hali :

  Madde 65 - Müteahhit veya müşteri sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza nedeni ile taahhüdünü yapamayacak duruma girerse bu hallerin oluşundan itibaren 30 gün içinde idarenin kabul edeceği birini vekil tayin etmek şartı ile taahhüdüne devam edebilir. Eğer Müteahhit veya müşteri kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkanından mahrum ise, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir kayyum tayin edilmesi istenebilir.

  Yukardaki hükümlerin uygulanmaması halinde sözleşme bozulur. Bundan bir zarar doğarsa Bu Yönetmeliğin 59 uncu maddesine göre işlem yapılır.

  Müteahhit veya Müşterinin Birden Fazla Olması Hali :

  Madde 66 - Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından birlikte yapılan taahhütlerde Müteahhitlerden veya müşterilerden birinin ölümü, iflası, tutuklu veya mahkum olması gibi haller sözleşmenin devamına engel olmaz.

  Birlikte yapılan taahhütlerde Müteahhitlerden biri idareye (Pilot firma) olarak bildirilmiş ise, pilot firmanın şahıs veya şirket olmasına göre ölüm, iflas veya dağılma hallerinde sözleşme kendiliğinden sona erer. Ancak, diğer Müteahhitlerin teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde sözleşme yenilenerek işe devam edilir.

  Birlikte yapılan taahhütlerde gruba dahil pilot firmadan başka herhangi bir ortak şahsın ölümü veya ortak şirketin herhangi bir sebeple dağılması halinde pilot firma ve grubun diğer ortakları, teminat dahil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üzerlerine alarak işi bitirirler.

  ALTINCI BÖLÜM : İhale Usullerine Tabi Olmayan Kuruluşlar

  İhtiyaçların Kamu Kuruluşlarından Karşılanması :

  Madde 67 - İdare, aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlardan ihale usullerine tabi olmaksızın Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesindeki işleri yapar.

  a) Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve Belediyeler,

  b) (a) bendinde belirtilen idarelere bağlı sabit veya döner sermayeli müesseseler ve özel bütçeli idarelerin kurdukları birlikler,

  c) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin yarıdan fazlası tek başına veya birlikte Devlete, kamu iktisadi teşebbüslerine veya mahalli idarelere ait kuruluşlar,

  d) Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacı ile kurulmuş olan vakıflar ile sermayesinin yarıdan fazlası bu vakıflara ait olan kuruluş, şirket ve müesseseler,

  e) Özel kanun ile kurulan tüzel kişiliğe sahip ve ortaklarının öngördüğü durumlarda ortak olmayanların ürünlerini alan, işleyen, değerlendiren, iyileştiren, satın alan, üretim ihtiyaçlarına yarayan araç ve gereçleri sağlayan ortaklıklar ve bunlara ait birlikler,

  f) Özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar,

  g) Devlet ihaleleri genelgesi ile tesbit edilen kuruluşlar.

  Bu usulle yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım ve taşıma işlerinin kıymet takdiri, satış fiyatları Devletçe veya görevli mercilerce tesbit olunanlar için bu fiyatlar esas alınmak suretiyle alım yapılır. Spor faaliyetleri ile ilgili iaşe ve ibate giderleri ise anlaşma yolu ile düzenlenecek karşılıklı protokole göre yapılır.

  Ecrimisil ve Tahliye :

  Madde 68 - Genel Müdürlüğün özel mülkiyetinde veya diğer mevzuat hükümlerine göre kullanımı altında bulunan taşınmaz malların gerçek ve tüzel kişilerce, işgali üzerine, fuzuli işgalden, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesindeki mercilerden sorulmak suretiyle 13 üncü maddesinde gösterilen komisyonca takdir ve tespit edilecek ecrimisil istenir. Ecrimisil talep edilebilmesi için, idarenin işgalden dolayı bir zarara uğramış olması gerekmez ve fuzuli işgal kusuru aranmaz.

  Ecrimisil fuzuli işgal tarafından rızaen ödenmez ise, genel hükümlere göre tahsil olunur.

  Kira sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren, işgalin devam etmesi halinde sözleşmedeki hükme göre hareket edilir. Aksi halde ecrimisil alınır.

  İşgal edilen taşınmaz mal idarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülki amirince 04/12/1984 tarih ve 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre tahliye ettirilerek idareye teslim edilir.

  YEDİNCİ BÖLÜM : Emanet Usulü

  Emanet Suretiyle Yaptırılacak İşler:

  Madde 69 - Araya bir müteahhit girmeksizin idarenin kendi imkanlarıyla veya nevi itibariyle kısımlara ayrılarak taşeronlara verilmek suretiyle, yapılacak veya yaptırılacak her türlü yapım, onarım, tevzii, tadilat, tamirat, tanzim işleri ile aşağıda yazılı işler, ita amirince idare görevlilerinden oluşturulacak emanet komisyonları eliyle emaneten yaptırılabilir.

  a) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 81/a maddesi gereğince Bütçe Kanununun (i) cetvelinde belirtilen limitin iki katına kadar olan işler,

  b) İdarenin yeterli iş gücü, makina, araç, gereç ve taşıtlara sahip olması halinde ve ihaleye konulmasında fayda görülmeyen yapım işleri,

  c) Çim, toprak, sentetik yüzeyli futbol alanı, atletizm pisti, tenis, voleybol, basketbol gibi açık spor tesisleri tanziminde malzeme,işçilik ve yapımları,

  d) Can ve mal kaybı tehlikesi nedeniyle acele olarak gerçekleştirilmesi gereken yapım ve onarım işleri,

  e) Sözleşmenin bozulması veya işin tasfiye edilmesi nedeniyle bitirilmemiş olup, süratle bitirilmesinde zorunluluk görülen işlerin tamamlanması,

  f) Parasal bağış dışındaki diğer resmi kuruluşlar ile halk katkısının önem taşıması nedeniyle ihaleye konulmadan yaptırılmasında idarece yarar görülen işler,

  g) İhaleye konulmasına imkan bulunmayan veya ihaleye konulduğu halde istekli çıkmayan ve beklemeye de tahammülü olmayan işler,

  Yukarıda belirtilen işler için, işi yürütmekle görevli emanet komisyonları geçici süre ile işçi çalıştırabileceği gibi işin bünyesine giren gerekli madde, araç ve gereçleri öncelikle bunları kendileri üreten veya yapan sermayesinin yarıdan fazlası tek başına veya birlikte Devlete, kamu iktisadi teşebbüslerine veya belediyelere ait olan kuruluşlardan doğrudan doğruya, belirli bir tarife yoksa piyasa satış bedelleri üzerinden alabilirler.Bu suretle sağlanması mümkün olmayan madde, araç ve gereçler teklif alınmak ve piyasa satış değerlerine uygunluğu belgelenmek şartıyla piyasadan sağlanır.

  Bu usulde, yaptırılmasında gerek ve yarar görülen işler nevi itibariyle kısımlara ayrılmak suretiyle, araya bir müteahhit girmeksizin taşeronlara da yaptırılabilir. Bu durumda gerekli görülen malzeme taşeron tarafından da temin edilebilir.

  Emanet Komisyonlarının Kuruluşu :

  Madde 70 - Emanet Komisyonu; ita amirinin onayı ile Tesisler Dairesinden biri başkan diğeri teknik veya uzman eleman ve bir diğeri de muhasebe işlerinden anlayan eleman olmak üzere üç kişi ile kurulur. Bu onayda başkan ve üyelerin hastalık, izin ve görev değişikliği sebebi ile ayrılmalarında yerlerine kimlerin görev yapacağı da belirtilir.

  Emanet Komisyonunun Görev ve Yetkisi :

  Madde 71 - Emanet Komisyonu, bu Yönetmeliğin 69 uncu maddesinde belirtilen iş ve hizmetleri, bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak gerçekleştirmekle görevli ve bu görevleri ifaya yetkilidir.

  Sorumluluk :

  Madde 72 - Emanet Komisyonu uhdesine tevdi edilen işin fenni ve hukuki esaslara uygun olarak yürütülmesinden ve işin proje ve şartnamelerine uygun olarak yapılmasından sorumludur.

  Emanet İş Onayı :

  Madde 73 - İş ve hizmetlerin emanet usulü ile yapılması için ita amirinden onay alınır.

  Program, Proje, Keşif ve Şartnameler :

  Madde 74 - İş için idare tarafından daha evvel hazırlanan proje, keşif ve şartnameler emanet komisyonuna verilir. Emanet komisyonu buna göre işin ne şekilde yapılacağını planlar ve gerekirse iş ve çalışma programı hazırlar.

  İş başlamadan önce veya işin devamı sırasında proje değişikliği veya yeni proje yapılması, keşif veya şartname hazırlanması gerektiğinde; bunlar bizzat emanet komisyonu veya idare tarafından hazırlanır. Proje, keşif ve şartnameler Genel Müdürlükçe onaylanmadıkça uygulanamaz.

  İş Yeri Teslimi :

  Madde 75 - Taşeronun anlaşmada belirtilen müddetler içinde işe başlaması ve işi zamanında bitirebilmesi için Emanet Komisyonu tarafından işyeri, taşerona tutanakla teslim edilir.

  Malzeme Temini :

  Madde 76 - İş için gerekli taş, kum, çakıl, su, çim ve sentetik malzeme vesaire gibi malzeme idarece temin edilerek komisyona teslim edilir. Gerekli hallerde malzeme satın alınabileceği gibi şahıslara ait arazilerden bedeli karşılığında temin edilebilir. Bu şekilde temin edilen malzemelerin bedelleri emanet iş ödeneğinden karşılanabilir.

  Emanet İşin Müddeti :

  Madde 77 - Gelecek yıl veya yıllara geçici yüklenmelere girişilenler hariç olmak üzere emanet işin müddeti genel olarak bir bütçe yılıdır. İş hacminin buna göre tespit edilmesi ve bir bütçe yılı içinde bitirilmesi gerekir. Bu gibi işlerde en geç bütçe yılı sonunda, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre taşeronun ilişiği kesilir. Ancak bir bütçe yılında bitirilmesi planlanan işlerden şartnamesinde belirlenmiş olan mücbir sebeplerle yıl içinde bitirilemeyenler, müteakip yıl çalışma programında yer alması ve kuruluşun en yetkili amirinden onay alınması şartıyla ertesi yılda devam edilebilir. Bu şekilde, süre uzatımı almak veya keşif artışı sebebiyle müteakip yıla geçen taşeron işlerinde, anlaşmasında aksine bir kayıt bulunmadıkça yürürlükte bulunan fiyat farkı kararnamesi hükümleri, bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesi de dikkate alınarak uygulanır.

  Ayrıca bir bütçe yılında bitirilemeyecek olan ve özelliği nedeniyle kısımlara bölünemeyen işler için de emanet iş onayında belirtilmek ve kanuni dayanağı bulunmak şartıyla gelecek yıllara geçici emanet işlere girişilebilir.

  Emanet Komisyonu Kararları ve Yazışmalar :

  Madde 78 - Emanet iş, komisyon üyelerinin kararları ile yürütülür. Kararlarda başkan ve üyelerin isim ve imzaları ile karar tarihi bulunur. Komisyonca alınacak kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye, muhalefet şerhini yazarak imzalamak zorundadır.

  Komisyonun taşeron seçme, işi taşerondan alma, keşif ilavesi, süre uzatımı kararları, ita amiri veya yetkili kılınan makam tarafından tasdikini müteakip yürürlüğe girer.

  Emanet komisyonu kararları ve yazışmalar ancak bu kanalla yapılır.

  İş Yapma Usulleri :

  Madde 79 - Emanet Komisyonu, işin ne şekilde yapılacağına dair aldığı karar uyarınca işi aşağıdaki usullere göre yapar veya yaptırır.

  a) İşin doğrudan doğruya komisyonca yaptırılmasına karar verilmiş ise, bu takdirde komisyon, işin hususiyetine göre lüzumlu her türlü işçiyi geçici olarak temin eder ve gerekli formaliteleri yapar; şantiye tesislerini, yardımcı vasıtaları, araç ve makinaları ve her türlü malzemeyi tamamlar ve tedarik eder. Bu işler için emanet komisyonu mutemedine kanuni sınırlar içinde avans verilir.

  b) İşin nevi itibariyle kısımlara ayrılarak taşeronlar eliyle yaptırılmasına karar verilmiş ise bu takdirde iş, malzemeli veya malzemesiz olarak taşeronlara verilebilir.

  c) (a) ve (b) bentlerindeki usuller gerektiğinde birlikte uygulanabilir.

  Taşeron Seçilmesi :

  Madde 80 - Taşeron eliyle yaptırılması kararlaştırılan işler cins, miktar, yer teklif alma gün ve saati belirtilmek suretiyle taşeron seçilmesinden 7 gün önce ilan tahtalarına asılır. Gerektiğinde şekil ve muhtevası adedi idarece tespit olunarak ilan yolu ile ilgililere duyurulabilir. Komisyonlar, gerekçesini belirlemek suretiyle, verilen teklifleri uygun görüp görmemekte serbesttir. Komisyonun kararı ve taşeronla yapılan yazılı anlaşma ita amiri veya yetkili kılınan makam tarafından onaylandıktan sonra geçerli olur.

  Teminat :

  Madde 81 - Komisyon dilerse, işçilik fiyatı teklifi isteme işlerinde de taşerondan iş için tesbit ettiği teminatı isteyebilir.

  İdarece taşerona verilen idare mali malzemeler için gerekirse yeterli miktarda teminat alınır veya taşeronun idarede mevcut alacağından teminat tutarı kadar karşılık tutulur.

  Taşeron Hakkında İlgililere Bilgi Verilmesi :

  Madde 82 - Kendisiyle anlaşma imza edilen taşeronun durumu (işin yeri, birinci keşif bedeli, müddeti, taşeronun kanuni ikametgahı vesaire;) idarece mahalli Sosyal Sigortalar Kurumu ile Çalışma Müdürlüğüne ve diğer ilgililere bildirilir.

  İşin Kontrolü :

  Madde 83 - Emanet iş, işveren vekili sıfatıyla emanet komisyonunca kontrol edilir. Lüzumu halinde kontrol için idarece her türlü yardım yapılır.

  Ücretlerin Ödenmesi :

  Madde 84 - Bizzat komisyonca çalıştırılan geçici işçi ücretleri, ayda bir defa olmak üzere her türlü kanuni kesintiler gösterilmek suretiyle hazırlanan bordrolarla komisyon mutemedi tarafından ödenir.

  Taşeron tarafından temin edilen ve çalıştırılan işçilerin ücretleri yukardaki fıkrada belirtildiği gibi hazırlanan bordrolara istinad etmek suretiyle taşeron tarafından ödenir. Komisyon gerek puantaj, gerekse bordroları kontrol etmek ve istemek hakkına haizdir. Eğer taşeron işçi ücretlerini zamanında veya herhangi bir şekilde ödemezse, taşeron hakedişinde gerekli kesinti yapılmak suretiyle komisyonca ödeme yapılır.

  Taşeron Hakedişleri :

  Madde 85 - Taşeron hakedişleri yeşil defter ve ataşman vesaire belgelere dayalı olarak hazırlanan ve emanet komisyonu tarafından imzalanan hakediş raporlarına göre idarece tahakkuka bağlanarak ödenir. İş sari ise her bütçe yılı sonunda taşeronun yaptığı bütün işlerin mutlaka tesbiti yapılarak taşeronun hesabı çıkarılır ve hakedişi tahakkuka bağlanır.

  Taşeronun bütçe yılları içerisinde yaptığı işlerin, bedelleri anlaşmasına göre ödenir.

  Kesin hesap sonucunda idarece verilen malzemelerin tamamının kullanılmamış olduğunun tesbiti halinde ne gibi işlem yapılacağı anlaşmada belirtilir.

  İş Miktarında Artma veya Eksiltme Olması :

  Madde 86 - Taşeronla yapılan anlaşmaya esas olan keşif bedeline göre iş miktarında bir azalma meydana gelirse, iş bu kadarla bitirilmiş olur ve taşeron iş miktarının azalmasından dolayı hiç bir istekte bulunamaz.

  Ancak taşeronla yapılan anlaşmaya esas olan keşif bedeline göre iş miktarında keşif bedelinin %30 (yüzde otuz) una kadar bir artma meydana gelirse, bu iş emanet komisyonunca aynı taşerona aynı anlaşma şartıyla yaptırılabilir. Bu takdirde taşeron, süre uzatımı hariç, hiç bir hak ve talepte bulunamaz.

  İşin anlaşmaya esas keşif bedelinin %30 (yüzde otuz) fazlasıyla da özel ikmal edilemeyeceğinin anlaşılması halinde komisyon işin bu haliyle bittiğini kabul ederek bu yönetmeliğin 91 ve 92 nci maddelerine göre taşeronun %30 (yüzde otuz) dan fazla artış gösteren işleri de, süre uzatımı hariç aynı anlaşma şartlarıyla yapmayı kabul etmesi ve emanet komisyonunca da aynı taşerona yaptırılmasında fayda görülmesi halinde komisyonca alınacak gerekçeli kararın kuruluşun ve yetkili amirince tasdiki kaydıyla %30 (yüzde otuz) undan fazla artış gösteren işler de aynı taşerona yaptırılabilir.

  Ancak, işin keşif artışı nedeniyle müteakip yıla geçen kısımlarına Bu yönetmeliğin 77 nci maddesi hükümleri uygulanır.

  Yeni Fiyat Tanzimi :

  Madde 87 - Birinci keşifte yer almayan herhangi bir işin yapılmasına lüzum ve zaruret hasıl olur veyahut emanet taşeron birim fiyatı ile ödeme imkanı olmaz ise Genel Şartname Hükümlerine uyularak taşeronla birlikte komisyonca bu yönetmeliğin 3 üncü maddesinde belirtildiği şekilde yeni emanet taşeron birim fiyatı tanzim edilir. Yeni fiyatlar ita amiri veya yetkili kılınan makamının tasdikinden sonra geçerli olur.

  Süre Uzatımı :

  Madde 88 - Genel Şartname ve anlaşma hüküm ve şartlarına göre lüzum görülen hallerde iş bitirme tarihi komisyon tarafından gereği kadar uzatılabilir. Süre uzatım kararları ita amiri veya yetkili kılınan makamca tasdik edildikten sonra uygulanır.

  Cezalı Çalışmalar :

  Madde 89 - İşinin tamamının veya bazı kısımlarının anlaşma ile tesbit edilen muayyen zamanda bitirilmemesi halinde, komisyonca taşerona hiç bir ihtarda bulunmaya veya hüküm almaya hacet kalmaksızın, taşerondan, vaktinde bitmeyen işler için anlaşmada tesbit edilen 10 günü geçtiği takdirde komisyon anlaşmayı bozmakta veya bu cezayı alarak işi devam ettirmekte veyahut müteakip cezalı gün adedini yazılı bir tebliğ ile tahdit ederek uzatmakta ve işin bu müddet zarfında da bitmemesi halinde anlaşmayı feshetmekte serbesttir.

  Bu tür hallerde ita amiri veya yetkili kılınan makamın onayının alınması şarttır.

  Anlaşmanın Feshi :

  Madde 90 - Taşeron;

  a) Anlaşma ve eklerine ait vecibelerden herhangi birine riayet etmezse,

  b) Anlaşmanın tanzim ve imza edildiği tarihten itibaren anlaşmada belirtilen müddet içinde işe başlamazsa,

  c) İdarenin muvafakatı dışında işi başkasına devir ve temlik ederse,

  d) Yeteri kadar işçi, araç, gereç makina ve teçhizatla işe devam etmezse,

  e) Parti şartı iş veya mal tesliminde, beher partinin teslim tarihlerine riayet etmezse,

  Komisyon, ita amiri veya yetkili kılınan makamın onayını almak suretiyle anlaşmayı feshetmeye yetkilidir.

  Anlaşma feshedildiği takdirde taşeronun teminatı irat kaydolunur ve hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Gelir kaydedilen kesin teminat taşeronun borcuna mahsup edilemez.

  SEKİZİNCİ BÖLÜM : Kabul, Kesin Hesap ve Emanet Komisyonun İbrası

  Kabul ve Kesin Hesap :

  Madde 91 - İş bitirilinceye veya satın alınan malzeme ve teçhizatın tamamı teslim alınınca komisyon, aşağıda belirtildiği şekilde işin kabulünü yaptırır ve taşeronun kesin hesabı çıkartılarak tahakkuka bağlanır.

  İş sari ise her bütçe yılı sonunda taşeronun yaptığı işlerin tesbiti yapılarak hakedişi düzenlenir ve tahakkuka bağlanır.

  İşin sonunda emanet komisyonu işin kabulünü yapabileceği gibi dilerse komisyonun başvurusu üzerine, ita amirince veya yetkili kılınan makamlarca bir kabul heyeti kurulur.

  Kabul heyeti, komisyonunun ve varsa taşeronun huzuru ile işin fen ve sanat kurallarına, proje şartnamelerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceler. Uygun bulduğu takdirde kabul tutanağını tanzim eder. Malzeme alımlarında kabul tutanağı yerine muayene raporu düzenlenir.

  İşin özelliğine göre geçici ve kesin kabul işlemleri bir arada yapılabileceği gibi ayrı ayrı olarak da yapılabilir. Kesin kabul ayrı yapılacaksa ne zaman yapılacağı hususu da geçici kabul tutanağında belirtilir.

  Düzenlenen kabul tutanakları ita amiri veya yetkili kılınan makamın onayına sunulur.

  Kesin Teminatın İadesi :

  Madde 92 - Yüklenimin anlaşma ve şartname hükümlerine göre tamamen yerine getirildiği anlaşıldıktan sonra taşeronun o işle ilgili olarak;

  a) İşçilerin alacaklarının ödendiği,

  b) Ücret ve ücret sayılan ödemelerinden dolayı ilgili vergi dairesine borcu olmadığı,

  c) İşin anlaşma ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği usulüne göre anlaşıldıktan ve taşeronun bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirilmesi halinde, kesin teminatın tümü,

  d) Yapım işlerinde yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak geçici kabul tutanağının onaylanması ve geçici kabulde görülen kusurların giderilme bedelinin kesin teminatın yarısından fazla olmaması şartıyla kesin teminatın yarısı, kesin kabul işlemleri tamamlandıktan sonra ise kesin teminatın kalanı, taşerona geri verilir.

  Taşeronun bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, kesin teminat bu Yönetmeliğin 53 üncü maddesi hükmüne göre paraya çevrilerek borçlarına karşılık tutulur. Varsa kalanı taşerona geri verilir.

  Emanet Komisyonunun İbrası :

  Madde 93 - İşin sonunda yapılacak kabul ve kesin hesabın, ita amiri veya yetkili kılınan makam tarafından tasdiki ile emanet komisyonu idareye karşı ibra edilmiş olur.

  DOKUZUNCU BÖLÜM : İhale İşlerinde Yasaklar ve Sorumluluklar

  Yasak Fiil ve Davranışlar :

  Madde 94 - İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında;

  a) Hile, desise, vaat, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle ve başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

  b) Açık teklif ve pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde isteklileri tereddüde düşürecek veya rekabeti kıracak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme tartışma yapmak,

  c) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek taahhüdünü kötü niyetle kullanmaya, taahhüdünü yerine getirirken de idareye zarar verecek işler yapmak veya işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak yasaktır.

  İdarelerce İhalelere Katılmaktan Geçici Yasaklama :

  Madde 95 - Bu Yönetmeliğin 94 üncü maddesinde belirtilen fiil ve davranışlarda bulundukları anlaşılanlara bu fiil veya davranışları ihale safhasında vaki olmuşsa idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi fiil veya davranışların özelliğine göre haklarında bir yıla kadar bütün ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir ve bu kararlar Resmi Gazetede ilan edilir.

  Üzerine ihale yapıldığı halde usulüne göre sözleşme yapmayan istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen ve şartname ve sözleşme yapılması zorunlu olmayan hallerde taahhüdünü yerine getirmeyen müteahhit veya müşteriler hakkında da, bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir ve bu kararlar Resmi Gazetede ilan ettirilir.

  İdare, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili Bakanlığa da bildirmekle yükümlüdür.

  Görevlilerin Sorumluluğu :

  Madde 96 - İhale, muayene ve kabul komisyonu veya heyetlerinin başkan ve üyeleri ile diğer ilgililerin görevlerini kanuni gereklere göre tarafsızlıkla yapmadıkları ve taraflardan birinin zararına yol açacak ihmal ve kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde disiplin cezası uygulanacağı gibi, fiil ve davranışlarının özelliğine göre ceza kovuşturması da yapılır. Ayrıca tarafların bu yüzden uğradıkları zarar ve ziyan da kendilerine ödettirilir.

  Hileli İnşaat ve Onarım :

  Madde 97 - Gayrimenkullerin yapım ve onarımlarında kesin kabul tarihinden itibaren 5 yıl içinde malzemenin hileli olmasından veya yapım ve onarımın teknik icaplara uygun olarak yapılmamasından ortaya çıkan zarar ve ziyan, Borçlar Kanununun 360 ıncı maddesi gereğince ve 363 üncü maddesindeki sürede müteahhide ikmal ve tanzim ettirilir.

  İdareler beş yıllık sürede ortaya çıkacak zarar ve noksanları tesbit ile gereğinin yapılması için durumu ilgili mercilere bildirmekle ödevlidirler.

  İşin nezareti kendisine tevdi edilen mühendis, mimar ve memurlar hakkında da ayrıca bu Yönetmeliğin 96 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

  İKİNCİ KISIM : Çeşitli Hükümler

  Erken Bitirme Primi :

  Madde 98 - Şartname ve sözleşmesinde temin edilecek sürelerden önce, tamamlanmasında idarelerce yarar görülen yapım işlerinde, esasları şartnamede tespit edilmek üzere müteahhitlere erken bitirme primi verilebilir. Süre uzatımı verilen işlerde hiçbir suretle bu tür prim verilemez.

  Muayene ve Kabul İşlemleri :

  Madde 99 - Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, idarelerce kurulacak üç kişilik muayene kabul heyetleri tarafından 10/06/1985 tarih ve 18780 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Muayene ve Kabul İşlemlerine ait Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

  Tebligat :

  Madde 100 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında 11/02/1959 tarih ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

  ÜÇÜNCÜ KISIM : Son Hükümler

  Hüküm Bulunmaması :

  Madde 101 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Genel Hükümlere göre işlem yapılır.

  Yürürlükten Kaldırma :

  Madde 102 - Bu Yönetmeliğin yayımlanmasını müteakip 03/06/1990 tarih ve 20537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Merkez Muhasebe ve İhale Yönetmeliği ile 15/08/1991 tarih ve 20961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük :

  Madde 103 - 3289 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi gereğince Sayıştay Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Merkez Danışma Kurulunca hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme :

  Madde 104 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100