Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ÇİN HALK CUMHURİYETİ MENŞELİ MALLARIN İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

    ÇİN HALK CUMHURİYETİ MENŞELİ MALLARIN İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

    Resmi Gazete Tarihi: 12/06/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25136

    Devlet Bakanlığından

    "Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği" olan yönetmelik adı 08/06/2004 tarih ve 25486 S.R.G de yayımlanan "İthalatta Gözetim Uygulanması Yönetmeliği" nin 7.maddesi ile "Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemleri Yönetmeliği" olarak değiştirilmiştir.

    BÖLÜM I : Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Bu Yönetmelik Bakanlar Kurulunun 02/05/2003 tarihli ve 2003/5567 sayılı Kararı uyarınca, ülke yararının gerektirdiği durumlarda;

    a) (Mülga bend: 08/06/2004 - 25486 S.R.G Yön./8.mad) *1*

    b) Ç.H.C. menşeli malların ithalatında meydana gelen artışların veya bu malların ithalatının gerçekleşme koşullarının benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerinde pazar bozulmasına yol açması veya yol açma tehdidi oluşturması halinde veya;

    Ç.H.C. veya Dünya Ticaret Örgütü (D.T.Ö.) üyesi bir ülke tarafından, Ç.H.C. menşeli malların neden olduğu pazar bozulmasını önlemek veya gidermek üzere yapılan bir uygulamanın önemli ticaret sapmasına yol açması veya yol açma tehdidi oluşturması halinde,

    uluslararası yükümlülükler de dikkate alınarak korunma önlemleri alınmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

    BÖLÜM II

    Madde 2 - Bu Yönetmelikte yer alan;

    a) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

    b) Genel Müdürlük: Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,

    c) Kurul: 30/04/1995 tarihli ve 95/6814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile oluşturulan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulunu,

    d) Pazar bozulması: Yerli üreticilerin ürettiği ürüne benzer veya doğrudan rakip bir ürünün ithalatının maddi zarar veya maddi zarar tehdidi oluşturacak şekilde mutlak veya nisbi olarak hızla artması durumunu,

    e) Önemli ticaret sapması: D.T.Ö. üyesi bir ülke piyasasında ortaya çıkan pazar bozulmasını önlemek veya gidermek üzere, sözkonusu ülke veya Ç.H.C. tarafından yapılan bir uygulamanın Ç.H.C. menşeli malın ithalatının artışına veya artış tehdidine yol açma durumunu,

    f) Yerli üreticiler: Yurtiçinde faaliyet gösteren ve benzer veya doğrudan rakip ürünlerin tamamını veya önemli bir kısmını üreten üreticileri,

    g) İlgili taraf: Ç.H.C. Hükümeti yetkili temsilcileri, yerli üreticiler, ithalatçılar, ihracatçılar/üreticiler, tüketiciler, kullanıcılar ile bunların bağlı olduğu kuruluşlar vb.'ni,

    h) (Mülga bend: 28/06/2004 - 25486 S.R.G. Yön./8.mad) *2*

    ı) (Değişik bend: 28/04/2004 - 25446 S.R.G. Yön./1.mad) *1* Tarife kontenjanı: Belirli bir dönem itibariyle gümrük vergisinde ve/veya diğer mali yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktar veya değerini,

    i) İthal lisansı: Kota ve Tarife Kontenjanı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Genel Müdürlükçe verilen belgeyi veya Ç.H.C. makamlarınca düzenlenen belgeye istinaden Genel Müdürlükçe verilen belgeyi,

    ifade eder.

    BÖLÜM III : Ön İnceleme

    Madde 3 - Pazar bozulması veya önemli ticaret sapmasının olup olmadığına ilişkin ön inceleme, ilgili gerçek ve tüzel kişilerin veya bağlı bulundukları Meslek Kuruluşları ya da Odaların yazılı talebi üzerine veya Genel Müdürlük tarafından resen başlatılabilir. Başvuruların Genel Müdürlükten temin edilecek başvuru formunun tam ve usulüne uygun şekilde doldurularak yapılması gerekmektedir.

    Genel Müdürlük, gerekli gördüğü takdirde, ön inceleme sırasında ilave bilgi ve belge isteyebilir. Gerekli görülmesi halinde bu aşamada Ç.H.C. tarafı ile karşılıklı tatmin edici bir çözüme ulaşmak üzere danışma görüşmesi yapılabilir.

    Ön inceleme aşamasında, başvurunun geri çekilmesi halinde, Genel Müdürlükçe işlemlere son verilir.

    Yapılan ön inceleme sonuçları Kurulun değerlendirmesine sunulur. Kurul, yapacağı değerlendirmede soruşturma açılmasını gerekli görmediği takdirde, keyfiyet, başvuru sahiplerine Genel Müdürlük tarafından yazılı olarak bildirilir.

    Soruşturma

    Madde 4 - (Değişik madde: 28/04/2004 - 25446 S.R.G. Yön/2.mad) *1* Kurul, soruşturma açılmasına karar verirse, durum Resmî Gazete'de ilan edilir. Bu ilanda, ilgili tarafların kendilerini tanıtmaları, görüşlerini yazılı olarak sunmaları ve bilgi vermeleri için öngörülen süre ile 5 inci madde çerçevesinde Genel Müdürlük tarafından sözlü olarak dinlenebilme talebinin yapılabileceği süre belirtilir. Bu süreler soruşturmanın açılmasına ilişkin kararın Resmî Gazete'de ilan tarihinden itibaren 30 gün ile sınırlıdır.

    Madde 5 - Genel Müdürlük, soruşturma için ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri ilgili taraflardan isteyebilir.

    İlgili taraflar Resmi Gazetedeki ilanda belirtilen süre içinde yazılı talepte bulunarak soruşturmanın sonucundan etkileneceklerini ve dinlenmeleri için özel nedenleri olduğunu kanıtladıkları takdirde Genel Müdürlük tarafından sözlü olarak dinlenebilirler.

    Genel Müdürlük ilgili tarafları tek tek veya birarada dinleyebilir. İlgili taraflarca sözlü olarak verilen bilgiler, yazılı olarak da sunulmaları halinde Genel Müdürlükçe dikkate alınır. Ayrıca, ilanda belirtilen süre içinde kendini tanıtan ilgili taraflar yazılı başvurarak mevcut bilgileri incelemeyi talep edebilir ve Genel Müdürlükçe talebin haklı görülmesi halinde 7 nci madde hükümlerine göre gizli sayılmayan bilgileri inceleyebilirler.

    Soruşturmanın herhangi bir aşamasında Genel Müdürlükçe istenen bilgilerin öngörülen süre içinde temin edilememesi ya da soruşturmanın engellendiğinin anlaşılması halinde, soruşturma mevcut veriler üzerinden sonuçlandırılır. Genel Müdürlükçe ilgili tarafların yanlış bilgi sağladıkları tesbit edildiği takdirde bu bilgiler dikkate alınmaz.

    Soruşturma sırasında, başvurunun geri çekilmesi halinde, Kurul tarafından konu incelenerek soruşturmanın önlem alınmaksızın kapatılmasına karar verilebilir.

    Soruşturma kapsamında nihai bir karar alınmadan önce, kesin önlemle ilgili karara esas teşkil edecek nitelikteki önemli bilgi ve bulgular, gizlilik ilkesi gözetilerek, makul bir sürede görüşlerini vermek üzere ilgili taraflara bildirilir.

    Soruşturma, Genel Müdürlükçe yürütülerek dokuz ay içinde tamamlanır. Gerekli hallerde bu süre iki ay uzatılabilir.

    Haklı sebeplerin varlığı durumu hariç, soruşturma sonucunun Resmi Gazetede yayımlanmasından sonra 1 (bir) yıl geçmedikçe, soruşturma konusu malın ithalatında meydana gelen artışların pazar bozulmasına yol açtığı veya yol açma tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle yeni bir soruşturma başlatılamaz.

    Yerinde Doğrulama İncelemesi

    Madde 6 - Eldeki bilgilerin doğrulanması ve/veya ek bilgi sağlanması amacıyla, ilgili taraflar nezdinde yerinde doğrulama incelemesi ve üçüncü ülkelerde inceleme yapılabilir. Bu incelemeler, ilgili tarafların kabul etmesi, menşe veya ihracatçı ülke ile üçüncü ülkeye bildirimde bulunulması ve ilgili ülkenin itiraz etmemesi durumunda gerçekleştirilir.

    Yerinde doğrulama incelemesi yapılmadan önce ilgili taraflara incelenecek bilginin ve/veya istenilen ek bilginin mahiyeti hakkında bilgi verilir. Ancak bu durum yerinde inceleme sırasında daha ayrıntılı bilgi istenmesini engellemez.

    Gizlilik

    Madde 7 - Bu Yönetmelik kapsamında elde edilen bilgi talep ediliş amacı dışında kullanılamaz. Toplanan gizli nitelikteki bilgi veya gizli olduğu belirtilerek verilen bilgi, bunları verenlerin yazılı izni olmadan açıklanamaz.

    Açıklanması rakiplere önemli bir fayda sağlayabilecek veya bilgiyi temin eden şahıs veya bu şahsın bilgiyi elde ettiği şahıs üzerinde önemli ölçüde olumsuz etki yaratabilecek nitelikte olan bilgi ile, haklı bir neden gösterilmek koşuluyla, ilgili taraflarca gizlilik kaydıyla verilen bilgi gizli addedilir.

    Gizlilik kaydıyla bilgi veren tarafın, bu bilginin gizli olmayan bir özetini vermesi gerekir. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olmalıdır. Sözkonusu taraflar, istisnai hallerde, bu bilginin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilirler. Bu gibi istisnai durumlarda, bilginin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin yazılı olarak belirtilmesi gerekir.

    Ancak, bir bilginin gizli tutulması talebinin haklı olmadığının anlaşılması ve bu bilgiyi veren tarafın sözkonusu bilginin herhangi bir şekilde açıklanmasını istememesi durumunda sözkonusu bilgi, başka kaynaklardan doğrulanmadıkça, soruşturmada dikkate alınmayabilir.

    Yukarıdaki hükümler, toplanan bilginin, genel bilgilere ve özellikle bu Yönetmelik kapsamında alınan kararların gerekçelerine referans olarak kullanılmasını engellemez.

    Pazar Bozulmasının Tesbiti

    Madde 8 - Ç.H.C. menşeli artan ithalatın pazar bozulmasına yol açtığı veya yol açma tehdidi oluşturduğu hususunun tesbitinde;

    a) Soruşturma konusu ithalatın hacmi,

    b) Bu ithalatın benzer veya doğrudan rakip malların fiyatları üzerindeki etkisi,

    c) Bu ithalatın benzer veya doğrudan rakip malları üreten yerli üreticiler üzerindeki etkisi,

    gibi objektif faktörler dikkate alınır.

    Önemli Ticaret Sapmasının Tesbiti

    Madde 9 - Ç.H.C. veya D.T.Ö. üyesi ülke tarafından pazar bozulmasını önlemek veya gidermek üzere yapılan bir uygulamanın önemli ticaret sapmasına yol açtığı veya yol açma tehdidi oluşturduğu hususunun tesbitinde;

    a) Ç.H.C. veya D.T.Ö. üyesi diğer ülkeler tarafından alınan veya alınması önerilen önlemin niteliği ve/veya boyutu,

    b) Ç.H.C. veya D.T.Ö. üyesi diğer ülkeler tarafından alınan veya alınması önerilen önlem sebebi ile Ç.H.C. menşeli ilgili malın ithalatının hacmindeki fiili veya olası artış,

    c) Ç.H.C. menşeli ilgili mal ithalatının pazar payında fiili veya olası artış,

    d) Ç.H.C. menşeli ilgili mal bakımından yurtiçi pazardaki arz ve talep koşulları,

    e) Ç.H.C. menşeli ilgili malın geçici önlem veya korunma önlemi uygulayan ilgili D.T.Ö. üyesi ülke/ülkelere yapılan ihracatının boyutu,

    gibi objektif faktörler dikkate alınır.

    BÖLÜM IV : Soruşturmanın Önlemsiz Kapatılması

    Madde 10 - Soruşturmanın tamamlanmasını müteakip Genel Müdürlük, önerileri ile birlikte soruşturma sonuçlarını Kurula sunar.

    Kurulun yapacağı değerlendirmede korunma önlemine gerek olmadığı sonucuna varılırsa soruşturma kapatılır ve kapatma kararı özet gerekçesiyle birlikte Resmi Gazetede yayımlanır.

    BÖLÜM V : Danışma Görüşmeleri

    Madde 11 - Soruşturma sonucunda 1, 8 ve 9 uncu maddelerdeki şartların gerçekleştiğinin tespit edilmesi halinde, nihai karar alınmadan önce, kesin önlem kararına esas teşkil edecek nitelikteki önemli bilgi ve bulgular, gizlilik ilkesi gözetilerek, Ç.H.C. tarafına ve/veya ilgili D.T.Ö. üyesi ülkeye bildirilerek aşağıda belirtilen süre içerisinde karşılıklı tatmin edici bir çözüme ulaşmak üzere danışma görüşmelerine çağrılabilir.

    Danışma görüşmeleri için öngörülen süreler;

    a) Pazar bozulması nedeniyle korunma önlemine gerek duyulması halinde, danışma görüşmesi yapılması için öngörülen süre görüşmeye çağrı yazısı tarihinden itibaren 60 gündür.

    b) Ticaret sapması nedeniyle korunma önlemine gerek duyulması halinde, danışma görüşmesi yapılması için öngörülen süre görüşmeye çağrı yazısı tarihinden itibaren 30 gündür.

    Görüşmeye çağrı yazısının tarihinden itibaren 60 gün içerisinde karşılıklı tatmin edici bir çözüme ulaşılamaması halinde, korunma önlemi kararı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer. Toplantılar sonucunda karşılıklı tatmin edici bir çözüme ulaşılması halinde, danışma sonuçları nihai karara yansıtılır.

    Ayrıca, 3 üncü ve 16 ncı maddede belirtilen hallerde de Ç.H.C. tarafı danışma görüşmelerine çağrılabilir.

    BÖLÜM VI : İthalatın Gözetime Alınması

    Madde 12 - (Mülga madde: 08/06/2004 - 25486 S.R.G Yön./8.mad) *1*

    Madde 13 - (Mülga madde: 08/06/2004 - 25486 S.R.G Yön./8.mad) *1*

    Madde 14 - (Mülga madde: 08/06/2004 - 25486 S.R.G Yön./8.mad) *1*

    Madde 15 - (Mülga madde: 08/06/2004 - 25486 S.R.G Yön./8.mad) *1*

    BÖLÜM VII : Geçici Korunma Önlemi

    Madde 16 - (Değişik madde: 28/04/2004 - 25446 S.R.G. Yön/3.mad) *1* Ç.H.C. menşeli ithalatın yerli sanayide pazar bozulmasına yol açması veya yol açma tehdidi oluşturması ve gecikmenin telafisi güç zarara yol açabileceği kritik durumlarda, ülke yararının gerektirmesi halinde, geçici korunma önlemi alınabilir. Bu durumda geçici korunma önleminin yürürlüğe girmesinden sonra Ç.H.C. tarafı danışma görüşmelerine çağrılabilir.

    Geçici korunma önlemi, gümrük vergisinde artış yapılması, ek mali mükellefiyet getirilmesi, miktar/değer kısıtlaması (kota), tarife kontenjanı uygulaması veya bunların birlikte uygulanması şeklinde olabilir.

    Geçici korunma önleminin gümrük vergilerinde artış yapılması şeklinde uygulanması halinde, İthalat Rejimi Kararı kapsamında belirlenen gümrük vergisi oranı ile geçici korunma önlemi kapsamında belirlenen gümrük vergisi oranı arasındaki farka tekabül eden tutar gümrük mevzuatının ilgili hükümlerine göre teminata bağlanır.

    Geçici korunma önleminin ek mali mükellefiyet getirilmesi şeklinde uygulanması halinde, varsa İthalat Rejimi Kararı kapsamında belirlenen ek mali mükellefiyet ile geçici korunma önlemi kapsamında belirlenen ek mali mükellefiyet arasındaki farka tekabül eden tutar gümrük mevzuatının ilgili hükümlerine göre teminata bağlanır. İthalat Rejimi Kararı kapsamında tespit edilmiş ek mali mükellefiyetin bulunmaması halinde ise, geçici korunma önlemi kapsamında belirlenen ek mali mükellefiyetin tamamı gümrük mevzuatının ilgili hükümlerine göre teminata bağlanır.

    Soruşturma sonucunda korunma önlemi alınmasına karar verilmesi halinde, teminata bağlanan tutar Hazineye irat kaydedilir.

    Korunma önleminin geçici korunma önleminden daha düşük belirlenmesi halinde aradaki fark ilgiliye iade edilir. Korunma önleminin geçici korunma önleminden daha yüksek olması halinde ise aradaki fark tahsil edilmez.

    Korunma önlemi alınmasına gerek olmadığına karar verilmesi durumunda, geçici korunma önlemi yürürlükten kaldırılır. Bu durumda, gümrük idarelerince teminata bağlanan tutar gümrük mevzuatının teminata bağlanan vergilerin geri verilmesine ilişkin hükümleri dahilinde ilgililere iade edilir.

    Geçici korunma önlemlerinin süresi 200 günü aşamaz.

    BÖLÜM VIII : Korunma Önlemi

    Madde 17 - Aşağıda belirtilen hallerde, ülke menfaatlerinin gerektirdiği durumlarda, uluslararası yükümlülükler dikkate alınarak korunma önlemi uygulanabilir:

    a) Soruşturma sonucunda, Ç.H.C. menşeli ürünlerin ithalatında meydana gelen artışların veya bu malların ithalatının gerçekleşme koşullarının benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli sanayi üzerinde pazar bozulmasına yol açtığının veya yol açma tehdidi oluşturduğunun tespiti halinde,

    b) Soruşturma sonucunda, Ç.H.C. veya D.T.Ö. üyesi bir ülke tarafından, bu üye ülkedeki pazar bozulmasını önlemek veya gidermek üzere yapılan bir uygulamanın, önemli ticaret sapmasına yol açtığının veya yol açma tehdidinde bulunduğunun tespiti halinde,

    Korunma önlemi; gümrük vergisinde artış yapılması, ek mali mükellefiyet getirilmesi, miktar/değer kısıtlaması (kota), tarife kontenjanı uygulaması veya bunların bileşimi şeklinde uygulanabilir.

    Korunma Önleminin Uygulama Süresi

    Madde 18 - Pazar bozulması nedeniyle uygulamaya konulan korunma önlemi, pazar bozulmasını önlemek veya gidermek için gerekli süre kadar uygulamada kalır. Bu süre 19 uncu madde çerçevesinde uzatılmadığı takdirde, geçici önlemin uygulama süresi dahil, dört yılı geçemez.

    Önemli ticaret sapması nedeniyle uygulamaya konulan korunma önlemi, D.T.Ö. üyesi ilgili ülkenin veya Ç.H.C.'nin ticaret sapmasına neden olan uygulamasına son vermesine bağlı olarak yürürlükten kaldırılır.

    Korunma Önleminin Gözden Geçirilmesi

    Madde 19 - Mevcut korunma önlemi, soruşturma usul ve esasları çerçevesinde gözden geçirilebilir.

    Gözden geçirme işlemi, mevcut korunma önleminin uygulama süresi içerisinde, Genel Müdürlük tarafından resen veya başvuru halinde;

    - Önlemin etkilerini incelemek,

    - Uygulanmasının hala gerekli olup olmadığını gözden geçirmek,

    - Önlemin niteliğinde değişikliğe gitmek, veya,

    - Önlemin süresini uzatmak,

    amacıyla yapılır.

    Önemli ticaret sapması nedeniyle uygulamaya konulan korunma önlemi, D.T.Ö. üyesi ülke veya Ç.H.C.'nin önemli ticaret sapmasına neden olan uygulamasında yapacağı herhangi bir değişikliğin D.T.Ö.'ye bildirilmesini takiben gözden geçirilir.

    Bu Karar kapsamında uygulanan korunma önleminin uygulama süresi, pazar bozulmasını önlemek veya gidermek için korunma önlemi uygulamasının devamının gerekmesi halinde uzatılabilir. Uzatılan bir önlem ilk uygulama süresinin sonundaki seviyesinden daha kısıtlayıcı olamaz.

    Çin Halk Cumhuriyeti'ne Karşı Uygulanan Kotalar

    Madde 20 - 01/11/1995 tarihli ve 22450 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belirli Ülkeler Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği'nin 20/06/1998 tarihli ve 23378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değişik EK: V'inde yer alan Ç.H.C. menşeli ürünler için uygulanan kotalar 01/01/2005 tarihinde yürürlükten kalkacaktır.

    BÖLÜM IX : Diğer Hükümler

    Madde 21 - 16 ncı ve 17 nci maddeler çerçevesinde ithalatta miktar ve/veya değer kısıtlaması (kota) veya tarife kontenjanı uygulanmasına karar verilmesi halinde, Kota ve Tarife Kontenjanı Yönetmeliği çerçevesinde, bu uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlık tarafından Resmi Gazetede yayımlanır.

    Madde 22 - 11 inci madde uyarınca yapılan görüşmeler sonucu sağlanacak ortak çözümün uygulamasının ihracatçı ülke tarafından üstlenilmesi durumunda, ithalatçı; ihracatçı ile anlaşarak belgelendirdiği miktar ve/veya değer üzerinden Genel Müdürlükten ithal lisansı alabilir.

    Madde 23 - (Mülga madde: 28/04/2004 - 25446 S.R.G. Yön./4.mad) *1*

    Madde 24 - Kurulun çalışması aşağıdaki esas ve usullere göre yürütülür.

    Kurul, ithalatta ...*2* korunma önlemleri konusunda Genel Müdürlüğün teklifi üzerine karar alır.

    Kurul, başkanın çağrısı üzerine, çağrıda belirtilen yer ve tarihte toplanır.

    Kurul, salt çoğunluk ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ertesi gün yapılacak toplantıda çoğunluk aranmaz.

    Kurul kararları, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Kurul Başkanının oy vermiş olduğu taraf çoğunluğu sağlamış olarak kabul edilir.

    Kurul üyeleri, soruşturma tarafları ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 245 inci maddesinde belirtilen tür ilişkide bulunduklarının tesbiti halinde toplantılara katılamazlar.

    Kurul üyesi meslek kuruluşu temsilcilerinin, soruşturma konusu aynı veya doğrudan rakip malın üreticisi, ihracatçısı ve ithalatçısı olmaması ve bu malların herhangi bir şekilde ticaretiyle iştigal etmemesi zorunludur. Aksi takdirde yukarıdaki fıkra hükmüne göre işlem yapılır.

    Kurulun sekreterya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

    Madde 25 - Bu Yönetmelik;

    a) Kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliğinin; insan, hayvan ve bitki sağlığının; sanatsal, tarihi veya arkeolojik değer taşıyan ulusal hazinelerin veya sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde getirilen yasakların, miktar kısıtlamalarının veya denetim zorunluluklarının,

    b) Kambiyo ile ilgili işlemlerin,

    c) Uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerin,

    d) İthalat Rejimi Kararı ve Yönetmeliği ile ithalata ilişkin diğer mevzuatın bu mevzuata aykırı olmayan hükümlerinin,

    uygulanmasını engellemez.

    Madde 26 - Bu Yönetmelikte yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik Tebliğ çıkarmaya Müsteşarlık yetkilidir.

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Belirli Ülkeler Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri mevzuatı çerçevesinde Ç.H.C. menşeli malların ithalatına yönelik olarak başlatılmış soruşturmalar ve tatbik edilmekte olan gözetim uygulamaları ve korunma önlemlerine ilişkin işlemlerin uygulanmasına bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde devam olunur.

    Değişiklik

    Madde 27 - 01/11/1995 tarihli ve 22450 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belirli Ülkeler Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği EK:I'de yer alan ülke listesinden Çin Halk Cumhuriyeti çıkarılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 28 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 29 - Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

    YÖNETMELİĞE İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

    "İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASI YÖNETMELİĞİ" NİN GEÇİCİ MADDELERİ

    Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden önce 1/6/1995 tarihli ve 22300 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği, 1/11/1995 tarihli ve 22450 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belirli Ülkeler Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği ile 12/6/2003 tarihli ve 25136 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği kapsamında başlatılmış gözetim uygulamasına ilişkin işlemlere bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde devam olunur.

    Geçici Madde 2- Diğer mevzuatta bulunan 1/6/1995 tarihli ve 22300 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği, 1/11/1995 tarihli ve 22450 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belirli Ülkeler Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği ile 12/6/2003 tarihli ve 25136 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde gözetim uygulamasına ilişkin olarak yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100