Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

HAYVAN IRKLARININ TESCİLİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

    HAYVAN IRKLARININ TESCİLİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Hayvan Irklarının Tesciline İlişkin Yönetmelik

    Resmi Gazete Tarihi: 17/06/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25141

    Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; yeni geliştirilen hayvan ırk, tip, hat ve hibritleri ile Türkiye yerli hayvan ırklarının tescili ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, yeni geliştirilen hayvan ırk, tip, hat ve hibritleri ile yerli hayvan ırklarının tescili ile ilgili çalışma ve bunlarla ilgili sınai hakları kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 10/03/2001 tarihli ve 24338 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

    b) Genel Müdürlük: Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünü,

    c) Araştırma Enstitüsü: Bakanlığa bağlı Araştırma Enstitülerini,

    d) Tescil Komitesi: Bu yönetmeliğin kapsam maddesinde belirtilen yerli veya yeni geliştirilmiş hayvan ırk, tip, hat ve hibritlerinin tescili ile ilgili iş ve işlemlere yetkili karar organını,

    e) Tescil Alt Komitesi: Tescil komitesinin belirleyeceği konu ile ilgili uzmanlar grubundan oluşan komiteyi,

    f) Çalışma Grubu: Tescil alt komitesinin belirleyeceği konu ile ilgili uzmanlardan oluşan grubu,

    g) Tescil: Mevcut ya da yeni geliştirilen hayvan ırk, tip, hat ve hibritlerin özellikleri ile ekonomik ve genetik değerinin bu Yönetmelik esasları dahilinde tespit edilerek tescil listesine kaydedilmesini,

    h) Tür: Ortak özelliklere sahip olan, aralarında birleşince döl verimli döller veren ve bu özellikleri yavrularına geçiren hayvan gruplarını,

    ı) Irk: Bir tür içinde ortak özelliklere sahip olan ve bu özelliklerini yavrularına geçiren hayvan gruplarını,

    j) Tip: Bir ırk içinde ortak özellikler gösteren ve bu özellikleri yavrularına geçiren hayvan gruplarını,

    k) Hat: Bir ırk içinde akrabalı yetiştirme ile elde edilen homozigot hayvanlar grubunu,

    l) Yerli Irk: Bulunduğu bölgede uzun yıllar yetiştirilme sonucu ortaya çıkmış bölge şartlarına uyum sağlamış ırkı,

    m) Irk Özellikleri: Irkları birbirinden ayırmaya yarayan özellikleri,

    n) Yeni Irklar: Saf yetiştirme veya melezleme sonucu elde edilen ırk özellikleri bakımından birbirine benzeyen ve bu özellikleri yavrularına geçiren ırkları,

    o) Melezleme: En az iki ayrı ırka ya da hatta özgü hayvanlar arasındaki çiftleştirmeyi,

    p) Hibrit: Irklar ya da hatlar arasında melezleme sonucu elde edilmiş belirgin özelliklere sahip bireyleri,

    r) Milli Tescil Listesi: Tescil edilen Türkiye yerli ve yeni geliştirilen hayvan ırk, tip, hat ve hibritlerinin yer aldığı listeyi ,

    s) Tavsiye Listesi: Yerli veya yeni geliştirilen ve yaygın şekilde yetiştirilmesi uygun görülen hayvan ırk, tip, hat ve hibritlerinin yer aldığı listeyi,

    t) Sınai Mülkiyet Hakkı: Tescil ettiren gerçek ya da tüzel kişilerin, tescil edilen yerli ve yeni geliştirilmiş hayvan ırk, tip, hat ve hibritlerinden elde edecekleri ticari haklarını,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Tescil Komitesinin Kuruluşu, Çalışma Esasları, Görevleri ve Sekreterya Hizmetleri

    Tescil Komitesinin Kuruluşu

    Madde 5 - Tescil Komitesi Bakanlık Müsteşar Yardımcısı başkanlığında ve aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşur.

    Bakanlığın ilgili birimlerinden 5 temsilci,

    İlgili Bakanlıklardan 2 temsilci,

    Üniversitelerin ilgili fakültelerinden 4 temsilci,

    İlgili Meslek Kuruluşlarından 2 temsilci,

    İlgili Sivil Toplum Örgütlerinden 2 temsilci,

    Türk Patent Enstitüsünden 1 temsilci,

    Türk Standartları Enstitüsünden 1 temsilci.

    Tescil Komitesinin Çalışma Esasları

    Madde 6- Tescil Komitesinin çalışma esasları aşağıda belirtilmiştir.

    a) Tescil Komitesinin Başkanı Bakanlığın Müsteşar Yardımcısıdır.

    b) Tescil Komitesi Nisan ayında olağan, Bakanlığın daveti üzerine de olağanüstü olarak toplanır.

    c) Tescil Komitesi, üyelerin en az 2/3 ü ile toplanır.

    d) Kararlar, toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır.

    e) Tescil Komitesi, uygun gördüğü sayıda alanında uzman olan kişilerden Tescil Alt Komitesini oluşturur.

    Tescil Komitesinin Görevleri

    Madde 7 -Yerli veya yeni geliştirilen hayvan ırk, tip, hat ve hibritlerin Tesciline ilişkin her türlü iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak.

    Tescil Komitesinin Sekreterya Hizmetleri

    Madde 8 - Tescil Komitesinin sekreteryasını Genel Müdürlük yürütür.

    Sekreteryanın görevleri şunlardır,

    a) Tescil Komitesini toplantıya davet eder, gerçek ve tüzel kişilerin gönderdiği ırk, tip, hat ve hibritler ile ilgili bütün dokümanları davet yazısı ile birlikte komite üyelerine gönderir,

    b) Tescil talebinde bulunan gerçek veya tüzel kişileri toplantıya davet eder,

    c) Tescil işlemleriyle ilgili her türlü iş ve işlemleri yapar, kayıtlarını tutar,

    d) Toplantı tutanaklarını tutar ve bir sonraki toplantıdan önce üyelere ulaştırır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Tescil Alt Komitesi ve Çalışma Grubunun Görevleri

    Tescil Alt Komitesinin Görevleri

    Madde 9 - Tescil Alt Komitesinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

    a) Tescil ile ilgili kriterleri belirler ve gelen talepleri, bu kriterler doğrultusunda değerlendirir.

    b) Yaptığı değerlendirmeleri bir rapor şeklinde Tescil Komitesine sunar.

    c) Gerektiğinde tescil edilecek yerli veya yeni geliştirilen hayvan ırk, tip, hat ve hibritlerle ilgili Çalışma Gruplarını oluşturur.

    d) Çalışma Gruplarının çalışma ilkelerini belirler.

    Çalışma Grubunun Görevleri

    Madde 10 - Çalışma Grubunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

    a) Tescil edilecek yerli veya yeni geliştirilmiş hayvan ırk, tip, hat ve hibritlerin özelliklerini dikkate alarak, yapılan müracaatları değerlendirir veya gerek görüldüğünde kontrol çalışması yapar, yaptırır ve yapılanları değerlendirmeye alır.

    b) Değerlendirme ve kontrol çalışmaları sonucunda, hazırladığı raporu Tescil Alt Komitesine sunar.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Tescil Uygulama Esasları

    Tescil İçin Başvuru

    Madde 11 - Yerli veya yeni geliştirilen hayvan ırk, tip, hat ve hibritlerin tescil edilebilmesi için ıslah eden veya geliştiren, gerçek veya tüzel kişilerin başvuruda bulunması gereklidir.

    Milli Tescil Listesi

    Madde 12 - (Değişik madde: 11/11/2004 - 25640 S.R.G. Yön/1.mad) Yerli veya yeni geliştirilmiş ırk, tip, hat ve hibritler, tescil edildikten ve Resmî Gazete'de yayımlandıktan sonra Milli Tescil Listesine kaydedilir.

    Tavsiye Listesi

    Madde 13 - Milli tescil listesinde yer alan, yaygın şekilde yetiştirilmesi uygun görülen yerli veya yeni geliştirilen hayvan ırk, tip, hat ve hibritler Tavsiye Listesine kaydedilir.

    Sınai Mülkiyet Hakları

    Madde 14 - Tescil ettiren gerçek veya tüzel kişilerin Sınai Mülkiyet hakları; yerli veya yeni geliştirilen hayvan ırk, tip, hat ve hibritleri, tescil edildikten sonra kazanılır.

    a) Sınai mülkiyet haklarının korunmasında; yürürlükteki kanun ve mevzuat uygulanır.

    b) Yerli ırkların sınai mülkiyet hakkı, devlet adına Bakanlığa aittir. Bakanlığın izni olmadan, yurt dışına her ne sebeple olursa olsun materyal çıkarılmaz.

    c) Yeni geliştirilen hayvan ırk, tip, hat ve hibritlerinin her türlü ticari üretim ve satış hakları tescil ettirene aittir. Tescil sahibinin izni olmadığı sürece başkaları tarafından ticari amaçlı üretilip satılması yasaktır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 15 - 21/05/2002 tarihli ve 24761 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hayvan Irklarının Tesciline Dair Yönetmelik hükümleri değişikliği ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 16 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 17 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100