Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ETİ ZEOLİT KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMURLARI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    ETİ ZEOLİT KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMURLARI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

   

    Resmi Gazete Tarihi: 04/09/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25219

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Eti Zeolit Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünün disiplin amirlerinin tespitine dair esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Eti Zeolit A.Ş. Genel Müdürlüğünde görev yapan memurları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameye ve 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Teşekkül: Eti Holding Anonim Şirketini,

    b) Genel Müdürlük: Eti Zeolit Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

    c) Genel Müdür: Eti Zeolit A.Ş. Genel Müdürünü,

    d) Birim: Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan üniteyi,

    e) Memur: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin 3771 sayılı Kanunla değişik (b) bendinde tanımı yapılan kadrolu personeli,

    f) Birim Müdürü: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli 1 sayılı cetvelde yer alan görev unvanları belirlenmiş Teknik ve İdari Müdürleri,

    İfade eder.

    Disiplin Amirleri

    Madde 5 - Genel Müdür, Genel Müdürlükte görevli memurların en üst disiplin amiri olup, Eti Zeolit A.Ş. Genel Müdürlüğünde görevli memurların diğer disiplin amirleri EK-1 cetvelde gösterilmiştir.

    Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 6 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan disiplin işlemleri hakkında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini, Eti Zeolit A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

    EK-1

    ETİ ZEOLİT KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL

          MÜDÜRLÜĞÜ

    MEMUR DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

          MERKEZ

    Birimleri ve Unvanları   Disiplin Amiri      Üst Disiplin Amiri

    __________________   ________________   _______________

    Genel Müdür      Bakan         -

    Genel Müdür Yardımcısı   Teşekkül Genel Müdürü   -

    Birim Müdürü      Genel Müdür Yardımcısı   Genel Müdür

    Sivil Savunma Uzmanı   Genel Müdür      İçişleri Bakanlığı Sivil

                         Savunma Genel Müdürü

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100