Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ETİ ZEOLİT KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    ETİ ZEOLİT KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

   

    Resmi Gazete Tarihi: 04/09/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25219

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Eti Zeolit A.Ş. Genel Müdürlüğünün disiplin amirlerinin tespitine dair esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Eti Zeolit A.Ş. Genel Müdürlüğünde Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan sözleşmeli personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameye ve 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Genel Müdürlük: Eti Zeolit Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

    b) Genel Müdür: Eti Zeolit A.Ş. Genel Müdürünü,

    c) Birim: Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan üniteyi,

    d) Sözleşmeli Personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımı yapılan ve bir görev pozisyonunda çalışan personeli,

    e) Birim Müdürü: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli 1 sayılı cetvelde yer alan görev unvanları belirlenmiş Teknik ve İdari Müdürleri,

    ifade eder.

    Disiplin Amirleri

    Madde 5 - Genel Müdür, Genel Müdürlükte görevli tüm sözleşmeli personelin en üst disiplin amiri olup, Eti Zeolit A.Ş. Genel Müdürlüğünde görevli sözleşmeli personelin diğer disiplin amirleri EK-1 cetvelde gösterilmiştir.

    Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 6 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan disiplin işlemleri hakkında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik ve 399 sayılı Kanun Hükmünde kararname hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini, Eti Zeolit A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

    EK-1

       ETİ ZEOLİT KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

    GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL

          DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

    Birimleri ve Unvanları      Disiplin Amiri      Üst Disiplin Amiri

    _________________________   _______________   __________

    Genel Müdüre doğrudan bağlı

    Birim Müdürlüğü Personeli      Birim Müdürü      Genel Müdür

    Genel Müdür Yardımcısına bağlı

    Müdürlüklerde ve diğer Birimlerde

    Görev Yapan Personel      Birim Müdürü      Genel Müdür

    Avukat            Genel Müdür         -

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100