Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DIŞ BORÇ ÖDEME HESABI OLUŞTURULMASI VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK

    DIŞ BORÇ ÖDEME HESABI OLUŞTURULMASI VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 10/09/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25225

    Devlet Bakanlığından:

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sair yerel yönetim kuruluşları tarafından gerçekleştirilen projeler için Hazine geri ödeme garantisi altında sağlanan veya dış borcun ikrazı suretiyle kullandırılan krediler çerçevesinde ilgili Kuruluşun geri ödeme yükümlülüklerini karşılamak üzere gelirlerinin bir kısmını aktaracağı Dış Borç Ödeme Hesabının oluşturulması ve işleyişine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, doğal afet halleri nedeniyle getirilecek istisnalar hariç olmak üzere, proje finansmanı için Hazine geri ödeme garantisi altında finansman sağlayan veya dış borcun ikrazı suretiyle kredi kullanan büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sair yerel yönetim kuruluşlarını kapsamaktadır.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 28/03/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 11 inci ve 16 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

    Kuruluş: Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sair yerel yönetim kuruluşlarını,

    Banka: İlgili Mali Yılı Bütçe Kanunu gereği çıkartılan "Kamu Haznedarlığı Tebliği"nde kamu kuruluşlarının her türlü mevduatının tutulması öngörülen, Dış Borç Ödeme Hesabının açılacağı bankaları,

    Dış Borcun İkrazı: Müsteşarlık tarafından herhangi bir dış finansman kaynağından sağlanan dış finansman imkanlarının ekonominin çeşitli sektörlerinde gelişmeyi sağlamak ve/veya finansman ihtiyacını karşılamak üzere genel ve katma bütçe dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile yatırım ve kalkınma bankalarına gerektiğinde anlaşmanın mali şartlarına bağlı kalmaksızın aktarılmasını,

    Dış Finansman Kaynağı: Dış finansman sağlayan yabancı ülkeler, ülkelerce oluşturulan birlikler, resmi finansman fonları, uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ile uluslararası sermaye ve finansman piyasalarında faaliyet gösteren yatırım bankaları da dahil olmak üzere bankalar, satıcı veya alıcı kredisi sağlayan kuruluşlar ile firmalar veya münferiden bunların her birini,

    Garanti Protokolü: Hazine geri ödeme garantisi verilebilmesini teminen Müsteşarlık ile Kuruluş arasında imzalanan ve garanti verme koşullarını düzenleyen protokolü,

    Hazine Geri Ödeme Garantisi: Kamu iktisadi teşebbüsleri, özel hukuk hükümlerine tabi olmakla beraber sermayelerinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait olan kuruluşlar, fonlar, kamu bankaları, yatırım ve kalkınma bankaları, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sair yerel yönetim kuruluşları lehine bu kuruluşların dış finansman kaynağından sağladıkları dış borçlarının geri ödenmesi hususunda verilen garantileri,

    Hesap: Dış Borç Ödeme Hesabını,

    İkraz Anlaşması: Dış borcun ikraz edilebilmesini teminen Müsteşarlık ile Kuruluş arasında imzalanan ve ikraz koşullarını düzenleyen anlaşmayı,

    Kredi: Hazine geri ödeme garantisi altında sağlanan veya dış borcun ikrazı suretiyle kullandırılan krediyi,

    Kredi Devralma ve İkraz Anlaşması: Kuruluşun, Hazine geri ödeme garantisi kapsamında olan ve Müsteşarlık tarafından üstlenilmesi neticesinde ortaya çıkacak Hazine alacağının akit altına alınmasını sağlayan anlaşmayı,

    ifade eder.

    Dış Borç Ödeme Hesabının Kurulması İçin Uygulanacak Usul ve Esaslar

    Madde 5 - Dış Borç Ödeme Hesabının kurulması için aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır:

    a) Hesabın Kurulması: Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler Belediye Meclis Kararı ile bağlı kuruluşlar ve sair yerel yönetim kuruluşları ise Yönetim Kurulu Kararı ile Bankada "Dış Borç Ödeme Hesabı" kuracaktır. Hesabın oluşturulmasına ilişkin yetkili organın kararı kesin olup, Kuruluşun yönetim değişikliği veya başka bir kararı ile iptal edilemez.

    Dış Borç Ödeme Hesabının kurulmasına ilişkin işlemler kredi anlaşması imzalanmadan önce tamamlanacaktır.

    b) Hesabın Kaynakları: Hesabın kaynaklarını, proje için temin edilen kredinin ve/veya kredilerin geri ödeme yükümlülüklerini karşılayacak şekilde vergi ve yasal kesintiler yapıldıktan sonra öncelikle finanse edilen projeden temin edilen gelirler ile bu gelirlerin yetmemesi halinde Kuruluşun diğer gelir kalemleri oluşturacaktır.

    Dış Borç Ödeme Hesabına aktarılacak gelirlerin hangi gelir kalemi/kalemlerinden karşılanacağı belirlenirken, Kuruluşun tarife, talep, giderler ve diğer projeksiyonlara ilişkin beyanı esas alınır. Müsteşarlığın bu konuda yapacağı değerlendirmeler Kuruluş tarafından ibraz edilen bilgi ve belgelerle sınırlıdır. Hesaba aktarılan gelirlerin yeterli olmaması halinde Kuruluş aradaki farkı diğer gelir kalemlerinden Hesaba aktarmakla yükümlüdür.

    Kuruluş, Hesaba aktaracağı gelirlerini borç servisi dönemleri itibariyle bir takvime bağlı olarak Müsteşarlığa beyan edecektir.

    Kuruluş, Müsteşarlık ile mutabık kalınan miktarlardaki gelirlerin Bankadaki Dış Borç Ödeme Hesabına aktarılması hususunda yetkili organlarının kararını alacaktır. Yetkili organ kararında, Hesaba tahsis edilecek gelir kalemleri ve bu gelir kalemlerinin ne kadarının Hesaba aktarılacağı açık olarak ifade edilecektir.

    Sözkonusu gelirlerin Dış Borç Ödeme Hesabına aktarılmasına ilişkin yetkili organın kararı kesin olup, Kuruluşun yönetim değişikliği veya başka bir kararı ile iptal edilemez veya gelirleri azaltılacak şekilde değiştirilemez.

    Kuruluş, beyan ettiği oranlarda sözkonusu Hesaba yatırılacak gelirlerini başka amaçla kullanamaz veya bu gelirleri için başka bir bankada veya aynı bankada başka bir hesap açamaz.

    c) Hesabın Nemalandırılması: Kuruluş, Bankada açılacak olan Dış Borç Ödeme Hesabına aktarılan fonları, aktarım yapılan günden başlamak üzere, dış borç ödeme takvimini aksatmayacak şekilde, vade tarihinde geri dönüşleri Dış Borç Ödeme Hesabına dönmek kaydıyla, hisse senetleri ve yatırım fonları dışında kalan yatırım araçlarıyla nemalandırabilecektir.

    d) Banka ile Sözleşme Yapılması: Dış Borç Ödeme Hesabının çalışma usullerinin belirlenmesine ilişkin olarak Kuruluş ile Banka arasında bir sözleşme imzalanacaktır. Kuruluş, Müsteşarlığa yaptığı beyanı tevsik etmek üzere sözkonusu Sözleşmeyi Müsteşarlığa gönderecektir. Bahsekonu Sözleşme Müsteşarlık ile Kuruluş arasında imzalanan İkraz Anlaşmasının veya Garanti Protokolünün ayrılmaz parçasıdır. Kuruluş, hesaptan para kullanımını bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapacaktır.

    e) Hesabın İşleyiş Mekanizması: Hesaptan para kullanımı aşağıdaki şekilde gerçekleşecektir;

    1) Hazine geri ödeme garantisi ile sağlanan krediler için, dış finansman kaynağı tarafından Kuruluşa bildirilen faiz, anapara, taahhüt komisyonu ve diğer giderler için Kuruluş Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Tüzüğüne uygun şekilde hazırlanan ödeme evraklarını vade tarihinden 7 gün önce Bankaya gönderecektir. Banka Hesaptan borç servisini karşılamak üzere gerekli tutarı dış finansman kaynağının hesabına transfer edecektir,

    2) Dış borcun ikrazı suretiyle kullandırılan krediler için Müsteşarlık tarafından Kuruluşa bildirilen faiz, anapara, taahhüt komisyonu ve diğer giderlere ilişkin tutarın Müsteşarlığın ilgili hesabına aktarılmasını teminen Kuruluş, Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Tüzüğüne uygun şekilde hazırlanan ödeme evraklarını vade tarihinden 2 gün önce Bankaya gönderecektir. Banka, Hesaptan borç servisini karşılamak üzere gerekli tutarı Müsteşarlığın hesabına transfer edecektir. Müsteşarlığın dış borç servisine ilişkin bildirim yapmaması Kuruluşun ödeme yükümlülüklerini hiçbir şekilde ortadan kaldırmaz,

    3) Projenin, dış borcun ikrazı suretiyle kullandırılan kredi/krediler ve Hazine geri ödeme garantisi ile sağlanan kredi/krediler ile birlikte finanse edilmesi ve bu kredilerin ödeme günlerinin aynı olması ve sözkonusu proje kapsamında önceden temin edilen kredilere ilişkin yükümlülüklerinden kaynaklanan Hazine alacağı olması halinde Hesaptan yapılan para kullanımında şu öncelik sırası izlenmelidir: (1) Hazine geri ödeme garantisi ile sağlanan kredi/kredilere ilişkin ödemeler; (2) Dış borcun ikrazı suretiyle kullandırılan kredi/kredilere ilişkin ödemeler; (3) Sözkonusu proje kapsamında önceden temin edilen krediler ile ilgili olarak Kuruluşun Müsteşarlığa olan yükümlülüklerine ilişkin ödemeler,

    4) Hesap bakiyesinin yeterli olmaması durumunda borç servisinin kısmen de olsa karşılanabilmesi için bakiye tutarın tümü dış finansman kaynağının hesabına/Müsteşarlığın hesabına aktarılacaktır.

    f) Raporlama: Banka, Hesap işleyişine ilişkin bilgileri düzenli olarak üçer aylık dönemler itibariyle Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne ve Kuruluşa bildirecektir. Bunun yanında Kuruluş yapmış olduğu transferler ile ilgili olarak ödeme bilgilerine ilişkin doldurulmuş formları ve Dış Borç Ödeme Hesabı'nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlamak üzere üçer aylık dönemler itibariyle Müsteşarlık tarafından talep edilen mali tabloları Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne iletecektir.

    g) Denetim ve Yaptırım: Dış Borç Ödeme Hesabı ile ilgili olarak Kuruluşun vermiş olduğu taahhütler ve Hazine geri ödeme garantisi altında sağlanan veya dış borcun ikrazı suretiyle kullandırılan krediler çerçevesinde Müsteşarlığa sunulan bilgi ve belgeler de dahil olmak üzere gerçekleştirilen bütün işlemler, Dış Borç Ödeme Hesabı yürürlükte kaldığı sürece Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı tarafından denetlenir. Sözkonusu denetim raporları Müsteşarlığa sunulur.

    Denetim sonucunda hazırlanan raporlarda, Kuruluşun Dış Borç Ödeme Hesabına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği veya usulsüz işlem yapıldığı saptanırsa, kredi bakiye tutarlarının kullanımını dondurmaya, Kuruluş yetkilileri hakkında görevini yerine getirmemesi nedeniyle ilgili mevzuat gereği yasal işlemleri başlatmaya Müsteşarlık yetkili olacaktır. Bununla birlikte, Müsteşarlığın alacaklarına ilişkin olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanacaktır.

    h) Hesabın Süresi: Hesabın işleyiş süresi Kuruluşun dış finansman kaynağına ve/veya Müsteşarlığa sözkonusu proje kapsamındaki daha önceki anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülükleri de dahil olmak üzere tüm yükümlülüklerinin tamamen ifa edilmesine bağlı olacaktır. Hesabın işleyiş süresi ancak Müsteşarlığın uygun görüşü ile sona erdirilecektir.

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 6 - 12/04/2002 tarihli ve 24724 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Hazine Garantileri Verilmesi, İzlenmesi, Bütçeleştirilmesi ve Raporlanmasına İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100