Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

6136 SAYILI KANUNUN 2478 SAYILI KANUNLA DEĞİŞTİRİLEN 2 NCİ MADDESİ GEREĞİNCE SIRF SPORDA KULLANILAN NİŞAN TÜFEK VE TABANCALARI VE BUNLARA AİT MERMİLER İLE YİVLİ AV TÜFEKLERİNİN MERMİLERİNİN YURDA SOKULMASINA VE TEVZİİNDE UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN HAKKINDA

    6136 SAYILI KANUNUN 2478 SAYILI KANUNLA DEĞİŞTİRİLEN 2 NCİ MADDESİ GEREĞİNCE SIRF SPORDA KULLANILAN NİŞAN TÜFEK VE TABANCALARI VE BUNLARA AİT MERMİLER İLE YİVLİ AV TÜFEKLERİNİN MERMİLERİNİN YURDA SOKULMASINA VE TEVZİİNDE UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN HAKKINDA

   

    Resmi Gazete Tarihi: 15/11/1987

    Resmi Gazete Sayısı: 19635

    İçişleri ile Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlıklarından:

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu yönetmelik 6136 Sayılı Kanunun 23/06/1981 tarihli ve 2478 Sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesinin 6 ncı fıkrasının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tesbit etmek amacıyla düzenlenmiştir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu yönetmelik;

    6136 Sayılı Kanunun 2478 Sayılı Kanunla Değişik 2 nci maddesinin 6 ncı fıkrasıyla verilen yetkiye dayanılarak Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünce ithal edilecek, sırf sporda kullanılan nişan tüfek ve tabancaları (silah aksamı ve yedek parçaları dahil) ve bunlara ait mermiler ile yivli av tüfeği mermilerinin ithaline, kullanılmasına, nakline, mermilerin tevziine ve bu işlemlerin İçişleri Bakanlığı ve Valiliklerce denetlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 2478 Sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesinin 6 ncı fıkrası hükmüne müsteniden hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Nişan tüfeği deyiminden; Beynelminel Atış Teşkilatı (U.I.T.) Tüzüğüne uygun ateşli yivli tüfekler,

    b) Nişan Tabancası deyiminden; Beynelminel Atış Teşkilatı (U.I.T.) Tüzüğüne uygun ateşli yivli tabancalar,

    c) Yivli Av Tüfeği deyiminden; Türk Ceza Kanunun değişik 256 nci maddesinde tanımı yapılan memnu silahlardan olmamak kaydıyla 6136 sayılı Kanuna 30/06/1970 tarihli ve 1308 sayılı Kanunla eklenen geçici 6 ncı madde uyarınca belgeye bağlanan yivli av tüfekleri,

    d) Mermi deyiminden; Nişan tüfek ve tabancaları ile yivli av tüfeklerinde kullanılan kapsül, kovan ve çekirdekten meydana gelen fişekler,

    e) Silah kayıt ve demirbaş defteri deyiminden; Sırf sporda kullanılan ve bu Yönetmelik hükümlerine göre Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünce ithal edilmiş ve ithal edilecek olan silahların kaydedildiği defter,

    f) Silah Kayıt Cetveli deyiminden; Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünce silah kayıt ve demirbaş defterine kayıt edilen silahların hangi tarihte nereye verildiğini ve nerede bulunduğunu gösteren ve ilgili makama gönderilen cetveller,

    Anlaşılır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Silahları ve Mermilerin Tespiti, Yurda Sokulması ve Tevzii

    Silah, Silah Aksamı ve Yedek Parça İhtiyacının Tesbiti

    Madde 5 - Ülkemizde atıcılık ve avcılık sporunun özendirilmesi ve geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan, fakat yurt içinde imal edilmeyen, sırf sporda kullanılan nişan tüfek ve tabancaları ile aksamı ve bunlar için lüzumlu yedek parçalar Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünce tesbit edilir.

    Bunların cins ve miktarı ile hangi ülkeden ithal edileceğini belirten listeler, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı aracılığı ile İçişleri Bakanlığına gönderilir.

    İstek yazısına listelerde yer alan silah ve aksamı ile yedek parçaların ülkemizde imal edilmediğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınacak belgenin bir kopyası da eklenir.

    İthal İsteği, İncelenmesi ve İzin Verilmesi

    Madde 6 - İthal işlemi Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Bakanlık kanalıyla İçişleri Bakanlığına intikal ettireceği istek yazısı ile başlar. Emniyet Genel Müdürlüğünce incelenip yurdun genel güvenliği açısından sakınca yaratmayacağı tesbit edilen silah ve aksamı ile yedek parçaların 6136 Sayılı kanunun 2478 Sayılı Kanunla değişik 2 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünce ithali için, İçişleri Bakanlığınca imzalanacak "ithal izin belgesi" düzenlenerek Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı aracılığı ile anılan Genel Müdürlüğe gönderilir.

    Silahları İthali ve Kullandırılması

    Madde 7 - İthaline izin verilen silah ve aksamı ile yedek parçaları, Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünce, giderleri de bu kurumda karşılanmak suretiyle, yürürlükteki mevzuata göre ithal edilir ve Genel Müdürlük Demirbaşına kaydolunur.

    Demirbaşa kaydolunan bu silahlar, Atıcılık ve Avcılık Federasyonu aracılığı ile Beden Terbiyesi ve Spor İl Müdürlüklerine veya federasyon spor dalı temsilciliklerine ayniyat karşılığı verilerek, bunların gözetiminde ve sorumluluğunda sporculara kullandırılır.

    Silahların İçişleri Bakanlığı ve Valiliklere Bildirilmesi

    Madde 8 - Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünce ithal edilerek demirbaşa kaydolunan silahlar çap, marka ve diğer özellikleri de belirtilmek suretiyle İçişleri Bakanlığına bildirilerek kaydı sağlanır.

    Federasyon aracılığı ile İl Müdürlüklerine veya spor dalı temsilcilerine ayniyat karşılığı teslim edilen silahlara ait silah kayıt cetveli düzenlenip ilgili valiliklere gönderilmek suretiyle bunların denetlenmesi imkanı sağlanır, ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarına işlenmesi için İl Müdürlüklerine gönderilen silahlara ait bilgileri ihtiva eden silah kayıt cetvelleri örnekleri İçişleri Bakanlığına iletilir.

    Spor Silahlarına Ait Mermilerin İthali

    Madde 9 - Federasyon poligonlarında antrenman yapmak veya düzenlenecek spor karşılaşmalarına katılmak isteyenlerin kullanacakları mermi ihtiyacı cins ve miktar itibariyle Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünce yıllık olarak tespit edilir.

    İhtiyaç olarak tespit edilen fakat ülkemizde imal edilmeyen mermiler, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 2. ve 3 üncü fıkralarıyla 6 ncı maddesinde belirtilen usule göre, İçişleri Bakanlığından izin alınmak suretiyle 7 nci madde esaslarına göre Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünce ithal edilerek kullandırılır.

    Yivli Av Tüfeği Mermilerinin İthali ve Tevzii

    Madde 10 - 6136 Sayılı Kanuna 1308 sayılı Kanunla eklenen geçici 6 ncı madde hükümlerine göre, taşınmalarına veya bulundurulmalarına izin verilerek belgeye bağlanmış olan yivli av tüfeklerinin ülkemizde imal edilmeyen mermileri, taşıma izin belgesi verilmiş her silah sahibi için yıllık (250) adedi; bulundurma izin belgesi verilmiş her silahın sahibi için 4 yıllık (100) adedi geçmemek kaydıyla, Beden Terbiyesi ve Spor İl Müdürlüklerince tesbit edilerek Valiliklere bildirilir. Valiliklerce gerektiğinde ayrıca zabıta tahkikatı da yaptırılarak cins ve miktar olarak tesbit edilecek mermi ihtiyacı bir beyannameye dercedilir.

    Ayrıca, idarece verilen belgede (vesikada) yazılı bulunan, silahın cinsi, markası ve çapı gibi kayıtların mutlaka bu beyannamede gösterilmesi gerekir.

    Bu tesbit sonuçları icmal listesi halinde Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğüne gönderilir. Genel Müdürlük bu listeler muhteviyatına göre ithali gerçekleştirir.

    Mermilerin Tevzii Bedeli ve Tevzii Usulü

    Madde 11 - Yukarıdaki hükümlere göre, ithal edilen her cins merminin en küçük ambalaj veya ambalajları muhteviyatına (kutu, paket vb. gibi) isabet eden gider tutarı, fatura bedelleri tutarları birbirine yakın olanlar bir grup itibar olunmak ve (100) üzerinden farklı puanlar verilmek (%25,%35,%40 gibi) ve tüm giderler toplamı bu oranlara göre gruplara bölünmek suretiyle, evvela grup maliyetleri bulunur. Bundan, giderek her grup içinde bulunan belli cins mermi birimine isabet eden tevzii bedeli tesbit edilir.

    Bu maddede geçen tüm giderler toplamı, ithalat konusu maddelerin fatura tutarları ile ithalde ve daha sonra bunlar için ödenen her türlü vergi, resim, harç, nakliye ve varsa sigorta giderlerinin toplamını ifade eder.

    Madde 12 - Tevzi, Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü ve İl Müdürlüklerince, gerektiğinde Spor Dalı Temsilcileri tarafından, Genel Müdürlükçe verilecek yazılı talimat dairesinde yapılır. İstihkak sahiplerinin ödeyeceği bedellerin Genel Müdürlüğe ne şekilde intikal ettirileceği de aynı talimatta belirtilir.

    Tevzii ile görevlendirilenler, kimlere ne miktar ve cins mermi verdiklerini bir liste halinde düzenleyerek, bunların birer örneğini ilgili Valilikler ile Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğüne ve Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderirler.

    Madde 13 - Mermiler, ihtiyacın tesbiti sırasında adları belirtilen silah sahiplerine, silah devredilmiş ise yeni sahiplerine, bunların bulunmamaları halinde, kanuni vekil veya mirasçılarına bedeli karşılığında tevzii edilir.

    Silahların herhangi bir şekilde yok olması veya istihkak sahibinin ya da yetkili temsilci veya mirasçının bulunmaması sebepleriyle elde kalan mermiler, ikinci bir ithal ve tevzi sırasında hesaba katılmak üzere, Genel Müdürlükçe muhafaza edilir. Bunların miktarı da Valilik ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirilir.

    Silah ve Mermilerin Nakli

    Madde 14 - Bu yönetmelik hükümlerine göre temin edilen Spor silahı, parçaları ve mermilerinin imalde fabrikasından, ithalde giriş gümrüğünden, dağıtımında dağıtım yapıldığı yerden veya depolardan diğer bir yere nakli için 4/7310 Karar Sayılı Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah Teferruatının ve Av Malzemesinin Sureti Murakabesine Dair Nizamname esaslarına göre, nakliye tezkeresi alınır. Şu kadar ki, bu Yönetmelik hükümlerine göre, yurt dışından yapılacak ithallerde, ithal izin belgesi örneği nakliye tezkeresi yerine geçer. Ancak, silah ve mermilerinin nakli sırasında ayrıca, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması için, ilgili Valilikler derhal haberdar edilir.

    Silah ve Mermilerin Muhafazası

    Madde 15 - Bu yönetmelik hükümlerine göre temin edilen silah ve mermiler özel depolarda muhafaza edilir.

    Muhafaza edilecek silah ve mermi adedi az ise, sabit demir kuşaklı ve takviyeli kilitli çelik dolap veya sandıklar kullanılabilir.

    Silahların Demirbaştan Düşülmesi

    Madde 16 - Herhangi bir sebeple kullanılmayan veya hurdaya çıkartılan silah, mermi ve diğer aksam bir tutanak karşılığında Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna devredilerek, silah demirbaş defterinden düşülür ve bir liste ile İçişleri Bakanlığına bilgi verilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

    Madde 17 - Bu yönetmeliğin dayanağı Kanun hükmünün ve bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkacak tereddütler İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca varılacak mutabakatla çözümlenir.

    Madde 18 - Sayıştay'ın görüşü alınarak düzenlenmiş olan iş bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 19 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ile Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100