Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

6136 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN BIÇAK VE DİĞER ALETLER İLE BENZERLERİNDEN BİR SANAT VEYA MESLEĞİN İCRASI İÇİN KULLANILMASI ZORUNLU BULUNANLARIN YAPIM, KULLANIM VE NAKLİNE DAİR YÖNETMELİK

    6136 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN BIÇAK VE DİĞER ALETLER İLE BENZERLERİNDEN BİR SANAT VEYA MESLEĞİN İCRASI İÇİN KULLANILMASI ZORUNLU BULUNANLARIN YAPIM, KULLANIM VE NAKLİNE DAİR YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 28/04/1982

    Resmi Gazete Sayısı: 17678

    İçişleri Bakanlığından:

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç:

    Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, 6136 sayılı Kanun kapsamına giren bıçak ve diğer aletler ile benzerlerinden bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılması zorunlu bulunanların yapım, kullanım ve nakline izin verilmesinde uyulacak kuralları belirlemektedir.

    Kapsam:

    Madde 2 - Bu yönetmelik; 6136 sayılı Kanunun 2249 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile yurdumuzda da yapımı yasaklanan kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki aletler ile benzerlerinden bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılması zorunlu bulunanların yapım, kullanım ve nakillerine ilişkin hususları kapsar.

    Hukuki dayanak:

    Madde 3 - Bu yönetmelik; 6136 Sayılı Kanunun 2249 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesinin 2 inci fıkrası ile 5 ve 15 inci maddesine göre düzenlenmiştir.

    Tanımlar :

    Madde 4 - Bu yönetmelikte geçen;

    a) Bıçaklar; 6136 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan kama, hançer, saldırma , sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçak ve benzerlerini,

    b) Diğer Aletler; şişli baston, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli ve zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletleri,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Yapım

    Yapım için başvuru:

    Madde 5 - 6136 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerden bir sanat veya mesleğin icrası için zorunlu bulunanları imal etmek isteyenlerin İçişleri Bakanlığından yapım izni almaları zorunludur.

    Yapım izni alabilmek için:

    Fabrika veya imalathanenin yeri ve niteliği ile daha önceden 2521 sayılı Kanun hükümlerine göre kuruluş izni alınıp alınmadığını belirleyen ve

    a) Fabrika veya imalathaneyi yönetecek sorumluların teknik yeteneklerini belirten belgenin tasdikli suret veya fotokopisinin,

    b) Bölgenin güvenliği bakımından yapımda bir sakınca olmayacağına dair mahalli zabıtaca yaptırılacak soruşturma yazısının,

    c) Yapımı tasarlanan bıçak, diğer alet ve benzerlerinin hangi sanat veya mesleğin icrasında kullanılacağı ve bunların iş esnasında kullanılmasının zorunlu olduğunu belirten, ilgililerin bağlı bulunduğu sanat ve meslek teşekküllerinin gerekçeli yazısının,

    d) İmalatı daha önce yapılmış veya yeniden yapılması tasarlanan bıçak, alet veya benzerlerinin mevcutsa iki adet numunesinin, yoksa bütün özelliklerini gösteren çizim ve resimlerinin,

    e) Mamullere vurulacak amblem ve seri numaralarını gösteren resim ve cetvellerin,

    eklendiği bir dilekçe ile imalatın yapılacağı yer valiliğine başvurulması gerekir.

    İlgili valilik, görüşünü de belirterek dilekçe ve eklerini İçişleri Bakanlığına gönderir.

    Yapım izni:

    Madde 6 - Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen belge ve yazıların İçişleri Bakanlığına intikali üzerine Emniyet Genel Müdürlüğünce inceleme araştırma ve soruşturma yapılmak suretiyle, genel güvenlik bakımından bir sakınca olmadığının saptanması halinde gerekli yapım izni verilir.

    Bu izinde, yapılacak bıçak ve diğer aletlerin özellikleri ile ihtiyaç miktarı, üzerine vurulacak amblem ve seri numaraları belirtilir.

    Yapım izni, fabrika veya imalathanenin aylık kapasitesi dikkate alınarak imal edilmek istenen bıçak ve diğer aletlerin miktarına göre sınırlanır. İmalatın bitim tarihi kesin olarak gösterilir. Yapım süresi, yapımı geciktiren veya engelleyen faktör veya zorlayıcı nedenler bulunduğu takdirde İçişleri Bakanlığınca bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir.

    İmalatın denetimi:

    Madde 7 - Bu yönetmelik hükümlerine göre yapımına izin verilen bıçak ve diğer aletler veya benzerlerinin yapımdan sonra ikişer adedi numuneye ve ülke standartlarına uygunluğunu tespit etmek amacıyla, İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğüne) gönderilir.

    Bunlardan bir adedi için ekspertiz raporu düzenlenerek, rapora rapten mühürlenir ve fabrika veya imalathaneye iade edilir. Diğeri ise Polis Laboratuarlarında oluşturulacak özel koleksiyona konmak üzere ve gerekli kayıtları yapılmak suretiyle muhafaza altına alınır.

    İçişleri Bakanlığınca, gerektiğinde merkezden görevlendirilecek ekipler vasıtasıyla imalatı yapılan bıçak ve diğer aletler üzerinde veya ilgili kayıtlarda tetkik ve inceleme yaptırılır.

    Yapım izninde gösterilenden fazla veya imalatın bitim tarihinden sonra izin alınmadan yapılan bıçak, alet ve diğer benzerleri zoralıma tabi tutulur. Sorumlular hakkında 6136 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre adli işlem yapılır ve bu işyeri için bir daha yapım izni verilmez.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Alım ve Satım İşleri

    Bıçak, alet ve benzerlerinin alımı:

    Madde 8 - Bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılması zorunlu olan ve 6136 sayılı Kanun kapsamına giren bıçak, alet ve benzerlerini sanat veya mesleklerinin icrası için kullanmak zorunda olanlar, bunları satın almak için mahalli mülki amirliklerinden (Kullanım Belgesi) almak zorundadırlar.

    Kullanım belgesi almak için ihtiyaç sahipleri, işlerinin bulunduğu yer mahalli mülki amirliğine bir dilekçe ile müracaat ederler. Dilekçeleri ilgili zabıta makamlarına havale edilerek, bu silahları iş veya mesleklerinde kullanıp kullanmadıklarına dair mahallinde zabıta tahkikatı yaptırılır. Gerekirse keyfiyet ilgili kurum, kuruluş veya sanat ve meslek teşekküllerinden soruşturulur. Yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda bunları almaları uygun görülenlere kullanım belgesi verilir.

    Bu belge ile ihtiyaç sahiplerine, satıcılar tarafından bıçak, alet ve benzerleri satılabilir. Yapımcılar ve satıcılar bu şekilde sattıkları bıçak ve diğer aletleri zabıtaca damgalanıp mühürlenen satış defterine kaydederler. Ayrıca bu defterdeki kayıtlar her ayın sonunda bıçak ve diğer aletlerin cins, miktar, seri numarası ve diğer özellikleri ile sahiplerinin kimliklerini bir cetvele kaydederek mahalli mülki amirine bildirirler.

    Bıçak, alet ve benzerlerinin devri, satışı ve imhası:

    Madde 9 - Bu yönetmelik kapsamına giren, bıçak, alet ve benzerlerine sahip olan kimseler bunları ancak 8 inci madde hükümlerine göre kullanma belgesi almış, sanat veya meslek sahiplerine verilebilir, devredebilir veya satabilirler. Bunun haricinde başkalarına bırakılamaz ve satışı yapılamaz.

    Sanat veya mesleğin icrasında kullanılmaktan vazgeçilen ya da kullanıma elverişli olmaktan çıkan bıçak ve diğer aletler, sahipleri tarafından bedelsiz olarak Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna teslim edilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Kullanma ve Nakil Esasları

    Kullanma:

    Madde 10 - Bu yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımı yapılan bıçak, diğer aletler ve benzerleri ancak sanat veya mesleğin icrası sırasında işyeri ve işbaşında kullanılır.

    Nakil ve taşıma esasları:

    Madde 11 - Bıçak, diğer aletler ve benzerleri her ne sebeple olursa olsun üstte taşınamaz.

    Bunların nakilleri aşağıda gösterildiği şekilde yapılır;

    a) Bavul, valiz, takım veya el çantalarında,

    b) Çuval, bez torba veya ambalajlarında,

    c) Araçların bagajlarında,

    d) Ani olaylarda kullanılmayı engelleyecek tarzda kağıt veya bezle sarılıp paketlenmiş şekilde üstte,

    Taşınıp nakledilebilir.

    Bu madde hükmüne aykırı olarak bıçak ve diğer aletleri üstlerinde taşıyanlar, kullanım belgeleri olsa dahi, haklarında 6136 sayılı Kanunun 15 inci maddesi gereğince işlem yapılır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Geçici hükümler:

    Geçici Madde 1 - 6136 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde gösterilen ve bu Yönetmelik kapsamına giren bıçak, diğer aletler ve benzerlerini kullananlar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay zarfında daha önceden 6136 sayılı Kanunun Geçici 3 üncü maddesine göre Zabıtaca damgalanan bıçak ve aletler için bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince kullanma izni almak zorundadırlar.

    Geçici Madde 2 - 6136 sayılı Kanunun Geçici 3 üncü maddesine göre zabıtaca damgalanan bıçak, alet ve benzerlerine sahip olup da sanat veya mesleklerini bırakanlar ya da miras yoluyla kendilerine intikal edenler, bunları 6 aylık süre içersinde mahalli Zabıta Makamlarına teslime mecburdurlar.

    Bıçak ve diğer aletler, zabıta amirliklerince incelenir. Kullanıma elverişli olanların sanat veya meslek sahiplerine satış veya devrine müsaade olunur.

    Antika özelliği bulunanlar ise Polis Laboratuarlarınca incelenip antika olduklarının saptanması halinde 6136 sayılı Kanunun 7 ve 11 inci madde hükümlerine göre valiliklerce bulundurma belgesine bağlanır.

    Kullanıma elverişli olmayan veya antika özelliği bulunmayanlar, belge karşılığında bedelsiz olarak Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna teslim edilir.

    Bu kurumca bıçak ve diğer aletlerin ücretsiz imhası yapılır.

    Yürürlük:

    Madde 12 - Bu yönetmelik Resmi Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme:

    Madde 13 - Bu yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100