Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

6136 SAYILI ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN KAPSAMINA ALINAN MÜNHASIRAN SPORDA KULLANILAN ATEŞLİ VE YİVLİ SPOR SİLAHLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    6136 SAYILI ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN KAPSAMINA ALINAN MÜNHASIRAN SPORDA KULLANILAN ATEŞLİ VE YİVLİ SPOR SİLAHLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 04/12/1981

    Resmi Gazete Sayısı: 17534

    İçişleri ve Gençlik ve Spor Bakanlıklarından:

    Amaç:

    Madde 1 - Bu Yönetmelik; 2478 sayılı Kanunla 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun Kapsamına alınan, münhasıran sporda kullanılan, evvelce ruhsata tabi olmayan ateşli ve yivli spor silahlarının özelliklerini belirlemek ve ruhsata bağlanmasına ilişkin esasları tespit etmek amacıyla düzenlenmiştir.

    Kapsam:

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 2478 sayılı Kanunla 6136 sayılı Kanun kapsamına alınan ateşli ve yivli spor silahlarının özelliklerinin belirlenmesine, ruhsata bağlanmasına, devrine, nakline, taşınmasına ve belgelerden alınacak harçlara ilişkin hükümleri kapsar.

    Hukuki Dayanak:

    Madde 3 - Bu yönetmelik 2478 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle 6136 sayılı Kanuna eklenen Ek Geçici 2 inci madde hükmüne göre düzenlenmiştir.

    Ateşli ve yivli spor silahlarının özellikleri:

    Madde 4 - (Değişik: 05/09/1983 - 18156 s. R.G./Yön.) Bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsata bağlanacak ateşli ve yivli spor silahları:

    A) Tabancalarda;

    1) Çapları 6.35 ve 7.65 mm. (kısa) olanlar

    2) Namlu boyları iki inç ve daha küçük bulunanlar

    3 Mermi yatağı dahil, on ve daha yukarı mermi kapasitesinde olanlar

    4) Tam otomatik olanlar

    B) Tüfeklerde, askeri amaçla kullanılmak üzere imal edilen tam otomatik silahlar,

    hariç olmak üzere, çapı ve diğer nitelikleri bakımından Uluslararası Atış Birliği (UİT) Tüzüğünde belirtilen yarışmalarla uluslararası askeri yarışmalara katılmağa elverişli ve münhasıran spor amacı ile kullanılan tüfek ve tabancalardır.

    Ateşli ve Yivli Spor Silahlarını Taşıyabilecekler:

    Madde 5 - 4 üncü maddede belirtilen nitelikleri haiz ateşli ve yivli spor silahların taşınması için ancak, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Atıcılık-Avcılık ve Okçuluk Federasyonundan "Sporculuk Belgesi" almış olanlar adına silah taşıma izin belgesi düzenlenebilir.

    Başvurma:

    Madde 6 - Ateşli ve yivli spor silahlarının yönetmelik esaslarına göre ruhsata bağlanması için, sahiplerinin, Federasyondan aldıkları "Sporculuk Belgesini" de ekleyecekleri bir dilekçe ile ikamet ettikleri ilin valiliğine başvurmaları ve silahları da emniyet makamlarına götürmeleri zorunludur.

    Valilikçe, alınan dilekçe ve silah için bir alındı belgesi düzenlenerek müracaatçıya verilir.

    Nitelik Tespiti ve Belge Düzenlenmesi:

    Madde 7 - Ruhsata bağlanması istenen silahın ve varsa mermilerin bütün nitelikleri bir tutanakla tespit edilerek; dilekçe, ekleri ve bu tutanak İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilir. Emniyet Genel Müdürlüğünce ; tutanakta gösterilen niteliklerin UİT Tüzüklerinde veya Uluslar arası askeri yarışmalarda kullanılan silahların niteliklerine uygun olup olmadığı, Atıcılık-Avcılık ve Okçuluk Federasyonundan sorularak ve gerek görülürse silah getirtilerek incelenmek suretiyle araştırılır. Bu incelemeler sonunda silahın spor silahı olduğu saptanırsa silah için sahibi adına taşıma izin belgesi düzenlenmek üzere valiliğe talimat verilir. Valiliklerce düzenlenecek silah taşıma izin belgelerine "Spor Silahıdır" kaydı konulur.

    Taşıma Belgesinin Sağladığı Yetki:

    Madde 8 - Spor silahları için düzenlenen belge sahibine, silahların sadece antrenman ve müsabaka yerlerinde taşınması ve bu yerlere götürülmesi yetkisini sağlar.

    Silahların nakli ve taşınması:

    Madde 9 - Silahların müsabakaya katılmak üzere başka şehirlere götürülebilmesi, müsabakayı düzenleyen makamın vereceği yazılı izinle olur.

    Silahların naklinde veya taşınmasında, boş olarak özel kılıf veya ambalajı içinde bulundurulması zorunludur.

    Spor Silahlarının Devri:

    Madde 10 - Spor silahı olarak belgeye bağlanan silahlar sahipleri tarafından ancak Atıcılık-Avcılık ve Okçuluk Federasyonundan "Sporculuk Belgesi" almış olan kişilere devredilebilir.

    Silahın miras yoluyla el değiştirmesi halinde, silahın yeni sahibi "Sporculuk Belgesi" hamili değilse, silah için ancak bulundurma belgesi düzenlenebilir.

    Alınacak Harç:

    Madde 11 - Spor silahları için düzenlenecek belgelerden 6136 Sayılı Kanunun 2478 Sayılı Kanunla değişik 7 inci maddesi hükmü gereğince aynı maddenin 1,2,3, ve 4 No.lu bentlerinde sayılan kişilere ait silahlar hariç olmak üzere, yürürlükteki Harçlar Kanunu hükümlerine göre harç alınır.

    Yürürlük:

    Madde 12 - Bu Yönetmelik 25 Haziran 1981 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme:

    Madde 13 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri ve Gençlik ve Spor Bakanlıkları yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100