Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

772 ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

    772 ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 19/10/1966

    Resmi Gazete Sayısı: 12430

    İçişleri Bakanlığından:

    Madde 1 - 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununun 13 üncü maddesi bu Yönetmelik hükümlerine göre uygulanır.

    Madde 2 - Her yıl Çarşı ve Mahalle Bekçileri Teşkilatının her türlü masrafları ile bu Teşkilatta çalışanların aylık ücretlerinin gerektirdiği kadrolar ve adetleri, yeni ihtiyaç duyulan kadrolar ile birlikte, kaymakamlıklarca, ilçeye bağlı her belde ayrı ayrı gösterilmek suretiyle bir cetvel halinde ve gerekçeli olarak valiliklere gönderilir ve valiliklerce Emniyet Müdürlüğüne havale olunur.

    İl merkez ilçesindeki beldelerin bekçi teşkilatlarının birinci fıkrada yazılı masraf ve kadro cetveli ise aynı usul ve şekilde Emniyet Müdürlüğünce gerekçeli olarak hazırlanır.

    Madde 3 - 2 nci madde gereğince Emniyet Müdürlüğünce toplanan masraf ve kadro cetvellerine göre, her beldenin bekçi teşkilatına ait kadrolar ile kadro adetleri ve bunların tekabül ettiği bir yıllık ücret tutarları ve diğer masrafların gerektirdiği bir yıllık ödenekler, her belde kendi ilçesi içinde gösterilmek suretiyle düzenlenecek bir cetvelde gösterilir ve bu cetvel, dayanağı olan cetveller ve gerekçeleri ile birlikte il genel meclisinde karara bağlanmak üzere valilik kanalıyla özel idareye intikal ettirilir.

    Madde 4 - Bekçi teşkilatı mensuplarına verilecek aylık ücretlerinin miktarı beldelerin özellikleri de göz önüne alınmak sureti ile il genel meclisince tespit edilir. Bu aylık ve ücretler 300 liradan az 800 liradan fazla olamaz. (Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına alındığından hükmü kalmamıştır.)

    Madde 5 - Bekçi kadroları aşağıdaki ücret derecelerine göre tespit olunur. (Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına alındığından hükmü kalmamıştır.)

    Kadro Derecesi            Hizmet Müddeti   Aylık Ücreti

    _________________   _____________      _________

    Bekçi Adayı               0-2      300

    9 uncu Derece Bekçi         2-5      325

    8 inci Derece Bekçi            5-8      375

    7 inci Derece Bekçi            8-11      425

    6 ncı Derece Bekçi            11-14      475

    5 inci Denece Bekçi            14-17      525

    4 üncü Derece Bekçi         17-20      575

    3 üncü Derece Bekçi         20-23      625

    2 inci Derece Bekçi            23-26      700

    1 inci Dirici Bekçi            26-29      800

    Madde 6 - Tayin ve terfiler 5 inci maddede gösterilen derecelere göre il genel meclisince düzenlenmiş kadrolara yapılır.

    Madde 7 - Bekçi teşkilatı mensuplarından her birinin bir sicili bulunur ve ilçeler esas alınarak sıra ile bir sicil numarası ve mevcut kadroya göre bir yaka numarası verilir.

    Madde 8 - Bekçi teşkilatı mensuplarının sicilleri bağlı oldukları mesleki amirliklerde tutulur.

    Madde 9 - Bir sicil müddeti bir takvim yılıdır.

    Teşkilat mensuplarından her biri için, bu Yönetmeliğe bağlı örneğine uygun gizli sicil belgeleri takvim yılının sonundan itibaren bir ay içinde yetkili amirlerce doldurulur.

    Madde 10 - Bucaklarda görevli teşkilat mensuplarının bucak müdürü birinci, kaymakam da ikinci derecede sicil amiridir.

    İlçe merkez sınırları içinde görevli teşkilat mensuplarının en büyük mesleki amiri birinci, kaymakam da ikinci derecede sicil amiridir.

    Birinci ve ikinci fıkrada gösterilen yetkili amirlerce sicillerinin doldurulmasında, teşkilat mensubunun bağlı olduğu karakol amiri tarafından verilecek kanaat notları göz önünde bulundurulur.

    Birinci ve ikinci sicil amirleri tarafından belirtilen kanaatlerde aykırılık bulunduğu takdirde vali son sicil amiridir.

    Madde 11 - Sicil doldurmaya yetkili amire geçici olarak vekalet edenler sicil dolduramazlar. Ancak geçici vekiller bulundukları zamana ait not ve kanaatlerini asil amire bildirirler.

    Vekaletleri yetkili makamlarca tasdik olunan vekiller sicil doldurmak yetkisini haizdirler.

    Madde 12 - Hakkında gizli sicil belgesi doldurulacak olan bekçi teşkilatı mensuplarının, bu belgeleri doldurmaya yetkili amirin maiyetinde en az altı ay çalışmış olmaları şarttır.

    Sicil devresi sonu gelmeden görevi değişmek suretiyle işinden ayrılan sicil amirleri, maiyetlerindeki bekçi teşkilatı mensuplarından altı aylık müddeti tamamlamış olanların gizli sicil belgelerini derhal doldurup halef veya vekillerine teslim ederler.

    Sicil amirlerinden herhangi birinin, istifa, emekliye ayrılma ve ölüm gibi sebeplerle gizli sicil belgelerini doldurmadan görevinden ayrılması, halinde, diğer amirin doldurduğu sicil ile yetinilir.

    Her iki sicil amirinin de, yukarıdaki fıkrada yazılı sebeplerle gizli sicil belgelerini doldurmaması halinde, sicil belgeleri bu amirlerin halef veya vekilleri tarafından iki aylık bir müddet sonunda derhal düzenlenir.

    Madde 13 - Gizli sicil belgelerinin doldurulmasında belge sahibinin o yıl içinde aldığı takdirname ve ikramiyeler ile cezalar göz önünde bulundurulur.

    Madde 14 - Olumsuz sicil almış olanların bu vaziyeti kendilerine sebepleri ile gizli surette bildirilir ve durumunu düzeltmesi için uyarılır.

    Madde 15 - Sicil belgesinde yazılı izahata göre bütün hanelerin doldurulması mecburidir. İfadelerde açıklık ve kesinlik şarttır. Belgede kazıntı ve silinti yapılamaz. Bir yanlışlık yapıldığı takdirde okunacak şekilde üstü çizilerek doğrusu yazıldıktan sonra imza ile tasdik edilir.

    Madde 16 - Sicil muhteviyatı yetkili amirlerden başkasına ifşa edilemez. Aksi hareket edenler hakkında disiplin kovuşturması yapılır.

    Madde 17 - Bekçi teşkilatı disiplin mensuplarının terfi edebilmeleri için bulundukları derecede fiilen üç yıl çalışmış olmaları, sicil amirlerinden olumlu sicil almış bulunmaları ve üst derecede açık kadro olması şarttır.

    Madde 18 - Bekçi teşkilatı mesleki amirlerince siciller üzerinde yapılan inceleme sonunda terfie hak kazananların sayısının, boş kadro sayısından az veya eşit sayıda olduğu anlaşıldığı takdirde, ilgilinin son üç yıllık sicil belgeleri bir tehlik yazısına bağlanarak illerde valinin ilçelerde kaymakamın onayına sunulur.

    Vali veya kaymakam tarafından siciller üzerinde gerekli inceleme yapıldıktan sonra durumu uygun olanların terfileri onaylanır.

    Madde 19 - Terfie hak kazananların boş kadro sayısından fazla olması halinde bunlar arasında yarışma sınavı yapılır. Sınava katılanların aldıkları derece sırasına göre ve 18'inci maddedeki usul uyarınca terfileri onaylanır.

    Madde 20 - Terfie hak kazanmış olanlardan katıldıkları yarışma sınavı sonunda aldıkları derece sırasına göre boş kadroya terfileri yapılamayanlar (terfi şartlarını haiz bulundukları takdirde) sonradan yapılacak yarışma sınavlarına katılabilirler.

    Madde 21 - Yarışma sınavı vali veya kaymakamın tayin edeceği üç kişilik bir komisyon tarafından yazılı olarak yapılır.

    Madde 22 - Terfi eden bekçiler onayı takip eden aybaşından itibaren yeni kadrolarının tekabül ettiği aylık ücretlerine hak kazanırlar.

    Madde 23 - 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununun 13 üncü maddesine göre düzenlenen bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 24 - Bu Yönetmeliği İçişleri Bakanı yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100