Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ASAYİŞE MÜESSİR BAZI FİİLLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUNA GÖRE ARANANLARIN YAKALANMALARINA YARDIMCI OLANLARA ÖDENECEK PARA ÖDÜLÜNE DAİR YÖNETMELİK

    ASAYİŞE MÜESSİR BAZI FİİLLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUNA GÖRE ARANANLARIN YAKALANMALARINA YARDIMCI OLANLARA ÖDENECEK PARA ÖDÜLÜNE DAİR YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 04/04/1986

    Resmi Gazete Sayısı: 19068

    İçişleri Bakanlığından:

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; sanık veya hükümlülerden ilan edilmek suretiyle arananların bulundukları yerleri bildiren ve yakalanmalarına yardımcı olanlara verilecek ödülün miktarı ile şekli ve ilanına ait esas ve usulleri düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik; 1481 sayılı Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin (B) bendi uyarınca çıkarılan Yönetmelik ile belirlenen usul ve şekillerde ilan edilmek suretiyle aranan sanık veya hükümlülerin bulundukları yerleri bildiren ve yakalanmalarına yardımcı olanlar ile bunlara verilecek para ödülüne ilişkin hususları kapsar.

    Güvenlik ve asayişi korumak, kaçakçılığı men, takip ve tahkik ile görevli olanlar bu Yönetmelikte belirtilen para ödülünden yararlanamazlar.

    Hukuki dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 04/07/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununa, 16/06/1985 tarihli ve 3233 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile eklenen Ek 9 uncu maddenin (B) bendinin 4 üncü

    fıkrasına göre hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a)"Bakanlık" İçişleri Bakanlığını,

    b)"Bakan" İçişleri Bakanını,

    c)"Genel Müdürlük" Emniyet Genel Müdürlüğünü,

    d)"Genel Müdür" Emniyet Genel Müdürünü,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Ödül Verilme Esasları

    Ödül verilme şartları

    Madde 5 - Bu Yönetmeliğe göre para ödülü verilebilmesi için ilan edilmek suretiyle arananların;

    a)İdam ve ağır hapis cezasının gerektiren suçlardan biri veya bir kaçını işlemekten sanık veya hükümlü olması,

    b)Hakkında tevkif veya yakalama müzekkeresi çıkartılmış olması,

    c)Silahlı dolaşarak emniyet ve asayişi tek başına veya toplu olarak fiilen tehdit ve ihlal ettiklerinin anlaşılması,

    d)Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanun Gereğince Yapılacak İlanın Usul ve Şeklini Gösterir Yönetmeliğe göre yapılan ilanda belirtilen süre içinde adli makamlara, zabıtaya veya herhangi bir resmi mercie teslim olmamış bulunması,

    Şarttır.

    İlan

    Madde 6 - Verilebilecek azami ödül miktarı ile aranan kişilerin resimleri ve kimlikleri posterler halinde muhtemelen bulunabilecekleri veya dolaşacakları yerler ile gerekli görülen diğer yerlere asılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM . Komisyonlar

    Merkez ödül komisyonu

    Madde 7 - Bu Komisyon Bakanlık Müsteşarının başkanlığında, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanlığı temsilcisi ve İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirinden teşekkül eder.

    İl Ödül Komisyonunda ve Merkez Ödül Komisyonunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oy verdiği tarafın görüşü üstün sayılır.

    Komisyonlar ihtiyaç halinde Başkanın çağrısı üzerine toplanırlar.

    İl ödül komisyonu

    Madde 8 - İl ödül komisyonu, valinin başkanlığında, il emniyet müdürü, il jandarma alay komutanından teşekkül eder.

    Komisyon, bu Yönetmeliğe göre ödüllendirilecek kişilere verilecek ödül miktarını tespit ederek Merkez Ödül Komisyonuna teklifte bulunur.

    Komisyonların çalışması ve ödül miktarı

    Madde 9 - Aranan sanık ve hükümlülerin bulundukları yerleri bildiren ve yakalanmalarına yardımcı olanlara, yakalanan kişilerin işledikleri suçun mahiyetine ve yardımcı olma derecesine göre il ödül komisyonunun teklifi üzerine merkez ödül komisyonunun kararı ve bakanın onayı ile tespit edilecek miktarda para ödülü verilir.

    Ancak; bu miktar 40.000 gösterge sayısının memur aylıklarına uygulanan katsayı çarpımı ile bulunacak miktarı geçemez.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

    Ödenek

    Madde 10 - Ödüllendirmeye ait giderler Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

    Sekreterya hizmetleri

    Madde 11 - Ödüllendirme ile ilgili dosyaların tanzimi ve sekreterya hizmetlerinin yürütülmesi illerde il emniyet müdürlüklerince, merkezde ise Emniyet Genel Müdürlüğünce yerine getirilir.

    Kimliklerin gizliliği

    Madde 12 - Aranan sanık ve hükümlülerin yakalanmalarına yardımcı olanlardan ödül verilen kişilerin kimlikleri, rızaları olmadıkça hiçbir şekilde açıklanamaz.

    Ek Madde

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 17/06/1987 - 3387 s. R.G./Yön.)

    Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Anayasa düzenine ve genel güvenliğe aykırı suçlarla ilgili; İçişleri Bakanlığınca

    belirlenecek kişilerin veya bu suçlardan sayılan olayların faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olanlara veya yerlerini yahut kimliklerini bildirenlere para ödülü verilir.

    İçişleri Bakanlığınca ödül verilenler hakkında koruyucu tedbir alınır. Bu kişilerin kimlikleri açıklanmaz.

    Verilecek ödülün miktarı, şekil ve ilana ait esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle yürütülür.

    Yürürlük

    Madde 13 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 14 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100