Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ASAYİŞE MÜESSİR BAZI FİİLLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN GEREĞİNCE YAPILACAK İLANIN USUL VE ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK

    ASAYİŞE MÜESSİR BAZI FİİLLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN GEREĞİNCE YAPILACAK İLANIN USUL VE ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 24/05/1972

    Resmi Gazete Sayısı: 14195

    Adalet ve İçişleri Bakanlıklarında:

    Madde 1 - Bu yönetmelik 8/9/1971 gün ve 1481 sayılı Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesi gereğince, aynı Kanunun 1 inci maddesinin (B) bendinde yazılı ilanın başlangıcı ile ne suretle yapılacağını belirtmek üzere hazırlanmıştır.

    Madde 2 - Bu Yönetmelik Adalet ve İçişleri Bakanlıkları, Valilikler ve kolluk kuruluşlarınca yerine getirilecek hususları kapsar.

    Madde 3 - İdam veya ağır hapis cezasını gerektiren suçlardan bir veya birkaçını işlemekten sanık veya hükümlü olup da haklarında tevkif veya yakalama müzekkeresi çıkarılan ve silahlı dolaşarak emniyet ve asayişi tek başına veya toplu olarak fiilen tehdit ve ihlal ettikleri anlaşılanların:

    a) Ad ve sanları, kimlikleri,

    b) Kendilerine isnat olunan suçları,

    c) Adli makamlarca haklarında çıkarılan yakalama veya tevkif müzekkerelerinin veya mahkumiyet ilamlarının tarih ve sayıları,

    d) Silahlı dolaşarak emniyet ve asayişi tek başına, veya toplu olarak ihlal ettiklerine ilişkin belge veya tutanakları,

    O yerin İl Jandarma Alay Komutanlığı veya Emniyet Müdürlüğünce kendi görüşleri ile birlikte Valilik makamına verilir.

    Valiler bu belgelere kendi kanaatlerini de ekleyerek bunların 1481 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (B) bendi gereğince kendiliklerinden adli makamlara, zabıtaya veya herhangi bir resmi merciye teslim olmaları için ilan yapılmasına karar verilmesini İçişleri Bakanlığından isterler.

    Madde 4 - İçişleri Bakanlığında, Bakanlık Müsteşarının veya Müsteşar yardımcısının başkanlığında, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünden bir temsilci ile İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirlerinden biri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Şube Müdürleri ve Hukuk İşleri Müdürlerinden oluşan bir kurulda, valiliklerce ilan yapılması isteğiyle gönderilen belgeler incelenerek, 3 üncü madde kapsamına girenler hakkında gerekli ilanın yapılmasına karar verilir.

    Kurul, Jandarma Genel Komutanlığı veya Emniyet Genel Müdürlüğünce 3 üncü madde esaslarına uygun olarak İçişleri Bakanlığının resen gönderilen ilan istemleri hakkında da karar verir.

    Kurul kararı İçişleri Bakanlığının onayı ile kesinleşir.

    Madde 5 - Kurul kararında:

    a) Sanık veya hükümlünün teslim olması için 10 günden az ve 30 günden çok olmamak üzere verilen teslim olma süresi,

    b) İlanın mutat hangi vasıtalarla ve yayın organları ile (Radyo ve Televizyon dahil) ve hangi zaman aralıkları ile tekrar edileceği yer alır. Karara, yapılacak ilan metni de eklenir.

    İlan metninde bu maddenin (a) bendi ile 3 üncü maddenin (a, b, c) bendlerindeki hususların yer alması zorunludur. Kurul, ayrıca bu Yönetmelik hükümlerine göre söz konusu metinde bulundurulması gereken varsa diğer hususları da belirtir.

    Madde 6 - İlan, Resmi Gazete ile yayımlanır.

    Madde 7 - Hakkında ilan yapılan sanık veya hükümlüye, teslim olması için verilen mühletin başlangıcı, ilan metninin Resmi Gazete ile yayımlandığı günü takibeden günün saat 09'udur.

    Madde 8 - İlan, 1481 sayılı Kanunun 1/B ve 359 sayılı T.R.T. Kanununun 11 inci maddesi uyarınca T.R.T. Kurumunun bütün Radyo ve televizyonları ile ve Kurul kararında belirtilen şekilde yapılır. Bu ilanda Resmi Gazetedeki ilan tarihine göre, verilen mühletin başlangıç tarihi açıkça bildirilir.

    Radyo ve televizyondaki ilan, metninin Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten sonra, derhal yayımlanır, Kurul kararında belirtilen süre ve aralıklarla tekrar edilir.

    Bunlardan başka, sanık veya hükümlünün kanuni ikametgahının bulunduğu ve suç sayılan eylemleri işlediği yerlerde Kurulun uygun göreceği yayın araçları ile de ilan yapılır.

    Ayrıca, Kurul tarafından lüzum görüldüğü takdirde diğer yayın organları ile de keyfiyet ilan edilebilir.

    İlana ait kurul kararı, sanık veya hükümlünün Türkiye'de varsa eşine, ana, babası, kardeş veya reşit çocuklarından birisine kollukça tebliğ edilir.

    Madde 9 - İlan metni, ilan isteminde bulunan valiliklere ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğüne derhal intikal ettirilir.

    Haklarında ilan yapılan sanık veya hükümlülerin kimlikleri ve 3 üncü maddenin a, b ve c bendlerindeki hususlar, 1481 sayılı Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca gereği yapılmak üzere bütün valiliklere bildirilir.

    Madde 10 - Bu yönetmeliğe ait raportörlük işlemleri, ilgisine göre Jandarma Genel Komutanlığı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. Tereddüt hasıl olan hallerden, İçişleri Bakanlığı makamının tensibine göre hareket olunur.

    Madde 11 - 8 inci madde gereğince yapılacak ilanlara ait her türlü giderler İçişleri Bakanlığı Bütçesine bu maksatla konulacak ödenekten karşılanır.

    Madde 12 - Bu Yönetmelik Resmi Gazete ile yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    Madde 13 - Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet ve İçişleri Bakanları yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100