Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BAZI KURUM VE KURULUŞLARIN KORUNMASI VE GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASI HAKKINDAKİ 2495 SAYILI KANUNUN 4102 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 2 NCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK

    BAZI KURUM VE KURULUŞLARIN KORUNMASI VE GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASI HAKKINDAKİ 2495 SAYILI KANUNUN 4102 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 2 NCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 24/08/1995

    Resmi Gazete Sayısı: 22384

    İçişleri Bakanlığından:

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 22/07/1981 tarih ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunun 04/04/1995 tarih ve 4102 sayılı Kanunla değişik 2 inci maddesinin uygulama esas ve usullerini düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, kurulacak özel güvenlik teşkilatı ile ilgili olarak:

    a) Yönetim Kuruluna işyeri sahiplerinden seçilecek üyelerin seçimini,

    b) Yönetim Kurulunun görev süresini,

    c) Yönetim Kurulunun çalışma esas ve usullerini kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 22/07/1981 tarih ve 2495 sayılı Kanunun 04/04/1995 tarih ve 4102 sayılı Kanunla değişik 2 inci maddesi hükmü gereğince hazırlanmıştır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

    Yönetim Kurulunun Teşkili

    Madde 4 - Yönetim Kurulu, valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında il emniyet müdürü veya yardımcısı il özel idare temsilcisi ve belediye temsilcisi ile özel güvenlik teşkilatının kurulacağı yerde bulunan işyeri sahipleri arasından seçilen 3 asil ve 3 yedek olmak üzere toplam 7 kişiden oluşur.

    Madde 5 - Yönetim Kurulunun kamu görevlileri dışında kalan 3 kişilik üyelerini, özel güvenlik teşkilatı kurulacak yerde işyeri bulunan tüm meslek gruplarını temsil eden bir dernek varsa bu dernek yönetim kurulu belirler.

    Özel güvenlik teşkilatı kurulacak yerde bir dernek mevcut değilse; il valisinin görevlendireceği üç kişiden oluşan bir heyetin denetim ve gözetimi altında, bu heyetin tespit ve ilan edeceği bir tarihte, o yerde bulunan işyeri sahiplerinin gizli oyla yapacakları seçim sonunda Yönetim Kurulunda görev alacak üyeler belirlenir.

    Madde 6 - Yönetim Kurulunda görev alacak kamu görevlileri ile işyeri temsilcisi üyelerin göreve başlamaları il valisinin onayı ile kesinleşir. Görev süreleri iki yıldır. Herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olursa, aynı usul ile yeni üye belirlenir.

    Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

    Madde 7 - Yönetim Kurulu en büyük karar organı olup özel güvenlik teşkilatını kanunlara ve yönetmeliklere uygun şekilde yönetmekle sorumludur.

    a) 4102 sayılı Kanunun öngördüğü hususları yerine getirmek.

    b) 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun ve bu Kanuna ilişkin Yönetmeliğin özel güvenlik teşkilatının kurulduğu kuruluş yetkilisine verdiği yetkileri kullanmak görevleri yerine getirmek.

    c) İşyeri sahiplerinden alınacak katılma payı miktarını tespit etmek.

    d) Özel güvenlik teşkilatı personeli hakkında gerektirdiği disiplin kurulu görevini yürütmek.

    Yönetim Kurulunun Toplanma ve Karar Yeter Sayısı

    Madde 8 - Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine üyelerin yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı görüş kabul edilmiş sayılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Katılım Paylarının Tespit ve Tahsili, Harcama Esas ve Usulleri

    Katılım Paylarının Tespiti

    Madde 9 - Kuruluşun başlıca gelir kaynağı o yerde bulunan işyeri sahiplerinden alınan katılım paylarıdır.

    Yönetim Kurulu, işyerlerini büyüklüklerine, iş kapasitelerine ve meslek gruplarına göre bölümlere ayırır ve her bölüme dahil işyeri sahiplerinden alınacak aylık katılım paylarını her yılın Aralık ayında belirler, işyeri sahiplerine tebliğ eder.

    Katılım Paylarının Tahsil Usulü

    Madde 10 - İşyeri sahipleri, adlarına tahakkuk ettirilen katılım paylarını, Ocak-Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere üç taksitte öderler.

    Katılım payları, İl Özel İdareleri tarafından tahsil olunarak bütçenin ayrı bir bölümünde toplanır.

    Kuruluşa ait bu paralar, Devlet parası hükmündedir ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.

    Harcamaların Yapılış Usulü

    Madde 11 - Harcamalar Özel İdare bütçesinde katılım paylarının toplandığı bölümden karşılanmak üzere yönetim kurulu kararı ve valinin onayı ile yapılır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Geçici Madde 1 - Kuruluş yılına mahsus olmak üzere, özel güvenlik teşkilatı Yönetim Kurulunun göreve başladığı tarihten itibaren o yılın Aralık ayı sonuna kadar geçen süre için katılım payı belirlenir.

    Kuruluş giderlerini karşılamak amacıyla, bu süre için işyeri sahipleri adına tahakkuk ettirilen katılım payları peşin olarak tahsil olunur.

    Yürürlük

    Madde 12 - Sayıştay görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 13 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100