Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARİTA VE HARİTA VEYA DENİZ BİLGİLERİ VE HAVA FOTOĞRAFLARININ TEMİN, MUHAFAZA VE KULLANMA YÖNETMELİĞİ

    EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARİTA VE HARİTA VEYA DENİZ BİLGİLERİ VE HAVA FOTOĞRAFLARININ TEMİN, MUHAFAZA VE KULLANMA YÖNETMELİĞİ

   

    Resmi Gazete Tarihi: 21/02/1994

    Resmi Gazete Sayısı: 21856

    İçişleri Bakanlığından:

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Sorumluluk, Tanımlar ve Genel Esaslar

    Amaç

    Madde 1 - Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan gizlilik dereceli harita ve harita veya deniz bilgileri ve hava fotoğraflarının temin, muhafaza ve kullanma usullerini açıklamaktır.

    Kapsam

    Madde 2 - Emniyet Birimlerinin ihtiyaç duydukları harita ve harita veya deniz bilgileri ve hava fotoğraflarının temini, esas ve usullerini, kullanma kurallarını, korunması için alınması gereken önlemleri, periyodik sayım tarihleri ile kayıp, zayii ve iadesi durumlarında yapılacak işlemlerle her kademede tutulacak kayıt ve dosyalama işlerini kapsar.

    Sorumluluk

    Madde 3 - a) Harita ve harita veya deniz bilgileri ve hava fotoğraflarına ihtiyaç duyulduğunda istekte bulunma, temini, istek sahibine teslimi, muhafazası, kullanılması, sayımı, iadesi, kayıp ve zayii durumunda gerekli işlemlerin yapılması için, bu Yönetmelik esaslarını uygulamak ve uygulatmaktan Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım dairesi Başkanlığı, kullanıcı Daire Başkanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve konu ile ilgili görev yapan her kademedeki Emniyet Genel Müdürlüğü personeli sorumludur.

    b) Harita ve harita veya deniz bilgileri ve hava fotoğraflarının temini ile ilgili işlemlere ait yazışma, dosyalama işlerinin takibi, ilgili daire başkanının görevlendireceği güvenlik tahkikatı yaptırılmış personel tarafından yürütülür.

    c) Harita ve harita veya deniz bilgileri ve hava fotoğraflarının Harita Genel Komutanlığından veya Seyir, Hidrografi ve Osinagrafi Daire Başkanlığından teslim alınması, Emniyet Genel Müdürlüğü ikmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı tarafından görevlendirilecek harita mutemedi tarafından yerine getirilir. Harita mutemedi, bu amaçla Güvenlik Belgesi çıkartılmış ve kendisine Harita Genel Komutanlığınca hazırlanmış YETKİ KİMLİK KARTI verilmiş görevlidir.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan;

    a) Bakan: İçişleri Bakanını,

    Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

    Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,

    Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,

    Harita Yönetmeliği: Bakanlar Kurulunun 02/06/1973 tarih ve 7/6526 sayılı Kararı ile 31/10/1973 gün ve 14698 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

    "Bakanlık, Devlet Teşekkülü, Üniversiteler, Özel Müessese ve Şahısların Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliği"ni,

    Birim: Şube Müdürlüğünü,

    Birim Amiri: Şube Müdürünü,

    Harita Çeşitleri: Her cins ve ölçekteki Kara, Deniz ve Hava Haritalarını,

    Harita Bilgileri: Nirengi, Nivelman, Manyetik, Gravimetrik, Astronomik, Hidrografik ve Oşinografik değerlerle, her türlü hava fotoğraflarını,

    Hava Fotoğrafı: Havadan, değişik ölçeklerle ve bindirmelerle alınan, tek veya streeoskopik çift olarak, üzerlerinde ölçü yapılabilen; siyah-beyaz veya renkli negatif filmler ve camlarla, bunların her türlü kopyalarını,

    Nirengi Değerleri: Her dereceden nirengilerin, düz veya coğrafi koordineleri, semtleri ve aralarındaki ölçülmüş mesafeleri,

    Kaydırılmış Nirengi Değerleri: Bölgesel harita çalışmalarında faydalanmak ve fakat "Gizlilik" derecesi taşıyan hakiki koordine değerlerini ifşa etmemek gayesi ile asıl (orijinal) kıymetleri muayyen miktarda kaydırarak, değiştirmek suretiyle kullanılan nirengi değerlerini,

    Gravite Değerleri ve Gravimetrik Haritalar: Yerçekimi değerleri, şakul sapması, ondülasyon ve gravite anomalileri ile, bu değerleri gösteren her çeşit haritaları,

    Manyetik Değerler ve Manyetik Haritalar: Arzın manyetik (mıknatısı) alanına ait her çeşit ölçüler ve bu ölçüleri gösteren haritaları,

    Nirengi Teksifi: Daha büyük ölçekli haritaların yapımını sağlamak amacıyla, mevcut nirengi ağının sıklaştırılmasını,

    Hidrografik Oşinografik Değerler: Deniz, nehir, göl ve diğer bütün sularla, bunların kıyı şeridinde seyir emniyeti ve kolaylığı için ölçülmüş bütün değerler ve deniz ve denizle temasta bulunan toprakla havanın; fiziksel, kimyasal, jeolojik ve biyolojik özelliklerini belirten değerleri,

    b) Harita ve Harita Bilgilerine ait "GİZLİLİK" dereceleri:

    Tasnif Dışı: Hiçbir gizlilik derecesi taşımayan ve dağıtımı kısıtlı olmayan harita ve harita bilgileridir. Bunlar:

    (1) 1/250.000'den daha küçük ölçekli düz ve kabartma haritaları,

    (2) Nivelman değerlerini,

    (3) Genel Kurmay Başkanlığınca, yayınlanması sakıncalı görülmeyen Manyetik Değerler, Manyetik Haritalar, özel maksatlı haritalar, şehir planları,

    broşür ve diğer yayınları,

    (4) Bölgesel kaydırılmış nirengi değerlerini (kaydırma miktarı açıklanmamak şartıyla),

    (5) 1/5.000-1/250.000 (dahil) ölçekli boş harita indekslerini.

    Hizmete Özel: İhtiva ettikleri bilgi itibari ile Gizli veya Özel olarak tasnif edilen hususlardan başka konularda, Güvenlik muamelesine ihtiyaç gösteren dokümanları,

    (1) 1/250.000 ölçekli haritaları (üzerinde memleket ana nirengisine göre mevkii tayini yapılabilen koordine şebekeli haritalar),

    (2) 1/5.000 ölçekli Standart Topografik (ST) Haritaları (Askeri yasak bölgelerde Askeri tesislere tesadüf eden paftalar hariç),

    (3) Stereoskopik olmayan hava fotoğrafları ve fotomozaikleri (Askeri yasak bölgelerde Askeri tesislere tesadüf edenlerle, Milli Güvenlik bakımından

    Stratejik hedef olarak nitelendirilen bölgeler ve yerler hariç),

    (4) 1/5.000-1/250.000 (dahil) ölçekli haritaların üretim durumlarını gösteren harita indekslerini.

    Özel: Gerekli şekilde müsaadeyi haiz olmadan açıklandığı takdirde, Milletimizin menfaat ve prestijini haleldar edecek veya bir şahsın zarar görmesini mucip olacak veya yabancı bir devlete fayda temin edecek olan bilgi ve hususları, (Halen bu gizlilik derecesini taşıyan harita ve harita bilgileri yoktur)

    Gizli: Gerekli müsaade temin edilmeden ifşa edildiği takdirde, milli güvenliğimizi, prestij ve menfaatlerimizi ciddi suretle haleldar edecek ve diğer yandan yabancı bir devlete geniş fayda temin edecek mahiyette olan, malzeme, evrak ve bilgileri,

    (1) Üzerinde memleket ana nirengisine göre mevkii tayini yapılabilen koordine şebekeli 1/10.000-1/100.000 (dahil) ölçekli topografik haritalarla her

    çeşit ve ölçekte gravimetrik ve manyetik haritaları (Genel Kurmay Başkanlığınca, yayınlanması sakıncalı görülmeyen Manyetik Değerler, Manyetik Haritalar, özel maksatlı haritalar, şehir planları, broşür ve diğer yayınlar hariç),

    (2) Askeri yasak bölgelerde Askeri tesislere tesadüf eden 1/5.000 ölçekli haritalar ve stereoskopik olmayan hava fotoğrafları ile milli güvenlik

    bakımından stratejik hedef olarak nitelendirilen bölgelere ve hedeflere ait hava fotoğraflarını,

    (3) Ana şebekeyi meydana getiren Nirengi, Gravite ve Manyetik değerleri,

    (4) Stereoskopik hava fotoğrafları ve bunların negatifleri ile fotoğraf haritaları,

    ifade eder.

    Genel Esaslar

    Madde 5 - a) Bu Yönetmelik, Bakanlar Kurulunun 02/06/1973 tarih ve 7/6526 sayılı Kararı ile 31/10/1973 gün ve 14698 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bakanlık Devlet Teşekkülü, Üniversiteler, Özel Müessese ve Şahısların Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliği" ile birlikte uygulanır.

    Bu Yönetmeliğin hiç bir hükmü, bahse konu yönetmeliğe ters düşecek şekilde yorumlanamaz ve uygulanamaz, ancak Yönetmelikte yer almayan hususlarda bu Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

    b) Emniyet Genel Müdürlüğünün Harita ve Harita veya Deniz Bilgileri ve Hava Fotoğrafları ihtiyaçları Harita Genel Komutanlığından veya Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığından kendisine tanınmış harita kontenjanına göre sağlanır.

    c) Harita ve Harita veya Deniz Bilgileri ve Harita Fotoğraflarının;

    (1) Yayımlanması Harita Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine,

    (2) Bir yerden bir yere gönderilmesi Harita Yönetmeliğinin 17 inci maddesine,

    (3) İmhası Harita Yönetmeliğinin 18 inci maddesine,

    (4) Yurt dışına çıkarılması Harita Yönetmeliğinin 19 uncu maddesine,

    (5) Kopyasının çıkarılması Harita Yönetmeliğinin 22 inci maddesine,

    göre yapılır.

    Bu hususlara uymayanlar ile gizlilik dereceli Harita ve Harita veya Deniz Bilgileri ve Hava Fotoğraflarının her ne sebeple olursa olsun, kayıp ve zayii edenler hakkında Türk Ceza Kanununun 132, 133 ve Askeri Ceza Kanununun 121 inci maddeleri uygulanır, ayrıca idari yönden de soruşturma yapılır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Harita ve Harita veya Deniz Bilgileri ve Hava Fotoğraflarının Temini

    İsteğin Yapılması

    Madde 6 - Görev gereği harita ve harita veya deniz bilgileri ve hava fotoğraflarına ihtiyaç duyan birim, EK-1'deki "GİZLİLİK DERECELİ HARİTA VE HARİTA VEYA DENİZ BİLGİLERİ VE HAVA FOTOĞRAFLARINI İSTEME FİŞİ"ni doldurur, birim amiri imzalar ve Merkezde bağlı olduğu Daire Başkanına İllerde İl Emniyet Müdürüne onaylatır. Sonra bu fişi üst yazı ilişiğinde İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığına gönderir.

    Temini

    Madde 7 - İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı ilgili Şube Müdürlüğü EK-3'te üst yazıya, gelen yazıdaki İSTEK FİŞİ (ler)'inin fotokopisini iliştirerek Güvenlik Belgesi ve Harita Genel Komutanlığından verilmiş yetki kimlik kartı bulunan birimde görevli harita mutemedi ile Harita Genel komutanlığına gönderir. Harita Mutemedi Ek-4'deki "TESELLÜM BELGESİ" ile, Harita ve Harita Bilgileri ve Hava Fotoğraflarını teslim alır.

    Gizlilik dereceli deniz bilgileri aynı şartlarla Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığından temin edilir.

    Harita mutemedince temin edilen harita, harita bilgileri ve Hava Fotoğraflarının tesellüm belgeleri Emniyet Genel Müdürlüğü adına İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığınca tasdik edilir ve bir sureti Harita Genel Komutanlığına, Deniz Bilgileri ile ilgili olanlar Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığına iade edilir.

    Kullanıcı Birime Teslim

    Madde 8 - Harita mutemedi, teslim aldığı harita ve harita veya deniz bilgileri ve hava fotoğraflarını istek sahibi birime teslim etmek amacıyla, her istek birimi için istek fişinden yararlanılarak, EK-5'teki örneğe göre "GİZLİLİK DERECELİ HARİTA VE HARİTA VEYA DENİZ BİLGİLERİ VE HAVA FOTOĞRAFLARININ ZİMMET FİŞİ"ni üç suret olarak hazırlar.

    Zimmet fişinin bir suretini harita ve harita veya deniz bilgilerini ve hava fotoğraflarını iade ettiği zaman zimmetlenen birime verilmek üzere kendi nezdindeki zimmet dosyasında birimle ilgili İstek Fişi ile birlikte muhafaza eder. İkinci sureti, örneği EK-6'da verilen üst yazı ilişiğinde teslim alan birime verir. Üçüncü sureti üst yazının ikinci kopyasının ilişiğinde kendi nezdindeki "HARİTA ARŞİV DOSYASI"nda muhafaza eder.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Harita ve Harita veya Deniz Bilgileri ve Hava Fotoğraflarının Kullanılması

    Madde 9 - Gizlilik dereceli harita ve harita veya deniz bilgilerini ve hava fotoğrafları Emniyet Genel Müdürlüğünün ilgili birimi tarafından hizmetin gereği olarak kullanılır. Kullanma sırasında gizliliğe riayet, büyütme ve küçültme, kopya çıkartma, yayımlama, yurt dışına çıkartma gibi konularda Harita Yönetmeliği hükümleri göz önünde tutulur ve kullanıma ihtiyaç kalmayan tasnif dışındakiler hariç diğer gizlilik dereceli dokümanlar zaman geçirmeden Emniyet Genel Müdürlüğü Harita Mutemedi tarafından Harita Genel Komutanlığına veya Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığına iade edilir. 1/5.000 ölçekli haritalar üzerinde çalışma gerektiğinde bunların ozalit kopyaları Harita Genel Komutanlığından alınır, ancak çalışmalar sonuçlandığında bu kopyalar Harita Genel Komutanlığına iade edilir.

    Haritalar bezlendiğinde ebat değiştirdiklerinden, prensip olarak bezlenmeleri sakıncalıdır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Harita ve Harita veya Deniz Bilgileri ve Hava Fotoğraflarının Korunması

    Madde 10 - Gizlilik dereceli harita ve harita veya deniz bilgilerini ve hava fotoğrafları emniyeti Harita Yönetmeliğinin 8 inci maddesinde belirtilen aşağıdaki esaslarla sağlanır.

    a) TASNİF DIŞI: Hiç bir "GİZLİLİK" derecesi olmayan evrak ve dokümanlar gibi korunur.

    b) HİZMETE ÖZEL: Kilitli dolaplarda korunur.

    c) ÖZEL: Yale tipi kilitli dolaplarda korunur.

    d) GİZLİ: Yale tipi kombine kilitli dolaplarda korunur.

    Yukarıda belirtilen "GİZLİLİK" derecelerini taşıyan her çeşit harita ve harita bilgilerinin açıklanan esaslara uymayacak tarzda korunması, gizliliği ihlal demektir. Ancak; görevin zorunlu kıldığı büro dışı çalışmalarda ve yukarıdaki koşulların sağlanması mümkün olmayan hallerde, açıklanan emniyet esaslarına en yakın tedbir ve tertipler, sorumlularca alınır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM . Harita ve Harita veya Deniz Bilgilerinin ve Hava Fotoğraflarının Yıllık Sayımı ve Kontrolü

    Madde 11 - Emniyet Genel Müdürlüğünde bulunan "GİZLİLİK" dereceli harita ve harita veya deniz bilgileri ve hava fotoğraflarının, İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı Harita Mutemedi tarafından her yıl Şubat ayı içinde genel sayımı yapılır. Bu sayım sonunda, Harita Yönetmeliğinin 22/e maddesine göre düzenlenen HARİTA SAYIM GRAFİĞİ EK-7 ve FOTOĞRAF SAYIM ÇİZELGESİ EK-8 o yılın Mart ayında "Harita Genel Komutanlığına" ve "DENİZ BİLGİLERİ LİSTESİ" ise "Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığına" gereği için ve "Genel Kurmay Başkanlığına" bilgi için gönderilir.

    Harita sayım grafiğinin düzenlenmesinde "TESELLÜM BELGELERİ" ndeki harita ölçekleri esas alınır. Bunların harita sayım grafiğine aktarılmasında usul bakımından ortaya çıkabilecek sorunlar Harita Genel Komutanlığı mal saymanlığı ile koordine edilerek çözümlenir.

    Yıllık sayım esnasında "GİZLİLİK" dereceli harita ve ilgili dokümanlar birim amirleri tarafından bizzat kontrol edilerek emniyet ve yıpranma bakımından görülen aksaklıklar rapor edilir ve düzeltici önlemler alınır.

    ALTINCI BÖLÜM : Harita ve Harita veya Deniz Bilgileri ve Hava Fotoğraflarının Kayıp ve Zayii Durumunda ve İadesinde Yapılacak İşlemler

    Madde 12 - a) Gizlilik dereceli harita ve harita veya deniz bilgileri ve hava fotoğraflarını kayıp ve zayii edenler; vakit geçirmeden bir tutanakla olayın vuku bulduğu mahallin Mülki Amirliğine, Emniyet Makamına, Askeri Birlik veya Jandarma Komutanlığına başvurarak "Harita Yönetmeliği" gereği gerekli işlemleri sağlar ve ekli dokümanlar ile gereği için Emniyet Genel Müdürlüğüne yazılı müracaatta bulunur.

    b) Genel Müdürlüğüne intikal eden konu ile ilgili kayıp ve zayii işlemleri hakkında usulüne uygun olarak ceza ve disiplin soruşturması yapılır ve soruşturma sonucu konunun önemine göre gerekiyorsa Harita Genel Komutanlığına veya deniz bilgileri ile ilgili ise Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığına, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gönderilir ve Genel Kurmay Başkanlığına bilgi verilir.

    c) Kayıp ve zayii edilen gizlilik dereceli harita ve harita veya deniz bilgileri ve hava fotoğraflarına yapılacak yasal işlemlerin sonuçları; söz konusu haritaları teslim alan, kullanan ve kullandıran şahıslara Genel Müdürlükçe tebliğen bildirilir.

    Harita ve Harita veya Deniz Bilgileri ve Hava Fotoğraflarının İadesi

    Madde 13 - Esas olarak gizlilik dereceli harita ve harita veya deniz bilgileri ve hava fotoğrafları hizmet gereği olarak temin edilir ve kullanılır. Gerekli faydalanma sağlanıp ihtiyaç bittiğinde teslim alındığı makama EK-9'daki üst yazıyla en kısa zamanda iade edilerek, zimmetten düşülür.

    Bununla birlikte, Emniyet Genel Müdürlüğü Harita Mutemedi, zimmetinde bu tür doküman bulunan birimleri, her yıl 1 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında dokümanların teslim alınan birime iadesini sağlamak üzere bir yazı ile ikaz eder. Bu suretle dokümanların gereksiz yere tutulması önlenir ve henüz işi bitmeyen dokümanların da neler olduğu belirlenerek senet yenilemesi yapılır.

    Zimmetlerinde bulunan gizli dokümanları bu tarihler arasında gerekçesiz olarak teslim etmeyen sorumlular hakkında yazılı takibata geçilir.

    Ayrıca bu tespitler sırasında kullanılmayacak kadar yıpranmış olduğu görülen gizlilik dereceli haritalar Harita Genel Komutanlığına iade edilerek zimmetten düşürtülür veya gerekiyorsa yerine yenileri alınır.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Kayıt ve Dosyalama İşleri

    Madde 14 - İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığında;

    a) Arşiv dosyası tutulur. Bu dosya harita mutemedi tarafından düzenlenir. İstek fişleri, tesellüm belgeleri, zimmet fişlerinin birer sureti ile bunlarla ilgili

    üst yazıların birer sureti bu dosyada arşiv olarak korunur.

    b) İstek fişleri ve kullanıcı zimmet fişleri dosyaları tutulur. Bu dosya ile harita mutemedi dokümanların takibini yapar.

    c) Zimmet defteri tutulur. evrakın kime teslim edildiğini takip için kullanılır.

    d) EK-10'daki örneğe göre "Harita ve Harita veya Deniz Bilgileri ve Hava Fotoğraflarının İstek, Temin, Zimmet ve İade Çizelgesi" tutulur. Bu çizelge

    sayesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan harita ve dokümanların kronolojik takibi bir liste üzerinde takip ve kontrol edilir ve arşiv değerlendirmesinde ve sayımında kolaylık sağlar.

    e) Haritayla ilgili doküman evrak dosyası tutulur. Bu dosyada konu ile ilgili gelen ve giden yazılar dosyalanır.

    Madde 15 - Emniyet Genel Müdürlüğünün harita ve harita veya deniz bilgileri ve hava fotoğrafı kullanan birimleri kendi sorumluluklarına uygun kayıt ve dosyalama sistemi kurarlar.

    Madde 16 - Bu Yönetmelik, Harita Yönetmeliği ile birlikte uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 17 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 18 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100