Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL POLİS SPOR GÜÇLERİ YÖNETMELİĞİ

    EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL POLİS SPOR GÜÇLERİ YÖNETMELİĞİ

   

    Resmi Gazete Tarihi: 21/01/1985

    Resmi Gazete Sayısı: 18642

    İçişleri Bakanlığından:

    I. BÖLÜM : Amaç, Dayanak, Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı; Emniyet Teşkilatının, Milli Eğitim ve Gençlik ve Spor Bakanlığı, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü'nün yurtiçi ve yurtdışı sportif yarışma ve faaliyetlerinde temsil edilmesi amacı kurulan, "İl Polis Spor Güçleri"nin kuruluş ve çalışma esaslarını düzenlemektedir.

    Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 3530 Sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 21. ve 22. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu yönetmelikte geçen deyimlerden;

    Genel Müdürlük : Emniyet Genel Müdürlüğü

    Spor Birimi : Emniyet Müdürlükleri ve Polis Eğitim Kurumları bünyesinde organize biçimde sportif faaliyetler yapan üniteleri,

    Genel Başkan : İl Emniyet Müdürünü,

    Teknik Direktör : Spor Gücünün teknik antrenman programlarından ve uygulanmasından sorumlu olan görevliyi,

    Organizasyon Komitesi: Teşkilat içinde yapılacak olan sportif faaliyetlerde, organizasyonun yapılacağı ilin Emniyet Müdürü, Eğitim Şube Müdürü veya büro amiri, spor kafilelerinin başkanlarından teşekkül eden komiteyi

    İfade eder.

    II. BÖLÜM : Spor Güçlerinin Kurulması İlgili Esaslar

    Kuruluş

    Madde 4 - Sporcu sayısı yeterli olan her İl Emniyet Müdürlüğünde, ayrıca bir onaya gerek kalmadan bu Yönetmelikte tespit edildiği şekilde Polis Spor Güçleri kurulur.

    İl Emniyet Müdürlüğünde yalnız bir Polis Spor Gücü bulunur. İl Emniyet Müdürü Spor Gücünün Genel Başkanıdır. İl Polis Spor Gücü kurulduğu ilin adı ile adlandırılır.

    Bildirim

    Madde 5 - Kuruluşunu tamamlayan İl Polis Spor Güçleri, branşlarına göre sporcularını, kimliklerini ve derecelerini Genel Müdürlüğü bildirir ve tescil işlemlerine başlarlar.

    İl Polis Spor Güçleri, yıllık faaliyet programlarını, katıldıkları müsabakalar ile alınan dereceleri, raporlar halinde Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadırlar.

    Polis Gücüne Alınacak Sporcular

    Madde 6 - Polis Güçlerinde yalnız Emniyet Teşkilatı personeli sporcu olarak görev alabilir. Bu amaçla spor birimlerinde bilfiil spor yapan Teşkilat mensuplarından, temsil kabiliyeti üstün, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü yarışmalarına katılması uygun görülen personel, spor birimi başkanının teklifi ve genel başkanın onayı ile İl Polis Spor Gücüne alınırlar.

    Spor Güçlerinde Bulunacak Evrak

    Madde 7 - İl Polis Spor Güçlerinde;

    Teşekkül tarihinden itibaren tutulmuş bir tarihçe defteri,

    Faaliyetlerine ait kayıtlar ve albümler,

    Polis Spor Gücünün katıldığı Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü müsabakaları, alınan derece ve sonuçları gösterir kayıtlar.

    Kazanılmış armağanlar ve bunların kayıtları,

    Gelen-giden evrak kayıt ve zimmet defteri, evrak dosyaları

    Güce kayıtlı sporcu fişleri,

    Beden eğitimi ve spor yayınları, Bulunur.

    III. BÖLÜM : Polis Spor Güçlerinin Faaliyet Esasları

    Branşlar

    Madde 8 - İl Polis Spor Güçlerinde en az 4 spor branşında faaliyet gösterilir. Bunlardan biri Atıcılıktır.

    Sportif Faaliyetlere Katılma

    Madde 9 - İl Polis Spor Güçleri, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına tescilleri yapıldıktan sonra, bölgelerinde her türlü sportif faaliyetlere katılabilirler.

    Tescil, Vize, Lisans İşlemleri

    Madde 10 - Tescil, vize, lisans ile ilgili işlemlerin düzenlenmesi, yürürlükte bulunan Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı mevzuatına göre Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

    Genel Müdürlükçe Hazırlanan Programları Uygulama Mecburiyeti

    Madde 11 - İl Polis Spor Güçleri Genel Müdürlükten gönderilen, spor faaliyetlerine ilişkin plan-programa ve organizasyonları aynen tatbik ederler. Değişiklik gerektirebilecek hususlar önceden Genel Müdürlüğe bildirilir.

    Sporcuların Uyacakları Kurallar

    Madde 12 - Güçlerdeki sporcular; Emniyet Genel Müdürlüğü Beden Eğitim ve

    Spor Faaliyetleri Yönetmeliği ve katıldıkları müsabakalar ile ilgili kurallar uymak zorundadırlar.

    IV. BÖLÜM : Spor Güçleri Yönetim Kurulu ve Görevleri

    Yönetim Kurulu Teşkili

    Madde 13 - İl Polis Spor Gücünün faaliyetleri yönetim kurulu vasıtası ile yürütülür.

    Yönetim kurulu; İl Emniyet Müdürünün veya görevlendireceği bir yardımcısının başkanlığında, spor birimleri başkanları, spor amirleri, spor birimi yönetim kurulu üyeleri ile branşlarında fiilen spor yaptığı anlaşılan teşkilat mensupları arasından Genel Başkan tarafından seçilecek 4 asil, 4 yedek üyeden meydana gelir.

    Yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında yapacakları seçimle as başkan genel sekreter, teknik direktör ve mal sorumlusunu tespit ederler.

    Yönetim Kurulunun Görev Süresi

    Madde 14 - İl Polis Spor Gücü Yönetim Kurulu iki yıl süre ile görev yapar. Başka kadrolara atanan görevlilerin yerine sırası ile yedek üyeler getirilir.

    Genel başkan gerek gördüğünde, süresinden önce de Yönetim Kurulunun tamamını veya bazı üyeleri değiştirerek yerine başka personel atayabilir.

    Toplantı Zamanı

    Madde 15 - İl Polis Spor Gücü Yönetim Kurulu başkan veya as başkanın başkanlığında her ay en az bir defa olağan olarak toplanır. Gerekli hallerde genel başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplantılar yapılabilir.

    İl Polis Spor Gücü Genel Başkanının Görevleri

    Madde 16 - Genel Başkan;

    İl Polis Spor Gücünün faaliyetlerinin en iyi ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak.

    İlinde yapılacak olan teşkilat içi spor müsabakalarında organizasyon komitesine başkanlık etmek, organizasyonun aksaksız olarak yürütülmesini temin etmek,

    Sportif faaliyetlerin ve müsabakaların, Emniyet Genel Müdürlüğü Beden Eğitimi ve Spor Yönetmeliği ve müsabakalar ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak yapılmasını ve bu faaliyetlerle polis halk ilişkilerinin gelişmesini sağlamak,

    Yönetim kurulunu teşekkül ettirmek,

    İle görevlidir.

    Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Görevleri

    Madde 17 - İl Polis Spor Gücü yönetim kurulu Başkan ve üyeleri;

    Başkan; verilen talimatların, plan ve programların uygulanmasını sağlamak, Gücün faaliyetlerini düzenlemek ve kontrol etmek, Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü ile koordineyi sağlamak, Genel Başkana Güç faaliyetleri hakkında bilgi vermek,

    As başkan; başkanın bulunmadığı zamanlarda onun görevlerini yerine getirmek ve başkanın vereceği görevleri yürütmek,

    Genel sekreter; Güç faaliyetlerinin plan ve programını hazırlamak, yazışmaları yaparak kayıtlarını tutmak,

    Teknik direktör; Gücün müsabaka ve antrenmanlarını planlamak,

    Mal sorumlusu; Gücün malzemelerinin kayıtlarını tutmak, depolamak, muhafaza etmek, bakımını ve dağıtımını sağlamak,

    İle görevlidir.

    V. BÖLÜM . Çeşitli ve Son Hükümler

    Polis Güçlerinin Flaması

    Madde 18 - İl Polis Spor Güçlerinin flamasının renkleri, beyaz ve kırmızıdır. Üzerine ait olduğu ilin ismi ve kuruluş tarihi, kırmızı zemine beyaz kumaşla, beyaz zemine kırmızı kumaşla işlenir. Ön yüzün sol üst köşesinde, arka yüzün sağ üst köşesinde polis arması bulunur. Şekil 1,2.

    Polis Güçlerinin Spor Kıyafeti

    Madde 19 - (Değişik madde: 19/08/1990 - 20610 s. R.G./Yön.)

    Sporcuların kıyafetinin renkleri, kırmızı ve beyazdır. Forma, atlet ve eşofmanların sol göğüs kısmında kumaştan yapılmış 6 cm. eninde polis arması bulunur. Özel kıyafet zorunluluğu olan spor branşlarında giyilen spor kıyafetlerinin sol göğüs kısmında 6 cm. eninde polis arması bulunur. Eşofmanların sırt kısmında 7 cm. Büyüklüğünde, forma ve atletlerin göğüs kısmında 5 cm. büyüklüğünde "Emniyet İbaresi" işlenir. Beyaz forma ve atletlerin yazıları kırmızı kumaştan, kırmızı forma ve atletlerin yazıları beyaz kumaştan işlenir. Spor kıyafetlerine yukarıda belirtilen renkler dışında hiçbir renk ve yazı ilave edilemez. Her sporcu; kendisine zimmetle verilen spor malzemesinin temiz kullanılması ve muhafazasından sorumludur.

    Yürürlük

    Madde 20 - Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Merkez Danışma Kurulunun uygun görüşü alınan bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 21 - Bu Yönetmeliği İçişleri Bakanı yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100