Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE STANDART DIŞI BIRAKILAN SİLAHLARIN SATIŞINA DAİR YÖNETMELİK

    EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE STANDART DIŞI BIRAKILAN SİLAHLARIN SATIŞINA DAİR YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 14/06/1989

    Resmi Gazete Sayısı: 20195

    İçişleri Bakanlığından:

    I. BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukuki Dayanak

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Bu Yönetmelik; Emniyet Genel Müdürlüğünce satın alma, teknik yardım, hibe, devir yoluyla elde edilen, Genel Kurmay Başkanlığınca zor alıma intikal ettikten sonra tahsisen verilen veya intikal sebebi ne olursa olsun merkez ve taşra kuvvesine kayıtlı olan ve standart dışı bırakılan silahların ve depo mevcudu var ise bu silahlara ait mermilerin kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişilere; yurt içinde veya yurt dışında serbest piyasada satışı esas ve usullerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

    Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna 3448 sayılı Kanunla eklenen Ek 8, 9 ve 10 uncu maddelere istinaden hazırlanmıştır.

    Kısaltma ve Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) "Bakanlık" İçişleri Bakanlığını,

    b) "Genel Müdürlük" Emniyet Genel Müdürlüğünü,

    c) "İdare" İhaleyi yapan Emniyet Genel Müdürlüğünü,

    d) "Teşkilat" Emniyet Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Birimlerini,

    e) "Silah" Kadro standardı dışı bırakılan her tip ve çaptaki tabanca ile av tüfeklerini, yivli setli veya yivsiz setsiz her türlü ateşli silahları, tek veya seri atımlı makinalı tüfekleri,

    f) "İhale" Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla işin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri,

    g) "Müşteri" Artırma sonucunda kendisine ihale yapılan istekli veya isteklileri,

    h) "Satış Senedi" Menşei belgesini,

    i) "Antika Silah" Eskiden kalma değerli, belli bir özelliği olan, benzerlerine az rastlanan ve artık imal edilmeyen ateşli, ateşsiz silahlarla bıçakları,

    ifade eder.

    II. BÖLÜM : Standart Dışı Silahların Cinsi ve Fiyatlarının Belirlenmesi Bedelinin Ödenme Esas ve Usulleri

    Standart Dışı Silahların Cinsi ve Fiyatlarının Belirlenmesi

    Madde 4 - Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerindeki kuvveye kayıtlı demirbaş silahlardan cins ve tipleri itibarı ile standart dışı bırakılacakların satış bedelleri; lojistik hizmetlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında Asayiş Daire Başkanı, Polis Kriminal Laboratuarları Dairesi Başkanı ile İkmal Bakım Daire Başkanı ve bu Dairenin silah işleri ile ilgili Şube Müdürlerinden oluşacak bir komisyonca belirlenir.

    Komisyona çalışmalarında yardımcı olmak üzere diğer Daire Başkanlıklarından teknik üye alınabilir. Komisyonca alınan kararlar Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer.

    Satılan Silahların Bedelinin Nereye ve Ne Şekilde Ödeneceği

    Madde 5 - Satılan silah ya da silahların ve bu silahlara ait mermilerin satışından elde edilecek Türk Lirası veya Döviz karşılığı gelirler; bütçenin (B) işaretli cetveline gelir ve Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinin özel tertibine ödenek kaydolunmak üzere İçişleri Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne alıcı tarafından nakden ve defaten yatırılır. Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinin özel tertibine kaydolunan bu ödeneğin harcanmasını takip etmek amacıyla ödeme emirleri ve ödenek takip defteri tutulur.

    III. BÖLÜM : Münferit ve Toplu Silah Satışları

    Münferit Silah Satışları

    Madde 6 - Yurt içinde silahların satışı aşağıdaki sıraya göre yapılır.

    A - Tabanca Sınıfı Silahlar:

    a) Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda Emniyet Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, İl Emniyet Müdürü ve Daire Başkanı iken, meslekten çıkarma, memuriyetten ihraç sebepleri dışında; istifa, kurumlar arası nakil gibi sebeplerle 3448 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce görevden ayrılmış olanlara;

    b) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeline;

    c) Emniyet Hizmetleri Sınıfından emekliye ayrılanlara (6136 sayılı Kanuna göre silah taşımaya veya bulundurmaya mani halinin olmadığı belgelenmek kaydıyla);

    d) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli iken, görev esnasında veya görevden doğan sakatlanma gibi sebeplerle sağlık açısından Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli vasfını kaybettiği için kadrosu bir başka sınıfa aktarılmış olanlara (6136 sayılı Kanuna göre silah taşımaya veya bulundurmaya mani halinin olmadığı belgelenmek kaydıyla);

    e) 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanuna uygun Özel Güvenlik Teşkilatı bulunan kuruluşlara;

    f) 6136 sayılı Kanuna göre silah bulundurmaya ve taşımaya mani hali olmayanlara.

    B - Tüfek Sınıfı Silahlar:

    a) İçişleri Bakanlığınca uygun görülmek şartıyla ilgili personeline görevde demirbaş silah olarak verilmek üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarına,

    b) Tam otomatik silahlardan olmamak kaydıyla Atıcılık ve Avcılık Federasyonu veya Spor Atış Klüplerine kayıtlı sporcularla, av teskeresi olanlara.

    Toplu Silah Satışları

    Madde 7 - Toplu silah satışları ihale yolu ile (yurt dışına ihraç edilmek kaydıyla) yerli ve yabancı ithalat, ihracat firmalarına veya bunların yetkili temsilciliklerine döviz karşılığı satılır.

    Bu Yönetmeliğe göre yapılacak satışlarda söz konusu silahlar için "Son Kullanıcı Belgesi" veya silahın ihraç edileceği ülkeden alınacak "İthalat Belgesi" ibraz edilmesi zorunludur.

    İdarece, bu silahların ihraç edilebilmesi için ilgili ve yetkili Türk Makamlarından "İhraç Müsaadesi" alınır.

    Madde 8 - Emniyet Genel Müdürlüğünce standart dışı kalan ve toplu satışa konu olan silahların satışı yapılacak bir protokolle Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğüne devredilebilir.

    Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü bu şekilde yapılan satışlarda müşteriden satış bedelinin % 3'ü oranında kar alır.

    IV. BÖLÜM : Toplu Silah Satışı Usul ve Esasları

    Madde 9 - İhaleye Katılabilme Şartları:

    A) Yurt içinden ihaleye katılacaklarda;

    a) Türkiye'de ikamet etmek ve tebligat için Kanuni ikametgah adresi göstermek,

    b) Şartnamede belirtilen belgeleri ve teminatı vermek,

    c) Silahların ihraç edileceği ülkeden alınan "İthal müsaadesi belgesini" veya son kullanıcı belgesini vermek.

    B) Yurt dışından ihaleye katılacaklarda;

    a) Yetki belgesini vermek,

    b) Takdim yazısını (Türkçe, İngilizce ve Almanca) vermek,

    c) Yurt dışında tebligat adresi göstermek,

    d) Şartnamede belirtilen belgeleri ve istenilen teminatı vermek,

    e) Silahların ihraç edileceği ülkeden alacağı ithal müsaadesi belgesini veya son kullanıcı belgesini vermek.

    Madde 10 - İhaleye Katılamayacak Olanlar:

    a) İhaleyi yapan idarenin;

    1 - İta Amirleri,

    2 - İhale işlemlerini hazırlamakla, yürütmekle, sonuçlandırmakla ve denetlemekle görevli olanlar ile bunların ikinci dereceye kadar hısımları,

    b) 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlar gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaları yasaklanmış olanlar,

    c) Silah kaçakçılığından hüküm giyenler veya bu nedenle haklarında adli tahkikat devam etmekte olanlar.

    İhale Komisyonunun Teşekküllü ve Çalışması

    Madde 11 - İhale Komisyonu; İta Amirinin onayı ile belirlenecek bir başkan ve iki üye olmak üzere en az üç kişiden oluşur.

    Komisyona yardımcı olmak üzere gereği kadar memur ve uzman görevlendirilebilir. Bunlar ihale kararlarına katılamazlar.

    İhale Komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve çoğunlukla karar alır. Oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir.

    Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır.

    Komisyon Başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludurlar.

    İhale Komisyonu kararları Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer.

    İhale İşlem Dosyasının Düzenlenmesi

    Madde 12 - Her ihale için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada onay belgesi, fiyatı belirleyen Komisyon Kararı, şartname, ilana ilişkin belge ve gazete nüshaları, sözleşme tasarısı ile saklanmasında yarar görülen diğer belgeler bulunur.

    İhalenin İlanı

    Madde 13 - Satışı yapılacak silahların cinsi, çapı, markası, modeli ve miktarı ile tespit edilen bedelleri Resmi Gazetede ve Basın İlan Kurumu kanalı ile en az bir gazetede ilan edilir.

    Resmi Gazetede yapılan ilan bir defa ve ihale tarihinden en az 20 gün önce yapılır.

    Gazete ile yapılacak ilan ile ihale günü arası 30 günden az olamaz.

    İta amirince gerek görüldüğünde yabancı ülkelerde de ilan yapabilir.

    Yabancı ülkelerde ilan yapılması halinde, 2886 sayılı Kanunun 22 inci maddesi uyarınca çıkarılmış olan 26/01/1984 gün ve 18293 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Bu maddeye göre yapılacak ilan giderleri bu satışlardan elde edilecek gelirlerin kaydolduğu Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesi özel tertibinden harcanır. Ancak, gelir elde edilinceye kadar Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesinin ilgili tertibinden usulüne göre harcama yapılır.

    İlanlarda Bulunması Zorunlu Hususlar

    Madde 14 - İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

    a) Satışı yapılacak silahların cinsi, çapı, markası, modeli, miktarı,

    b) Her türlü silahın tespit edilmişse tahmin edilen bedeli,

    c) Kesin ve geçici teminat miktarı,

    d) İsteklilerden aranılan nitelikler ve istenilen belgelerin neler olduğu,

    e) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği,

    f) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı.

    Geçici Teminat

    Madde 15 - İsteklilerden talep ettikleri silahları tahmin edilen bedelinin % 3'ü oranında geçici teminat alınır. Emniyet Genel Müdüründen onay alınmak sureti ile bedel tahmini yapılamayan silahların ihalelerinde geçici teminat; teklif edilen bedelin % 3'ünden az olamaz.

    Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

    Madde 16 - Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler:

    a) Tedavüldeki Türk Parası,

    b) Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları,

    c) Devlet İç Borçlanma Tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ve 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun gereğince çıkartılan anapara iadeli Gelir Ortaklığı Senetleri.

    Gelir Ortaklığı Senetleri, Devlet İç Borçlanma Tahvilleri ve Bonolar Nominal Değerleri, eğer bunlar nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise anapara tekabül eden satış değerleri üzerinden değerlendirilir.

    V. BÖLÜM . İhalenin Yapılması

    Madde 17 - Uygun bedel, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseği olup, bu Yönetmeliğin 20 inci maddesine göre onaylandığı takdirde kesinlik kazanır.

    Komisyonun İhaleyi Yapıp Yapmamakta Serbest Olması

    Madde 18 - Komisyon, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

    Kararlarda Belirtilmesi Gereken Hususlar

    Madde 19 - İhale Komisyonunca alınan kararlar, Komisyon başkanı ve üyelerinin adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek yazılır ve imzalanır.

    Kararlarda isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine ve hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise sebepleri belirtilir.

    İhale Kararlarının Onayı veya İptal Edilmesi

    Madde 20 - İhale Komisyonunun ihale kararları ita amirince karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir.

    İta Amirince karar iptal edilir ise ihale hükümsüz sayılır.

    Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi

    Madde 21 - İta Amirince onaylanan ihale kararları; onaylandığı tarihten itibaren en geç 10 iş günü içinde ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır.

    Mektubun postaya verilmesini takip eden 10 uncu gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.

    İhale kararının ita amirince iptal edilmesi halinde de durum istekliye aynı şekilde bildirilir.

    İhalede Hazır Bulunmayan İstekliler

    Madde 22 - İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekilini göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

    Teklif Mektuplarının Hazırlanması

    Madde 23 - İsteklilerce, teklifleri yazılı olarak teklif mektubu şeklinde bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligat adresi yazılır, zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak veya mühürlenerek istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konulur. Kapatılan dış zarfın üzeri isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak verilir.

    Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması, bu mektuplar da şartname ve eklerinin tamamının okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile yazılması zorunludur.

    İstekliler, ihaleye çıkarılan silahların tamamına teklif verebilecekleri gibi, bu silahlardan bir kısmı için de teklif verebilirler. Ancak; her iki halde her cins ve çaptaki silahlar için teklif edilen birim fiyatının ayrı ayrı yapılması zorunludur.

    Bunlardan herhangi birine; uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır.

    Yurt dışından ihaleye katılacaklar, yabancı lisanda bu teklifleri verdiği takdirde, ayrıca teklifin yeminli tercümen tarafından yapılmış noterden tasdikli tercümesini de beraber verecektir.

    Tekliflerin Verilmesi

    Madde 24 - Teklifler ilanda belirtilen saate kadar sıra numaralı alındı karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da mektupla gönderilebilir. Postadaki gecikme mazeret kabul edilmez ancak; postadaki gecikme nedeni ile işleme konulmayacak tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanına verilen teklifler geri alınmaz.

    Dış Zarfların Açılması

    Madde 25 - Tekliflerin açılma saati gelince kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirlendikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak istenilen belgelerin ve geçici teminatın verilmiş olup olmadığı aranır.

    Dış zarfın üzerinde bulunan alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.

    Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak; işleme konulmadan diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.

    İç Zarfların Açılması

    Madde 26 - Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce ihaleye katılacakların dışındakiler ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak teklifler Komisyon Başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir liste yapılır. Bu liste Komisyon Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

    Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya 23 üncü maddenin ikinci fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

    İhalenin Yapılması

    Madde 27 - İlk teklifler tespit edildikten sonra, istekliler sıra ile açık artırma tekliflerinde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma kağıdına yazılır ve imzaları alınır. İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar. Teklifler yapıldığı sırada yapılan artırmaların işi uzatacağı anlaşılırsa isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

    İhale Sonucunun Karara Bağlanması

    Madde 28 - 27 inci madde gereğince sözlü veya yazılı son teklifler alındıktan sonra ihale komisyonu teklifleri inceleyerek;

    a) İhalenin yapıldığı ancak ita amirinin onayına bağlı kaldığı,

    b) Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç duyulduğundan ihalenin 15 günü geçmemek üzere başka bir güne bırakıldığı,

    c) İhalenin yapılmadığı,

    hususlardan birine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar veya karar özeti halinde yazılarak Komisyon Başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır bulunanlara bildirilir.

    İhalenin Yapılamaması

    Madde 29 - Yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde yeniden aynı usulle ihale açılabilir.

    İhalenin Sözleşmeye Bağlanması

    Madde 30 - Müşteri, ihale kararının ita amirince onaylanmasından itibaren 15 gün içerisinde geçici teminatını kesin teminata çevirerek noterlikçe tescil edilmiş sözleşmeyi idareye vermek zorundadır.

    Müşteri, aynı süre içerisinde ihale bedelinin ve müşteriye ait bulunan vergi, resim, harçları yatırması ve diğer giderleri ödemesi gerekir. Bu zorunluluklara uymadığı takdirde protesto çekmeye, hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur. Geçici teminat gelir kaydolunur.

    Kesin Teminat

    Madde 31 - Taahhüdün sözleşme şartları hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacı ile sözleşme yapılmadan önce müşteriden ihale bedeli üzerinden hesaplamak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.

    Müşterinin bu zorunluluğa uymaması halinde protesto çekmeye, hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur. Geçici teminat gelir kaydolunur.

    Sözleşmede Bulunması Gereken Hususlar

    Madde 32 - a) Yapılan ihale sonucunda satışına karar verilen silahların satışı için idare ile müşteri arasında onay belgesinde belirtilmiş ise Satış Sözleşmesi/Protokolü imzalanacaktır.

    b) Bu sözleşme de idare adına ita amirince yapılır.

    c) Satış Sözleşmesinde/Protokolünde;

    1 - Taraflar,

    2 - Satış konusu silahların çapı, cinsi, markası, satış tutarı ve teknik evsaf ve şartları,

    3 - Ödeme şartları ve şekli,

    4 - Teslim yeri, süresi ve şekli,

    5 - Kati teminat alınacaksa miktarı,

    6 - Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde ceza ve feshi,

    7 - Mücbir sebep halleri ve tevsiki,

    8 - Uyuşmazlıkların halli,

    9 - Yürürlük süresi,

    ile ilgili hususlar bulunacaktır.

    d) Müşteri, sözleşmeyi müteakip satın aldığı silahların ihale bedelini 10 iş günü içinde ilgili saymanlığa yatırmak ve alımını üstlendiği silahları bulunduğu yerden sözleşmede belirtilen süre içinde kaldırmak zorundadır.

    Müşteri, sözleşmeyi müteakip satın aldığı silahların ihale bedelini 10 iş günü içinde ödemediği ve bulunduğu yerden sözleşme esaslarına uygun olarak kaldırmadığı takdirde; doğacak zarar ve ziyandan satıcı idare sorumlu tutulmayacaktır.

    Müşteri, ihale şartnamesi ve sözleşmesinde belirtilmek kaydıyla satışı yapılan silahları süresi içinde almadığı takdirde; İdare, her gün için toplam tutarı kesin teminatı aşmayacak şekilde depo ücreti uygulanmasında bulunacaktır.

    İdarenin Görev ve Sorumluluğu

    Madde 33 - İdare, 32 inci maddede yazılı süre içerisinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla ve silahların satımında feragata ait işlemleri tamamlamakla şartnamede belirtilen silahları müşteriye teslim etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde müşteri idarece ihraç müsaadesi alındığı tarihten itibaren 20 gün içinde 15 gün müddetli bir nota ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde kesin teminat ve ihale bedeli geri verilir.

    VI. BÖLÜM : Son Hükümler

    Madde 34 - Toplu satışlara konu olan standart dışı silahlar ihale öncesinde alıcının görebilmesi için idarece sergilenerek tanıtılabilir.

    Madde 35 - Münferit satılan tabancaların ruhsat işlemleri, satış senedine istinaden 6136 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Valiliklerce yürütülür.

    Madde 36 - Satılan tabancalar satış senedine veya satış protokolüne istinaden standart dışı silah defterine kayıt edilir ve ayniyat talimatnamesine uygun olarak kuvve kayıtlarından ihraç olunur.

    Madde 37 - Satışı yapılamayan, hurda veya faal durumunda bulunan silahlar Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna satılır.

    Madde 38 - Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda genel hükümler uygulanır.

    Geçici Madde 1 - (Değişik madde: 08/07/1989 - 20219 s. R.G./Yön.)

    "Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre satılmayan silahlar 7 inci maddesine göre satılır".

    Geçici Madde 2 - Standart dışı bırakılan silahlardan antika olanlar ile gerek görülen diğer silahlardan birer örnek Genel Müdürün onayı ile Polis Müzelerine Kriminal Polis Laboratuarlarına ve Emniyet Teşkilatı'nın eğitim kurumlarına demirbaş olarak verilebilir. Bu silahlar satış dışı bırakılır ve satılamaz.

    Madde 39 - 832 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 105 inci maddesi uyarınca Sayıştay'ın görüşü alınan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 40 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100