Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK KURULUŞLARI ESKORT HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

    EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK KURULUŞLARI ESKORT HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

    Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Kuruluşları Eskort Hizmetleri Yönetmeliği

    İçişleri Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 14/08/1992

    Resmi Gazete Sayısı: 21312

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Eskort hizmetlerinin kimlere hangi hal ve şartlarda verileceği, eskortluk yapan görevlilerin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Eskort edilecek zevat ile eskortluk hizmetlerini yürütecek teşkilat ve bu teşkilatta görevli personelin görevlerini, sorumluluklarını, uyacakları esas ve usuller ile bu hizmete ilişkin diğer hususları kapsar.

    Kanuni Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

    Eskort Tahsis Edilebilecek Makamlar

    Madde 4 - (Değişik madde: 14/03/1993 - 21524 s. R.G./Yön.)

    İstekleri halinde Eskort tahsis edilebilecek zevat aşağıda gösterilmiştir.

    a) Cumhurbaşkanı,

    b) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı,

    c) Başbakan,

    d) Eski Cumhurbaşkanları ve Başbakanlar

    e) Ana Muhalefet Partisi Başkanı,

    f) Bakanlar Kurulu Üyeleri,

    g) Genel Kurmay Başkanı,

    h) Kuvvet Komutanlıkları,

    ı), Orgeneral/Oramiraller,

    j), Dışişleri veya ilgili Bakanlıkların talepleri halinde Ülkemize herhangi bir amaçla gelen yabancı Devlet Başkanı ile yabancı Devlet Temsilcileri.

    r) (Değişik bend: 19/07/2005-25880 S.R.G. Yön/1.mad) Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı veya ilgili bakanlığın talebi üzerine mütekabiliyet esaslarına göre bu madde kapsamındaki görevleri ifa eden veya unvana sahip yabancı devlet adamları,

    s) (Değişik bend: 19/07/2005-25880 S.R.G. Yön/1.mad) Haklarında Dışişleri Bakanlığının mütekabiliyet, siyasi, terör veya ülke menfaatlerinin gerektirdiği gibi durumları açık gerekçeleri ile belirtilen yabancı devlet temsilcileri,

    t) (Değişik bend: 19/07/2005-25880 S.R.G. Yön/1.mad) Dışişleri Bakanlığından mütekabiliyet esaslarına göre görüş alındıktan sonra haklarında diğer bakanlıkların yazılı talebi bulunan yabancı devlet temsilcileri.

    Tahsis Talepleri ve Görevli Kuruluşlar

    Madde 5 - Eskort tahsis talepleri, ilgililerce İl Valiliklerine önceden bildirilir.

    a) Eskort hizmetleri, bu Yönetmelikte gösterilen zevatın veya bağlı bulunduğu kuruluş yetkilisinin eskort talep etmesi halinde yapılır.

    b) Eskort hizmetleri İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı İl Trafik Tescil ve Denetleme ve Bölge (Şehirdışı) Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinin iş birliği ile yürütülür.

    c) 4 üncü maddede belirtilen makamlar haricindekilere zaruret bulunmadıkça eskort verilmez.

    Eskort Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi Esasları

    Madde 6 - Eskortluk görevi, yukarıda 4 üncü maddede sayılan zevatın, hava yolu gezilerinde hava limanlarında, deniz yolu gezilerinde limanlarda, karayolu gezilerinde ise İl hudutlarında başlayıp sona erecektir.

    Eskort Görevlilerinin Yükümlülük ve Davranışları

    Madde 7 - Bu görevler;

    a) Karayolları Trafik Kanununun 71 inci maddesinin geçiş üstünlüğüne sahip araçlara verdiği yetki sınırı içinde yürütülecektir.

    b) Eskortluk görevi sırasında, geçiş üstünlüğü hakkı kullanırken duyulur ve görülür işaretlerden tepe lambası sürekli, siren ise durum ve şartların gerektiği hallerde kullanılacaktır.

    c) Halkın can ve mal emniyeti tehlikeye sokulmayacaktır.

    d) Eskortluk hizmeti, şehir içi ve şehirlerarası yollarda yerine getirilirken eskortluk yapılan zevatın ve konvoya dahil kişilerin can ve mal güvenliğini korumak amacı ile hız, şerit izleme, geçme, dönüş ve öndeki taşıtları takip mesafesi gibi temel kurallara trafiğin genel şartları içerisinde uyulacaktır.

    e) Şehirlerarası yollarda öndeki taşıtın geçilmesi gerektiği hal ve şartlarda, geçişler eskort edilen taşıtın, geçme sırasında, karşıdan gelen taşıta göre tehlikeli bir duruma düşmemesini sağlamak üzere eskort eden ve edilen taşıtların bir arada sollayabileceği güvenli bir mesafenin mevcudiyeti halinde yapılacaktır.

    Eskort Hizmetlerine İlişkin Esaslar

    Madde 8 - Eskortluk hizmetine ilişkin esaslar

    a) Eskortluk hizmeti ile ilgili tedbirler ve geliş-gidiş güzergahları önceden planlanarak tespit edilecektir.

    b) Güzergahlar, kavşaklar ve lüzumlu görülen noktalar kodlanarak ve ilgili birimlere bildirilecektir.

    c) Eskortluk hizmetlerinde görevli personel, hizmetin gereklerine uygun ve yeterli araç, gereç ve teçhizatla donatılacaktır.

    d) Eskortluk yapılacak zevatın gidiş istikameti ve kavşaklar trafiğe açık bulundurulacak ve konvoyun diğer araçlar tarafından geçilmesi önlenecektir.

    e) Çift istikametli yollarda (bölünmemiş) zaruret olmadıkça genel trafik akışı dikkate alınarak, yolun müsait olması halinde karşı yönden gelen şerit trafiğe kapatılmayacak ve yol trafiğe açık tutulacaktır.

    f) Eskort edilen taşıtların, eskortluk görevini yapan ekibin seyir hızına uymaları esastır.

    g) Trafiğin çok yoğun olduğu güzergahlarda, taşıtların başka yollara kanalize edilmesinin mümkün olmadığı hal ve şartlarda bu görev yerine getirilirken, gidilecek istikamete göre zamanlanan süre dikkate alınarak, trafiğin tabi seyri içerisinde hareket edilecek zorunluluk olmadığı hallerde (eskortluk yapılanın talebi doğrultusunda) ışık sistemine uyulacaktır.

    h) Kavşaklardaki trafiğin eskortluk yapılacak zevatın hareketinden çok kısa süre önce trafiğe kapatılması sağlanacak uzun süreli olarak kavşakların trafiğe kapatılmasından kesinlikle kaçınılacaktır.

    Yürürlük

    Madde 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100