Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

EMNİYET TEŞKİLATINDA FİİLİ POLİS HİZMETLERİ DIŞINDAKİ HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL HAKKINDA UYGULANACAK ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

    EMNİYET TEŞKİLATINDA FİİLİ POLİS HİZMETLERİ DIŞINDAKİ HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL HAKKINDA UYGULANACAK ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 23/06/1995

    Resmi Gazete Sayısı: 22322

    İçişleri Bakanlığından:

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Tanımlar

    Amaç:

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Hizmetleri Sınıfında görev yapan personelin, görevlerini ifa sırasında, görevli kişinin kendi kusuru olmaksızın, görevinin sebep ve tesiri ile yaralanmaları ve sakatlanmaları nedeniyle fiili polis görevleri dışında kalan yazı, hesap, levazım ve telli telsiz haberleşme trafik tescil, kayıt ve benzeri hizmetlerde görevlendirilmelerine dair esas ve usulleri düzenlemektedir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Emniyet Hizmetleri Sınıfında görev yapan personelin, görevlerini ifa sırasında görevli kişinin kendi kusuru olmaksızın, görevinin sebep ve tesiri ile yaralanmaları, sakatlanmaları nedeniyle T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce vazife malullüğüne karar verilen ve 03/11/1980 tarih ve 2330 sayılı Kanuna göre nakdi tazminat alanların, fiili polis hizmetleri dışında kalan destek hizmet birimlerinde görevlendirilmelerindeki şekil ve usuller ile, bu Yönetmeliği uygulamakla görevli kişi, makam ve kuruluşları kapsar.

    Görevlerinin sebep ve tesiri ile olmayan bir hastalığa tutulan veya görevi dışında yaralanan ya da sakat kalanlar ile ruh ve sinir hastalıkları sebebiyle fiili ve silahlı polis görevi yapamayacaklarına Devlet hastaneleri sağlık kurulu raporu ile karar verilenlerle, Devlet Memurları Kanununda belirtilen sıhhi izin sürelerini dolduranlar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun değişik 4 ve 8 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan;

    Bakan: İçişleri Bakanını,

    Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

    Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,

    Sağlık Kurulu: Emniyet Genel Müdürlüğü Başhekimi Başkanlığında, Ruh ve Sinir Hastalıkları Mütehassısı, Hariciye, Dahiliye, KBB, Üroloji, Kalp ve Damar Hastalıkları, Göz ve Göğüs Hastalıkları Uzmanlarından teşekkül eden kurulu,

    Nakdi Tazminat Komisyonu: Emniyet Genel Müdürlüğü personel işlerine bakan Genel Müdür Yardımcısı Başkanlığında, 1. Hukuk Müşaviri, Personel, Sağlık, Asayiş, Terörle Mücadele, İdari ve Mali İşler Daire Başkanları ile Personel Daire Başkanlığı İşlemler Şube Müdüründen oluşan kurulu,

    Fiili Polis Görevi: Genel güvenlik ve asayişi korumak, bilfiil olaya müdahale etmek, suç ve delillerini ortaya çıkarmak, sanıkları yakalamak ve adli mercilere intikal ettirmek, kaçakçılığı men, takip ve tahkik amacıyla görevlendirilen, bizzat resmi hizmetlerinde görev yapan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinin görevini,

    İdari Polis Görevi: Fiili Polis Görevleri dışında kalan, yazı, hesap, levazım, telli ve telsiz haberleşme, trafik tescil, kayıt ve benzeri büro görevlerini yürüten ve sivil olarak çalışan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinin görevini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Sağlık Şartlarının Tespitinde Usul ve Esaslar

    Sağlık Şartlarının Tespitine İlişkin İşlemler:

    Madde 5 - 27/01/1993 tarih ve 21478 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarına Alınacak Öğrencilerde Aranılacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelikte belirtilen sağlık niteliklerini görevli personelin taşıması gerekmekte olup, görevleri sırasında veya haricinde, yaralanma ve sakatlamalar sebebiyle, belirtilen Yönetmelikteki niteliklerden herhangi birini kaybedenlerin durumlarının, tam teşekküllü Devlet Hastaneleri veya Polis Hastaneleri Sağlık kurullarından alacakları raporla belgelenmesi esastır.

    Sağlık şartlarından herhangi birisinin kaybedildiğini belirtir tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Polis Hastaneleri sağlık kurullarından alınan raporların T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sağlık Kurulunca incelenmesinden sonra verilecek karar üzerine ilgililer hakkında gerekli işlem yapılır.

    Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık Kurulu raporlarına yapılacak itiraz üzerine Hakem Hastane Ankara Numune Hastanesi olup bu hastanece verilecek karar kesindir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Atanma Şartları ve İşlemleri

    Atamada Uygulanacak Esaslar:

    Madde 6 - Emniyet Hizmetleri Sınıfında fiili Polis görevi yapmakta olan Personel hakkında, görevlerini ifa sırasında görevli kişinin kendi kusuru olmaksızın ve görevinin sebep ve tesiri ile yaralanma veya sakatlanma nedeniyle 08/06/1949 tarih ve 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 50 nci maddesi gereği, tam teşekküllü bir resmi Devlet Hastanesi veya Polis Hastaneleri sağlık kurulunca "Fiili Polis hizmetlerinde görev yapamayacağı" şeklinde rapor verilmesi halinde düzenlenen rapor ile birlikte diğer belgeler T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne incelenmek üzere intikal ettirilir.

    T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sağlık Kurulunca "Fiili Polis görevi yapamayacağı veya vazife malullüğüne" karar verilmesi durumunda ilgililerin, malulen emekliye sevk onayı alınmadan bir dilekçe ile idari polis görevlerinden birine atanmalarını talep etmeleri halinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık Kurulu ile Nakdi Tazminat Komisyonu tarafından durumlarının değerlendirilmesi sonucunda, idari Polis Hizmetlerinde herhangi bir görev yapabileceklerine karar verilenlerin atamaları yapılır.

    (Ek fıkra: 22/10/1998 - 23501 s. R.G./Yön.) Bu personel, 11/09/1992 tarihli ve 21342 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde belirtilen ikinci bölge hizmetlerine gönderilmez.

    İdari Polis Görevi Yapamayacak Olanlar Hakkında Yapılacak İşlemler:

    Madde 7 - Devlet Hastaneleri Sağlık Kurulunca Emniyet Hizmetleri Sınıfında fiili polis hizmetlerinde görev yapamayacağı şeklinde rapor verilip maluliyetleri T.C. Emekli Sandığı Sağlık Kurulunca onaylananlardan idari Polis görevine atanmalarını talep edenler, idari polis görevine atandıktan sonra bu görevini yapamayacaklarına Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık Kurulu ve Nakdi Tazminat Komisyonunca karar verilenler ile daha evvel vazife malullüğüne karar verilip de idari polis görevine atananlardan emekliye ayrılmak isteyenler vazife malulü olarak emekliye sevk edilirler.

    Maluliyeti Geçici Olanlar Hakkında Yapılacak İşlemler:

    Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre şube ve bürolardaki idari polis görevlerine aktarılan personelden sakatlık ve hastalıkları geçici olanların, 08/06/1949 tarih ve 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu'nun 61 inci maddesi uyarınca ilk defa yapılan muayeneye ait raporun T.C. Emekli Sandığı Sağlık Kurulunca tasdik edildiği tarihten itibaren, üçer yıl sonlarında ve yine aynı madde esaslarına göre en çok iki defa muayeneleri yapılır. Bu şekilde yapılan muayene sonuçlarına göre Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık Kurulu ile Nakdi Tazminat Komisyonunca ilgililerin hangi sınıfta görev yapabileceğine ya da yapamayacağına karar verilir.

    Yapılan inceleme sonucu fiili Polis görevi yapacağı anlaşılan personelin yeniden fiili Polis görevine aktarılması yapılır. Raporlarının T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sağlık Kurulunca ilk defa incelenmesi sırasında maluliyetinin sürekli olduğuna karar verilenler hakkında devre muayenesi yapılmaz.

    Halen Görev Yapanlar Hakkında Yapılacak İşlemler:

    Madde 9 - Görevlerini ifası sırasında, görevli kişinin kendi kusuru olmaksızın, görevinin sebep ve tesiri ile yaralanan, sakat kalan ve halen görev yapanlardan, Emekli Sandığınca vazife malullüğüne karar verilenler ile belirtilen sebeplerden dolayı Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sağlık Kurulunca sakatlıkları belirlenerek 03/11/1980 tarih ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat Kanununa göre Nakdi Tazminat verilen Emniyet Hizmetleri Sınıfında görevli personelin yazılı istekleri üzerine, durumları yetkili Kurullarca incelenerek durumu müsait olanların bu Yönetmelik hükümlerine göre Emniyet Teşkilatının şube ve büro hizmet birimlerinde idari polis görevlerine aktarılmaları yapılır.

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 10/06/1997 - 23015 s. R.G./Yön.) Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri sınıfında görev yapmakta iken, fiili askerlik görevini ifa etmek üzere aylıksız izne ayrılanlardan askerlik hizmetini ifa ederken görevin sebep ve tesiri ile yaralanan veya sakat kalanlar, terhislerini müteakip, istedikleri takdirde, bu durumlarını belgelemeleri ve Yönetmelikteki diğer şartları taşımaları halinde, idari polis olarak çalıştırılabilirler.

    Terör Nedeniyle Emniyet Teşkilatından Ayrılmak Zorunda Kalanlar

    Ek Madde 2 - (Ek madde: 22/10/1998 - 23501 s. R.G./Yön.) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nda belirtilen terörle mücadele görevini ifa sırasında yaralanan ve sakatlananlardan bu Yönetmeliğe göre idari polis olma şartını taşımalarına rağmen Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce vazife malulü olarak isteği ile emekliye ayrılanlar, idari polis görevlerine atanma konusundaki yazılı talepleri üzerine yapılacak tahkikat sonucunda, geçici 1 inci maddede belirtilen usulle durumlarına uygun birimlere atanabilirler.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Emniyet Teşkilatından Ayrılanlar Hakkında Yapılacak İşlemler

    Geçici Madde 1 - Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen görevlerini ifa sırasında yaralanmak ve sakatlanmak suretiyle 03/11/1980 tarih ve 2330 sayılı Kanuna göre nakdi tazminat alıp vazife malulü olarak Emniyet Teşkilatından ilişiği kesilenlerin, Yönetmeliğin yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içinde idari Polis görevlerine atanmaları konusundaki yazılı talepleri üzerine yapılacak tahkikat sonucunda, Emniyet Teşkilatına alınma şartlarını taşımaları, atanacakları göreve ait yaş hadlerini doldurmamış olmaları ve müsait kadro bulunması yanında maluliyetlerinin atanacakları görevini yapmaya mani olmadığına dair tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alacakları raporların Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sağlık Kurulunca onaylanması halinde, durumları Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık Kurulu ile Nakdi Tazminat Komisyonunca incelenerek, hizmete elverişlilikleri tespit edilenler, Emniyet Teşkilatının hangi hizmet biriminde görev yapabileceğine karar verilerek, durumlarına uygun birimlere atanabilirler.

    Hizmet Sınıfını Değiştirenler Hakkında Yapılacak İşlemler

    Geçici Madde 2 - (Ek madde: 22/10/1998 - 23501 s. R.G./Yön.) 23.6.1995 tarihinden evvel Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışmakta iken, görevlerini ifa sırasında yaralanmaları ve sakatlanmaları sonucunda Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce vazife malullüğüne karar verilip, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre nakdi tazminat almakla birlikte vazife malulü olarak emekliye ayrılmayıp, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 71 inci maddesine göre sınıf değiştirenlerden halen çalışmakta olan Emniyet Genel Müdürlüğü personeli, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren 1 yıl içinde idari polis görevlerine atanmaları konusundaki yazılı talepleri üzerine, yapılacak tahkikat sonucunda, geçici 1 inci maddede belirtilen usulle, durumlarına uygun birimlere atanabilirler.

    Yürürlük

    Madde 10 - Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 11 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100