Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

EMNİYET TEŞKİLATI KANTİN YÖNETMELİĞİ

    EMNİYET TEŞKİLATI KANTİN YÖNETMELİĞİ

    Resmi Gazete Tarihi: 19/02/1982

    Resmi Gazete Sayısı: 17610

    İçişleri Bakanlığından:

    BİRİNCİ BÖLÜM . Amaç, Kapsam

    Amaç :

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Emniyet Teşkilatı personelinin çeşitli ve zorunlu ihtiyaç maddelerini kaliteli, ucuz ve kolay biçimde sağlamak üzere açılacak Polis Kantinlerinin kuruluşlarını, gelirlerini, yönetim, denetim ve işletme esas ve usullerini tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır.

    Kapsam :

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Emniyet Teşkilatının Merkez ve İl Kuruluşları ile Eğitim ve Öğretim Kurumlarında ve diğer kuruluş ve birimlerinde kurulan bütün polis kantinlerini kapsar.

    İKİNCİ BÖLÜM : Kuruluş ve İşleyiş

    Kuruluş :

    Madde 3 - Merkezde, İllerde, İlçelerde, Eğitim ve Öğretim kurumları ile teşkilat bünyesindeki uygun görülen diğer yerlerde birer Polis Kantinleri kurulabilir.

    Kantinler, Merkezde birim amirlerinin, İl ve İlçelerde Valinin oluru alınarak il Emniyet Müdürünün, Eğitim ve Öğretim Kurumlarında kurum müdürünün teklifi üzerine Genel Müdürlüğün onayı ile kurulur.

    Bir İl veya ilçede polis kantini kurulabilmesi için o İl veya İlçenin TMK % 100 personel kadrosunun % 50 sinin 150 personelden fazla olması şarttır. Bu halde dahi kantin kurulabilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğünün önceden müsaadesi alınacaktır.

    Genel Müdür, gerekli gördüğü taktirde, bir teklif olmasa dahi her hangi bir kuruluş kurum veya birimde Polis Kantini kurulmasını emredebilir.

    İşleyiş:

    Madde 4 - Polis Kantinleri, bulunduğu kuruluşun ve yetkili amirinin sorumluluğu altında kurulur ve işletilir.

    Merkezde polis kantinleri ile ilgili işlemler, İdari ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

    Kantin Şubeleri :

    Madde 5 - Polis Kantinleri, zaruri görülen durumlarda, kuruluş sınırları içerisinde olmak ve Genel Müdürlükten izin almak kaydıyla satış şubesi açabilirler.

    Kantin Kurulacak Yerler :

    Madde 6 - Polis Kantinleri, Emniyet Teşkilatına ait bina ve tesislerde veya buralarda yeterli yer bulunamıyorsa uygun görülen kamuya ait diğer yerlerde kurulur. Kantin açılması maksadı ile bina ve yer kiralanmaz.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Polis Kantinlerinin Gelirleri

    Kuruluş Sermayesi :

    Madde 7 - Polis kantinlerinin kuruluş sermayesi aşağıdaki yollardan biri veya birkaçı ile sağlanır.

    a) Parası peşin alınarak üyelere verilecek karne gelirleri,

    b) Kredi ile mal alımları,

    c) Düzenlenecek müsamere ve eğlence gelirleri.

    Kantin Gelirleri :

    Madde 8 - Polis kantinlerinin gelirleri; satışlardan elde edilen karlar ve banka faizlerinden oluşur.

    Peşin Satış ve Borç Verme :

    Madde 9 - Kantinlerde peşin para ile satış yapılır. Ancak, Yönetim Kurulunun tespit edeceği esaslar içerisinde ve bu kuruluşun sorumluluğu altında bazı ihtiyaç maddeleri kısa vadede kredili olarak satılabilir.

    Kantin sermayesi ve gelirlerinden kimseye borç verilmez .

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Kantinlerin Yönetimi

    Yönetim Kurulu :

    Madde 10 - Her kantin bir yönetim kurulu tarafından yönetilir. Yönetim kurulu, kantinin kurulduğu yerdeki teşkilat mensuplarının en az üçte ikisinin katılacağı bir toplantıda, o kuruluşun en yetkili amirinin, Yönetim Kurulunun asil ve yedek üye toplamının en az iki misli göstereceği adaylar arasında gizli oy, açık ayırımla seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. İş hacmi geniş olan kantinlerde üye sayıları beşe çıkarılabilir. İlk toplantıda üçte iki çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıya katılanların çoğunluğu ile seçim yapılır. Ancak ikinci toplantıya katılanların sayısı Yönetim Kurulunun asil ve yedek üye sayısının toplamının üç katından az olamaz. Adaylar arasında oy sayısı sıralamasına göre asil ve yedek üyeler seçilir.

    Yönetim Kurulu asil üyelerinin en yüksek rütbelisi, rütbede eşitlik varsa en kıdemlisi Yönetim Kurulu Başkanıdır. Yönetim Kurulu üyeleri arasındaki görev bölümü, Yönetim Kurulu üyelerinin kendi arasında gizli oy ve açık ayırımla yapılacak seçimle belirlenir. Seçimin ceryan tarzı ve sonuçları bir tutanakla tespit edilir. Tutanak, Kantin Kurulunda ve ilgili kuruluşun personel biriminde muhafaza edilir.

    (Ek fıkra : 12/04/2004 - 25431 S.R.G. Yön./1.mad) Yönetim Kuruluna aday olmaması veya seçimin yapılamaması hallerinde; Merkezde Emniyet Genel Müdürü, İllerde İl Emniyet Müdürü, eğitim öğretim kurumlarında kurum başkanı veya müdürünün ve Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürünün onayı ile mevcut yönetim kurulu veya Kantin Yönetim Kurulu üye sayısı kadar personel atama yoluyla görevlendirilir.

    Yönetim Kurulunun Görev Süresi :

    Madde 11 - Yönetim kurulu seçimi her yıl Aralık ayında yapılır. Yeni Yönetim Kurulu, Ocak ayında kantinin devir eden hal ve hesabını, parasını teslim almış olarak göreve başlar.

    Yönetim kurulunun görev süresi bir yıldır. Başkan veya üyeler, herhangi bir sebeple iki ayı geçen süre ile görevlerinden ayrılmaları veya görevlerini kötüye kullanmaları halleri dışında değiştirilemez. Bu değiştirme kuruluşun en yetkili amiri tarafından yapılır. Değiştirilen veya başka yerdeki görevlere atanan üyelerin yerine aldıkları oy sarasıyla yedek üyeler getirilir.

    Asil ve yedek üyelerin görevden ayrılmaları sebebiyle Yönetim Kurulu oluşturulamıyorsa, derhal seçim yapılır.

    Bir dönem yönetim kurulunda görev alanlar, gelecek dönemler için tekrar seçilebilirler. Ancak üst üste üç defa seçilmiş olanlar veya Yönetim Kurulunda 3 yıldan fazla görev yapmış olanlar bir daha seçime katılamazlar.

    (Ek fıkra : 12/04/2004 - 25431 S.R.G. Yön./1.mad) Yönetim Kuruluna aday olmaması veya seçimin yapılamaması durumunda; atama yoluyla oluşturulan Kantin Yönetim Kurulunun görev süresi bir yıldır."

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Kantinlerin İşletilmesi

    Alınacak Mallar :

    Madde 12 - Kantinlerde satılacak malların cins ve miktarları; sermaye, korunma ve satış imkanları göz önünde tutularak yönetim kurullarınca tespit edilir.

    Polis Kantinlerinde alkollü içki satılmaz.

    Mal Alma Esasları :

    Madde 13 - Kantinlerde satılacak mallar şu esaslara göre alınır;

    a) Peşin para ile mal alınması esastır. Ancak gerekli durumlarda bedeli taksitle ödenmek üzere alım yapılabilir. Kredili alımlardan dolayı gelecek yönetime borç devredilemez.

    b) Alımlar, mümkün oldukça birinci elden ve kantine en yakın merkezden yapılır.

    c) Alımlar, Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen en az iki kişilik heyet tarafından yapılır.

    d) (Değişik bend: 25/03/1995 tarihli Bakan Onayı ile.) Kantine yapılacak alımlar için piyasa incelemesi yapılır ve bu inceleme bir tutanağa geçirilir.

    Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilen esaslara uymayan faturalarla mal alımları yapılamaz. Fatura alınamayan durumlarda, alım yapan en az iki üye tarafından bir tutanak düzenlenir ve kuruluş amirine onaylattırılır.

    e) Kantinde görevli olanlar kendileri veya başkaları hesabına mal alıp satamazlar.

    f) Alınacak mal miktarı, cinsi, markası ve alım yerleri konusunda kantin kurullarına baskı yapılamaz.

    g) Gelecek mali yıla borç devredilemez.

    Satış Fiyatlarının Tespiti :

    Madde 14 - Satış fiyatları, Yönetim Kurulu tarafından aşağıdaki esaslara göre tespit edilir;

    a) Sağlanacak aylık ortalama kar oranı %10'u aşamaz. Satılan malların özelliğine göre bu oran, mal çeşitlerinde değişik olabilir. Kar haddi % 15'i geçemez. Ancak zorunlu hallerde, manav maddelerinin satışında bu miktar %20'ye kadar çıkabilir.

    b) Satış fiyatlarının piyasadaki perakende satış fiyatlarının altında olması şarttır.

    c) Satış fiyatlarının tespitinde malın muhtemel firesi düşünülerek bir artırma yapılamaz. Ambalaj ve taşıma giderleri göz önüne alınmaz.

    Satış Fiyatları Listesi :

    Madde 15 - Satış fiyatları, bir liste halinde, Yönetim Kurulunca satış görevlisine verilir ve aynen kantin defterine geçirilir.

    Satış fiyatları, herkes tarafından kolaylıkla görülecek bir şekilde kantine asılır ve malların üzerine de alış ve satış fiyatlarını gösteren etiket konulur.

    Hasılatın alınması ve yatırılması :

    Madde 16 - Satışlardan elde edilen hasılat, her gün çalışma saati bitiminden yarım saat önce, Yönetim Kurulu Başkanının görevlendireceği kasa ve vezne görevlisi üye tarafından imza karşılığı alınır ve o yerdeki Milli Bankalardan birinde açılacak bir hesaba yatırılır. Kantin sermayesinin de yatırılmış olduğu bu hesaptan elde edilen faiz ve diğer gelirler kantin gelirine katılır. Bankalardan para çekilmesi için iki imza şarttır.

    Kantin Kurulu Başkanı ve üyeleri üzerinde kantin parası bulundurulamaz. Kasada bir ay önceki günlük satış ortalamasının üç katında fazla nakit para bulunamaz. Bu miktardan fazla olanlar Kantin Kurulu adına Devlet Bankasından birine yatırılır.

    ALTINCI BÖLÜM : Kantin Giderleri

    Kantin Gelirlerinin Sarfı :

    Madde 17 - (Değişik: 22/12/1998 tarihli Bakan Onayı ile) Kantinlerin işletilmesinden elde edilecek gelirlerin yüzde on'u, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez payı olarak ayrıldıktan sonra geri kalanı Kantin sermayesine eklenir. Ancak, Polis Akademisi, Polis Koleji, Polis Okulları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları bünyesinde faaliyet gösteren kantinlerin gelirlerinden merkez payı ayrılmaz. Kantin sermayesi Yönetim Kurulunca tespit edilecek yeterli bir miktara ulaştıktan sonra, kantin karı kuruluş amiri veya onun görevlendireceği amirin onayı ile ödeneği bulunmayan veya kalmayan zorunlu ve acil işlere sarf olunur.

    (Değişik: 25/03/1995 tarihli Bakan Onayı ile) Resmi işler; Bütçe yapısının ve Bütçe Kanununun sınırları içerisinde kalan işlerdir.

    Resmi işin zorunlu olup olmadığının ve ödeneğinin yeterliliğinin tayin yetkisi kuruluş amirine aittir.

    Bütün giderlere ait fatura ve tutanak gibi belgelerin, kuruluş amiri tarafından "Kantin giderlerden ödenmesi uygundur" kaydı ile onaylanması gerekir.

    Kuruluş amirinin iznine dayanmayan giderler kabul edilemez.

    Merkez Paylarının gönderilmesi ve sarfı :

    Madde 18 - Yukarıdaki (17) inci madde uyarınca, kantinlerin işletilmesinden elde edilecek gelirlerden ayrılan yüzde on merkez payı, Emniyet Genel Müdürlüğü adına Milli Bankalardan birinde açılacak hesaba Ocak ayı sonuna kadar yatırılır.

    Merkezde toplanan payların harcama işlemleri, Lojistik işleriyle görevli Genel Müdür Yardımcısı Başkanlığında, İdari ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı, Bütçe Mali İşler Daire Başkanı ve İkmal ve Bakım Daire Başkanından oluşan Merkez Payları Harcama Komisyonu tarafından yürütülür.

    Bu komisyon, bu yönetmelikte kantin yönetim kurullarına verilen görev ve yetkilere sahip olup, Harcama işlemlerini yönetmelik hükümleri içerisinde yürütür. Ancak merkez paylarının harcama işlemleri için, (22) inci maddede belirtilen defterlerden Kasa Defteri, Para Teslim Defteri, Bilanço ve Devir ve Teslim Defterleri Tutulur.

    Merkez paylarından yapılacak harcamalar, ikinci fıkrada belirtilen komisyon kararı ve Genel Müdürün onayı ile yapılır.

    Bu yönetmelikle kuruluş amirlerine verilen yetkiler, merkez paylarının harcanması hususunda Genel Müdür tarafından kullanılır.

    Kantin giderlerinin cinsi :

    Madde 19 - Kantin giderleri, sonuçların izlenmesi bakımından üç gruba ayrılır.

    a) Belli bir süre kullanılabilecek mal alımları:

    (Bu mallar ilgili mutemede teslim edilir ve karşılığında belge (ayniyat) alınarak faturaya bağlanır.)

    b) Sarf ve onarım malzemesi alımları: (Bu tür malzemeler için sarf ve onarım yaptırmakla görevli olanlarla, Yönetim Kurulundan bir üyenin imzalayacağı sarf, imal, istihsal belgesi düzenlenir ve kuruluş amirine onaylattırıldıktan sonra faturaya bağlanır. Sarf ve onarım faaliyetleri sonunda bir mal elde edilmişse, bu mallar da yukarıdaki (a) bendinde gösterilen işleme tabi tutulurlar.)

    c) Taşıma ambalaj ve kantinle ilgili yazışma giderleri: (Bu tip giderler için fatura, tutanak ve benzeri belgeler yeterlidir.)

    Firelerin Tespiti :

    Madde 20 - Fireler, Yönetim Kurulunun imzalayacağı ve kuruluş amirinin onaylayacağı bir tutanakla tespit edilir ve bu tutanak gider belgeleri arasında saklanır.

    Hatalı mal alımlarından ve korunma kusurlarından doğan fireler kabul edilmez. Alım ve korunma kusuru olmaksızın niteliğini kaybederek hiçbir suretle kullanılmaz duruma gelen mallar da fire işlemine tabi tutulur.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Kantinlerde Muhasebe

    Hesap Yılı :

    Madde 21 - Kantinlerde hesap yılı Ocak ayında başlar, Aralık ayı sonunda biter.

    Defter, Kayıt ve Belgeler:

    Madde 22 - Kantinlerde aşağıda gösterilen defter, kayıt ve belgeler tutulur.

    a) Kantin Ambar Defteri: (Örnek:1)

    Birden fazla satış şubesi olan kantinlerde, alınan ve satış şubelerine verilen mal miktarını tespit ve izlemek amacıyla tutulur.

    b) Mal Giriş ve Çıkış Belgesi (Örnek:2)

    Ambardan satış şubelerine verilen malların cins, miktar, alış fiyatı ve alış tutarının gösteren bir belgedir. İki nüsha olarak düzenlenir ve bir nüshası çıkış belgesi olarak ambarda diğer nüshası giriş belgesi olar şubesinde saklanır.

    c) Kantin İşletme Defteri: (Örnek:3)

    Devredilen, satın alınan ve satılan malların cins, miktar, fiyat ve tutarları ile sağlanacak kar miktarını gösteren bir defterdir. Ay sonlarında (alış tutarı), (satış tutarı) ve (kar) sütunları toplanır ve toplamlarda gelecek aya devreden ve (aybaşı mal sayım cetveli) ile tespit edilen malların alış ve satış tutarları ile sağlayacağı kar düşülür. Kalan rakamlar o ay içerisinde satılan malların alış ve satış tutarları ile sağlanan karı belirtilir.

    d) Kantin Kasa Defteri: (Örnek: 4)

    Kantin nakit hareketlerinin tespit ve işlenmesine yarayan bir defterdir.

    e) Para Teslim Defteri: (Örnek: 5)

    Satış sorumluları tarafından tutulan ve her akşam görevli Yönetim Kurulu üyesine teslim edilen nakit miktarını ve parayı teslim alanın imzasını kapsar.

    f) Aybaşı Mal Sayım Cetveli : (Örnek :6)

    Her ayın birinci gününe devredilen mal mevcudunu ve kıymetini tespit etmek amacı ile düzenlenir.

    g) Bilanço: (Örnek:7)

    Kantin faaliyetlerinin bir aylık durumunu ve gelecek aya devreden kantin sermayesini gösteren bir belgedir.

    h) Hasılat Getiren Belgeler :

    Mal alım faturaları ile bu amaçla düzenlenen tutanaklardan ibarettir. Tarih sırasına göre dosya içerisinde saklanır ve numaralanır. Bu numaralarla kantin işletme defterindeki sıra numaraları bir birinin aynı olur.

    i) Gider Belgeleri

    Kantin gelirlerinden yapılan giderlere karşılık alınan fatura ve düzenlenen tutanaklardan ibarettir. Tarih sırasına göre dosyalanır ve numaralanır.

    j) Aylık Gider Listeleri :

    Bir aylık gider belgelerinin dökümüdür. Altı Yönetim kurulu tarafından imzalanır ve ait olduğu ay bilançosuna bağlanır.

    k) Mal Alım Tutanakları :

    Piyasa incelemesi sonucunu tesbit etmek amacıyla hazırlanan tutanaklar ile fatura alınmayan durumlarda fatura yerine geçmek üzere hazırlanan tutanaklardır.Bu tutanaklar alım yapanlar tarafından imza edilir. Birincisi alım faturasına bağlanır, ikincisi alım faturaları arasında saklanır.

    l) Fire Tutanağı : (Örnek. 8)

    Verilen fireyi tespit etmek için düzenlenir ve diğer belgeler arasında saklanır.

    m) Devir ve Teslim Belgeleri : (Örnek :9)

    Yönetim Kurullarının değişmesi durumunda kantin sermaye ve belgelerinin yeni Kurula teslimi sırasında düzenlenir.

    Bu yönetmelikte yer almayan ve kuruluş amirince gerekli görülen diğer yardımcı defter, kayıt ve belgeler kullanılabilir.

    Defter Kayıt ve Belgelerinin İmzalanması ve Onaylanması:

    Madde 23 - Ambar defteri, İşletme defteri, Para teslim defteri ve Kasa defterinin ilk sayfaları Yönetim Kurulu tarafından mühürlenir ve ilk sayfaya ait olduğu yıl yaprak sayısı yazılarak kuruluş amiri tarafından onaylanır.

    Kantinle ilgili defter ve belgelerin korunması ve imzalanması resmi evrakın tabi olduğu usul ve şartlara bağlıdır.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : Görev ve Sorumluluk

    Görev :

    Madde 24 - Yönetim Kurulu, kantinlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi, hesapların tutulması ve hesap verilmesi ile görevlidir.

    Sorumluluk :

    Madde 25 - Kuruluş amirleri ve Yönetim Kurulları bu yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin yürütülmesinden sorumludurlar.

    Aylık bilançoların düzenlenme ve imzasından önceki devreye ait sorumluluklar Yönetim Kuruluna, henüz bilançosu düzenlenmemiş olan devreye ait sorumluluklar ise ilgili üye ve görevliye aittir.

    Yetki Devri :

    Madde 26 - Bu yönetmelikle kuruluş amirine verilen görev ve yetkiler, kendi sorumluluğu altında uygun görülen Emniyet Müdürü rütbesindeki bir amire devredilebilir.

    DOKUZUNCU BÖLÜM : Denetleme

    Denetleme Çeşitleri :

    Madde 27 - Polis Kantinleri üç türlü denetlemeye tabi tutulur.

    Bunlar :

    a) İdari Denetleme,

    b) Özel Denetleme,

    c) Hesap Denetlemesi'dir.

    İdari Denetleme :

    Madde 28 - Polis Kantinlerinin idari denetlemeleri, o yerin Mülki İdare Amiri ve bünyesinde Kantinin bulunduğu kuruluşların en yetkili amirleri, bu amirlerin hiyerarşik meslek amirleri veya bunların görevlendirecekleri personel tarafından, yılda iki defadan az olmamak üzere yapılır.

    Bu denetleme sırasında; kantinlerin tertip, tanzim ve temizlik durumları, satılan malların ihtiyaçlara uygunluğu ve kar oranları, hesapların tam ve günü gününe tutulup tutulmadığı, kantin sermayesi ile kantin borçları ve giderlerinin birbirlerine uyup uymadıkları ve gerek görülecek diğer konular incelenir, inceleme sonuçları bir raporla tespit edilir ve ilgili makamlara verilir.

    Özel Denetleme :

    Madde 29 - Emniyet Genel Müdürü tarafından görevlendirilecek müfettiş veya incelenecek konuları bilen diğer personel aracılığıyla yapılan denetlemedir.

    Bu denetleme, İdari denetleme konularında veya aydınlatılması gereken başka hususlarda yapılır.

    Emniyet Genel Müdürü, gerekli gördüğü her zaman bu denetleme yoluna baş vurabilir.

    Hesap Denetlemesi :

    Madde 30 - Polis Kantinlerinin bir hesap yılı içerisindeki faaliyetlerinin, bütün gelir ve gider belgelerinin incelenmesi amacıyla Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişlerince yapılan denetlemedir.

    Hesap denetlemesi yapacak Müfettişlerle birlikte, gerektiğinde uzman personel de görevlendirilebilir.

    ONUNCU BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Kantinlerin Kapatılması ve Tasfiyesi :

    Madde 31 - Kantinler, türlü nedenlerle kuruluşundaki amacı gerçekleştirme imkanı bulunmadığı, fayda sağlayamadığı, veya idareye gereksiz yük getirdiği taktirde,açılmasında uygulanan usulle kapatılabilir.

    Kapatılan kantinlerin nakit, mal, demirbaş eşya ve belgeleri Genel Müdürlükçe uygun görülecek diğer bir Polis Kantinine devredilir.

    Emniyet Genel Müdürlüğünün Yetki ve Sorumluluğu :

    Madde 32 - Emniyet Genel Müdürlüğü, bu Yönetmelik hükümlerine göre kurulan ve işletilen Polis Kantinlerinin, yönetim ve faaliyetlerinin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesiyle yetkili ve sorumludur.

    Yürürlük :

    Madde 33 - Bu yönetmelik Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

    Yürütme:

    Madde 34 - Bu yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100