Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

EMNİYET TEŞKİLATINDA ÇALIŞAN YARDIMCI HİZMETLER PERSONELİ KIYAFET YÖNETMELİĞİ

    EMNİYET TEŞKİLATINDA ÇALIŞAN YARDIMCI HİZMETLER PERSONELİ KIYAFET YÖNETMELİĞİ

   

    Resmi Gazete Tarihi: 11/02/1983

    Resmi Gazete Sayısı: 17956

    İçişleri Bakanlığından:

    BİRİNCİ BÖLÜM . Amaç-Kapsam-Tanımlar

    Amaç:

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğini amacı; Emniyet teşkilatında çalışan yardımcı hizmetler personelinin kılık ve kıyafetinde yeknesaklığı sağlamak, kıyafetlerin renk, cins, biçim, kullanma süresi ve tarzını belirlemektir.

    Kapsam:

    Madde 2 - Bu Yönetmelik Emniyet Genel Müdürlüğü, bağlı birimler ve Taşra teşkilatında yardımcı hizmetler personeli olarak görev yapan odacı, kaloriferci, ahçı, garson, çaycı ve v.b..'ın kıyafet ve şekilleri ile hizmetin özelliği itibariyle verilmesi öngörülen giyecek eşyasını ve bu konulara ilişkin diğer hususları kapsar.

    Tanımlar:

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan;

    a. Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,

    b. Teşkilat : Emniyet Teşkilatı merkez ve taşra birimlerini,

    c. Yardımcı Hizmetler Personeli : Yardımcı hizmetler sınıfına dahil odacı, kaloriferci, ahçı, garson, çaycı ve benzeri hizmetleri yürüten personelini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Kılık ve Kıyafete İlişkin Kurallar:

    Madde 4 - Kılık ve kıyafete ilişkin başlıca kurallar şunlardır:

    a. Bu Yönetmelik kapsamına giren personel, kendilerine verilen giyecek eşyasını bu Yönetmelikte gösterilen renk, vasıf ve şekillere uygun olarak giyerler.

    b. Ceket, palto, pardesü ve iş önlüklerinin düğmeleri daima ilikli bulunur.

    c. (Değişik bend: 31/01/2002 - 24657 s. R.G./Yön.) Elbise, pantolon, etek, gömlek ve kravat temiz ve ütülü olarak giyilir, sökük, yırtık ve yama bulunmaz,

    ç. Ayakkabı boyalı ve temiz bulundurulur,

    d. Her türlü ve biçimde sakal bırakılması yasaktır. Saçlar fazla uzun olmayacak şekilde kesilir. Favoriler kulak deliği hizasını, bıyıklar üst dudak boyunu ve yanlardan dudak bitimini geçemez.

    e. Gömlek üzerine ceketin yaka aralarından, önden gözükecek şekilde kazak, yelek ve benzerlerini giymek yasaktır,

    f. Düşük kemerli pantolon yaptırılması ve giyilmesi yasaktır,

    g. (Değişik bend: 31/01/2002 - 24657 s. R.G./Yön.) Bayan yardımcı hizmetliler, kolsuz ve açık yakalı gömlek, bluz veya elbise ile sitreç, kot ve benzeri pantolonları giyemez, dikkati çekecek şekilde makyaj ve saç tuvaleti yapamaz ve ziynet eşyası ve benzeri şeyler takamazlar. Etek boyu dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz. Bu personel, Genel Müdürlükçe tespit edilecek kıyafet veya iş önlüğü giyerler.

    h. Bayan ayakkabıları altı pont topukludur.

    Madde 5 - Yardımcı hizmetlerdeki personelin kılık ve kıyafetlerinin bu Yönetmelik esaslarına uygun olup olmadığı ilgili birim amirlerince kontrol edilir ve görülen aykırılıklar düzeltilir. Gerektiğinde ilgili personele "Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü" hükümleri uygulanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Verilecek Giyim Eşyası ve Kullanma Süresi:

    Madde 6 - Yardımcı hizmetlerdeki personele bu Yönetmeliğin 7 inci maddesinde gösterilen kullanma süreleri göz önüne alınmak suretiyle, 1 numaralı cetvelde gösterilen giyecek eşyası verilir.

    Giyim eşyası standart beden ölçülerine göre nizami şekilde dikiş bedeli alan personel tarafından yaptırılır. Gerektiğinde Emniyet Genel Müdürlüğünce de diktirilerek dağıtılır.

    Görülen hizmetin niteliğine, çalışılan yerin iklim ve coğrafi şartlarına göre, palto yerine pardesü, iki çift ayakkabıdan bir çifti yerine lastik çizme verilebilir. Bu madde gereğince yapılacak giyecek yardımı ayni olarak verilir. Bu yardım karşılığında ayrıca nakden bir ödemede bulunulmaz.

    Madde 7 - Emniyet Teşkilatındaki yardımcı hizmetli personeline verilecek giyecek eşyasının kullanma süreleri aşağıda gösterilmiştir. (Ek 1 numaralı cetvel).

             1 Numaralı Cetvel

    Eşyanın Cinsi      Kullanma Süresi

    ___________________   _____________

    Takım Elbise - Tayyör       6 Ay

    Palto             2 Yıl

    Pardesü             2 Yıl

    Frenk Gömleği         6 Ay

    Kravat             6 Ay

    Papyon             6 Ay

    İşçi Elbisesi          1 Yıl

    İş Önlüğü          6 Ay

    Garson Ceketi          1 Yıl

    Ahçı Gömleği          6 Ay

    Ahçı Şapkası          6 Ay

    İş Eldiveni          3 Ay

    Ayakkabı          6 Ay

    Lastik Çizme         1 Yıl

    Çorap             3 Ay

    İş Tulumu          6 Ay

    Madde 8 - Her cins giyim eşyası için kabul edilmiş bulunan kullanma süresi dolmadan yeni giyim eşyası verilmez. Ancak, giyim eşyasının görev başında ve elde olmayan sebeplerle kullanılmaz hale geldiği tespit edilmesi halinde o giyim eşyasının genel veriliş tarihi beklenmeksizin yenisi verilebilir. Kullanılmaz hale gelen giyim eşyasının veriliş tarihi ile genel olarak verilmesi gereken tarih arasında kalan süre o eşya için tespit edilen kullanma süresinin 1/4'ünden az ise, genel dağıtımda ilgiliye o giyim eşyası verilmez.

    Madde 9 - Yapılan hizmetin özelliğine göre yardımcı hizmetli personele hizmetin yürütülmesi için gerekli olan alet ve edevat demirbaş olarak verilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Giyim Eşyasının Renk, Cins ve Biçimleri ile Kıyafet Çeşitleri:

    Madde 10 - Emniyet teşkilatı yardımcı hizmetler personelinden resmi kıyafetle görev yapacaklara verilen takım elbise, koyu lacivert, palto, pardesü siyah, gömlek açık mavi, kravat veya papyon bordo renkte ve desensizdir, ayakkabı siyah renktedir. Personelin kıyafet biçimleri (Şekil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'de) gösterilmiştir.

    Resmi elbise ile görev yapan personelin kışlık ve yazlık olmak üzere iki cins kıyafet şekli vardır.

    a. Kışlık Kıyafet : Palto, pardesü, ceket, düz pantolon, gömlek, kravat, papyon, ayakkabı verilmekle birlikte, hizmetin özelliğine göre, garson ceketi işçi tulumu, iş önlüğü, lastik çizme ve eldiven'de verilebilir.

    b. Yazlık Kıyafet : Gömlek, düz pantolon ve ayakkabıdan ibarettir.

    Madde 11 - Palto: Siyah renkli kalın yünlü kumaştan olup, kruvaze yakalı iki sıra üzerine dikilmiş büyük boy ikişer düğmelidir. (Şekil 1 ve 2).

    Yakası iki parçalı ve açıktır. Yaka genişliği arkadan altı, önden 10 cm.dir. Yaka uçları sivridir.

    Paltonun ön üst düğmeleri, alt yaka köşesinden bir santimetre kadar aşağı hizasındadır. Alt düğmeler, yan cepler hizasına gelecek şekilde ikişer sıra eşit aralıklarla karşı karşıya dikilir.

    Paltonun boyu, diz kapaklarından 10 santimetre aşağıda, cepleri içten, cep kapakları düz, paltoya dikili olup, arkası tek yırtmaçlıdır.

    Dış kenar dikişleri ile yaka, cep ve kol kapakları çift dikişlidir.

    Madde 12 - Pardesü : Su geçirmez siyah renkli, polyester karışımı kumaştan yapılır. Yakası iki parçalı ve açıktır. Yaka genişliği arkadan sekiz, önden on iki santimetredir. Yaka uçları sivridir.

    Pardesünün ön üst düğmeleri takriben alt yaka köşesinden bir santimetre kadar aşağı hizasındadır. Alt düğmeler yan cepler hizasına gelecek şekilde ikişer sıra eşit aralıklarla karşı karşıya dikilir.

    Pardesünün boyu diz kapaklarından on santimetre aşağıdadır. Cepler kapaksız, yandan ve içtendir. Arkası tek yırtmaçlıdır. Belde altı santimetre eninde kemer bulunur. Düğmeler kumaş rengindedir. (Şekil: 3).

    Madde 13 - Ceket : Koyu lacivert renkte % 55- % 65 polyester, % 35 - 35 yün kumaştandır. Ceket spor biçimde olup, önünde üç ila üç buçuk santimetre aralıklı göğüs altında iki, koltuk altında bir sason bulunur. Üzeri bindirme dikişlidir. Sasonlar ceketin vücuda uydurulmasını sağlar. Ceket (Şekil 5 ve 6) büyük boy ve eşit aralıklarla dikilen iki beyaz düz madeni düğme ile iliklenir. Ceketin yakası normal yaka ölçülerindedir.

    Ceketin boyu, kollar tabii olarak yana sarkıtıldığı zaman başparmağın ucuna gelecek kadar olur, kolları kol boyu uzunluğunda ve on santimetre genişliğinde kapaklıdır.

    Ceketin sol üstünde kapaklı bir cep bulunur. Cep kapağının ortasında tek beyaz bir madeni küçük düğme bulunur. Cebin alt kısmı simetrik bir oyukluk gösterir. Üst cep boyu on - oniki santimetre, eni yedi - dokuz santimetredir. Alt cepler, her iki yanda beşinci düğme hizasında üst cebin büyütülmüş görünümündedir. Alt cebin boyu on dört - onaltı santimetre eni onbir - onüç santimetredir. Cepler kapaklı olup, alt kısmı simetrik bir ayrılık gösterir ve üstü üç - dört santimetre genişliğinde pileli'dir.

    Sağ ve solda, göğüs üzerinde iki iç cep bulunur. Ceket astarı elbise renginde, kol astarı ise açık renk astardandır.

    Ceketin arkası, ortadan dikişli ve belden dört santimetre aşağıdan başlamak üzere yırtmaçlıdır.

    Ceket kollarında, ikişer tane küçük boy beyaz, düz madeni düğme bulunur.

    Madde 14 - Pantolon: Ceket kumaşından yapılır. Arkadan iki pile ile beden daraltılır. Arkada içten iki cep bulunur, kenarları dört santimetre eninde ve düz kapaklıdır. Pantolonun kenar astarı elbise kumaşı rengindedir.

    Pantolon belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücuda uygun bir bollukta olup, paçalara doğru darlaşır. Paça genişliği yirmi iki- yirmi dört santimetredir. Pantolon paçası düblesizdir. Yan dış dikişlerine yarım santimetre genişliğinde gömlek kumaşından şerit konulur. (Şekil 7) Pantolon sade tokalı, siyah renkli kemerle takılır.

    Madde 15 - Gömlek: Kışlık ve yazlık olmak üzere iki türdür.

    a. Kışlık gömlek : Yün ve polyester karışımı ve açık mavi renktedir. Yakanın enseden genişliği beş santimetre olup, uçlara doğru önden yedi santimetre kadar genişler ve iki uç arasındaki açıklık sekiz santimetre olur. Arkası düz robalıdır. Pili yoktur, gömlek düğmeleri beyaz sedeftendir. (Şekil 8)

    b. Yazlık gömlek : Kışlık gömlek renginde ve keten polyesterden yapılır. Yakası açık ve spor şekildedir. Kısa kolludur ve kol uçları üç santimetre eninde dublelidir. Gömleğin cepleri ceket cebi görünümünde ve aynı ölçülerdedir. Gömleğin etek uçları pantolon içine girecek şekilde dikilir. (Şekil 9 ve 10). Gömleğin kapaklı iki göğüs cebi bulunur. Düğmeler, düz beyaz madenidir.

    Madde 16 - Kravat : Bordo kumaştan ve desensizdir. Bağlandığı zaman üst parçasının ucu pantolon kemeri hizasına gelecek kadar uzundur. Yazlık kıyafete kravat takılmaz.

    Madde 17 - Çorap : Desensiz ve siyahtır, konçları lastiklidir.

    Madde 18 - Ayakkabı :

    a. İskarpin: Siyah vidala deridendir. Ön kısmı bombeli ve maskaratsızdır. Arka kısmından öne doğru gelen parçaların üzerinde iki taraflı beşer delikten geçirilmiş bağcıkla bağlanır. Ökçesi lastik veya köseledir.(Şekil 11)

    Kışlık ayakkabının altı lastik veya kauçuk, yazlık ayakkabının altı köseledir.

    b. Çizme: Siyah lastik çizme olup, diz kapağı alt hizasına gelecek yüksekliktedir. (Şekil 12)

    Madde 19 - Eldiven: Siyah lastikten veya beyaz kumaştan yapılır. Beş parmaklıdır.

    Madde 20 - İş Önlüğü: Hizmetin özelliğine göre berber, marangoz, elektrikçi, çay ocağı v.b. hizmetlerde çalışan yardımcı hizmetlilere resmi pantolon üzerine giyilmek üzere verilir.

    İş önlüğü keten ve polyester karışımı gömlekten kumaştan daha kalındır ve kahverengidir.

    Yakası, üst asıl yaka ve öndeki devrik kısımdan ibarettir. Yaka devriklerinin üst yan kenarları on yedi ila yirmi santimetre olup, alt yan kenarları ile takriben eşittir. Üst asıl yakanın genişliği dört ile beş santimetredir. Öndeki devriğin daralan kısmı birinci düğme iliğine kadar uzanır. Büyük boy eşit aralıklarla dikilmiş beş düğme ile iliklenir.

    Önlüğün boyu diz kapağın dört santimetre altına kadar uzanır. Kolları kol boyu uzunluğundadır.

    Önlüğün sol üstünde birinci düğme hizasında bir cep bulunur. Cep kapaksız olup, alt kısmı simetrik bir oyukluk gösterir, üst ceb'in boyu on - oniki, eni yedi - dokuz santimetredir. Alt cepler her iki cebin büyütülmüş görünümündedir. Alt cebin boyu onaltı - onsekiz santimetre, eni onüç - onbeş santimetredir. Cepler kapaksız olup, alt kısmı simetrik bir oyukluk gösterir. Cep üstleri enine birbuçuk - iki santimetre genişliğinde katlama dikişlidir.

    Önlüğün arkası, ortadan dikişli ve belden beş santimetre aşağıdan yırtmaçlıdır. Arkada dört santimetre eninde dıştan yarım kemer bulunur. (Şekil 13 ve 14)

    Madde 21 - İş tulumu: Teşkilat oto tamirhane ve kademelerinde, merkez ve taşrada bulunan resmi bina, lojman ve bölge trafik istasyonlarının kalorifer, tesisatının çalıştırılmasıyla görevlendirilmiş yardımcı hizmetli personele görev esnasında kullanılmak üzere verilen tulumdur.

    İş tulumu kapalı bahçıvan elbisesi görünümündedir. Alt kısmı pantolon üst kısmı birleşik olarak dikilir. Kahverengi dayanıklı keten kumaştan yapılır. Tulumun yakası üst asıl yaka ve öndeki devrik kısmından ibarettir. Yaka devriklerinin üst yan kenarları onyedi ile yirmi santimetre olup, alt yan kenarları ile takriben eşittir. Üst asıl yaka genişliği dört - beş santimetre olur. Öndeki devriğin daralan kısmı birinci düğme iliğine kadar uzanır. Orta boy eşit aralıklarla dikilmiş dört düğme ile iliklenir.

    Tulumun boyu ayakkabı üzerine gelecek şekilde uzanır. Kolları kol boyu uzunluğundadır. Tulumun sol üstünde boyu on - oniki, eni yedi - dokuz santimetre uzunluğunda kapaksız bir cep bulunur. Yandaki cep içten elin kolayca girebileceği hizada çaprazdır. Cep ağzı onbeş - onyedi santimetre genişliğindedir.

    Tulumun arkası, ortadan dikişli olup, arkada dört santimetre eninde dıştan yarım kemer bulunur. (Şekil 15 ve 16)

    Madde 22 - İş elbisesi: Üstten tulum ceplidir. Yakaları spor biçimindedir, pantolon kemer astarı kendi kumaşından olur. Polyester iplikle baskılı dikişlidir. Düğmeler madenidir. (Şekil 17, 18, 19).

    Kışlık ve yazlık olmak üzere iki cins iş elbisesi vardır.

    a. Kışlık İş Elbisesi: Koyu füme renkli kaşe kumaştan olur. İçi astarlıdır.

    b. Yazlık İş Elbisesi: Polyester keten kumaştandır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM . Yardımcı Hizmetler Sınıf Bayan Personelin Kıyafeti:

    Madde 23 - Yardımcı hizmetli sınıfındaki bayan personelin kıyafeti, aşağıda gösterilmiştir.

    a. Etek : Ceket kumaşından yapılır. Arkası iki parçalıdır, ön ortasında derince bir pilikaşesi vardır. Boyu diz kapağından dört parmak aşağıdadır. (Şekil 20)

    b. Ayakkabı: Siyah renkli kalın topuklu olur. Fantazi ayakkabı giyilmez.

    c. Çorap: Füme renginde naylon veya ipektir.

    d. Bayan personele palto yerine pardesü verilir. Elbise kumaşı renginde su geçirmez kumaştan yapılır.

    Yakası, üst asıl yaka ve öndeki devrik kısımdan ibarettir. Yaka devriklerinin üst yan kenarları onyedi - yirmi santimetre olup, alt yan kenarları ile takriben eşittir. Üst asıl yakanın genişliği beş-altı santimetredir. Öndeki devriğin daralan kısmı birinci düğme iliğine kadar uzanır. Büyük boy üç adet düğme ile iliklenir. Altta içten kolların kolayca uzanabileceği iki cep bulunur. Cepler kapaksız olup, cep ağızları onbeş-onyedi santimetre genişliğindedir. Boyu diz kapağından 10 santimetre aşağıdadır. Astarı kalın kapitonelidir. (Şekil 21)

    ALTINCI BÖLÜM : Garson Kıyafeti

    Madde 24 - Polis Moral Eğitim merkezleri, polis evleri ve polis lokalleri ile polis dinlenme kamplarında garson olarak hizmet yapacak yardımcı hizmetli personele verilecek kıyafetlerdir. Normal giyim eşyası olarak verilir.

    Kışlık Kıyafet:

    a. Ceket : Bordo renkli yünlü kumaştan yapılır. Yakaları smokin yaka görünümündedir. Üst asıl yaka genişliği dört - dört buçuk santimetre, öndeki devrik kısım beş-altı santimetre genişliğinde olup, öndeki devriğin daralan kısmı birinci düğme iliğine kadar uzanır. Sol üstte bir küçük, alt yanlarda iki büyük gizli cep bulunur. Cepler kapaksız olup, dıştan dikilir. alt kenarları simetrik bir oyukluk gösterir. Üst cebin boyu on-oniki santimetre, eni yedi - dokuz santimetredir. Alt cebin boyu 16 - 18 santimetre, eni onüç - ondört santimetredir. Tek düğme ile iliklenir. Düğme büyük boyda parlak madenidir. Ceket arkası tek dikişlidir. Belden dört santimetre aşağıda yırtmaç bulunur. (Şekil 22 ve 23).

    b. Pantolon: Siyah yünlü kumaştandır. Yan dikişleri üzerinde cep altından başlayıp, paçaya kadar inen bir santimetre bordo renkli zıh bulunur. (Şekil 24)

    c. Gömlek : Beyaz renk poplindendir.

    d. Papyon : Garson kıyafetine kravat yerine siyah renkli papyon takılır.

    e. Eldiven : Beyaz kumaştan yapılır.

    Yazlık Kıyafet: Yardımcı hizmetler sınıfı mensuplarının yazlık gömleği şeklindedir. Gömlek beyaz renkli kısa kollu ve tek ceplidir. Düz beyaz madeni düğmelidir. Yazlık kıyafette bordo renk papyon takılır.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Ahçı Kıyafeti

    Madde 25 - Polis Enstitüsü, Polis Eğitim Merkezleri, Polis Okulları, Polis Moral Eğitim merkezleri, polis evi ve polis lokalleri ile polis dinlenme kamplarında mutfak bölümünde çalışan ahçı ve yardımcılarının giyecekleri kıyafetlerdir. Ahçı ve yardımcıları, yukarıda sayılan giyecek eşyası dışında, bu Yönetmelik kapsamına alınan personele verilmesi gereken giyecek eşyasından yararlanırlar.

    a. Gömlek: Yardımcı hizmetler sınıfı mensuplarının yazlık gömleği şeklinde ve ölçülerinde olup, beyaz renktedir. Gömlek etekleri pantolon üzerine sarkacak şekilde giyilir.

    b. Pantolon: Açık gri yünlü kumaştandır. Yan dikişleri üzerinde cep altından başlayarak paçaya kadar inen bir santimetre eninde bordo renk zıh bulunur.

    c. Ahçı Şapkası: Ahçıların başında gömlek kumaşından yapılmış, beyaz renkte normal ahçı şapkası bulunur. (Şekil 25)

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : Son Hükümler

    Madde 26 - Yazlık ve kışlık kıyafetlerin giyilme zamanları, bölgenin iklim özellikleri göz önüne alınmak suretiyle, birim amirlerince belirlenir.

    Madde 27 - Bu Yönetmelikle düzenlenmemiş konularda (Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği) hükümleri uygulanır.

    Madde 28 - Bu Yönetmelik hükümleri Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

    Madde 29 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100