Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

    FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

    Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği

    Resmi Gazete Tarihi: 01/05/1997

    Resmi Gazete Sayısı: 22976

    İçişleri Bakanlığından:

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; fahri trafik müfettişi olarak görevlendirileceklerde aranacak şartları, bunların görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer esas ve usulleri belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (Değişik madde: 24/11/1999 - 23886 s. R.G./Yön.)

    Bu Yönetmelik, fahri trafik müfettişliği görevinin verilmesi ve iptali ile kural ihlali yapan sürücüler hakkında trafik suçu tespit tutanağı düzenlenmesini ve bu tutanağın en yakın trafik birimlerine gönderilmesiyle birlikte, yapılacak olan uygulamanın esas ve usullerini kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik; 4199 sayılı Kanunla değişik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek- 6'ncı maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

    Yüksek Kurul : Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulunu,

    Bakanlık : İçişleri Bakanlığını,

    Trafik Kurulu : Karayolu Trafik Güvenliği Kurulunu,

    Genel Müdürlük : Emniyet Genel Müdürlüğünü,

    Müfettiş : Fahri Trafik Müfettişini,

    Tutanak : (Ek tanım: 24/11/1999 - 23886 s. R.G./Yön.) Trafik Suçu Tespit Tutanağını,

    İfade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Müfettişlerde Aranacak Şartlar, Müracaat ve Değerlendirme Esas ve Usulleri

    Aranacak Şartlar

    Madde 5 - Müfettiş olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    b) En az kırk yaşında olmak,

    c) (Değişik bend: 24/11/1999 - 23886 s. R.G./Yön.) En az yüksekokul mezunu olmak

    d) En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,

    e) (Değişik bend: 27/11/2001 - 24596 s. R.G./Yön.) Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak,

    f) Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,

    g) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

    h) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

    Müracaat

    Madde 6 - (Değişik madde: 24/11/1999 - 23886 s. R.G./Yön.)

    Bu Yönetmelikteki şartları haiz kişilerden müfettişliğe istekli olanlar, iki adet vesikalık fotoğraf, ikametgah ve sabıka kaydı belgeleri ile sürücü belgesi ve öğrenim durumunu gösterir belgenin birer suretini dilekçelerine ekleyerek ikametinin bulunduğu il valiliğine müracaat ederler.

    Müracaatların Kabulü ve Değerlendirilmesi

    Madde 7 - Müracaatların kabulü, gerekli görülmesi halinde ibraz edilen bilgi ve belgelerin incelenmesi, ilgilinin müracaatını yapmış olduğu il valiliğince yapılır.

    Kabul edilen dilekçe ve ekleri, soyadı esasına göre bir deftere kaydedilerek dosyada muhafaza edilir. Yapılan inceleme neticesinde durumları Yönetmelik esaslarına uygun olanlar, EK-1'deki liste halinde Bakanlığa gönderilir.

    Trafik kurulunca yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, müfettiş olmasında sakınca görülmeyenlere ilişkin listeler Yüksek Kurulun onayına sunulur.

    Onay işlemini müteakip, ilgili valiliklerine sonuçları iletilir ve EK-2'de gösterilen "Fahri Trafik Müfettişi Kimlik Belgesi" düzenlenerek verilir.

    (Ek fıkra: 15/11/1997 - 23171 s. R.G./Yön.) Trafik sorununun çözümüne yönelik bilimsel araştırma ve çalışma yapanlar ile trafiğe hizmet etmiş olanlar ve bulundukları görev, mesleki deneyim ve nitelikleri itibariyle müfettiş olarak görevlendirilmelerinde yarar görülenlerin isimleri de, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerindeki şartlara bakılmaksızın Trafik Hizmetleri Başkanlığının teklifi Emniyet Genel Müdürünün uygun görüşü ile Yüksek Kurulun onayına sunulur. Bu şekilde müfettiş seçilenlerin durumları ikamet ettikleri il valiliklerine bildirilerek kendilerine fahri trafik müfettişliği kimlik belgesi verilir ve eğitime tabi tutulmazlar.

    (Ek fıkra: 24/11/1999 - 23886 s. R.G./Yön.) Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında görev yapanlar ile Emniyet Hizmetleri Sınıfında rütbeli olarak görev yapanlar, bu görevleri yaptıktan sonra ayrılanlar ile emekli olanlar; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerindeki şartlara bakılmaksızın Trafik Hizmetleri Başkanlığının teklifi ve Emniyet Genel Müdürünün onayı ile fahri trafik müfettişliğine seçilirler. Bu şekilde müfettiş seçilenlerin durumları ikamet ettikleri il valiliklerine bildirilerek, kendilerine fahri trafik müfettişliği kimlik belgesi verilir ve eğitime tabi tutulmazlar.

    Bu işlemlere ilişkin görevler, illerde Tescil birimlerince, merkezde Kurullar Şube Müdürlüğünce yürütülür.

    Eğitim

    Madde 8 - Müfettişlerin eğitimi;

    Yüksek Kurul tarafından müfettişliğe seçilen kişiler, belirli bir eğitim programı çerçevesinde illerinde eğitime tabi tutulurlar.

    Hazırlıkları tamamlanmış eğitim programlarına katılmayanlara müfettişlik kimliği verilmez.

    Müfettişlerin Görev ve Yetkileri

    Madde 9 - (Değişik madde: 24/11/1999 - 23886 s. R.G./Yön.)

    Müfettişler;

    a) Tespit ettikleri kural ihlallerine ilişkin olarak EK-3'teki tutanağı düzenledikten sonra, bir hafta içerisinde en yakın trafik birimine teslim ederler.

    b) Trafik güvenliği ile ilgili görüş ve önerileri bildirebilirler.

    c) Yer ve zamanla sınırlı olmayıp, ülkenin her yerinde görevli sayılırlar.

    d) Görevlerini yürütürken, adil ve tarafsız olmak zorundadırlar.

    e) Araç durduramaz, sürücülerle muhatap olamaz, belge veya evrak kontrolü yapamazlar.

    Sorumluluk

    Madde 10 - Görevini kötüye kullandığı tespit edilen ve Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere aykırı olarak işlem yapan müfettişler, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek 6'ncı maddesi hükmü uyarınca iki aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. Ayrıca, bunların yargılanmaları tabi oldukları esaslara göre yapılır.

    Müfettişlik Görevinin Sona Erdirilmesi

    Madde 11 - Müfettişlik görevi aşağıda sayılan hallerin herhangi birisinin mevcudiyetinde sona erdirilir.

    a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki şartlardan herhangi birini kaybedenler.

    b) Ayrıma isteğinde bulunanlar.

    c) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereğince mahkemeye sevki yapılanlar.

    d) Müfettişlik kimliğini, kendilerine muafiyet kazandırmak amacıyla kullananlar.

    e) Yetkilerini, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin haricinde kullandığı tespit edilenler.

    f) Trafiğin denetimi ve yönetimiyle yetkili kişilere görevleri esnasında müdahalede bulunanlar.

    g) (Ek bend: 15/11/1997 - 23171 s. R.G./Yön.) Herhangi bir trafik suçu veya başka bir suç nedeniyle sürücü belgesi geçici bir süre geri alınanlar ile sürücü belgesi iptal edilenler.

    h) (Mülga bend: 27/11/2001 - 24596 s. R.G./Yön.)

    Görevin sona erdirilmesi işlemleri, belgeyi tanzim eden valiliklerce yapılır ve Bakanlığa bildirilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Müfettiş Sayısı

    Madde 12 - (Değişik madde: 22/12/2003 - 25324 S. R.G. Yön./1. md.)

    Her ilin müfettiş sayısı, o ildeki merkez ve ilçe trafik tescil kuruluşlarına kayıtlı toplam motorlu araç sayısının binde iki oranında tespit edilir.

    Tutanak Düzenlenmesine Dair İşlemler

    Madde 13 - Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre müfettişlerce tanzim edilerek tescil kuruluşlarına iletilen tutanaklar hakkında, Trafik Kanununun 116 ncı ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

    Yürürlük

    Madde 14 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 15 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100