Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

HAKKINDA DAVA AÇILAN POLİS İÇİN AVUKAT TUTMA VE ÜCRET ÖDEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    HAKKINDA DAVA AÇILAN POLİS İÇİN AVUKAT TUTMA VE ÜCRET ÖDEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 09/04/1986

    Resmi Gazete Sayısı: 19073

    İçişleri Bakanlığından:

    Amaç

    Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı; 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununu ve diğer kanun hükümleriyle verilen önleyici, caydırıcı, düzenleyici koruyucu ve adli görev ve hizmetlerin ifası sırasında veya bu görevinden dolayı sanık durumuna düşen Polisin vekalet verdiği avukatının ücretinin Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinden ödenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektedir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu yönetmelik; sanık Polis için avukat tutulmasında ve ücretinin ödenmesinde gözönüne alınacak esaslara ve yerine getirilmesi gerekli işlemlere ait hükümleri kapsar.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu yönetmeliklerde geçen deyimlerden;

    Bakan ; İçişleri Bakanını,

    Bakanlık ; İçişleri Bakanlığını,

    Genel Müdür; Emniyet Genel Müdürü,

    Genel Müdürlük ; Emniyet Genel Müdürlüğünü,

    Polis ; Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil her rütbede ve derecedeki personeli ifade eder.

    Avukatlık Ücretinin Ödenmesinde Gözetilecek Hususlar

    Madde 4 - Bu yönetmelik hükümlerine göre avukatlık ücretinin ödenebilmesi için;

    a) Polisin önleyici, caydırıcı, düzenleyici, koruyucu ve-veya adliye ile ilgili görev ve hizmetlerin ifası sırasında veya bu görevinden dolayı sanık durumuna düşmüş olması,

    b) Sanık Polis hakkında kamu davası açılmış olması,

    c) Sanık Polisin isnat edilen suçla ilgili olarak bir avukata usulüne uygun vekaletname vermiş olması,

    d) Olayın mahiyeti ve kusur derecesine göre Bakanlıkça polisin durumunun uygun görülmesi,

    Şarttır.

    Devletin şahsiyetine karşı cürümler, kaçakçılık, rüşvet, ihtilas, irtikap, zimmet, hırsızlık, dolandırıcılık, ihalelere fesat karıştırma gibi yüz kızartıcı suçlar ve takibi şikayete bağlı suçlardan sanık olan Polisin avukatlık ücreti ödenmez.

    Müracaat Usulü

    Madde 5 - Sanık polise, vekalet verdiği avukatın ücretinin ödenebilmesi için;

    Olayın vukuu bulduğu yer mülki idare amirine müracaat eder,

    Mahallin mülki idare amirliği, İl Emniyet Müdürlüğünde bulunan olayla ilgili belge, rapor ve bilgileri görüşü ile birlikte Bakanlığa intikal ettirir.

    Komisyon Teşkili

    Madde 6 - Bu yönetmeliği uygulamak üzere Emniyet Genel Müdürlüğünden bir komisyon teşkil edilir.

    Bu komisyon, Genel Müdürün görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında: 1. Hukuk Müşaviri, Asayiş Daire Başkanı, Personel Daire Başkanı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanının katılması ile kurulur.

    Komisyon sekretarya hizmetleri personel dairesince yürütülür.

    Komisyonca İncelenecek Belgeler

    Madde 7 - Komisyon tarafından sanık polisle ilgili kararın verilebilmesi için incelenecek belgeler şunlardır:

    a) Olayın nev'i cerayan tarzını açıklayan detaylı olay tutanağı ile olayla ilgili diğer belge ve bilgiler,

    b) Varsa görevle ilgili emirlere ait bilgi ve belgeler,

    Sanık polis hakkındaki iddianame, talepname veya lüzumu muhakeme kararı örneği,

    Olayın vukuu bulduğu yer Emniyet Müdürünün kanaatını belirleyen rapor,

    Sanık polisin sicil dosyası ve Komisyonca lüzum görülen diğer belgeler,

    Komisyonca Yapılacak Değerlendirme

    Madde 8 - Komisyonca yapılan değerlendirme sonunda, sanık avukatının ücretinin ödenip ödenmeyeceğine dair verilen karar Genel Müdürün teklifi ve Bakanlık onayı ile kesinleşir.

    Avukatlık Ücretinin Miktarı

    Madde 9 - Avukatlık ücretinin tespitinde, avukatlık asgari ücret tarifesi esas alınır. Ancak, ödenecek azami miktar tarifede belirlenen ücretlerin 20 katını geçemez.

    Kanuni Dayanak

    Madde 10 - Bu yönetmelik: Sayıştay Başkanlığının görüşleri alınmak suretiyle 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'na 16/06/1985 tarih ve 3233 Sayılı Kanunla eklenen Ek-9 uncu maddesinin (B) fıkrası gereğince hazırlanmıştır.

    Geçici Madde(Ced)

    Geçici Madde 1 - Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte 3233 Sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra durumları Yönetmeliğe uygun olup da hakkında dava henüz sonuçlanmamış bulunan polisin müracaatı halinde vekalet verdiği avukatın ücreti bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde ödenebilir.

    Yürürlük

    Madde 11 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100