Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ

    AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ

    Ağaçlandırma Yönetmeliği

    Resmi Gazete Tarihi: 09/10/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25254

    Çevre ve Orman Bakanlığından:

    BİRİNCİ BÖLÜM . Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre yapılacak ağaçlandırma, erozyon kontrolü, mera ıslahı, ağaç ıslahı, tohum üretimi, fidanlık, enerji ormanı tesisi ve imar ihya çalışmalarına ilişkin esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri;

    a) Çevre ve Orman Bakanlığınca yapılacak ağaçlandırma, erozyon kontrolü, mera ıslahı, ağaç ıslahı, tohum üretimi, fidanlık ve imar ihya çalışmalarına,

    b) Asli ve odun dışı orman ürünlerinin üretileceği ormanların kurulması amacıyla, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak ağaçlandırma, erozyon kontrolü, karma orman, enerji ormanı, imar-ihya ve orman fidanlığı kurma çalışmalarına,

    ilişkin esas ve usulleri kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik; 6831 sayılı Orman Kanununun genel hükümleri, 6831 sayılı Orman Kanununun 3302 sayılı Kanunla değişik 57, 61 ve 63 üncü maddeleri ve bu Kanuna 2896 sayılı Kanunla eklenen ek 5 inci maddesi hükümlerine göre düzenlenmiştir.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte yer alan;

    Bakanlık : Çevre ve Orman Bakanlığını,

    Genel Müdürlük : Ağaçlandırma ve Erozyon kontrolü Genel Müdürlüğünü,

    Orman İdaresi : Çevre ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatını,

    Orman : 6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesindeki "orman" tanımını,

    Ağaç : Ormanda tabii olarak yetişen ve Orman Kadastrosu Yönetmeliğinin 20 nci maddesindeki "En az 8 metre ve daha yukarı boy yapabilen, kökü, gövdesi, tepesi olan odunsu bitkilere yaşı, çapı ne olursa olsun ağaç denir." tanımını,

    Ağaççık : Ormanda tabii olarak yetişen ve Orman Kadastrosu Yönetmeliğinin 20 nci maddesindeki "Yan dalların çoğalması ve fazlaca gelişmesi neticesinde tepesi yayvanlaşan, genel olarak genişliğine bir büyüme şekli gösteren, boyu 8 metreyi bulmayan, uzun ömürlü odunsu bitkilere çapı ne olursa olsun ağaççık denir." tanımını,

    Topluluk ve Yerleri : Orman tanımındaki "topluluk" kelimesi Orman Kadastro Yönetmeliğinin 20 nci maddesindeki "ağaç ve ağaççıkların veya her ikisinin aşağıdaki esaslara göre beraberce bulundukları saha üzerinde tabii olarak 0,1 ve daha fazla kapalılık teşkil etmesi halidir.

    Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup, orman kapsamı içinde bulunan bir sahada kapalılık 0,1 den aşağı bulunursa ve hatta çeşitli sebeplerle üzerindeki orman örtüsü (vejetasyonu) tamamen kaldırılmış olsa da bu sahalar yine de orman sahası olarak muhafaza edilir. Bir yerin orman olup olmadığının tayininde, topluluk unsuru diğer unsurlarla birlikte mütalaa edilir.

    Ormandan beklenen teknik, ekonomik ve müşterek faydaları asgari şekilde dahi olsa yerine getirebilen ve ormancılık bilim ve tekniği bakımından devamlı şekilde veya muayyen dönemlerde teknik müdahaleyi icap ettiren ağaç ve ağaççıkların bir arada bulunması topluluk halidir" tanımını,

    Orman tanımındaki "yerleri" kelimesi Orman Kadastro Yönetmeliğinin 20 nci maddesindeki "Ağaç ve ağaççıkların veya her ikisinin kapladığı yerler ile ağaç ve ağaççıkları tabii ve sun'i etkilerle kaldırılmış sahalardır" tanımını,

    Ağaçlandırma : Yetişme muhiti verileri dikkate alınarak, toprağı en iyi ve en ekonomik şekilde değerlendirmek, ekonomiye girdi sağlamak amacıyla; Bakanlık birimlerince onaylanan projesine dayalı ağaç, ağaççık ve alt tabakasında otsu bitkilerin yer aldığı yeni tesis ile bu türlere biyolojik bağımsızlıklarına kavuşuncaya kadar yapılan bakım işlerini içine alan orman kurma çalışmalarını,

    Fidanlık : Fidanların üretildiği fidanlıkları,

    Enerji Ormanı : Mevcut kök sistemleri itibariyle yeterli yoğunluk ve dağılışta özellikle meşe türleri ile kaplı bozuk baltalık alanların canlandırma kesimi, meşe tohumu ekimi, fidan dikimi yolu ile iyi baltalığa dönüştürülmüş orman tipini,

    İmar-İhya : Ekonomiye katkı sağlanması ve biyolojik çeşitliliğin devamı amacıyla; mevcut kök sistemi itibariyle yeterli yoğunluk ve dağılışta bulunan veya bulunmayan bozuk orman alanlarının koruma ile birlikte canlandırma kesimi, aşılama ve boşlukların uygun türlerle, ekim veya dikim yoluyla doldurularak verimli hale dönüştürülmesini,

    Mülga tanım: 07/07/2004 - 25515 S.R.G. Yön/1.md) *1*

    Asli Orman Ürünü : Her çeşit ağaç, ağaççık ve çalılardan elde edilen odun emvalini, (Tomruk, Direk, Sanayi odunu, Kağıtlık odun, Lif-Yonga odunu, Sırık, Çubuk, Yakacak odun ve benzerlerini)

    Odun Dışı Orman Ürünü : Her türlü orman ağaç, ağaççık, çalı ve otsu bitkilerinden elde edilen balzami yağlar ile bunların kabuk, meyve, sürgün, yaprak, çiçek, tohum, kök, soğan, yumru ve rizomları ile mantar ve benzeri ürünleri,

    Kıyı Kenar Çizgisi : Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde, su hareketlerinin oluşturduğu kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık ve benzeri alanların doğal sınırlarını,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Çevre ve Orman Bakanlığınca Yapılacak Ağaçlandırma, Erozyon kontrolü, Mera Islahı, Ağaç Islahı, Tohum Üretimi, Fidanlık ve İmar İhya

    Devlet Ormanlarında

    Madde 5 - Orman amenajman planlarında yer alan bozuk orman alanlarında, gerektiğinde verimli ormanlarda ve orman içi açıklıklarda; ağaçlandırma, erozyon kontrolü, mera ıslahı, ağaç ıslahı, tohum üretimi, fidanlık ve imar ihya çalışmaları Genel Müdürlükçe yapılır veya yaptırılır.

    Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve sun'i gençleştirme çalışmalarında ihtiyaç duyulan orman ağacı fidanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişiliklerin yapacağı ağaçlandırmalarda ve kent ağaçlandırmalarında, park bahçe tanziminde ihtiyaç duyulan, boylu, formlu orman ağacı fidanları ile süs bitkisi fidanlarını üretmek amacıyla; Genel Müdürlükçe fidanlık kurulur.

    Bu fidanlıkların kurulma esaslarını, üretilen fidanların değerlendirme usullerini Genel Müdürlük belirler.

    Hazine Arazilerinde

    Madde 6 - Orman alanını arttırmak amacı ile Maliye Bakanlığı tarafından Bakanlık adına tahsis olunan arazilerde ağaçlandırma, erozyon kontrolü, ağaç ıslahı, tohum üretimi, fidanlık ve imar ihya çalışmaları Genel Müdürlük tarafından yapılır veya yaptırılır.

    Kamu Tüzel Kişilerine Ait Sahalarda

    Madde 7 - Köy, kasaba, şehirler ve civarında Devlete veya kamu tüzel kişilerine ait arazilerde, ilgili kuruluşun talebi halinde; bakım, koruma işlerini üstlenmesi şartıyla Genel Müdürlük tarafından, öncelik sırasına ve imkanlara göre ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve imar ihya yapılabilir. Bu sahaların proje hazırlama ve uygulama masrafları ilgili kuruluş tarafından karşılanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Gerçek ve Tüzel Kişilerce Yapılacak Ağaçlandırma, Erozyon kontrolü, Enerji Ormanı Kurma ve İmar-İhya Çalışmalarında; Tespit - İzin, Başvuru - Projelendirme, Saha Teslimi, İzin Önceliği ve Saha Büyüklüğü

    Devlet Ormanlarında Tespit ve İzin

    Madde 8 - Devlet ormanlarında özel ağaçlandırma, erozyon kontrolü, özel imar-ihya ve özel enerji ormanına konu yerlerin tespit ve izin işlemlerinde esas alınacak hususlar:

    a) (Değişik bend: 07/07/2004 - 25515 S.R.G. Yön/2.md) *2* Amenajman planında bozuk orman alanı olarak yer alan sahalar ile ağaçsız orman toprakları ve çeşitli nedenlerle tarım alanları içerisinde gösterilen ağaçlandırmaya elverişli, mülkiyet problemi bulunmayan alanlar ile fiili olarak fındık ve çay bahçesi olarak kullanılan yerlerde; talep sahiplerine özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu, özel imar-ihya ve özel enerji ormanı izni verilebilir.

    b) (Değişik bend: 07/07/2004 - 25515 S.R.G. Yön/2.md) *2* Turizm alanı olarak ilan edilen yerler, tarihi arkeolojik ve birinci derece doğal sit alanları, deniz kıyı kenar çizgisi içerisinde ve bitişiğinde kalan alanlar, Bakanlar Kurulu kararıyla muhafazaya ayrılan ve ilan edilen yerler, toprak muhafaza karakteri taşıyan yerler, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında ilan edilen yerler ile amenajman planlarında; bozuk orman, orman toprağı, orman içi açıklık olarak görünmesine rağmen verimli orman niteliğini kazanmış alanlar özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu, özel imar-ihya ve özel enerji ormanı çalışmalarına konu edilemez.

    Hazine Arazilerinde Tespit ve İzin

    Madde 9 - Hazineye ait olup Maliye Bakanlığınca kiraya verilen veya irtifak hakkı tesis edilen ve orman kurmaya elverişli olan (V) ve daha yukarı sınıftaki araziler üzerinde, uygulama projesinde belirlenecek idare sürelerine göre, asli ve odun dışı orman ürünü veren türler kullanılarak gerçek ve tüzel kişilerce özel ağaçlandırma yapılabilir.

    Hazineye ait olup, Maliye Bakanlığınca kiraya verilen veya irtifak hakkı tesis edilen (I - IV) sınıftaki araziler üzerinde; kavak, kızılağaç, okaliptüs ve benzeri hızlı gelişen orman ağacı türleri ve ceviz, kestane, antepfıstığı, badem, iğde, menengiç, harnup v.b. türler ile gerçek ve tüzel kişilerce özel ağaçlandırma yapılabilir.

    Sahipli Yerlerde Tespit ve İzin

    Madde 10 - Gerçek ve tüzel kişiler kendi arazilerinde, giderleri kendileri tarafından karşılanmak üzere herhangi bir izne gerek olmaksızın ağaçlandırma yapabilirler.

    Ancak, gerçek ve tüzel kişilerin bu yönetmelik kapsamında özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel enerji ormanı tesisi yapmak istemeleri halinde, söz konusu sahanın en az yarım hektar büyüklüğünde olması gerekir.

    Başvuru ve Projelendirme

    Madde 11 - Özel ağaçlandırma, erozyon kontrolü, özel imar-ihya ve özel enerji ormanı çalışması yapmak üzere saha tahsisi talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler;

    Devlet ormanlarından talep edecekleri saha için; sahanın yeri, mevkii ve varsa coğrafi koordinatlarını gösterir harita veya krokiyi ekleyerek bir dilekçe ile orman idaresine,

    Hazinenin özel mülkiyetindeki yerlerden talep edecekleri saha için; en son duruma göre düzenlenecek tapu senedinin ve çaplı tasarruf vesikasının bir örneğini, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden talep edecekleri saha için; sahaya ait kroki veya haritayı dilekçeye ekleyerek illerde valiliklere, ilçelerde ise kaymakamlıklara,

    Sahipli arazilerinde kredili özel ağaçlandırma, erozyon kontrolü, özel imar-ihya ve özel enerji ormanı çalışması yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler ise; arazinin geçerli sahiplilik belgesinin onaylı örneğini dilekçeye ekleyerek orman idaresine,

    başvururlar.

    Tapulu yerler dışında kalan, zilyetlikle sahiplenilen yerlerde özel ağaçlandırma yapılabilmesi, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 713 üncü maddesi gereğince zilyed tarafından açılacak tescil davasında mahkemece verilecek karar ile mümkündür.

    Ön etüt raporuna konu saha;

    Orman ise; Orman Bölge Müdürlüğünce oluşturulan; Orman İşletme Müdürü veya Yardımcısı başkanlığında, ilgili Orman İşletme Şefi ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğünde Etüt Proje veya Ağaçlandırmada görevli bir orman mühendisinin katılacağı heyet marifetiyle,

    Hazine arazisi veya sahipli arazi ise; İl Çevre ve Orman Müdürlüğünde Etüt Proje veya Ağaçlandırmada görevli bir orman mühendisi, tarafından 30 gün içinde; özel ağaçlandırma, erozyon kontrolü, özel imar-ihya veya özel enerji ormanı ön etüt raporu düzenlenir.

    Ormanlık alanlar için düzenlenen ön etüt raporu, Orman Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü ile İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce de Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlükçe onaylanan rapor, saha tahsis izni verilmesi için Orman Genel Müdürlüğüne intikal ettirilir. İzin ile ilgili işlemler Orman Genel Müdürlüğünce sonuçlandırılarak izin oluru Genel Müdürlüğe ve Orman Bölge Müdürlüğüne gönderilir.

    Hazine arazileri için ön etüt raporu Maliye Bakanlığınca verilen ön izne dayanılarak ön izin süresi içinde tanzim edilir.

    Sahipli ve Hazine arazileri için düzenlenen ön etüt raporları, İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce onaylanır ve ilgilisine teslim edilir.

    Özel ağaçlandırma, erozyon kontrolü, özel imar-ihya ve özel enerji ormanı tesisine konu sahaya ait uygulama projesi, izin sahibi tarafından Genel Müdürlükçe belirlenen tip projeye uygun olarak, ön etüt raporunun onaylandığının ilgilisine tebliğinden itibaren üç aylık süre içinde, serbest orman mühendisine düzenlettirilir. Üç aylık süre içinde projenin teslim edilmemesi durumunda yazılı ikazla iki ay ek süre verilir. Bu süre içinde de projenin teslim edilmemesi durumunda, herhangi bir bildirime gerek kalmadan özel ağaçlandırma izni iptal edilir.

    Köy tüzel kişiliğinin özel ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve özel imar-ihya uygulama projesi İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce, özel enerji ormanı uygulama projesi ise Orman Bölge Müdürlüğünce aynı süre içinde yapılır.

    Genel Müdürlüğün uygun görmesi halinde, belde belediyeleri ve tarımsal kalkınma kooperatiflerinin uygulama projeleri de idarece yapılabilir.

    Özel ağaçlandırma çalışmalarında, teknik ve ekonomik nedenlerden dolayı uygulamanın yapılabilirlik durumuna göre proje yıllık dilimlere bölünebilir ve bu durumda krediye esas yatırım giderleri cetveli, projesindeki iş programında belirtilen uygulamanın yapıldığı yılın birim fiyatına göre, İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce yeniden düzenlenip, onaylanarak Genel Müdürlüğe gönderilir.

    Maliye Bakanlığınca, Hazineye ait araziler için kira sözleşmesi veya saha tahsisi onaylı uygulama projesine dayanılarak yapılır.

    Projenin yatırım giderleri ile krediye esas yatırım giderleri hesabında Genel Müdürlük birim fiyatları kullanılır.

    Özel ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve özel imar-ihya uygulama projeleri İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce, özel enerji ormanı uygulama projeleri ise Orman Bölge Müdürlüğünce onaylanır.

    10 hektardan küçük sahalar için ön etüt raporuna göre uygulama yapılır. Ayrıca uygulama projesi düzenlenmez.

    Uygulama projesinde belirtilen türler dışındaki herhangi bir türle özel ağaçlandırma yapılmasının uygun olduğunun veya hukuki, idari, teknik ve sosyal nedenlerle proje sahasının tamamında veya bir kısmında çalışılamadığının İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce tespit edilmesi durumunda, Genel Müdürlüğün onayı alındıktan sonra, saha tahsis revizyonuna veya proje revizyonuna gidilebilir. Orman alanlarındaki saha tahsis revizyonu heyetine işletmesinden bir teknik elemanın katılması zorunludur.

    Saha Teslimi

    Madde 12 - Orman alanları, Hazine arazileri ve sahipli arazilerde tesis edilecek özel ağaçlandırma, erozyon kontrolü, özel imar-ihya ve özel enerji ormanına ait onaylı uygulama projesinin veya uygulama projesi yerine geçen ön etüt raporunun onaylandığının ilgilisine tebliğinden sonra idarece noter onaylı taahhüt senedi alınır. Taahhüt senedinin 30 gün içinde idareye teslimi zorunludur.

    Saha üzerinde değerlendirilebilir orman emvali varsa, 60 gün içinde ilgili Orman İşletme Müdürlüğünce 6831 sayılı Orman Kanunu hükümleri doğrultusunda değerlendirilip, "saha teslim tutanağı" düzenlenerek gerçek ve tüzel kişilere saha teslimi yapılır.

    Hazineye ait arazilerde kiraya verilen veya irtifak hakkı tesis edilen sahaların ilgilisine teslimi mahalli Milli Emlak Müdürlüğünce yapılır.

    Saha tesliminin yapılmasını müteakip, saha teslimini yapan kurum, saha teslim tutanağının bir nüshasını İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne gönderir.

    İzin Önceliği ve Saha Büyüklüğü

    Madde 13 - Ormanlık sahalarda saha tahsisi öncelikle;

    a) Sahanın mülki hudutları içerisinde bulunduğu köy, belde veya belediye tüzel kişiliklerine,

    b) Köy halkının hane sayısının en az %51 inin üye olduğu tarımsal kalkınma kooperatiflerine,

    c) Köy veya belde nüfusuna kayıtlı olup o yerde oturan gerçek kişilere,

    d) Asli ve odun dışı orman ürününü hammadde olarak tüketen en yakın sanayi kuruluşuna,

    e) 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon kontrolü Seferberlik Kanunu ile ağaçlandırma yapmak sorumluluğu verilen kamu kurum ve kuruluşlarına,

    f) Köy veya belde nüfusuna kayıtlı halk tarafından kurulan ve o yerlerin yararına faaliyet gösteren dernek, vakıf ve gönüllü kuruluşlara,

    g) Köy veya belde nüfusuna kayıtlı olup o yerde oturmayan gerçek kişilere,

    h) Diğer gerçek ve tüzel kişilere,

    verilir.

    Sahipli arazilerde 0,5 hektar, orman alanlarında 3 hektar, Hazine arazilerinde ise 2 hektardan küçük olan yerler özel ağaçlandırma, erozyon kontrolü, özel imar-ihya ve özel enerji ormanı tesisine konu edilemez.

    Ancak, Hazine arazilerinden imar planı içinde kalan ve ağaçlandırılacak alan olarak ayrılan sahalarda 2 hektar saha büyüklüğü aranmaz.

    Orman alanlarında ve Hazine arazilerinde gerçek ve tüzel kişiliklere bir defada en fazla 300 hektar saha için özel ağaçlandırma izni verilebilir.

    (Değişik ve birleştirilen fıkralar: 07/07/2004 - 25515 S.R.G. Yön/3.md) *3* Ancak; maden sahalarında yapılacak; özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu, özel imar-ihya çalışmalarında, sahanın üçyüz hektardan fazla olması halinde, maden sahasının büyüklüğü esas alınır. Asli orman ürünü işleyerek faaliyetlerini sürdüren gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyacı olan hammaddenin karşılanması amacıyla yapacakları özel ağaçlandırma, özel enerji ormanı çalışmalarında üçyüz hektarlık saha büyüklüğü sınırı; Devlet ormanı sayılan ve fiili olarak fındık ve çay bahçesi olarak kullanılan yerlerde yapılacak özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu, özel imar-ihya ve özel enerji ormanı tesisinde ise saha miktarı ile ilgili alt ve üst sınır aranmaz.

    Yukarıda belirlenen miktarları aşmamak ve aynı İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün çalışma sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, Hazine arazilerinde ilçe, orman alanlarında Orman İşletme Şefliği sınırları esas alınarak, birden fazla parçalı arazinin tahsisi yapılabilir ve bunlar için idari şartlar uygun olması halinde tek bir uygulama projesi düzenlenir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Özel Ağaçlandırma, Özel Erozyon Kontrolu, Özel Enerji Ormanı Tesisi, Özel İmar-İhya ve Özel Fidanlık Tesisinde Uyulacak Esaslar *4*

    Özel Ağaçlandırma ve Özel Erozyon kontrolü Tesisinde Uyulacak Esaslar

    Madde 14 - (Değişik madde: 07/07/2004 - 25515 S.R.G. Yön/5.md) *5* Asli veya odun dışı orman ürünü veren türler ile yapılacak ağaçlandırmalarda uyulacak esaslar aşağıda belirtilmiştir:

    a) Devlet ormanı sayılan yerlerde; asli orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile saf veya karışık yapılacak özel ağaçlandırma ve özel erozyon kontrolu çalışmalarına izin verilebilir.

    b) Devlet ormanı sayılan yerlerde; odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile saf veya karışık olarak yapılacak özel ağaçlandırma ve özel erozyon kontrolu çalışmalarına izin verilebilir.

    c) Devlet ormanı sayılan yerlerde; bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen türlerin karışımı ile özel ağaçlandırma ve özel erozyon kontrolu çalışmalarına izin verilebilir.

    d) Devlet ormanı sayılan yerlerde yapılacak özel ağaçlandırma ve özel erozyon kontrolu çalışmalarında projesinde belirtilmek kaydıyla asli veya odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türlerinin altında ikinci tür olarak; tıbbi, aromatik, yumrulu ve soğanlı bitkilerin yetiştirilmesine izin verilebilir.

    e) Hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde asli ve odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççıklarla saf veya karışık yapılacak özel ağaçlandırma ve özel erozyon kontrolu çalışmalarına izin verilebileceği gibi, bu ağaç ve ağaççıklarla yapılan ağaçlandırmaların altında projesinde belirtilmek kaydıyla ikinci tür olarak; tıbbi, aromatik, yumrulu ve soğanlı bitkiler ile diğer tarım ürünlerinin yetiştirilmesine izin verilebilir.

    Özel Enerji Ormanı ve Özel İmar-İhya Tesisinde Uyulacak Esaslar

    Madde 15 - Enerji ormanı tesis etmek amacıyla; bozuk orman alanlarında, Hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde enerji ormanı tesisi talebinde bulunanlara, mevcut kök sistemleri itibariyle yeterli yoğunluk ve dağılışta bulunan yapraklı türlerle, özellikle meşe ile kaplı bozuk baltalık sahalarını, canlandırma kesimi veya ekim ve dikim yoluyla iyi baltalık sahalarına dönüştürmeleri için izin verilebilir.

    İmar-ihya amacıyla talepte bulunanlara; bozuk orman alanlarında, Hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde, mevcut kök sistemi itibariyle yeterli yoğunluk ve dağılışta bulunan veya bulunmayan alanların canlandırma kesimi, aşılama ve boşlukların uygun türlerle ekim veya dikim yoluyla doldurularak verimli hale dönüştürülmesine izin verilebilir.

    (Mülga fıkra: 07/07/2004 - 25515 S.R.G. Yön/6.md) *6*

    Özel Orman Fidanlığı Tesisinde Uyulacak Esaslar

    Madde 16 - Devlet ormanlarında özel orman fidanlığı kurulmasına izin verilmez.

    Sahipli arazilerde ve Hazine arazilerinde özel orman fidanlığı kurulabilir. Fidanlık kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler; fidanlık kuracakları arazinin mevkiini, alanını, üretecekleri fidan türlerini belirttikleri dilekçelerine, arazinin harita veya krokisini ekleyerek, Hazine arazilerinde valilik veya kaymakamlıklara, sahipli arazilerde ise İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne başvururlar.

    Müracaat üzerine, toprak ve su analiz raporları dikkate alınarak serbest orman mühendisi tarafından 3 ay içinde "özel fidanlık kuruluş raporu" düzenlenir. Bu rapor Genel Müdürlükçe onaylanır.

    Özel orman fidanlıkları 1 hektardan küçük olamaz.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Ağaçlandırılacak Sahaların Tabi Olacağı Hükümler, Çalışmaların Yürütülmesi, İzleme ve Denetim, Özel Ağaçlandırma İzninin Kaldırılması

    Madde 17 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre tesis edilen orman alanlarında;

    a) Mülkiyeti Hazineye ait olup imar planı dışında bulunan yerlerde 0,3 hektarı geçmemek üzere, proje sahası yatay alanının % 0,1 (binde bir)'ine kadar,

    b) Sahipli arazilerde proje sahası yatay alanının % 6'sına kadar,

    ağaçlandırma, bakım ve koruma hizmetlerinde kullanılmak amacıyla ve ağaçlandırma faaliyetlerinin özendirilmesine yönelik sosyal amaçlı yapılaşma izni verilebilir.

    c) Devlet ormanlarında yapılaşmaya izin verilmez. Ancak, B tipi ulaşım yolu, koruma ve üretim amaçlı taşınabilir konteynır, karavan ile sulama şartı öngörülen ağaçlandırma sahalarının su ihtiyacının karşılanması amacıyla taşınabilir su deposu veya toprak sulama havuzu, su isale hattı, su kuyusu ve elektrik tesisleri yapılmasına izin verilebilir.

    Uygulama, İzleme ve Denetim

    Madde 18 - Özel ağaçlandırma, erozyon kontrolü, özel imar-ihya, özel enerji ormanı ile özel fidanlık tesis çalışmaları, izin verilen gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilir. Ancak, masrafları kendilerince karşılanmak şartı ile talepleri halinde köy tüzel kişilikleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri ve belediyelerin özel ağaçlandırma uygulamaları idaremizce yapılır veya yaptırılabilir.

    Proje uygulamasına saha teslim tarihinden itibaren idarece kabul edilebilir bir sebep dışında 30 gün içinde başlanır.

    Özel ağaçlandırma çalışmalarında idarece kabul edilebilir bir mazeret dışında, onaylı uygulama projesindeki iş programı sürelerine uyulması esastır.

    Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tesis edilen sahalarda ilgilisine ait olan faydalanma hakları ipotek edilemez.

    Bu Yönetmelik hükümlerine göre tesis edilen özel ağaçlandırma, erozyon kontrolü, özel imar-ihya, özel enerji ormanı ve özel fidanlık tesisi ile ilgili iş ve işlemler İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce yürütülür.

    İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce oluşturulan ve üç teknik elemandan meydana gelen denetleme komisyonu tarafından tüm sahalar yılda bir defa kontrol edilerek, Genel Müdürlükçe belirlenen örnek dispozisyona göre düzenlenecek "uygulama izleme cetveli" her yıl sonunda Genel Müdürlüğe gönderilir.

    Onaylı uygulama projesinde belirtilen teknik esaslara uygun hareket etmediği komisyonca tespit edilenler, İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce yazılı olarak ikaz edilir. İkazın gereğinin idarece kabul edilebilir bir sebep dışında 6 ay içinde yerine getirilmesi zorunludur.

    Özel ağaçlandırma, erozyon kontrolü, fidanlık, imar-ihya ve enerji ormanı tesisi çalışmalarına ilişkin teknik esaslar yürürlükteki mevzuata aykırı olamaz.

    Özel Ağaçlandırma İzninin Kaldırılması

    Madde 19 - Denetim komisyonunca yapılan denetim sonucu, uygulama projesine uygun olmadığı tespit edilen hususların giderilmesi için İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce yapılan ikazın gereğini, idarece kabul edilebilir mazeret dışında 6 ay içinde yerine getirmedikleri tespit edilenlerin denetim komisyonunun teklifi üzerine, saha tahsisi / kira sözleşmesi ve uygulama projesi iptal edilir.

    İdarece geçerli bir mazeret dışında ;

    Proje onayının ilgilisine tebliğinden itibaren 30 gün içinde noter onaylı taahhütnameyi idareye vermedikleri,

    Tahsise konu sahayı işletmesince boşaltılmasını takiben 30 gün içinde teslim almadıkları,

    Sahanın teslim alınmasından itibaren 30 gün içinde işe başlamadıkları,

    Tesis edilen ormanı, amacına göre belirlenen süre sonuna kadar orman olarak devam ettirmedikleri,

    İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce tespit edilenler, yazılı olarak ikaz edilir. İkazın gereğini tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yerine getirmeyenlerin saha tahsisi / kira sözleşmesi ve uygulama projesi iptal edilir.

    ALTINCI BÖLÜM : Planlama, Faydalanma ve Kredilendirme Esasları, Devir, Sahaların Korunması ve Suçların Takibi

    Planlama ve Faydalanma Esasları

    Madde 20 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre ağaçlandırılan sahalar, dispozisyonu Orman Genel Müdürlüğünce belirlenen, serbest orman mühendisinin tanzim edeceği işletme planına göre işletilir. İşletme planları Orman İşletme Müdürlüğünce tasdik edilir. Köy tüzel kişiliklerince ağaçlandırılan sahaların işletme planları, Orman İşletme Müdürlüğünce yapılır ve onaylanır.

    İşletme planına göre elde edilen her türlü orman ürünü hak sahibi tarafından değerlendirilir.

    Gerçek kişilerin ölümü halinde, yararlanma hakkı kanuni mirasçılarına intikal eder. Ancak, mirasçıların bu haktan istifade edebilmeleri, ölen kişinin yükümlülüklerini aynen kabul etmeleri şartına bağlıdır.

    Kredilendirme Esasları

    Madde 21 - Bu Yönetmelik esaslarına göre; ağaçlandırma, erozyon kontrolü, enerji ormanı tesisi, imar-ihya yoluyla kurulan özel ormanlar ve özel orman fidanlıkları için talep halinde, Genel Müdürlükçe yayımlanmış olan "Ağaçlandırma ve Erozyon kontrolü Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usuller"e uygun olarak kredi verilebilir.

    Ağaçlandırma Sahalarının Devredilmesi

    Madde 22 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre ağaçlandırılan sahaların izin irtifak hakları; Bakanlıkça uygun görülmesi ve orman olarak statüsünün devamını sağlamak üzere noterden onaylı taahhütname verilmesi kaydıyla, üçüncü şahıslara veya ortaklar arasında birbirlerine devredilebilir. Devredilen sahalarda tahsis işlemleri ilk tahsisin yapıldığı yıldan başlatılır. Kullandırılan kredi iki muteber müşterek ve müteselsil kefil tarafından imzalanacak borç senedi veya banka teminatı veya gayrimenkul ipoteği verilmesi koşuluyla devredilebilir. Ek kredi tahsisi yapılmaz.

    Sahaların Korunması ve Suçların Takibi

    Madde 23 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre ağaçlandırılan, erozyon kontrolü, enerji ormanı tesis edilen ve imar-ihya çalışması yapılan sahalarda işlenen orman suçlarının takibi, 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre yapılır.

    Özel ağaçlandırma, erozyon kontrolü, özel imar-ihya ve enerji ormanına konu sahaların korunması Devletin kontrol ve denetimi altında sahipleri tarafından yapılır.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Son Hükümler

    Talimat Hazırlanması

    Madde 24 - Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak maksadıyla talimat çıkarmaya yetkilidir.

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 25 - 23/02/1998 tarihli ve 23267 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ağaçlandırma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Madde

    Geçici Madde 1 - (Değişik madde: 07/07/2004 - 25515 S.R.G. Yön/7.md) *7* Hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önce özel ağaçlandırma sahası olarak tesis edilen yerlerde teknik yönden uygun olması halinde onaylı projesinde yer almak ve ek taahhütname almak şartı ile tesisin altında tarım ürünü yetiştirilmesine izin verilebilir.

    Yürürlük

    Madde 26 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 27 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100