Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI YÖNETMELİĞİ

    ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI YÖNETMELİĞİ

    Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliği

    Resmi Gazete Tarihi: 16/10/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25261

    Milli Savunma Bakanlığından

    BİRİNCİ BÖLÜM

    Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî Dayanak

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Silâhlı Kuvvetleri astsubay meslek yüksek okullarındaki yüksek öğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek, astsubay meslek yüksek okullarının teşkilatlanmasını, görev ve sorumluluklarını, eğitim, öğretim, araştırma, yayın, öğretim elemanları ve öğrencilerle ilgili esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik; Türk Silâhlı Kuvvetleri astsubay meslek yüksek okullarını ve bunlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

    a) Astsubay meslek yüksek okulu: Bilimsel özerkliğe sahip, Atatürk ilkelerine bağlı 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen askerî değerleri haiz, muvazzaf astsubay yetiştiren, ön lisans düzeyinde eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan bir yüksek öğretim kurumunu,

    b) Öğretim kurulu: Öğretim başkanı, bölüm başkanları, plân program, ölçme ve değerlendirme, eğitim ve öğretim destek şube müdürleri ile teşkilat malzeme kadrolarda gösterilen ve öğretim başkanının uygun göreceği diğer şube müdürlerinden oluşan kurulu,

    c) Bölüm: Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçlarına uygun olarak personel yetiştirmek üzere kurulan eğitim ve öğretim birimini,

    ç) Bölüm başkanı: Bölümde görevli rütbe ve kıdemce en büyük asker öğretim elemanını,

    d) Eğitim öğretim yılı: Astsubay meslek yüksek okullarında eğitim ve öğretimin başlangıç tarihinden itibaren müteakip eğitim öğretim yılının başlangıç tarihine kadar geçen süreyi,

    e) (Değişik bent : 20/10/2006 - 26325 S.R.G Yön/1.mad) Akademik Yıl: Bir eğitim öğretim yılı içinde, iki yarı yıl, kış tatbiki eğitim dönemi (ihtiyaç duyulması halinde), sınavları ve yarı yıl iznini kapsayan süreyi,

    f) Yarı yıl: Bir akademik yıl içinde en az 15 haftalık eğitim ve öğretim süresi ile yarı yıl sonu sınavlarını kapsayan süreyi,

    g) Disiplin yılı: Eğitim öğretim yılının başlangıcından müteakip eğitim ve öğretim yılının başlangıcına kadar olan süre olup bu süre; okula yeni katılan öğrenciler için, intibak süresi sonunda yapılan and içme töreninden başlayan süreyi; ikinci sınıfta normal süresinde mezun olan öğrenciler için, 29 Ağustos gününün bitimi ile sona eren süreyi,

    ğ) Astsubay meslek yüksek okulu öğrenci adayı: Astsubay meslek yüksek okulunda eğitim ve öğretim görmek üzere astsubay hazırlama okulu ile sivil lise ve dengi okullardan alınan öğrencilerin intibak süresince sahip oldukları statüyü,

    h) Astsubay meslek yüksek okulu öğrencisi: Öğrencilerin and içme törenini müteakip, Astsubay meslek yüksek okulundan mezun oluncaya veya herhangi bir nedenle astsubay meslek yüksek okulu ile ilişiği kesilinceye kadar sahip oldukları statüyü,

    ı) Misafir öğrenci: Eğitim öğretim yapmak üzere astsubay meslek yüksek okullarına alınan yabancı ülke öğrencilerini,

    i) İntibak eğitimi: Astsubay meslek yüksek okulu öğrencilerine ve adaylarına; okulu ve okulda tabi olacakları askerî mevzuatı tanıtmak, temel askerî örf ve adetleri öğretmek, temel askerî eğitimi yaptırmak, ilgili meslek yüksek okulu eğitim öğretiminin gerektirdiği niteliklere ulaşmalarını sağlamak üzere, ilk akademik yıl öncesinde verilen 2 ilâ 8 hafta süreli ve bu eğitimin kesin süresinin ve uygulanacağı zamanın Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenecek eğitimi,

    j) İntibak süresi: Astsubay meslek yüksek okulu öğrenci adaylarının; astsubay meslek yüksek okulu eğitim ve öğretiminin gerektirdiği niteliklere ulaşıp ulaşmadıklarının denendiği ve intibak eğitiminin ilk 2 ilâ 6 haftasını kapsayan, kesin zamanının ve süresinin Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen ve intibak eğitimi ile birlikte başlayıp, and içme töreni ile sona eren süreyi,

    k) And içme töreni: İntibak eğitimine katılan öğrenci adaylarından; astsubay meslek yüksek okulu eğitim ve öğretimine devam etmeye lâyık bulunanların, intibak süresi sonunda, Silâhlı Kuvvetler Tören Yönergesi esaslarına uygun olarak askerlik andını içtikleri töreni,

    l) İntibaksızlık: Öğrenci adaylarının, intibak süresi içinde disiplin, eğitim ve yürürlüğe konulacak yönergelerle belirlenecek diğer asgarî nitelikler yönünden astsubay meslek yüksek okulu öğrencisi olamayacağına, sıralı amirlerince kanaat getirilmesi hâlini,

    m) Öğretim elemanları: Astsubay meslek yüksek okullarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarını,

    n) Öğretim üyeleri: Astsubay meslek yüksek okullarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentleri,

    1) Profesör: En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişiyi,

    2) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip kişiyi,

    3) Yardımcı Doçent: Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta uzmanlık veya belli sanat dallarında yeterlik belge ve yetkisini kazanmış, ilk kademedeki akademik unvana sahip kişiyi,

    o) Öğretim görevlisi: Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir öğretim elemanını,

    ö) Okutmanlar: Eğitim ve öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanını,

    p) Öğretim yardımcıları: Astsubay meslek yüksek okullarında, belirli süreler için görevlendirilen, uzmanlar, çeviriciler, eğitim ve öğretim plânlamacılarını,

    1) Uzmanlar: Eğitim ve öğretimle doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi olan, özel bilgi ve uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir faaliyetle belirli süreler için görevlendirilen öğretim yardımcılarını,

    2) Çeviriciler: Sözlü ve yazılı çeviri işlerinde belirli süreler için çalıştırılan öğretim yardımcılarını,

    3) Eğitim ve öğretim plânlamacıları: Eğitim ve öğretimin plânlaması ile görevli öğretim yardımcılarını,

    r) Ön lisans: Orta öğretime dayalı, en az dört yarı yıllık bir programı kapsayan ara kademe insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yüksek öğretimi,

    s) Akademik program: Astsubay meslek yüksek okullarında uygulanan ön lisans eğitim ve öğretiminin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak, akademik yıl içinde verilen derslerin yer aldığı programı,

    ş) Kredi: Akademik programda yer verilen derslerin bir haftada okutulan teorik, lâboratuvar, atölye ve uygulamalı kısımlarının bileşkesi alınarak belirlenen ağırlık değeri olup, bir saat teorik dersin ağırlık değeri bir, bir saat lâboratuvar, atölye veya uygulamalı dersin ağırlık değeri 1/2'sini,

    t) (Değişik bent : 20/10/2006 - 26325 S.R.G Yön/1.mad) Katsayı: Yıl içi askerî eğitim, beden eğitimi ve spor dersleri, staj, gemi, uçuş, kış tatbiki (ihtiyaç duyulması halinde) eğitimleri dahi olmak üzere, tatbiki eğitim, liderlik ve komutanlık, disiplin durumu gibi askeri bilgi ve beceriyi, liderlik yeteneklerini, fiziki yetenekleri ve davranışları geliştirmeye yönelik kredisiz ders, eğitim ve değerlendirme konuları için belirlenen ağırlık değerini,

    u) Geçme taban notu: Yüksek okul kurulunca kredili ve katsayılı her ders için ayrı ayrı belirlenen; bir dersten başarılı olabilmek için alınması gereken asgarî notu ifade eden ve DD başarı harfi ile gösterilen notu,

    ü) Başarı harfleri: Kredili veya katsayılı bir derste geçme taban notu altında kalan notlara F; geçme taban notuna DD; geçme taban notu üzerinde kalan notlara başarı harfi not aralıklarına göre DC, CC, CB, BB, BA ve AA olarak verilen harfleri,

    v) Başarı harfi not aralıkları: Geçme taban notu üzerinde alınan notların hangi harflere tekabül edeceğini belirlemek üzere yüksek okul kurulunca kararlaştırılan not aralıkları olup, geçme taban notundan 100 tam nota kadar alınacak notların, matematik eşitlik aranmaksızın başarı harflerinin tanımladığı not aralıklarına göre yedi aralığa bölünerek belirlenen aralıkları,

    y) Başarı harfi ağırlığı: AA = 4.0, BA = 3.5, BB = 3.0, CB = 2.5, CC = 2.0, DC = 1.5, DD = 1.0, F = 0 olmak üzere, her dersin başarı puanının hesaplanmasında kullanılan çarpanı,

    z) Ders başarı puanı: Bir dersin kredisi veya katsayısı ile o dersten alınan başarı harfine ait başarı harfi ağırlığının çarpılmasıyla bulunan puanı,

    aa) Akademik yıl sonu akademik başarı puanı veya kredi ortalaması: Akademik yıl sonunda hesaplanan, bir öğrencinin her iki yarı yılda okutulan kredili derslerin hepsinden aldığı ders başarı puanları toplamının, o derslere ait kredilerin toplamına bölünmesiyle elde edilen puanı,

    ab) Taban kredi: Astsubay meslek yüksek okulu öğrencilerinin, bütünleme sınavlarına katılabilmek için ulaşmaları gereken asgari 1.20 akademik yıl sonu kredi ortalamasını,

    ac) Yıl içi askerî eğitim: Astsubay meslek yüksek okulu öğrencilerinin temel askerî bilgi ve becerilerini pekiştirerek geliştirmek amacıyla akademik yıl içinde yapılan katsayılı askerî eğitim faaliyetlerini,

    aç) (Değişik bent : 20/10/2006 - 26325 S.R.G Yön/1.mad) Tatbiki eğitim: Akademik program gereğince okutulan askeri ve akademik bilim dersleri ile yıl içi askeri eğitim konularını pekiştirmek, bir astsubayda bulunması gerekli nitelikler ile liderlik yeteneklerini geliştirmek amacıyla; her akademik yılda icra edilen tatbiki askeri eğitim, liderlik ve komutanlık eğitimi, kıt'a stajı, akademik staj, gemi eğitimi ve uçuşa yönelik eğitimler gibi faaliyetler olup, bu faaliyetlerin müstakil veya müşterek şekilde düzenlenmesi ile iki ile sekiz hafta arasında olmak üzere kesin süresinin tespiti Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenecek eğitimi,

    ad) Akademik staj: Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ihtiyaç duyulduğunda askerî ve sivil kurum ve kuruluşlarda yaptırılan ve yürürlüğe konulacak yönergede belirtilecek esaslara göre, astsubay meslek yüksek okulları öğrencilerine, yıl içinde uygulanan ve akademik programda yer alan teorik derslerin pratiğini yaptırmak maksadıyla, dershane ortamına getirilemeyen öğrenme ortamlarındaki uygulamalı eğitimleri,

    ae) Liderlik değerlendirmesi: İlgili kuvvet komutanlığının ihtiyaçlarına göre akademik yıl içinde veya tatbikî eğitim döneminde öğrencilerin liderlik ve komutanlık yeteneklerini geliştirmek amacıyla yapılan katsayılı değerlendirmeler olup, bu değerlendirme sonucunda başarı harfi en düşük DD olarak verileceğini,

    af) Ders geçme sistemi: Öğrenci başarılarının her dersten ulaşılan performansa dayalı olarak değerlendirildiği ve bağımsız olarak derslerden başarılı olmanın temel alındığı, derslerin yapısı ve özelliklerine göre ön koşullu veya koşulsuz olarak derslerin takip edilebildiği sistemi,

    ag) Haftalık mecburî ders yükü: Öğretim elemanlarının, bir hafta içinde vermek zorunda oldukları ders saatini,

    ağ) Program: Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu'nda belirtilen özelliklere sahip astsubay yetiştirmek amacıyla, içeriği Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen, branş veya ihtisasa yönelik eğitim, konu, kapsam ve sürelerinin bütününü,

    ah) Ara sınav notu: Yarı yıl içinde uygulanan yazılı ara sınavlarında 100 tam puan üzerinden verilen notu,

    aı) Yarı yıl değerlendirme notu: Yarı yıl içinde öğrencilere uygulanan ders hazırlığı, derse katılımı, kısa sınav, sözlü, ödev, uygulama ve izleme testlerindeki başarıları dikkate alınarak dersin öğretim elemanınca 100 tam puan üzerinden verilen notu,

    ai) Yarı yıl başarı notu: Öğrencinin yarı yıl için ara sınav notu veya ara sınav notları ortalaması ile yarı yıl değerlendirme notunun ağırlıklı ortalamasıyla belirlenen 100 tam puan üzerinden tanımlanan notu,

    aj) Yarı yıl sonu sınav notu: Öğrencinin yarı yıl sonu sınavında 100 tam puan üzerinden aldığı notu,

    ak) Yarı yıl sonu başarı notu: Öğrencinin yarı yıl başarı notu ile yarı yıl sonu sınav notundan hesaplanan ve öğrencinin bir dersten yarı yıl sonu başarısını belirleyen notu,

    ifade eder.

    Hukukî Dayanak

    Madde 4 - Bu Yönetmelik, 11 Nisan 2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununun 34 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    İKİNCİ BÖLÜM

    Genel Hükümler

    Astsubay Meslek Yüksek Okullarının Amacı

    Madde 5 - Astsubay meslek yüksek okullarındaki eğitim ve öğretimin genel amaçları aşağıda belirtilmiştir:

    a) 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen ve asker kişilerde bulunması gereken niteliklere sahip, liderlik özellikleri gelişmiş, yeterli fiziki yeteneği kazanmış, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre belirlenen bilim dallarında ön lisans eğitim ve öğretimini görmüş muvazzaf astsubay yetiştirmektir. Astsubay meslek yüksek okullarında Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca ihtiyaç duyulması halinde birden fazla ön lisans programı açılabilir.

    b) Astsubay meslek yüksek okullarının özel amaçları ise; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç ve özelliklerine göre yürürlüğe konulacak yönergelerde belirtilir.

    Ana İlkeler

    Madde 6 - Astsubay meslek yüksek okullarında eğitim ve öğretimin plânlanmasında, programlanmasında ve uygulanmasında aşağıdaki ana ilkeler göz önünde bulundurulur:

    a) Öğrencilere; Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine, demokratik, lâik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincinin ve meslekî değerlerin kazandırılması sağlanır.

    b) Millî kültürümüz, örf ve adetlerimize bağlı şekil ve özellikleri ile evrensel değerler içinde korunarak geliştirilir ve öğrencilere, millî birlik ve beraberliği güçlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır.

    c) Eğitim ve öğretim plân ve programları; çağdaş, bilimsel ve teknolojik esaslara uygun olarak, Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanır. Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca sürekli olarak geliştirilen bu plân ve programların koordinasyonu, Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılır.

    ç) Astsubay meslek yüksek okullarının verimliliklerinin artırılması, geliştirilmesi ve öğretim elemanlarının yetiştirilmeleri, Genelkurmay Başkanlığının direktif ve prensipleri çerçevesinde Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca plânlanır ve gerçekleştirilir.

    Kuruluş

    Madde 7 - Astsubay meslek yüksek okullarının kadro ve kuruluşları, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından hazırlanır.

    Kuvvet Komutanlıklarına bağlı astsubay meslek yüksek okullarının kadro ve kuruluşları, Genelkurmay Başkanlığınca; Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı astsubay meslek yüksek okullarının kadro ve kuruluşları, Genelkurmay Başkanlığının olumlu görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanır.

    Gülhane Askerî Tıp Akademisi bünyesinde kurulacak Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulunun kadro ve kuruluşuna ilişkin esaslar, Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenir.

    Görev

    Madde 8 - Astsubay meslek yüksek okullarının görevleri aşağıda belirtilmiştir:

    a) Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu ve bu Yönetmelikteki amaç ve ilkelere ve kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının görev ve sorumluluklarına uygun olarak, ön lisans düzeyinde bilgi ve beceriye sahip, mezuniyet sonrası meslekî gelişim programlarında belirtilen eğitim ve öğretimi izleyebilecek nitelikte muvazzaf astsubay yetiştirmektir.

    b) Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerektirdiği; idarî faaliyetleri, uygulamaları, tatbikî eğitimleri, bilimsel araştırma, geliştirme ve yayım çalışmalarını yürütmektir.

    c) Araştırma yapmak, proje geliştirmek, Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının yürüttüğü araştırma projelerine katılmak, yurt içi ve yurt dışı bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek ve takip etmektir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

    Organlar ve Görevler

    Organlar

    Madde 9 - Astsubay meslek yüksek okullarının eğitim, öğretim ve yönetim işleri, aşağıdaki organlar tarafından yürütülür.

    a) Ana organlar:

    1) Astsubay meslek yüksek okulu komutanı,

    2) Yüksek okul kurulu,

    3) Öğretim başkanı,

    4) Bilimsel denetleme kurulu,

    5) Öğrenci alay veya tabur komutanı,

    6) Yüksek disiplin kurulu.

    b) Yardımcı organlar:

    Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu'nda belirtilen organların yönetim ve bilimsel denetim ile ilgili faaliyetlerine yardımcı olmak üzere; öğretim kurulu, eğitim öğretim geliştirme kurulu, rehberlik kurulu, araştırma geliştirme kurulu, bölüm kurulu, öğrenci alayı veya taburu eğitim geliştirme kurulu, alay veya tabur disiplin kurulu gibi ve kuvvet yapısına göre gelecekte ihtiyaç duyulabilecek diğer organlar kurulabilir. Bu organların çalışma usul ve esasları, Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergelerde belirtilir.

    Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanı

    Madde 10 - Astsubay meslek yüksek okulu komutanı, astsubay meslek yüksek okulu ve bağlı birimlerinin bütün faaliyetlerinin yönetim, gözetim ve denetiminden sorumlu asker kişidir.

    Astsubay meslek yüksek okulu komutanının atanması; 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu esaslarına göre yapılır.

    Yüksek Okul Kurulu

    Madde 11 - Yüksek okul kurulu; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen temel esaslar doğrultusunda astsubay meslek yüksek okulunun eğitim ve öğretimi ile ilgili uygulama ve geliştirmeye yönelik usul ve esasları tespit eden, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında kararlar alan, astsubay meslek yüksek okullarının bütününü ilgilendiren kanun, tüzük, yönetmelik ve yönerge ihtiyaçları ile mevzuatın uygulanmasından doğan hususları inceleyip bağlı olduğu komutanlığa görüş bildiren, yıllık eğitim ve öğretim programının astsubay meslek yüksek okullarının özel amaçlarına uygunluğu hususunu ve eğitim ve öğretim programlarında ortaya çıkabilecek sorunları görüşüp karara bağlayan en yüksek eğitim öğretim organıdır.

    Kurulun toplantı gündemi, okul komutanı tarafından belirlenir. Sekreterlik faaliyetleri, astsubay meslek yüksek okulu komutanlığı tarafından görevlendirilecek personel tarafından yürütülür.

    Yüksek okul kurulu gerektiğinde, görüşülecek konu ile ilgili personel çağırarak bilgi ve görüş alır. Çağrılan bu kişilerin oy hakları yoktur.

    Yüksek okul kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

    a) Yüksek okul kurulu, astsubay meslek yüksek okulu komutanının başkanlığında; öğretim başkanı, öğrenci alay veya tabur komutanı ve bölüm başkanlarından oluşur. Astsubay meslek yüksek okulu komutanının bulunmadığı hâllerde en kıdemli üye, kurula başkanlık eder.

    b) Eğitim öğretim konularına, seviyelerine ve hedeflerine uygun olarak; ayrıntılı faaliyet plânlarını, belirlenen ders ve eğitim konularının akademik programdaki yerlerini, sürelerini, ağırlıklarını belirler.

    c) Yıl içi askerî eğitim dersleri ve tatbikî eğitim, gemi eğitimi, uçuşa yönelik eğitimi, liderlik değerlendirmesi, kredili ve katsayılı dersler ile ilgili olarak; sınav ve değerlendirme sayısı, zamanı, geçme taban notu, yarı yıl değerlendirme notu ağırlığı, başarı harfi, başarı harfi not aralıkları, kredi ve katsayı değerleri gibi ölçme değerlendirme usul ve esaslarını belirler. Sınav ve değerlendirme uygulamaları ile başarı durumlarını inceleyerek değerlendirir. Gerektiğinde başarının geliştirilmesi için alınacak tedbirleri belirler.

    ç) Bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen durumlarda; başarısızlık, sağlık ve devamsızlık nedeniyle sınıfta kalma veya okulla ilişiği kesilme aşamasına gelmiş öğrencilerin durumları ile sınavlarda, ödev, proje, tez, yayın ve benzeri çalışmalarda bilgi hırsızlığı, sahtekarlık, kopya yaptıkları kanaatiyle kurula gönderilen ön lisans öğrencilerinin bu fiili işleyip işlemediği hususlarını inceler ve karara bağlar.

    d) Yeni bölümler ve programların açılma veya kapatılması hususlarını Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına önerilmek üzere belirler.

    e) İlgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının askerî meslek sınıflarının ihtiyaç ve özelliklerine göre ulaşılması öngörülen seviye ve hedefleri gerçekleştirmek üzere gereken bilimsel dersler, askerî bilim dersleri, uygulamalı askerî eğitim konuları, liderlik ve komutanlık eğitimi konuları, temel ve savaş beden eğitimi dersleri, tatbikî eğitim konularında; yeni derslerin konması, derslerin birleştirilmesi veya kaldırılması, zorunlu, seçmeli ve ortak derslerin tespiti, öğretim programlarının yeniden düzenlenmesi hususlarında karar alır. Bu kararlar ve teklifler ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilir. Gülhane Askerî Tıp Akademisi bünyesinde teşkil edilecek olan astsubay meslek yüksek okulları yüksek okul kurulu karar ve teklifleri ise, Genelkurmay Başkanlığına bildirilir.

    f) Bilimsel araştırma, geliştirme ve yayım faaliyetlerinin değerlendirilmesine ilişkin prensipleri, usul ve esasları belirler.

    g) Eğitim ve öğretimle ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge ihtiyaçları ile mevcut mevzuatın uygulanmasından doğan hususları inceleyip görüş bildirir.

    ğ) Öğretim elemanı yetiştirilmek üzere yurt içi ve yurt dışı lisansüstü eğitim ile araştırma geliştirme faaliyetlerinde Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına temin, yetiştirme ve seçime ilişkin konularda öneride bulunur.

    Yüksek okul kurulunun toplanması ve karar almasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:

    a) Yüksek okul kurulu, her eğitim ve öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere, yılda en az iki defa toplanır. Ayrıca, yüksek okul kurulu, Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu ve bu Yönetmelikte belirtilen yetki ve sorumlulukları kapsamındaki hususları görüşmek üzere; astsubay meslek yüksek okulu komutanının gerekli gördüğü hâllerde bizzat çağrısı veya öğretim başkanı ya da öğrenci alay veya tabur komutanının astsubay meslek yüksek okulu komutanına teklifi ve komutanın uygun görmesi halinde toplanır.

    b) Yüksek okul kurulu toplantısına, astsubay meslek yüksek okulu komutanı ile öğretim başkanının birlikte katılması esastır. Ancak, kurulun toplanabilmesi için astsubay meslek yüksek okulu komutanı veya öğretim başkanından en az birinin toplantıya katılması yeterlidir.

    c) Yüksek okul kurulu, üye tam sayısının 2/3 ünün çoğunluğu ile karar alır. Karara katılmayan üyeler, katılmama gerekçesini yazılı olarak belirtirler.

    Öğretim Başkanının Atanması ve Görevleri

    Madde 12 - Öğretim başkanı, astsubay meslek yüksek okulundaki ön lisans düzeyinde eğitim ve öğretiminin yürütülmesinden sorumlu asker kişidir.

    Öğretim başkanının görevleri aşağıda belirtilmiştir:

    a) Öğretim Kuruluna başkanlık etmek, yüksek okul kurulu ile öğretim kurulu kararlarını uygulamak ve öğretim başkanlığı birimlerinin düzenli çalışmasını sağlamak,

    b) Yüksek okul kurulunun gündem maddelerini önermek ve gerekli hazırlıkları yapmak,

    c) Astsubay meslek yüksek okulunda okutulacak dersler, içerikleri, kredileri, öğretim yöntemleri, öğretim plânları, ölçme ve değerlendirme usulleri hakkında plânlama, uygulama, araştırma, geliştirme, gözetim ve denetim görevlerini icra etmek,

    d) Yönergelerde belirtilecek diğer görevleri yerine getirmek ile Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu, bu Yönetmelik ve astsubay meslek yüksek okul komutanı tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.

    Öğretim başkanının ataması, 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu esaslarına göre yapılır.

    Bölümler

    Madde 13 - Bölümler, amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın programlardan oluşan, astsubay meslek yüksek okullarının eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimidir. Astsubay meslek yüksek okullarında bölüm açılmasına, birleştirilmesine veya kapatılmasına yüksek okul kurulunun önerisi üzerine Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından karar verilir.

    Astsubay meslek yüksek okullarında doğrudan bir ön lisans diplomasına yönelik eğitim programı uygulamayan bölümler, diğer bölümler gibi kurulabilir ve öğretim başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürebilirler. Astsubay meslek yüksek okullarında aynı veya benzer nitelikte eğitim ve öğretim yapan birden fazla bölüm bulunamaz.

    Bölüm Başkanı

    Madde 14 - Bölüm başkanı, bölümün her düzeydeki eğitim öğretim ve araştırmalarından ve bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan, öğretim başkanına karşı sorumludur. Bölüm başkanı, yüksek okul kurulu, öğretim kurulu, bölüm kuruluna katılır ve bölümü temsil eder. Bölüm başkanının bulunmadığı durumda, o bölümdeki rütbece ve kıdemce en kıdemli asker öğretim elemanı bölüm başkanlığına vekâlet eder. Bölüm başkanı, bölümdeki derslere öğretim elemanı plânlaması, derslerin uygulanması, araştırılması ve geliştirilmesi ile öğretim elemanlarının gözetim ve denetiminden sorumludur.

    Bilimsel Denetleme Kurulu

    Madde 15 - Astsubay meslek yüksek okullarının öğretim faaliyetlerinin bilimsel yönden denetlenmesini sağlamak üzere Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bilimsel denetleme kurulu oluşturulur.

    Bilimsel denetleme kurulu, her bölümdeki en üst akademik kariyere sahip öğretim üyeleri arasından, biri asıl diğeri yedek üye olmak üzere, o bölüm öğretim üyeleri tarafından gizli oyla seçilen üyelerden oluşur. Bölümdeki en üst akademik kariyere sahip öğretim üyelerinin tamamı; bilimsel denetleme kurulunun tabiî adayıdır.

    Astsubay meslek yüksek okulları bilimsel denetleme kurulu üyelerinin görev süresi, bir eğitim öğretim yılıdır. Bu sürenin bitiminde, yeni kurul üyelerinin seçimi aynı esaslar uyarınca yapılır. Kurulda daha önce görev yapmış olan öğretim üyeleri yeniden seçilebilir. Seçim ve yeni seçilen personelin göreve başlama işlemleri, her yılın Ekim ayı içerisinde tamamlanır. Yeni seçilen bilimsel denetleme kurulu üyeleri göreve başlayıncaya kadar önceki bilimsel denetleme kurulu görevine devam eder. Kurul üyeliklerinden birinin herhangi bir nedenle boşalması hâlinde, ilgili bölümden yedek üye kurula katılır.

    Bilimsel denetleme kurulu başkanı, kurul üyeleri arasında en üst rütbe ve kıdemi haiz olan üyedir. Kurulun en kıdemsiz üyesi, sekreterlik görevini yürütür.

    Bilimsel denetleme kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

    a) Astsubay meslek yüksek okullarında eğitim, öğretim, araştırma, inceleme, yayım, seminer, laboratuvar ve uygulama faaliyetlerinin, Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununda belirtilen amaca ve ana ilkelerle yüksek okul kurulunca belirlenecek esaslara uygunluğunu, astsubay meslek yüksek okulu komutanlığı tarafından yapılacak plânlamaya uygun olarak her eğitim öğretim yılında en az bir defa, Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından veya astsubay meslek yüksek okulu komutanının lüzum görmesi halinde ise haberli ya da habersiz olarak denetlemek,

    b) Denetleme sonuçlarını rapor halinde astsubay meslek yüksek okulu komutanına sunmak,

    c) Astsubay meslek yüksek okulu komutanı veya yüksek okul kurulu tarafından bilimsel denetlemeye ilişkin istenecek inceleme ve araştırmaları yapmak,

    ç) Astsubay meslek yüksek okulu komutanı tarafından verilen veya kurul üyeleri tarafından gündeme getirilen bilimsel denetlemeyi geliştirmeye yönelik konuları görüşerek astsubay meslek yüksek okul komutanının onayına sunmak,

    d) Eğitim ve öğretimin biçimsel ve içerik olarak ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu incelemek.

    Bilimsel denetleme kurulunun toplanması ve karar almasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir :

    a) Bilimsel denetleme kurulu her yarı yılda en az bir defa toplanır. Gerektiğinde astsubay meslek yüksek okulu komutanının, kurul başkanının veya en az iki üyenin çağrısı üzerine her zaman toplanabilir.

    b) Üyeler kendilerine verilen görevleri, görevlendirme emrinde belirtilen esaslar dahilinde yerine getirirler. Kurul tarafından düzenlenen denetleme raporları, astsubay meslek yüksek okul komutanı tarafından uygun görüldüğü takdirde ilgili birimlere yayımlanır.

    c) Astsubay meslek yüksek okulları bilimsel denetleme kurulu başkanları ve üyeleri, astsubay meslek yüksek okul komutanının görevlendirmesiyle akademik eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili okul birimlerinin her kademedeki yöneticilerinden yazılı veya sözlü bilgi ve belge isteyebilirler.

    ç) Okul birimlerinin her kademesindeki ilgililer; denetleme kurulu üyelerinin görevlerini yapmalarına yardımcı olmaya; incelemek istedikleri konuda her türlü bilgi, belge ve kayıtları göstermekle yükümlüdürler.

    d) Bilimsel denetleme kurulu, görevlerinin yürütülmesinden astsubay meslek yüksek okulu komutanına karşı sorumludur.

    e) Bilimsel denetleme kurulunun yazışma ve diğer idarî faaliyetleri, okul komutanlığının alacağı tedbirlerle yürütülür.

    f) Bilimsel denetleme kurulu, her eğitim öğretim yılında en az bir defa denetleme yapmak üzere görevlendirilir.

    g) Bilimsel denetleme kurulunun çalışma usul ve esasları; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergelerde belirtilir.

    Öğrenci Alay veya Tabur Komutanı

    Madde 16 - Öğrenci alay veya tabur komutanı; ilgili mevzuat doğrultusunda öğrencilerin eğitim, disiplin, yönetim ve diğer hizmetlerini yürütmekten sorumlu asker kişidir.

    Öğrenci alay veya tabur komutanının ataması, 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır.

    Öğrenci alay veya tabur komutanının görev ve sorumlulukları ile ilgili diğer hususlar; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergelerde belirtilir.

    Yüksek Disiplin Kurulu

    Madde 17 - Yüksek disiplin kurulu, astsubay meslek yüksek okulu komutanının başkanlığında; öğretim başkanı, öğrenci alay veya tabur komutanı ve disiplin subayından oluşur. Kurulun sekreterlik faaliyetleri, okul komutanlığı tarafından görevlendirilecek personel tarafından yürütülür.

    Yüksek disiplin kurulu, kurula sevk edilen öğrencilerin disiplin ile ilgili safahatını ve yapılan işlemlerin ilgili mevzuata uygunluğunu inceleyerek, okuldan ilişiklerinin kesilmesine veya kesilmemesine karar verir. Okulla ilişiğin kesilmesi hakkındaki karar, ilgili kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanı yahut yetki verecekleri makamların onayı ile yürürlüğe girer. Gülhane Askerî Tıp Akademisi bünyesinde kurulacak olan Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulları için onay makamı, Genelkurmay İkinci Başkanı veya yetki vereceği makamdır.

    Kurul bu maksatla;

    a) Kurula sevk edilen öğrencilerin ceza, ödül, disiplin ile eğitim öğretim durumunu, daha önce yüksek disiplin kuruluna çıkıp çıkmadığını, işlediği suçlar arasındaki zaman fasılalarını, suçların niteliğini, öğrenci hakkında sıralı disiplin amirleri ve alay disiplin kurulunca yapılan işlemleri, öğrencinin yüksek disiplin kuruluna çıkarılma nedenlerini ve delillerini inceler.

    b) Öğrencilerin bağlı olduğu tabur ve bölük komutanlarını, hakkında karar verilecek öğrenciyi ve gerek duyduğu takdirde ilgili diğer personeli dinler.

    c) Kurula sevk edilen öğrencinin; okuldan ilişiğinin kesilmesine, ikaz edilmesine veya yapılan işlemlerin alay disiplin kurulunca yeniden incelenmesine karar verir.

    Oylama

    Madde 18 - Bu Yönetmelikte anılan kurullarda her üye, oyunu "Kabul" veya "Ret" şeklinde kullanır. Çekinser oy kullanılmaz. Oylama, küçük rütbeden başlayarak rütbe ve kıdem sırasına göre yapılır.

    Kurulların toplantı ve karar yeter sayısına ilişkin özel bir oran belirlenmemiş ise, kurulların toplantı yeter sayısı, kurul üye tam sayısının yarıdan fazlasıdır. Ancak, üç kişiden oluşan kurulların toplantı yeter sayısı, üye tam sayısıdır. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması hâlinde, başkanın oyu iki oy sayılır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

    Öğretim Elemanları

    Öğretim Elemanlarının Görevleri

    Madde 19 - Astsubay meslek yüksek okulları öğretim elemanlarının görevleri aşağıda belirtilmiştir :

    a) Astsubay meslek yüksek okullarında, Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununda ve bu Yönetmelikteki amaç ve ilkelere uygun biçimde ön lisans düzeyinde eğitim, öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını yürütmek ve seminerleri yönetmek,

    b) Projeleri yürütmek,

    c) Bilimsel çalışmalara katılmak, bilimsel araştırma ve yayınlar yapmak,

    d) Öğretim başkanlığı veya ilgili bölüm başkanlığınca düzenlenecek programa göre öğrencilere yönelik akademik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini yürütmek,

    e) Yetkili organlarca ve amirlerce verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.

    Öğretim Elemanlarının Atanmaları ve Görevlendirilmeleri

    Madde 20 - Öğretim elemanlarının atanmaları; astsubay meslek yüksek okullarının bildireceği ihtiyaç durumu ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinde mevcut uygun personel durumu dikkate alınarak, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlükteki atama usul ve esaslarına göre yapılır.

    Astsubay meslek yüksek okulları öğretim elemanlarının akademik kariyer açısından üst düzeye çıkmalarına imkân sağlamak amacıyla kadro ve görevlendirmelerde, rütbe ile akademik kariyer ilişkisi aranmaz.

    Astsubay meslek yüksek okullarının ihtiyaç duyduğu çeşitli dallarda veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim öğretimi ve uygulamaları için kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleriyle tanınmış asker veya sivil kişiler görevlendirilebilirler. Görevlendirme şekil ve esasları; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergelerde belirtilir.

    Yardımcı Doçentliğe Atanma

    Madde 21 - Astsubay meslek yüksek okulları komutanlıkları tarafından ihtiyaç olduğu tespit edilen açık yardımcı doçentlik kadroları, her yıl isteklileri tespit etmek amacıyla Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu için Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ilân edilir. Yardımcı doçentliğe yükselme ve atanma işlemleri, 4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aykırı olmamak üzere, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu için Genelkurmay Başkanlığı tarafından yürütülür. Yardımcı doçentlik kadrosuna önermede ve atamada, askerî personele öncelik verilir. Yardımcı doçentler, Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından uygun görülmesi halinde, ilk üç yılı müteakip, birer yıllık sürelerle uzatılmak kaydıyla en fazla altı yıla kadar bu kadrolarda kalabilirler.

    Yardımcı doçentliğe atamada aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir :

    a) İlgili bilim dalında doktora yapmış olmak,

    b) Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarında görevli personel için hakkında, Ek'te yer verilen nitelik belgesinin müspet olarak doldurulmuş olmak,

    c) Merkezî sistemle yapılacak yabancı dil sınavında yüz üzerinden 60 veya daha yukarısında not almış olmak,

    Yardımcı doçentlikte ilk üç yıllık görev süresini tamamlamadan yurt dışı göreve seçilenlerin, dönüşlerinde kalan sürelerini tamamlama hakları saklıdır.

    Yardımcı doçentliğe seçilme, atanma ve görev süresinin uzatılması ile ilgili diğer usül ve esaslar, Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergede belirtilir.

    Doçentliğe Atanma

    Madde 22 - Doçentliğe atanmak için; 4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer verilen doçentliğe yükseltilme şartlarını yerine getirmek ve Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarında görevli personel için hakkında, Ek'te yer verilen nitelik belgesinin müspet olarak doldurulmuş olması gereklidir.

    Astsubay meslek yüksek okulları komutanlıklarınca tespit edilen açık doçentlik kadroları, isteklileri tespit etmek amacıyla her yıl Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ilân edilir. Söz konusu komutanlıklar tarafından adaylığı uygun görülen istekliler, astsubay meslek yüksek okulu komutanlığına bildirilir. Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından astsubay meslek yüksek okulu komutanı başkanlığında, ilgili bölüm başkanı ile okul içinden veya dışından ilgili ana bilim veya yan bilim dalından üç profesörden oluşan bir kurul teşkil edilir. Astsubay meslek yüksek okulu komutanı, bu kuruldan, adayların her biri hakkında yazılı mütalâa ister ve kendi görüşünü de belirterek atanmanın sağlanması için ilgili kuvvet komutanlığına, Jandarma Genel Komutanlığına veya Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu için Genelkurmay Başkanlığına öneride bulunur. Genelkurmay Başkanlığı tarafından atanması uygun bulunanların atanmaları, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılır. Doçentlik kadrosuna önermede ve atamada askerî personele öncelik verilir.

    Profesörlüğe Yükselme ve Atanma

    Madde 23 - Profesörlüğe yükselebilmek için; 4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer verilen profesörlüğe yükseltilme şartlarını yerine getirmek ve Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarında görevli personel için hakkında, Ek'te yer verilen nitelik belgesinin müspet olarak doldurulmuş olması gereklidir.

    Astsubay meslek yüksek okulları komutanlıklarınca tespit edilen açık profesörlük kadroları, isteklileri tespit etmek amacıyla her yıl Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ilân edilir. Söz konusu komutanlıklar tarafından adaylığı uygun görülen istekliler, astsubay meslek yüksek okulu komutanlığına bildirilir. Astsubay meslek yüksek okulu komutanı ile beş profesörden oluşan bir kurul teşkil edilir. Astsubay meslek yüksek okulu komutanı, oy hakkı bulunmaksızın bu kurula başkanlık eder. Profesörden üçü üniversitelerden, ikisi Türk Silâhlı Kuvvetleri bünyesindeki yüksek öğretim kurumlarından ilgili komutanlıklar tarafından seçilir. Üniversitelerden seçilen profesörlerden birinin profesör kadrosunun açık olduğu bölümden, diğerinin o bölüm dışından, üçüncüsünün ise ilgili bilim dalından olması şartı aranır.

    Bu kurulun değerlendirme neticesi, Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, görüşü alınmak üzere Yüksek Öğretim Kuruluna gönderilir. Atama; Yüksek Öğretim Kurulunun olumlu görüş bildirdiği ve Genelkurmay Başkanlığının da uygun bulduğu adaylar arasından, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılır. Profesörlük kadrosuna önermede ve atamada askerî personele öncelik verilir.

    Yabancı Ülkelerde Alınan Unvanlar

    Madde 24 - Yabancı ülkelerde alınan doçentlik ve profesörlük unvanlarının kabul edilmesi, 4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Üniversiteler Arası Kurul tarafından kararlaştırılır.

    Akademik Unvanların Korunması

    Madde 25 - Öğretim üyeleri, Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununda yer verilen hükümler dışında, kazanmış oldukları akademik unvanlardan yoksun bırakılamazlar. Başka bir göreve atanma, emekli olmak veya istifa etmek ya da müstafi sayılmak suretiyle öğretim görevinden ayrılanlar, akademik unvanlarını taşıyabilirler. Ancak profesörlük, doçentlik veya yardımcı doçentlik unvanlarını kazananlar, her unvan dönemi içinde astsubay meslek yüksek okullarında veya diğer askerî yüksek öğretim kurumlarında fiilen iki yıl görev yapmadıkları takdirde; astsubay meslek yüksek okulları, diğer askerî veya sivil yüksek öğretim kurumları dışındaki çalışmalarında bu unvanları kullanamazlar.

    Emeklilik Yaş Haddi

    Madde 26 - Asker öğretim üyelerinin emeklilik yaş haddi, 8 Haziran 1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde gösterilen rütbelerinin yaş haddidir. Sivil öğretim üyelerinin yaş haddi, 4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 30 uncu maddesinde belirtilen yaş haddidir.

    Öğretim Elemanlarının Astsubay Meslek Yüksek Okulu Dışına Atanmaları ve Görevlendirilmeleri

    Madde 27 - Astsubay meslek yüksek okullarında görevli öğretim elemanları; görev ve unvanlarına bakılmaksızın disiplin, kıdem, kadro, kadrosuzluk veya diğer askerî ihtiyaçlar nedeniyle Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından astsubay meslek yüksek okulu komutanının teklifi üzerine veya doğrudan, astsubay meslek yüksek okulları dışındaki kıt'a, karargâh ve kurumlara atanabilirler.

    Astsubay meslek yüksek okulu dışına atanan asker öğretim üyeleri için, 11 Nisan 2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununun emeklilik yaş haddi ile ilgili hükümleri uygulanmaz.

    Astsubay meslek yüksek okullarında görevli öğretim elemanları; idarece uygun görülen hâllerde, olağanüstü hâl, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hâllerinde Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından özlük hakları saklı kalmak kaydıyla astsubay meslek yüksek okulları dışında da görevlendirilebilirler.

    Öğretim Görevlilerinin Atanmaları ve Görevlendirilmeleri

    Madde 28 - Astsubay meslek yüksek okullarında; Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleriyle tanınmış asker veya sivil kişiler görevlendirilebilirler.

    Asker öğretim görevlileri, tayinle veya geçici görevle; sivil öğretim görevlileri ise, kadrolu, sözleşmeli veya ek görevli olarak çalıştırılabilirler. Sivil öğretim görevlilerinin, boş öğretim üyesi veya boş öğretim görevlisi kadrolarına atanmaları veya sözleşmeli olarak çalıştırılmaları, ilgili bölüm başkanlıklarının görüşü alınarak, astsubay meslek yüksek okul komutanının önerisi ve Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığın izni ile yapılır.

    Okutmanların Atanmaları ve Görevlendirilmeleri

    Madde 29 - Asker okutmanlar, tayinle veya geçici görevli; sivil okutmanlar ise, süreli veya sürekli olarak atanacakları ilgili bölüm başkanlıklarının görüşü alınarak astsubay meslek yüksek okulu komutanının önerisi üzerine Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının onayı ile atanırlar. Süreli olarak atanan sivil okutmanların görevleri, atama süresi sonunda kendiliğinden sona erer. Bunların aynı yöntemle yeniden atanmaları mümkündür.

    Doktora eğitimini tamamlayan okutmanlardan, öğretim üyeliği şartlarına haiz olanlar, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre uygun kadro bulunması hâlinde öğretim üyeliği kadrolarına atanabilirler.

    Öğretim Yardımcılarının Atanmaları ve Görevlendirilmeleri

    Madde 30 - Astsubay meslek yüksek okullarının, uzman, çevirici, eğitim ve öğretim plânlamacısı olarak ihtiyaç duyacağı öğretim yardımcılarından asker olanlar, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin atanmaya ilişkin esas ve usullerine uygun olarak atanırlar. Sivil olanlar ise, çalışacakları bölüm başkanlıklarının görüşü alınarak astsubay meslek yüksek okulu komutanının önerisi üzerine Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının onayı ile en çok üç yıl süre ile atanırlar. Atama süresi sonunda görevleri, kendiliğinden sona erer. Bunlar aynı usulle yeniden atanabilirler.

    Öğretim Elemanı Yetiştirme

    Madde 31 - Astsubay meslek yüksek okullarının ihtiyacı olan öğretim elemanları, Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından uzman personel temin ve yetiştirme plânları esaslarına göre yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilir. Astsubay meslek yüksek okulları, ihtiyaçların tespiti için gerekli çalışmalara esas olması bakımından bu konudaki hazırlıklarını, Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM

    Çalışma Esasları ve Denetim

    Çalışma Esasları

    Madde 32 - Astsubay meslek yüksek okullarındaki öğretim elemanlarının haftalık ve günlük çalışma şekli ve süresi konusunda; 14 Temmuz 1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ile Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği esasları uygulanır.

    Öğretim elemanlarının, mesai saatleri dışındaki çalışmaları ve nöbet hizmetleriyle ilgili usul ve esaslar, 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği ile ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının direktifleri ve okul komutanlığının emirlerine göre düzenlenir.

    Astsubay meslek yüksek okullarında kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapan 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa tâbi olmayan öğretim elemanları, mevzuatın kendilerine yüklediği görevleri yerine getirmek zorundadır.

    Haftalık Ders Yükü ile İlgili Hükümler

    Madde 33 - Öğretim üyelerinin haftalık ders yükü, en az 10 saattir. Astsubay meslek yüksek okullarında kadrolu öğretim görevlileri ile okutmanlar için haftalık ders yükü 12 saatten az olamaz.

    Bölüm başkanları için haftalık ders yükü, öğretim üyeleri ders yükünün yarısı kadardır. Öğretim başkanı ile astsubay meslek yüksek okulu öğretim elemanı kadrosu dışındaki görevlerde çalışanlardan ders yükü verilenler için, haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz.

    Ders Yükü Hesabı

    Madde 34 - Öğretim elemanlarının yaptıkları veya bizzat nezaret etmek suretiyle yaptırdıkları uygulamalar ve çalışmalarla diğer akademik faaliyetlerin ne ölçüde ders yükünden sayılacağı, aşağıdaki tabloda belirtilen esaslara göre belirlenir. Bu belirlemede maaş karşılığı haftalık mecburî ders yükü göz önünde bulundurulur.

    a)   Haftalık ders dağılım çizelgesinde yer alan 1 saat teorik ders, laboratuvar, atölye, uygulama yapmak,   1 Saat

    b)   Programlanmış 1 saat beden eğitimi dersi yapmak,   1 Saat

    c)   Bitirme tezi, proje yönetmek (Her proje, tez konusu için haftada bir saat, bu suretle belirlenecek haftalık ders yükü6 saati geçemez),   1 Saat

    ç)   Eğitsel kol ve kulüplerde 2 saat uygulama yaptırmak,   1 Saat

    d)   Olimpik branşlardaki takım çalışmalarını 2 saat yönetmek veya nezaret etmek (Mesai dışındaki çalışmalar için haftalık ders yükü 6 saati geçemez),   1 Saat

    e)   Plânlı ve toplu sınavlarda sınav salonunda, dershanede bir ders saati görev yapmak (Haftalık ders yükü 6 saati geçemez).   1 Saat

    Blok Eğitim

    Madde 35 - Blok hâlinde uygulamada faaliyetler, her bir öğretim elemanının girdiği ders saatleri esas alınarak, bir yarı yıllık süreye yayılmak suretiyle ders yükü hesabı yapılır.

    Kamu Kuruluşlarında Görevlendirme

    Madde 36 - İlgili kurumların isteği, astsubay meslek yüksek okulu komutanlığının olumlu görüşü ve ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının izni ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile ihtiyaç duyulan konularda, öğretim elemanları diğer yüksek öğretim kurumlarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu konuda 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 124 üncü maddesi hükümleri saklıdır.

    Yurt İçinde ve Yurt Dışında Görevlendirme

    Madde 37 - Öğretim elemanlarının yolluklu veya yolluk almaksızın yurt içinde kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmaları, araştırma ve inceleme görevleri yapmaları; astsubay meslek yüksek okulu komutanının teklifi üzerine ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya yetki verecekleri makamın onayına tabidir. Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu için onay makamı, Genelkurmay İkinci Başkanı veya yetki vereceği makamdır.

    Yurt dışında yapılacak benzer çalışmalara katılma ve görevlendirme ile ilgili onay yetkisi, Genelkurmay Başkanlığına aittir.

    Yurt içi ve dışında görevlendirilecek öğretim üyelerine verilecek yolluklar, yol masrafları ve gündelikler, genel hükümler çerçevesinde ödenir.

    Yurt dışında bu maksatla görevlendirilen öğretim elemanlarına, yabancı kuruluşlardan burs sağlanmışsa, bunlar görev yapacakları sürece maaşlı izinli sayılırlar.

    Dış ülkede kalınacak sürenin uzatılması; astsubay meslek yüksek okulu komutanlığının teklifi, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığının olumlu görüşü ve Genelkurmay Başkanlığının onayına bağlıdır.

    Kurumlararası Yardımlaşma

    Madde 38 - Türk Silâhlı Kuvvetlerine ait yüksek öğretim kurumlarında görevli öğretim elemanları, talep halinde; bağlı olduğu astsubay meslek yüksek okulu komutanlığının olumlu görüşü ve Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığının veya yetki verecekleri makamların onayı ile Türk Silâhlı Kuvvetlerine ait diğer yüksek öğretim kurumlarında görevlendirilebilirler.

    Astsubay meslek yüksek okullarında görevli öğretim elemanları, talep halinde; bağlı olduğu yüksek öğretim kurumu komutanlığının olumlu görüşü ve ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığının, Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu için Genelkurmay Başkanlığının veya yetki verecekleri makamların onayı ile diğer astsubay meslek yüksek okullarında, harp okullarında veya yüksek öğretim kurumlarında ek ders vermek üzere görevlendirilebilirler.

    Ayrıca, idarî mercilerin talebi ile astsubay meslek yüksek okulu öğretim elemanları, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının, Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu için Genelkurmay Başkanlığının izni ile bilirkişi olarak görevlendirilebilir.

    Astsubay meslek yüksek okulları; ihtiyacı olan öğretim elemanlarını ilgili yüksek öğretim kurumundan, bir kurumda çalışmayanları ise kendileri ile koordine ederek talep edebilirler. Yüksek öğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlardan yapılacak ilâve öğretim elemanı talepleri; ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu için Genelkurmay Başkanlığı veya yetki verecekleri makamlar kanalı ile yapılır.

    Astsubay meslek yüksek okullarında ek dersle görevlendirilecek öğretim elemanlarının sözleşmeleri, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya yetki verecekleri makamlar tarafından onaylanır. Sağlık Astsubay meslek yüksek okulu için onay makamı, Genelkurmay İkinci Başkanı veya yetki vereceği makamdır.

    Astsubay meslek yüksek okulu ile diğer yüksek öğretim kurumları arasında karşılıklı olarak ek ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanlarına, 4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 40 ıncı ve 41 inci maddeleri hükümlerine göre ek ödeme yapılır.

    Yüksek öğretim kurumları dışından ek ders vermek üzere temin edilecek öğretim elemanlarına, yapılacak ek ders ücreti ödemesi için, ders yükü zorunluluğu aranmaz.

    Denetim

    Madde 39 - Astsubay meslek yüksek okullarının eğitim, öğretim, idarî ve diğer faaliyetlerinin denetimi, Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılır.

    Bilimsel Denetim

    Madde 40 - Eğitim öğretim faaliyetlerinin bilimsel yönden denetlenmesi, bilimsel denetleme kurulu tarafından yapılır.

    Bilimsel denetleme; öğretim elemanlarının bilimsel yönden denetlenmesi, onların eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, yayın, seminer ve uygulama faaliyetlerini de kapsar.

    Bilimsel denetleme kurulu; eğitim, öğretim ve diğer faaliyetlerin Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu ve bu Yönetmelikte belirtilen amaç ve ilkelere uygunluğunu denetlemek amacıyla, astsubay meslek yüksek okulu komutanı tarafından görevlendirilebileceği gibi, Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından da görevlendirilir.

    Sağlık Astsubay meslek yüksek okulunun bilimsel yönden denetlenmesi; doğrudan Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığı tarafından 17 Kasım 1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu esaslarına göre yapılır.

    ALTINCI BÖLÜM

    Eğitim, Öğretim ve Öğrenciler

    Öğrenci Kaynakları

    Madde 41 - Astsubay meslek yüksek okullarının öğrenci kaynağı; astsubay hazırlama okulları ile astsubay meslek yüksek okullarının bağlı olduğu kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından onaylanan sivil lise ve dengi okul mezunlarıdır.

    Yabancı ülke öğrencilerinin astsubay meslek yüksekokullarına kabul edilmeleri, yapılacak anlaşmalar veya Bakanlar Kurulu kararına göre yapılır.

    Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ihtiyaç duyulması hâlinde, astsubay hazırlama okullarından mezun olan öğrencilere, sınav veya benzeri seçme usulleri uygulanabilir.

    Kontenjan

    Madde 42 - Astsubay meslek yüksek okullarına alınacak öğrenci sayısı, yetiştirme plânlarına uygun olarak, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenir. Bu miktar ve kayıt kabul koşulları, her yıl, ilgili kuvvet komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına bildirilir.

    Duyuru

    Madde 43 - Astsubay meslek yüksek okullarına öğrenci alınmasına ilişkin duyuru, her yıl Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından; giriş koşulları, istenen belgeler, başvurulacak yer ile gerekli diğer bilgiler belirtilmek suretiyle basın yayın organları aracılığı ile yapılır.

    Giriş Şartları

    Madde 44 - Astsubay meslek yüksek okullarına, ihtiyaç duyulması hâlinde aşağıdaki koşulları taşıyanlardan, yapılacak seçme sınavlarında başarılı olanlar alınır. Aşağıda belirtilen bu koşullar dışındaki diğer giriş koşulları, kuvvet özelliklerine göre her yıl Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenir ve yayımlanır.

    a) Türk vatandaşı olmak,

    b) Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen ve Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan sivil lise ve dengi okulların birinden diploma almaya hak kazanmış olmak,

    c) Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;

    1) Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasî, yıkıcı, irticaî, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması,

    2) Türk Silâhlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olması,

    3) Toplumca tasvip edilmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve hâlen çalışmamakta olması,

    4) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyetinin bulunmaması,

    5) Yapılacak arşiv araştırması ve resmî güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı hâllerinin bulunmaması,

    ç) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

    d) Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşamamak,

    e) Bir askerî okuldan çıkmış veya çıkarılmamış; sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,

    f) Okula karşı yönergede belirtilen uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek,

    g) Kuvvet özelliklerine göre, Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak, tam teşekküllü bir askerî hastahaneden "Askerî Öğrenci Olur" raporu almak,

    ğ) Astsubay meslek yüksek okullarında yapılacak olan sınav, mülâkat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında, önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

    h) "Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silâhlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik"de belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek.

    Misafir Öğrenciler

    Madde 45 - Astsubay meslek yüksek okullarında eğitim ve öğretim gören misafir öğrencilerin tabi olacağı esaslar aşağıda belirtilmiştir :

    a) Misafir öğrencilerin astsubay meslek yüksek okullarına kabul edilmeleri, Genelkurmay Başkanlığının muvafakati üzerine ikili anlaşmalar veya Bakanlar Kurulu kararıyla olur. Astsubay meslek yüksek okullarına alınacak öğrencilerin; eğitim ve öğretimi takip edebilecek niteliği haiz olması ile ilgili hususlar, ikili anlaşmalarda düzenlenir.

    b) Misafir öğrenciler, öğretimi takip edebilecek dil yeterliliklerinin saptanmasından sonra, astsubay meslek yüksek okullarında eğitim ve öğretime başlatılır.

    c) Misafir öğrenciler; eğitim öğretim süresi, sınav ve değerlendirme ve disiplin ile ilgili hususlarda; bu Yönetmelik ve bu Yönetmelik uyarınca yürürlüğe konulacak yönerge hükümlerine tâbi olup, diğer hukukî ve idarî mevzuat, ikili anlaşmalarda belirtilir.

    ç) Misafir öğrenciler için uygun görülmeyen ders ve ders dışı faaliyetler, astsubay meslek yüksek okulları komutanlıklarınca belirlenir.

    Ön Lisans Eğitim ve Öğretimi Esasları

    Madde 46 - (Değişik fıkra : 20/10/2006 - 26325 S.R.G Yön/2.mad) Astsubay meslek yüksek okullarındaki ön lisans eğitim ve öğretimi, parasız yatılı olarak yapılır. Öğrencilerin bu Yönetmeliğin 69 uncu maddesinde ve yönergelerde belirtilen ihtiyaçları, Devlet tarafından karşılanır.

    Astsubay meslek yüksek okullarındaki eğitim ve öğretim, bu Yönetmelikte belirlenen amaç ve ana ilkelere göre aşağıdaki şekilde düzenlenir :

    a) Eğitim ve öğretimin süresi ve şekli aşağıda belirtilmiştir :

    1) Astsubay meslek yüksek okullarında ön lisans eğitim ve öğretim süresi iki yıldır. Astsubay meslek yüksek okulu öğrencileri; ön lisans eğitim ve öğrenimini sağlık nedenleri hariç olmak üzere üç yılda, sağlık nedenleri dahil olmak üzere azamî dört yılda tamamlamak zorundadırlar.

    2) Savaş veya olağanüstü hâllerde, Genelkurmay Başkanlığı tarafından eğitim ve öğretime ara verilebilir veya eğitim ve öğretim süresi kısaltılabilir. Eksik öğretim görenlere daha sonra uygulanacak ilke ve esaslar, Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenir.

    b) Astsubay meslek yüksek okullarında ön lisans eğitim öğretimi yapılacak bilimsel dal veya dallar, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığı tarafından onaylanır.

    c) Öğrencilerin bilimsel dallar ile askerî meslek sınıflarına ayrılacakları tarih ve ayrılma usul ve esasları; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenir.

    ç) Astsubay meslek yüksek okullarında verilen ön lisans eğitim ve öğretim programlarına ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığının ve Türk Silâhlı Kuvvetleri askerî meslek sınıflarının ihtiyaç ve özelliklerine göre ulaşılması, öngörülen seviye ve hedefler; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenir.

    d) Ön lisans eğitim programlarının düzenlenmesinde, ders saat ve kredi ağırlığında derslerin içerikleri; aynı ya da benzer eğitimi veren ulusal ve uluslararası kurumlardaki standartlar dikkate alınır.

    e) Astsubay meslek yüksek okulu eğitim öğretiminde toplam katsayılarla krediler arasındaki oran, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergelerde belirtilir.

    f) Astsubay meslek yüksek okullarının eğitim öğretim yılı başlangıcı ve bitimi, yarı yıl izni tarihi ve süresi, ulusal ve dinî bayramlar nedeniyle verilecek diğer tatiller gibi hususları kapsayan genel yıllık faaliyet plânı, Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenir.

    g) Astsubay meslek yüksek okullarının; günlük, haftalık, yıllık ders ve uygulama süreleri ile ara sınav, yarı yıl sonu sınavı, engel sınavı, bütünleme ve not yükseltme sınavı gibi faaliyetlerini kapsayan detaylı eğitim öğretim yılı çalışma takvimi ile yıllık eğitim öğretim programları; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının onayı ile yürürlüğe konulur.

    ğ) (Değişik bent : 20/10/2006 - 26325 S.R.G Yön/2.mad) Eğitim ve öğretim yılı faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir:

    1) Akademik yıl:

    a) Birinci yarı yıl (En az on beş hafta ve buna ilave olarak yarı yıl sonu sınavları için ayrılan süre),

    b) Kış tatbiki eğitim dönemi (Yarı yıl eğitiminin bütünlüğünün bozulmaması için final sınavlarını müteakip ihtiyaç duyulması halinde kış tatbiki eğitimleri planlanabilir.),

    c) Yarı yıl izni (En az iki hafta),

    ç) İkinci yarı yıl (En az on beş hafta ve buna ilave olarak yarı yıl sonu sınavları için ayrılan süre),

    d) Bütünleme, not yükseltme, ek not yükseltme, tek ders sınavları ve bunların engel sınavları (Bu sınavlar, ihtiyaç duyulması hâlinde yaz ve tatbiki eğitim öğretim döneminde de uygulanabilir).

    2) Yaz tatbiki eğitim öğretim dönemi:

    a) Tatbiki eğitim.

    b) Akademik staj.

    c) İntibak eğitimi.

    ç) Bir sonraki eğitim öğretim yılına hazırlık.

    d) İzin (Astsubay meslek yüksek okullarının eğitim öğretim yılı faaliyetleri dikkate alınarak yaz tatbiki eğitim öğretim döneminin başlangıcında, içerisinde veya sonunda verilebilir).

    Tatbiki eğitim süreleri ile uygulama şekilleri, özel amaçları gerçekleştirecek ve ihtiyaçları karşılayacak şekilde hazırlanacak yönergelerde belirtilir.

    Eğitim ve Öğretimde Devam Zorunluluğu

    Madde 47 - Astsubay meslek yüksek okulu öğrencileri; kredili ve katsayılı tüm derslere, uygulamalara, sınavlara, tatbikî eğitimlere ve akademik staja katılmak zorundadır.

    a) Bir eğitim öğretim yılında uygulanan derslere veya eğitim faaliyetlerine belirli bir süre herhangi bir nedenle katılamayan öğrenciler, aşağıda belirtilen esaslar dahilinde başarısız sayılırlar :

    1) Akademik Eğitim Öğretim Döneminde :

    Akademik yılda fiilen yapılan derslerin, toplam ders saatinin 1/3 üne veya daha fazlasına katılamayan öğrenciler, o eğitim öğretim yılında başarısız sayılırlar. Okul komutanının yazılı emri ile yapılacak faaliyetlere katılan öğrenciler için bu süre, azamî devamsızlık süresinin %10'u kadar arttırılır.

    2) Tatbikî Eğitim Döneminde :

    (a) Tatbikî eğitimin başlangıç ve bitiş günü arasındaki sürenin gün olarak 1/3'üne veya daha fazlasına katılmayan öğrenciler, o eğitim öğretim yılında başarısız sayılırlar. Küsuratlı sayılar, öğrenci lehine değerlendirilerek bir alt tam sayı olarak alınır. Günlük tatbikî eğitim faaliyetlerinin yarısına katılan öğrenci, o günkü tatbikî eğitime katılmış sayılır. Okul komutanının yazılı emri ile yapılan faaliyetlere katılan öğrenciler için devamsızlık süresi, tatbikî eğitim süresinin yarısını geçmeyecek şekilde uzatılabilir.

    (b) Akademik yıl içinde yer alan kredili ve katsayılı bütün derslerinde başarılı olan öğrencilerden, tatbikî eğitim süresinin 1/3 üne veya daha fazla gününe sağlık nedeniyle katılamayanların sınıfı geçip geçemeyeceklerine, yüksek okul kurulunca karar verilir.

    b) Bir eğitim öğretim yılında hem sağlık, hem diğer nedenlerle devamsızlık süresini doldurarak başarısız olan öğrencilerin durumları, yüksek okul kurulu tarafından incelenerek, devre kaybının hangi nedenle olduğuna karar verilir.

    c) Yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen nedenlerle devre kaybeden veya devre kaybedeceği kesinleşen öğrencilere istedikleri takdirde, müteakip eğitim öğretim yılı başına kadar izin verilebilir. Akademik yıl içinde izin talep etmeyen öğrenciler derslere katılır, ancak sınavlara giremezler.

    YEDİNCİ BÖLÜM

    Sınav ve Değerlendirme Esasları

    Genel Esaslar

    Madde 48 - Astsubay meslek yüksek okullarında uygulanan ön lisans eğitim ve öğretimi ile ilgili sınav ve değerlendirmeler, aşağıdaki ana esaslar çerçevesinde yürütülür.

    a) Astsubay meslek yüksek okullarında öğrenciler ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçlarına uygun olarak aşağıda belirtilen konulardan sınav veya değerlendirmeye tâbi tutulurlar.

    1) Kredili dersler.

    2) Katsayılı dersler ve uygulamalar.

    (a)Yıl içi askerî eğitim dersleri ve uygulamaları,

    (b) Tatbikî eğitim dersleri ve uygulamaları,

    (c) Temel ve savaş beden eğitimi ve uygulamaları,

    (ç) Liderlik ve komutanlık eğitimi dersleri ve uygulamaları,

    (d) Disiplin durumu.

    3) Akademik staj.

    b) (Değişik bent : 20/10/2006 - 26325 S.R.G Yön/3.mad) Öğrencilerin akademik yıl içinde uygulanan kredili ve katsayılı dersleri, yıl içi askeri eğitim dersleri ve uygulamaları, liderlik ve komutanlık eğitimi ve uygulamaları derslerindeki başarıları yarı yıl bazında; uygulanan tatbiki eğitim ve disiplin durumu ile ilgili başarıları, eğitim ve öğretim yılı bazında başarı harfleri ile değerlendirilir.

    c) Astsubay meslek yüksek okullarında sınıf geçme esası uygulanır. Müteakip maddelerde belirtilen sınıf geçme şartlarını sağlayamayan öğrenciler, bir sonraki eğitim öğretim yılında tekrar okuyacakları sınıfın, yüksek okul kurulu tarafından o yıl için belirlenen programa göre bütün derslerinden ve sınavlarından sorumludurlar. Doğrudan sınıfta kalan öğrenciler ile bütünleme, not yükseltme, ek not yükseltme, tek ders sınavları sonucunda sınıfta kalan öğrencilere, müteakip eğitim öğretim yılı başına kadar izin verilebilir.

    ç) Astsubay meslek yüksek okullarında yapılan sınav ve değerlendirmeler ile ilgili olarak bu Yönetmelikte belirlenen genel usul ve esaslar dışında kalan hususlar, yürürlüğe konulacak yönergelerde belirlenir.

    Taban Notları, Başarı Harfleri ve Not Aralıkları

    Madde 49 - Her eğitim öğretim yılı başında yüksek okul kurulu tarafından bir önceki yıla ait ders başarıları da dikkate alınarak; her ders için "geçme taban notu" ile başarı harflerine ait "not aralıkları", uygulanacak "taban kredi" değeri, "yarı yıl değerlendirme notu"nun uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanacaksa değeri, disiplin ve tatbikî eğitim durumu ile ilgili başarı harfleri not aralıkları tespit edilerek yayımlanır.

    Bir dersten başarılı olabilmek için gerekli asgarî geçme taban notu, 100 tam not üzerinden; kredili derslerde 45, katsayılı derslerde 60'dan aşağı saptanamaz.

    Öğrencilerin her dersten yarı yıl sonu başarılarının tespitinde kullanılacak başarı harfleri ile bunların dereceleri ve ağırlıkları aşağıda belirtilmiştir :

    Başarı Harfi   Derecesi   Ağırlığı

    AA   Pekiyi   4.0

    BA   İyi-Pekiyi   3.5

    BB   İyi   3.0

    CB   Orta-İyi   2.5

    CC   Orta   2.0

    DC   Zayıf-Orta   1.5

    DD   Zayıf   1.0

    F   Geçmez   0.0

    Kredi ve Katsayı Değerleri

    Madde 50 - Her eğitim öğretim yılı başında yüksek okul kurulu tarafından akademik programda yer alan her ders için; dersin haftalık teorik, lâboratuvar, atölye ve uygulama süreleri dikkate alınarak, yarı yıl bazında kredi notu adı altında bir ağırlık değeri belirlenir.

    Katsayılı derslerden yıl içi askerî eğitim dersleri ve uygulamaları, liderlik ve komutanlık eğitimi ve uygulamaları gibi akademik yıl içinde verilen dersler ve eğitim konuları için yarı yıl bazında; tatbikî eğitim dersleri ve uygulamaları ve disiplin durumu için, eğitim öğretim yılı bazında katsayı adı altında aşağıdaki katsayı değerleri uygulanır.

    Yıl içi askerî eğitim dersleri ve uygulamalarının her biri   : 1

    Tatbikî eğitim dersleri ve uygulamalarının her biri   : 3

    Temel ve savaş beden eğitimi derslerinin her biri   : 1

    Liderlik ve komutanlık eğitimi ve uygulamalarının her biri   : 1

    Disiplin durumu   : 3

    Akademik staj ve katsayılı dersler ve uygulamalar, akademik program dışında plânlanır ve icra edilir.

    Sınavlar ve Değerlendirme

    Madde 51 - Astsubay meslek yüksek okullarında bir eğitim öğretim yılı içinde yapılacak sınavlar ile bunların değerlendirilmesi ile ilgili usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Kredili derslerde :

    1) Ara sınavlar : Her yarı yılda, her dersten, yıllık faaliyet takvimindeki zaman ve süreye uygun olarak yüksek okul kurulu kararıyla bir ilâ üç ara sınav yapılır. Ara sınavlar, 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Birden fazla ara sınav yapılması durumunda, ara sınav notlarının aritmetik ortalaması alınır.

    2) Yarı yıl sonu sınavları : Her yarı yıl sonunda, her dersten, 100 tam not üzerinden bir yarı yıl sonu sınavı yapılır.

    3) Yarı yıl değerlendirme notu : Yüksek okul kurulunca uygulanmasına karar verildiği takdirde; her yarı yılda, her dersin öğretim elemanı tarafından öğrencilere, ders hazırlığı, derse katılımı, kısa sınav, sözlü, ödev, uygulama ve izleme testlerindeki başarıları dikkate alınarak 100 tam not üzerinden bir "Yarı Yıl Değerlendirme Notu" verilir.

    4) Programda ayrı bir ders olarak yer alması hâlinde lâboratuvar, atölye ve uygulama derslerinin yarı yıl sonu başarı notları; ara ve yarı yıl sonu sınavları veya yarı yıl içinde yaptırılan deneylere ve uygulamalara verilen notların ortalamasının alınmasıyla elde edilir ve 100 tam not üzerinden değerlendirilir.

    5) Programda yer verilen proje, tez, bitirme ödevi uygulamaları ile ilgili olarak başarısız olan öğrencilere bütünleme, tek ders sınavı hakkı verilir, ancak, not yükseltme hakkı verilmez. Proje, tez, bitirme ödevi değerlendirmelerine ilişkin diğer hususlar bu konuda yürürlüğe konulacak yönergede belirlenir.

    6) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen uygulama, değerlendirme usul ve esasları; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergelerde belirtilir.

    b) Katsayılı Derslerde :

    1) Yıl içi askerî eğitim dersleri ve uygulamaları, temel ve savaş beden eğitimi, liderlik ve komutanlık eğitimi ve uygulamaları derslerinde bir yarı yıl içinde en az bir sınav, değerlendirme yapılır ve yarı yıl sonunda öğrenciler, başarı harfleriyle değerlendirilir. Belirtilen derslerden F (Geçmez) alan öğrencilere, bütünleme sınavı hakkı verilir.

    2) Tatbikî eğitim dönemlerinde, dönem süresince en az bir sınav, değerlendirme yapılır. Tatbikî eğitim döneminde yapılan sınav, değerlendirmelerde başarısız olan öğrencilere de bütünleme sınavı hakkı verilir.

    3) Yıl içi askerî eğitim dersleri, temel ve savaş beden eğitimi, liderlik ve komutanlık eğitimi dersleri ve tatbikî eğitimde okutulan derslerin bütünleme sınavlarında başarısız olan öğrenciler sınıfta kalır.

    4) Kuvvetlerin ihtiyaçlarına göre astsubay meslek yüksek okullarında katsayılı derslerin neler olacağı, sınav ve değerlendirilmesi ve yarı yıl sonu, yıl sonu başarılarının hesaplanması ile ilgili usul ve esaslar bu konuda yürürlüğe konulacak yönergelerde belirlenir.

    5) Askerî hastahanelerin sağlık kurulu raporları veya askerî hastahanelerdeki yetkili uzman tabipleri tarafından verilecek raporlara istinaden; astsubay meslek yüksek okulları yüksek okul kurulunca belirlenen beden eğitimi derslerindeki tatbikî sınav ve değerlendirmeye tâbi konuların tamamına veya bir kısmına bir yarı yıl boyunca katılamayan öğrencilerin, söz konusu ders konularından ne şekilde sınav veya değerlendirmeye tâbi tutulacaklarına ilişkin usul ve esaslar, ilgili astsubay meslek yüksek okulunun yüksek okul kurulunca belirlenir.

    Yarı Yıl Sonu ve Yıl Sonu Başarı Notu Hesabı

    Madde 52 - Astsubay meslek yüksek okullarında yarı yıl sonu ve yıl sonu başarı notlarının hesabı aşağıdaki esaslara göre yapılır :

    a) Yarı yıl sonu başarı değerlendirmesi :

    1) Öğrencilerin, yarı yıl sonunda her dersten ayrı ayrı başarı durumları yarı yıl sonu başarı notu ile değerlendirilir.

    2) Öğrencilerin herhangi bir dersten bir yarı yılda başarılı olabilmeleri için; yarı yıl sonu başarı notunun, o ders için belirlenmiş olan taban notuna veya daha fazlasına ulaşmış olması gerekir.

    3) Öğrencilerin yarı yıl sonu başarı notu 100 tam puan üzerinden aşağıdaki şekilde hesaplanır:

    A : Ara sınav notu veya ara sınav notları ortalaması,

    B : Yarı yıl değerlendirme notu,

    C : Yarı yıl başarı notu,

    D : Yarı yıl sonu sınav notu,

    E : Yarı yıl sonu başarı notu,

    X : Ara sınav notu veya sınav notları ortalamasının ağırlığını gösteren çarpandır. Bu çarpan, 60 ilâ 100 arasında belirlenir.

    (100-X) : Yarı yıl değerlendirme notu ağırlığını gösteren çarpandır. Bu çarpanın kesin değeri, yüksek okul kurulunca 0 ilâ 40 arasında belirlenir.

    Yarı yıl başarı notu= C = A x X + B(100 - X)

    100

    Yarı yıl sonu başarı notunun hesabında; yarı yıl başarı notunun % 40 ı ilâ yarı yıl sonu sınav notunun % 60 ı alınır. Bu iki notun toplamı, yarı yıl sonu başarı notudur.

    Yarı yıl sonu başarı notu= E = C x 40 + D x 60

    100

    4) Ara sınavın birden fazla yapılması hâlinde, ara sınav notları ortalaması ve yarı yıl sonu başarı notu ortalamalarında, 0.5 veya üzerindeki değer, bir üst nota dönüştürülerek işleme alınır.

    b) Akademik Yıl Sonu Başarı Değerlendirmesi :

    1) Öğrencilerin akademik yıl sonunda tatbikî eğitim dersleri, staj eğitimi ve disiplin durumları hariç olmak üzere başarılı sayılabilmeleri için; kredili ve katsayılı derslerin hiç birinden "F" başarı harfi almamış olmaları, akademik yıl sonu kredi ortalamalarının en az 2.00 olması ve bu Yönetmelikte belirtilen devamsızlık sınırını aşmamış olmaları gereklidir.

    2) Akademik yıl sonunda, akademik yıl sonu kredi ortalaması, taban kredi değeri 1.20'nin altında olan öğrenciler doğrudan sınıfta kalırlar.

    3) Akademik yıl sonunda doğrudan sınıfta kalmayan ve akademik yıl sonunda başarılı olma şartlarını gerçekleştiremeyen öğrenciler durumlarına göre, bütünleme ve not yükseltme sınavlarına katılmaya hak kazanırlar.

    c) Eğitim öğretim yılı sonu başarı değerlendirmesi :

    Akademik yılda ve tatbikî eğitim döneminde okutulan kredili ve katsayılı derslerin hiç birinden "F" başarı harfi olmayan ve kredili derslere ait akademik yıl sonu kredi ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler, başarılı olarak bir üst sınıfa geçerler.

    Bütünleme, Not Yükseltme, Tek Ders Sınavları

    Madde 53 - Akademik yıl sonunda sınıf geçme koşullarını gerçekleştiremeyen ve doğrudan sınıfta kalmayan öğrenciler, bütünleme veya not yükseltme sınavlarına katılabilirler. Bütünleme ve not yükseltme sınavları, diğer yaz dönemi faaliyetleri dikkate alınarak müştereken veya önce bütünleme, sonra not yükseltme olmak üzere farklı dönemlerde yapılabilir.

    a) Bütünleme sınavları :

    Akademik yıl sonunda, sınıf geçme koşullarını gerçekleştiremeyenlerden, doğrudan sınıfta kalmamış olanlar; yarı yıllarda "F" başarı harfi aldıkları kredili ve katsayılı derslerden bütünleme sınavlarına girerler. Bütünleme sınavları, en erken ikinci yarı yıl sınavlarının bittiği günü takip eden yedinci gün başlatılabilir. Bütünleme sınavları sonunda;

    1) Sınıf geçme koşullarını yerine getirenler bir üst sınıfa devam ederler.

    2) İki ve daha fazla kredili veya katsayılı dersten başarısız olanlar sınıfta kalırlar.

    3) Bütünlemeli olduğu kredili derslerin hepsinden geçer not alan öğrencilerden, akademik yıl sonu kredi ortalaması 2.00 a ulaşamayanlar, not yükseltme sınavlarına girerler.

    4) Kredili bir dersten başarısız olan öğrencilerden ;

    (a) 2.00 akademik kredi ortalamasına ulaşanlar, tek ders sınavına katılmaya hak kazanırlar.

    (b) 2.00 akademik kredi ortalamasına ulaşamayanlar, not yükseltme sınavlarına girer. Not yükseltme sınavları sonucunda 2.00 akademik kredi ortalamasına ulaşamayanlar, sınıfta kalırlar.

    b) Not Yükseltme Sınavları :

    Akademik yıl sonunda veya bütünleme sınavları sonunda kredili veya katsayılı derslerin hiçbirinden "F" başarı harfi olmayan ve akademik yıl sonu kredi ortalaması 2.00'nin altında kalan öğrenciler, kredi ortalamalarını yükseltmek amacıyla, her iki yarı yılda "DD" ve "DC" başarı harfi aldıkları derslerden istedikleri kadarını seçerek, bunlardan not yükseltme sınavına girebilirler. Öğrenciler hangi derslerden not yükseltme sınavına girmek istediklerini, yıl sonu başarı durumlarının ilânından sonra bir gün içinde bir dilekçe ile başvurarak belirtirler. Not yükseltme sınavlarında, ilk notundan daha düşük not alan öğrencilerin bu notları dikkate alınmaz.

    1) Kredili ve katsayılı hiç bir dersten "F" başarı harfi olmayan ve 2.00 akademik kredi ortalamasına ulaşanlar, bir üst sınıfa devam hakkı kazanırlar. Ulaşamayanlara, kredili derslerden ek not yükseltme sınavına girme hakkı tanınır.

    2) Kredili bir dersten başarısız durumda olanlardan 2.00 akademik kredi ortalamasına ulaşanlar, tek ders sınavına girmeye hak kazanırlar. Ulaşamayanlar, sınıfta kalırlar .

    c) Ek not yükseltme sınavları :

    Bütünleme ve not yükseltme sınavları sonucunda katsayılı dersler dahil olmak üzere hiç bir dersten "F" almayan, ancak 2.00 kredi ortalamasına ulaşamayan öğrenciler, bütünleme ve not yükseltme sınavları dahil olmak üzere, "DD" ve "DC" aldıkları kredili dersler arasından seçecekleri azamî üç dersten ek not yükseltme sınavına girebilirler. Öğrenciler, hangi derslerden ek not yükseltme sınavına girmek istediklerini, sonuçların tebliğini müteakip bir gün içinde bir dilekçe ile başvurarak belirtirler.

    d) Tek ders sınavı :

    Bütünleme ve not yükseltme sınavları sonucunda kredili derslerden birinden "F" notu olan ve 2.00 kredi ortalamasını tutturan öğrenciler, "F" aldıkları kredili dersten tek ders sınavına katılırlar.

    e) Tek ders ve ek not yükseltme sınavları, bütünleme ve not yükseltme sınavlarının bitiminden sonra en erken üçüncü gün başlatılabilir. Tek ders ve ek not yükseltme sınavları sonunda sınıf geçme koşullarını yerine getirenler, bir üst sınıfa geçmeye hak kazanırlar; getiremeyenler, sınıfta kalır.

    f) Bütünleme, not yükseltme, ek not yükseltme ve tek ders sınavlarının birinden veya birkaçından alınan kredilerin ortalaması, 2.00 kredi ortalamasını geçse bile, akademik yıl sonu başarı değerlendirmesine esas kredi tutarı 2.00 a tamamlanacak şekilde, bu konudaki Yönergede belirlenecek esaslara göre işlem yapılır.

    2.00 kredi ortalamasının üzerinde kredi notu olan, ancak bütünlemeye kalan öğrencilerin bütünleme imtihanlarında aldıkları notların kredi toplamı, yarı yıl başarı notlarını etkilemez. Sadece, bütünlemeye kaldıkları derslerden sınıfı geçmek için gerekli asgarî not kadarı kabul edilir.

    Notların hesaplanmasında ve sınıf geçme kredilerinin belirlenmesinde kolaylık sağlamak maksadıyla; öğrencinin sınavdan geçmesi veya sınıfı geçmesi için gereken asgarî kredi tutarları ve notları dikkate alınarak hesaplanacak yarı yıl akademik yıl sonu başarı notunun 2.00 ortalamayı aşması kabul edilebilir. 2.00 üzerinde kredi ortalaması olup, bütünleme imtihanına kalanlar için de, aynı yöntem uygulanır.

    Engel Sınavları

    Madde 54 - Bu Yönetmelikte öngörülen sınavların engel sınavları, aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

    a) Anne, baba veya kardeşlerin ağır hastalığı veya vefatları ile söz konusu aile efradının doğrudan etkilendiği yangın, deprem, kaza gibi beklenmeyen hâller ve diğer afetler nedeniyle verilen izin ile acil viziteye çıkma, hastahanede yatma, istirahat ve hava değişimi alma veya okul komutanlığının yazılı emri ile yapılacak faaliyetler nedeniyle yukarıda belirtilen sınavlara katılmayan öğrencilere; katılmadığı sınav için engel sınavı hakkı verilir. Öngörülen özürler dışında bir nedenle, herhangi bir sınava katılmayan öğrenciye, o sınavdan sıfır not verilir.

    b) Yukarıda belirtilen nedenlerle sınavlara giremeyerek engele kalan öğrencilerin engel sınavlarına ilişkin uygulama esasları; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergelerde belirtilir.

    c) Bir öğrenci ;

    1) Birinci yarı yıla ait ara ve yarı yıl sonu sınavlarının engel sınavlarına, en geç ikinci yarı yıl sonu sınavının başladığı güne kadar,

    2) İkinci yarı yıla ait ara ve yarı yıl sonu sınavlarının engel sınavlarına, en geç takip eden yeni eğitim ve öğretim yılının başladığı güne kadar,

    3) Bütünleme, not yükseltme ve tek ders sınavlarının engel sınavlarına, en geç takip eden yeni eğitim ve öğretim yılının ilk dört haftası içinde, katılmak zorundadır.

    4) Yukarıda belirtilen tarihlere kadar kredili veya katsayılı derslerden, sağlık nedenleri dışındaki nedenlerle engel sınavlarına katılmayan öğrenciler, o sınavdan sıfır almış sayılırlar.

    d) Bütünleme, not yükseltme ve tek ders sınavlarının engel sınavı, müteakip eğitim öğretim yılı içinde yapılacaksa, ikinci sınıf öğrencileri, eski sınıflarında eğitim ve öğretime devam ederler. Yukarıdaki (c) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen süre içinde engel sınavlarına katılarak sınıf geçme şartlarını sağlayanlar, 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre muvazzaf astsubay çavuş olarak nasbedilirler.

    e) Öğrencinin bir dersten en az bir ara sınav notu alması hâlinde; o dersin diğer ara sınavlarına yukarıda belirtilen nedenlerle giremediği ve engel sınavı yapma imkânı da olmayan hâllerde, öğrenci mevcut ara sınav ve yarı yıl sonu sınav notları ile değerlendirilebilir.

    f) Sınav, ödev, proje, tez, yayın gibi faaliyetlerde kopya çektiği tespit edilen öğrencilere, o sınavdan sıfır not verilir ve bu gibi öğrenciler hakkında, disiplin yolu ile işlem yapılır.

    Sıralama ve Başarı Derecesi

    Madde 55 - Astsubay meslek yüksek okullarında öğrencilerin yıl sonu ve mezuniyet başarı puanları ile başarı dereceleri aşağıdaki şekilde belirlenir:

    a) Akademik yıl sonu akademik başarı puanı ve kredi ortalaması: Akademik yıl sonunda hesaplanan, bir öğrencinin her iki yarı yılda okutulan kredili derslerin hepsinden aldığı ders başarı puanları toplamının, o derslere ait kredilerin toplamına bölünmesiyle elde edilen akademik yıl sonu kredi ortalamasıdır. Bunun hesaplanmasında varsa bütünleme, not yükseltme, ek not yükseltme ve tek ders sınavlarından alınan notlar da hesaplamaya dahil edilir.

    b) Mezuniyet akademik başarı puanı: Bir öğrencinin; kredili derslerin tümünden başarılı olduğu, iki eğitim öğretim yılına ait kredili derslerdeki ders başarı puanları toplamının, aynı iki yıla ait krediler toplamına bölünmesiyle elde edilen sayıdır. Bunun hesaplanmasında varsa bütünleme, not yükseltme, ek not yükseltme ve tek ders sınavlarından alınan notlar da hesaplamaya dahil edilir.

    c) Yıl sonu sıralama puanı: Bir öğrencinin; bir eğitim öğretim yılına ait kredili ve katsayılı ders başarı puanları toplamının, o eğitim öğretim yılına ait kredi ve katsayılar toplamına bölümü ile elde edilen sayıdır. Yıl sonu sıralama puanının hesaplanmasında varsa bütünleme, not yükseltme, ek not yükseltme ve tek ders sınavlarından alınan notlar dikkate alınmaz.

    ç) Mezuniyet sıralama puanı: Bir öğrencinin; başarılı olduğu iki eğitim öğretim yılına ait kredili ve katsayılı ders başarı puanları toplamının, aynı iki yıla ait kredi ve katsayılar toplamına bölünmesi ile elde edilen sayıdır. Sicile esas olan mezuniyet sırasının belirlenmesinde bu puan dikkate alınır. Mezuniyet sıralama puanının hesaplanmasında varsa bütünleme, not yükseltme, ek not yükseltme ve tek ders sınavlarından alınan notlar dikkate alınmaz.

    Yukarıdaki hesaplamalarda bölme işlemi tam sayıdan sonra asgarî üç hane yürütülür. Yıl sonu ve mezuniyet sıralama puanları hesaplanırken, eşitlik hâlinde disiplin durumuna, eşitliğin devamı hâlinde sırasıyla liderlik, komutanlık, tatbikî eğitim, askerî eğitim ve beden eğitimi notlarına bakılır. Mezuniyet sıralama puanının eşitliği hâlinde yukarıdaki inceleme, ikinci sınıftan başlayıp, geriye doğru gidilerek yapılır.

    Öğrencilerin yıl sonu başarı puanı ve mezuniyet akademik başarı puanının derecelenmesi aşağıdaki şekilde yapılır:

    Başarı puanı   Başarı derecesi

    3.500 - 4.000   Pekiyi

    2.500 - 3.499   İyi

    2.000 - 2.499   Orta

    Sınav Sonuçlarının Yayımı

    Madde 56 - Ara sınav, yarı yıl sonu sınavı gibi toplu sınavların sonuçlarının hangi usul ve esaslar içerisinde, hangi zamanlarda yayımlanacağı bu konuda yürürlüğe konulacak yönergelerde belirtilir.

    Sınav Sonuçlarına İtiraz

    Madde 57 - Öğrenciler, sınav sonuçlarına karşı; sonuçların ilân tarihini takip eden üç gün içinde sıralı amirlerine itirazda bulunabilirler. Sınav sonuçlarına itirazlar ve itirazların değerlendirilmesine ilişkin esaslar, Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergelerde belirtilir.

    Sınav Evrakının Muhafazası

    Madde 58 - Astsubay meslek yüksek okullarında bir eğitim öğretim yılında yapılan sınavlara ait birer nüsha orijinal soru metni, cevap anahtarları, optik okuyucu cevap kartları, metin veya problem tipinde yapılan sınavlara ait öğrenci cevap kağıtları, uygulamalı sınavlara ait tutanaklar gibi bilgi ve belgeler, iki yıl süre ile saklanır ve bilâhare usulüne uygun olarak imha edilir.

    Astsubay Meslek Yüksek Okulu Diploması

    Madde 59 - Astsubay meslek yüksek okullarındaki ön lisans eğitim öğretimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre muvazzaf astsubay çavuş olarak nasbedilirler. Mezuniyette, "Ön Lisans Diploması" ve "Astsubaylık Diploması" olmak üzere iki ayrı diploma verilir. Gülhane Askerî Tıp Akademisi bünyesindeki Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulunun "Ön Lisans Diploması", Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilir.

    Astsubay meslek yüksek okulu ön lisans diploması, astsubaylık diploması, misafir öğrencilere verilecek diploma veya sertifikalar ile diğer sertifika örnekleri, bu konuda yürürlüğe konulacak yönergede belirtilir.

    Ön lisans diplomasında, bitirilen bilim dalı ve bölüme dayalı olarak verilen unvan belirtilir.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM

    Disiplin ve Okuldan Çıkarılma

    Disiplin Hükümleri

    Madde 60 - Her öğrenciye, intibak süresini tamamlayarak astsubay meslek yüksek okulu öğrencisi statüsüne geçtiği and içme tarihinden itibaren, astsubay meslek yüksek okulundaki öğrenimi süresi başında, 100 disiplin notu verilir.

    Verilecek cezalar nedeniyle disiplin notundan ne miktarda puan düşüleceği aşağıda belirtilmiştir :

    a) Uyarı: 1 puan,

    b) İzinsizlik: Bir hafta sonu tatiline karşılık 2 puan,

    c) Disiplin amirlerince verilecek oda hapsi: Her güne karşılık 4 puan,

    ç) Disiplin mahkemesince verilecek oda hapsi: Her güne karşılık 5 puan,

    d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere askerî ve adlî mahkemelerce verilecek hapis: Her güne karşılık 6 puan.

    Mahkemeler tarafından verilen cezalar, tecil edilse veya para cezasına çevrilse dahi puan düşülür.

    Bir disiplin yılı içinde, disiplin notu hiç kırılmamış öğrencilerin disiplin notu, müteakip yıla aynen aktarılır.

    Disiplin yılı içerisinde işlenen disiplin suçu, disiplin kabahati ve disiplin tecavüzleri nedeniyle disiplin notu düşürülen öğrencilerin müteakip yıl disiplin notları; kalan disiplin notlarına, o disiplin yılında kaybettikleri disiplin notunun ikinci sınıfta 1/3 ü ilâve edilerek tespit edilir.

    Disiplin notuna bağlı olarak öğrenci hakkında idarece yapılacak işlemler ve disiplinle ilgili diğer usul ve esaslar, yürürlüğe konulacak yönergede belirtilir.

    Disiplin ve Okuldan Çıkarılma

    Madde 61 - Astsubay meslek yüksek okulu öğrencileri aşağıdaki hâllerde, yüksek disiplin kurulu kararıyla okuldan çıkarılırlar:

    a) Disiplin notunun tamamını kaybedenler,

    b) Disiplin notuna bakılmaksızın;

    1) Astsubay meslek yüksek okulu öğrenci adaylarından, intibak süresi içinde astsubay meslek yüksek okulu öğrencisi olma niteliğini kazanamadıkları bölük ve tabur komutanlarının ortak kanaat raporu ile belgelenenler,

    2) Astsubay meslek yüksek okullarına giriş koşullarını taşımadıkları öğrenimleri sırasında anlaşılanlar ile öğrenimleri süresince bu koşulları kaybedenler,

    3) Sınavlarda, verilen ödevlerde, proje, tez, yayım, ve bu gibi çalışmalarda ikinci kez kopya yaptıkları eğitim ve öğretim yüksek kurulu kararıyla kesinleşenler; diğer ahlâka aykırı davranışlarda bulunduğu tespit edilenler ve astsubay meslek yüksek okulu öğrencilerinin öğrenimleri süresince muhafaza ve geliştirmekle yükümlü oldukları nitelikleri kaybettiklerine karar verilenler.

    Yukarıdaki fıkra uyarınca okuldan çıkarılan öğrencilerle ilgili yüksek disiplin kurulu kararı, ilgili kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının onayı ile kesinleşir. Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu için onay makamı, Genelkurmay İkinci Başkanıdır.

    Bu madde uyarınca askerî öğrencilikle ilişiğinin kesilmesine karar verilen öğrenciler, kararın kesinleşmesine kadar okul komutanlıklarınca gerekli görüldüğü takdirde, işlemleri tamamlanmadan önce de okuldan uzaklaştırılabilirler. Bu durumdaki öğrenciler, söz konusu süre içersinde resmî elbise giyemezler, ancak, askerî öğrencilik statüleri devam eder.

    Mahkeme Kararı, Sağlık ve Başarısızlık Nedeniyle Okuldan Çıkarılma

    Madde 62 - Astsubay meslek yüksek okulu öğrencileri aşağıdaki hâllerde okuldan çıkarılırlar:

    a) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu, 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuatta belirtilen eylemlerinden dolayı askerî öğrencilik hukukunu kaybedenler.

    b) Sağlık nedeniyle çıkarılma: Sağlık nedeni ile iki yıldan fazla devre kaybedenler ile sağlık kurulunca verilecek raporlara dayanılarak sağlık durumları bakımından astsubay meslek yüksek okulu öğrenimine devam olanağı kalmayanların, yüksek okul kurulu kararı ile okulla ilişkileri kesilir.

    c) Başarısızlık nedeniyle çıkarılma: Eğitim ve öğretimlerini sağlık nedenleri dışında üç yıl, sağlık nedenleri dahil toplam dört yıl süre içinde tamamlayamayanların veya bu sürelerde tamamlayamayacağı kesinleşenlerin, yüksek okul kurulu kararıyla okulla ilişkileri kesilir. Yüksek okul kurulunun bu konudaki kararı, ilgili kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının onayı ile kesinleşir. Sağlık Astsubay meslek yüksek okulu için onay makamı Genelkurmay İkinci Başkanıdır.

    Okuldan Çıkma

    Madde 63 - Öğrenciler; 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 115 inci maddesi uyarınca astsubay meslek yüksek okullarında intibak eğitimi başlangıcından itibaren birinci eğitim öğretim yılı sonuna kadar olan sürede Devlet tarafından yapılan masrafları ve kanunî faizlerini ödemeleri kaydıyla ve başka bir şart aranmaksızın okuldan çıkabilirler. Bu dönem içerisinde 18 yaşını tamamlayan öğrenciler kendi müracaatları ile tamamlamayan öğrenciler ise velilerinin muvafakati ile okuldan çıkabilirler. Bu süreyi geçirdikten sonra öğrenciler, yapılan masrafları ve kanunî faizlerini ödeseler de okuldan çıkamazlar.

    Devlet Tarafından Yapılan Masraflar

    Madde 64 - Sağlık durumu nedeniyle çıkarılanlar hariç olmak üzere diğer nedenlerle okuldan çıkarılanlara, Devlet tarafından kendileri için yapılan masraflar, kanunî faizleri ile birlikte ödettirilir.

    Diğer Yüksek Öğretim Kurumlarına Giriş

    Madde 65 - Astsubay meslek yüksek okullarında okuyan öğrencilerden, bu Yönetmelikte belirtilen nedenlerle okuldan çıkarılanlar ile 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 115 inci maddesi gereğince kendi isteği ile okuldan çıkanlar, hiç bir şekilde başka askerî yüksek öğretim kurumlarına alınmazlar ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinde istihdam edilemezler. Bunlar hakkında; 16 Haziran 1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu, 21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu, 18 Mart 1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile 28 Mayıs 1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu hükümleri saklıdır.

    Bu öğrencilerin kimlikleri; alınan çıkarma kararı ile birlikte ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığı tarafından bütün askerî yüksek öğretim kurumlarına, emniyet makamlarına ve askerlik şubelerine bildirilir.

    Gerekli Belgelerin İadesi

    Madde 66 - Astsubay meslek yüksek okullarından çıkan veya çıkarılan öğrenciye; tazmin edilecek masrafların ödenmesiyle ilgili olarak, muhakemat müdürlüğünden alacağı belgelerin düzenlenmesi üzerine lise diploması iade edilir, ayrıca, astsubay meslek yüksek okulu eğitim öğretim döneminde alınan ders ve kredileri gösteren öğrenim belgesi (transkript) düzenlenerek verilir. Bu belgelerin birer sureti dosyasında saklanır.

    Diploma ve öğrenim belgesine, ilişiğinin kesilme nedeni yazılarak, ilgili makam tarafından onaylanır.

    DOKUZUNCU BÖLÜM

    Çeşitli Hükümler

    Öğretim Elemanlarının Özlük Hakları

    Madde 67 - Astsubay meslek yüksek okullarında görevli askerî öğretim elemanlarının özlük haklarına ilişkin ödemelerde, 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri uygulanır.

    Asker öğretim elemanlarına, 11 Ekim 1983 tarihli ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 12 nci maddesine göre hesaplanacak üniversite ödeneği ile 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek-17 nci maddesine göre ödenen hizmet tazminatından hangisi fazla ise o ödenir. Öğretim elemanlarından, 28 Şubat 1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminatı Kanunundan istifade edenlerin, bu Kanuna göre ödenen tazminatlarının, Türk Silâhlı Kuvvetleri hizmet tazminatı ile üniversite ödeneğinden fazla olması hâlinde, tazminat ödemeleri, 2629 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. Ayrıca astsubay meslek yüksek okulu komutanına, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 13 üncü maddesine göre idarî görev ödeneği ödenir. Astsubay meslek yüksek okulu komutanına verilecek idarî görev ödeneği, meslek yüksek okulu müdürlerine ödenecek miktar kadardır.

    Astsubay meslek yüksek okullarında görevlendirilen sivil öğretim elemanlarının özlük hakları, 4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 11 Ekim 1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre verilir.

    Ek Ders Ücretleri

    Madde 68 - 11 Nisan 2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununa göre haftalık okutulması mecburî ders yükü dışında, astsubay meslek yüksek okullarında görevli öğretim elemanlarına; görev unvanlarına göre Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde haftada en çok 20 saate kadar verilecek dersler için 11 Ekim 1983 tarihli ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 11 inci maddesine uygun olarak ek ders ücreti ödenir. İkinci öğretim için en fazla 10 saat daha ilâve edilir. Ek ders ücreti tahakkukunda; toplam verilen ders yükünden, mecburî ders yükü düşülerek, belirlenen ders yükü karşılığı ek ders ücreti ödenir.

    İkinci ve gece öğreniminde ek ders ücretleri, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesine uygun olarak ödenir.

    Ek ders ücretinin ödenmesinde, dersin fiilen işlenmesi esastır.

    Öğretim elemanlarının müfredat programlarına uygun olarak ve bizzat sınav kağıdı okumasını ya da değerlendirmesini gerektirir şekilde metin veya problem tipi yahut karma olarak gerçekleştirdikleri plânlı ve toplu ara sınavlar, derse kayıtlı öğrenci sayılarına göre aşağıda belirtildiği şekilde haftalık ders yüküne ilâve edilir.

    Öğrenci sayısı   Haftalık ders yükü

    1 -100   1 Ders saati

    101-200   2 Ders saati

    201-300   3 Ders saati

    301-400   4 Ders saati

    401 ve fazlası   5 Ders saati

    Bir yarı yılda bir ders için yapılan ara sınavların en çok dördü, ek ders ücretinin hesabında dikkate alınır. Dörtten fazla ara sınav, haftalık ders yükünün hesabında dikkate alınmaz ve ek ders ücreti ödenmez. Ara sınavın, eğitim öğretim programına göre fiilen ders yapılması gereken saatlerde gerçekleştirilmesi hâlinde, sınav yapılan saatlere ilişkin ders yükü ayrıca haftalık ders yüküne dahil edilemez.

    Ek ders ücreti; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunun 11 inci maddesinde öğretim elemanları için belirlenen göstergeler ile 14 Temmuz 1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda aylıklar için belirlenen katsayıların çarpımı ile tespit edilir.

    Astsubay Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Özlük Hakları, İzin ve Ödül

    Madde 69 - Astsubay meslek yüksek okulu öğrencilerinin özlük hakları, giyecek, yiyecek, barındırılmaları, genel eğitim, öğretim, döşeme, demirbaş, kırtasiye gibi masrafları, harçlık ve istihkakları ile sağlık giderleri, ilgili kanun ve yönetmeliklere göre Devlet tarafından karşılanır. Öğrencilere verilecek eğitim öğretim istihkakları, yürürlüğe konulacak yönergede belirtilir. İlgili kanun ve yönetmeliklere göre Devlet tarafından karşılanmayan kişisel masraf ve ihtiyaçlar, öğrenciler tarafından karşılanır.

    Demirbaş olarak teslim edilen ders araç ve gereçleri ile malzeme, ihtiyaç süresi sonunda, öğrencilerden geriye alınır. Kaybedilen veya hasara uğratılan ders araç ve gereçleri ile malzeme için, ilgilileri hakkında mevzuat hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

    Öğrenci harçlıkları, 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre ödenir.

    Yıllık eğitim ve öğretim plânına uygun olarak yarı yıl ve yıl sonu dinlenme, dinî ve ulusal bayram tatilleri de dikkate alınmak suretiyle, öğrenciye bir yılda en az 30 gün izin verilir.

    Öğrencilere verilen izinler; günlük, evci, mazeret, yurt içi ve yurt dışı izin olmak üzere beş türlüdür. İzin ile ilgili usul ve esaslar yürülüğe konulacak yönergede belirtilir.

    Öğrenim süresi içerisinde disiplini, tavır ve hareketleri, eğitim ve öğretimdeki başarıları, cesaret, fedakarlık, feragat ve silâh arkadaşlığı nitelikleri diğer arkadaşlarına örnek olacak şekilde dikkati çeken öğrencilere; bu Yönetmeliğe ve Türk Silâhlı Kuvvetleri Ödül Yönetmeliği esaslarına göre yürürlüğe konulacak yönergelerde belirtilecek ilkeler çerçevesinde ödül verilebilir.

    Öğretim Üyelerinin Özel Kıyafeti

    Madde 70 - Astsubay meslek yüksek okullarındaki öğretim üyelerinin giyecekleri özel kıyafetlerin rengi, şekli, giyileceği yer ve törenlerle ilgili hususlar, bu konuda yürürlüğe konulacak yönergede düzenlenir.

    Ders Kitaplarının ve Teksirlerinin Bastırılması ve Telif Hakları

    Madde 71 - Astsubay meslek yüksek okullarında eğitim ve öğretimle ilgili olarak araştırma sonuçları, çeviriler, ders kitapları ve teksirler bastırılıp yayımlanabilir.

    Basımı yapılacak yayınlar bastırılmadan önce, öğretim başkanlığı tarafından teşkil edilen yayın inceleme kurulunca uygunluk denetimine tâbi tutulur.

    Basılacak eserlerin maliyet, satış fiyatları ile yazar haklarının tespit edilmesi, yayım işlerinin plânlanması ve bu faaliyetlere ilişkin bütçe tekliflerinin hazırlanması işlemleri, bir komisyon tarafından yürütülür.

    Komisyonun teşkili, görev, yetki, çalışma usul ve esasları, basılacak eser ve yayınlarla ilgili yazar, çevirici, yayın hakkı sahibi kişilerin hakları ve sorumlulukları ile basılacak yayınlarla ilgili diğer hususlar, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergede belirtilir.

    ONUNCU BÖLÜM

    Son hükümler

    Yönergeler

    Madde 72 - Bu Yönetmelikte esasları belirtilen ve yürürlüğe konulması öngörülen yönergeler; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından altı ay içerisinde yürürlüğe konulur.

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmelik ile kurulması öngörülen bilimsel denetleme kurulu, her bölümde akademik kariyere sahip en az dört öğretim üyesi temin edilinceye kadar; bölümlerde mevcut akademik kariyere sahip öğretim üyeleri ile üst subay öğretim görevlileri arasından, biri asıl diğeri yedek olmak üzere o bölüm öğretim elemanları arasından gizli oyla seçilen üyelerden oluşur.

    Geçici Madde 2 - Astsubay meslek yüksek okullarının kadrolarındaki öğretim üyelerinin akademik kariyerlerinin yükseltilmesi maksadıyla oluşturulacak kurullarda, yeterli profesör ve doçent istihdam edilinceye kadar, astsubay meslek yüksek okulu komutanlıkları tarafından ihtiyaç duyulacak doçent ve profesör talepleri, Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı kanalıyla Yüksek Öğretim Kurumundan temin edilir.

    Geçici Madde 3 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe konulduğu tarihte astsubay sınıf okullarında sağlık nedeniyle başarısız olan öğrenciler, bir sonraki eğitim öğretim yılında iligili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından aynı statüde astsubay temel kursu açılmadığı takdirde astsubay meslek yüksek okuluna gönderilir. Bu öğrenciler, astsubay meslek yüksek okuluna başlayan diğer öğrenciler ile aynı statüde değerlendirilir.

    Geçici Madde 4 - Bu Yönetmelik ile yürürlüğe konulması öngörülen yönergeler, yürürlüğe konuluncaya kadar, yürürlükteki yönergelerin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir

    Yürürlük

    Madde 73 - Maliye Bakanlığı, Sayıştay ve Yüksek Öğretim Kurulunun görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 74 - Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma, İçişleri, Millî Eğitim ve Sağlık Bakanları yürütür

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100