Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Resmi Gazete Tarihi: 07/11/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25282

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün disiplin kurullarının teşkili ve disiplin amirlerini belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan sözleşmeli personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Şirket : Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatını,

    Merkez Teşkilatı : Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlük Merkezini,

    Taşra Teşkilatı : Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlük merkezi dışındaki birimleri,

    Sözleşmeli Personel : 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımı yapılan ve anılan Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre çalışan personeli,

    Birim : Belirli görevleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan teknik ve idari hizmet ünitelerini,

    Birim Müdürü : Birimdeki en üst düzeydeki yöneticiyi

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM

    Disiplin Kurullarının Teşkiline ve Disiplin Amirlerinin Tespitine Dair Hükümler

    Yüksek Disiplin Kurulunun Teşkili

    Madde 5 - Yüksek Disiplin Kurulu; Genel Müdür Başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı, I.Hukuk Müşaviri ve Personel, Eğitim ve İdari İşler Dairesi Başkanı ile Genel Müdürce uygun görülecek bir Daire Başkanı olmak üzere beş kişiden oluşur.

    Merkez Disiplin Kurulunun Teşkili

    Madde 6 - Merkez Disiplin Kurulu; Genel Müdür tarafından görevlendirilecek Genel Müdür Yardımcılarından birinin başkanlığında, Personel, Eğitim ve İdari İşler Dairesi Başkanı ve Teftiş Kurulu Başkanının Başmüfettişler, I.Hukuk Müşavirinin Hukuk Müşavirleri arasından belirleyeceği birer kişi ile Genel Müdürün uygun göreceği en az Şube Müdürü düzeyinde bir üye olmak üzere Genel Müdürün onaylayacağı beş kişiden oluşur.

    Disiplin Amirleri

    Madde 7 - Genel Müdür, Teşekkülde görevli tüm sözleşmeli personelin en üst disiplin amiri olup, Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli sözleşmeli personelin diğer disiplin amirleri ekli cetvelde gösterilmiştir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

    Çeşitli Hükümler

    Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 8 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

    ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜSÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİNAMİRLERİ CETVELİ

    MERKEZ

    Birimleri ve Unvanları      Disiplin Amiri      Üst Disiplin Amiri

    ________________    ___________    ______________

    -

    Genel Müdüre doğrudan bağlı   Birimde Görevli      Genel Müdür

    Birim Müdürlüğü Personeli      Müdür   

    Savunma Sekreterliği Personeli   Savunma Sekreteri      Genel Müdür

    Teftiş Kurulu Başk. Personeli   Teftiş Kurulu Başkanı   Genel Müdür

    Hukuk Müşavirliği Personeli      I.Hukuk Müşaviri      Genel Müdür

    Daire Başkanlığı Personeli      Daire Başkanı      Genel Müdür Yard.

    Müstakil Müdürlük Personeli   Müdür   Genel Müdür Yard.

    TAŞRA

    Birimleri ve Unvanları      Disiplin Amiri      Üst Disiplin Amiri

    ________________       __________ _____________

    İşletme veya Tesis Müdürlükleri   İşletme veya Tesis Müdürü   Daire Başkanı

    Personeli       

    Eğitim, Ticaret ve Merkez Ambar   Birim Müdürü      Daire Başkanı

    Müdürlükleri Personeli      

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100