Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ

    DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ

    DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ

    Resmi Gazete Tarihi: 21/12/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25323

    Ulaştırma Bakanlığından

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Esaslar

    Amaç

    Madde 1 - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün ana statüsünde belirlenen amaç ve faaliyet konuları ile Bakanlar Kurulunca verilen görevlerin ifası esnasında karlılık ve verimlilik ilkelerine uygun olarak serbest rekabet yoluyla ve Kuruluşun yararını göz önünde bulundurmak suretiyle en uygun fiyatla yurtiçi ve yurtdışından yapılacak mal ve hizmetlerin alımı ile ihale usul ve esaslarını belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı ile diğer bağlı ünitelerce yurtiçinden ve yurtdışından yapılacak olan ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun geçici 4 üncü maddesi gereğince Kamu İhale Kurumu'nca belirlenen ve bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (e) ve (f) bentlerinde tanımlanan mal ve hizmetlerin alım işlerinde uygulanacak usul, esas ve yöntemleri kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 30/07/2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinin (g) bendine ve 08/11/1984 tarihli ve 18569 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) ana statüsü hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Kuruluş: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,

    b) Merkez: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün Merkez Teşkilatını,

    c) Taşra Teşkilatı: Hava Liman Başmüdürlükleri ve Hava Alanı Müdürlükleri ile diğer bağlı ünitelerini,

    d) İhale: Taşınır ve taşınmaz mallar, ihtiyaç maddeleri ile hizmet ve hakların alım ve satımını, bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla işin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve yetkili merciin onayı ve gerektiğinde sözleşme imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

    e) Mal :

    1)Özel Güvenlik:

    - Hava liman ve meydanlarda güvenlik sistemleri temin tesis ve modernizasyonu.

    - Güvenlik ile ilgili cihaz, sistem ve teçhizat temin, tesis ve modernizasyonu.

    2) Radar sistemlerinin geliştirilmesi ve modernizasyonu.

    - İlave radar alımı entegrasyonlar,

    3) Hava seyrüsefer ve muhabere sistemleri teçhizat temin ve modernizasyonu,

    - Muhabere ve meteoroloji sistemleri temin, tesis ve modernizasyonu,

    - Terminal tesisleri temini, tesisi ve modernizasyonu,

    - Hava seyrüsefer yardımcı cihazlarının temini tesisi ve modernizasyonu,

    - Test ve ölçü cihazları, avadanlık, anten,

    4) Muhtelif teçhizat, enerji temini ve tesisi,

    - Taşıma sistemleri (Konveyör) ve otomatik kapı temin ve tesisi,

    - Elektrojen grubu alımı,

    - Elektrik, cihaz ve teçhizat temini ve tesisi,

    5) Mevcut hava alanlarını idame:

    - Her türlü akaryakıt alımları ve bu yönetmelikte belirtilen tüm mallara ait yedek parça alımları,

    - Bagaj arabaları,

    f) Hizmet : - Elektrojen grubu onarımı,

    - Mesleki eğitim,

    - Gümrükleme,

    g) Yaklaşık Maliyet: İhale konusu işlerin ihaleye çıkılmadan önce belirlenen bedelini ,

    mal ve hizmet alımları ile ilgili ihale yapılmadan önce talep sahibi ünitece her türlü fiyat araştırması yapılarak Katma Değer Vergisi hariç olmak üzere belirlenir. İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez, ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayanlara açıklanmaz,

    h) İstekli : Mal ve hizmet alımları ile ilgili olarak ihaleye teklif veren gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişimleri,

    ı) Aday : Ön yeterlik için başvuran veya şartname satın alan gerçek ve tüzel kişiler ile, ortak girişimleri,

    j) Teklif: İhalelerde isteklinin Kuruluşa sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

    k) Yüklenici : Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli veya isteklileri,

    l) Şartname : Kuruluşça yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren, sözleşmeye esas teşkil eden belge veya belgeleri,

    m) Sözleşme : Kuruluş ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

    n) Teklif Tarihi : Teklifin son verilme gün ve saatini,

    o) İhale Tarihi : İhalenin yapılacağı tarih ve saatini,

    p) Gün : Takvim gününü,

    r)Ünite : Kuruluşa bağlı birimlerini,

    s) Onay Makamı : Yetki limitine göre Yönetim Kurulu, Genel Müdür,Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Başmüdür, Hava Alanı Müdürü ve Genel Müdürlükçe yetki verilen kişileri,

    t) Alt Yüklenici: Kuruluşun onayı ile, sözleşme konusu işin özelliği ve ihtiyaç görülmesi nedeniyle yüklenici adına , yüklenici ile arasındaki ticari veya hukuki ilişkiye bağlı olarak çalışan gerçek veya tüzel kişiyi,

    u) Ortak Girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

    1) İş Ortaklığı: Hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere kurulan ortaklığı,

    2) Konsorsiyum: Hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere kurulan ortaklığı,

    ifade etmektedir.

    İhale Yetkisi

    Madde 5 - 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince bu Yönetmelikte yazılı işler için ihale işlerini yapmak, ihale komisyonları kurmak, komisyonlarca alınan ihale kararlarını onaylamak ve sözleşme yapmaya Kuruluş Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu bu yetkisini, uygun gördüğü miktar ve usullerde Genel Müdüre, Genel Müdür de astlarına devredebilir.

    İlkeler

    Madde 6 - a) Satın alma usul ve esaslarının uygulanmasında, satıcının emniyet ve güven hislerinin sarsılmaması ve onlara ticari teamüller dışında külfet yüklenmemesi ve bilhassa işlemlerin süratle yürütülmesi, itibarlı bir alıcı sıfatıyla piyasada her zaman güven duyulan bir Kuruluş durumunun muhafazası, tesellüm ve ödeme işlemlerinin gününde yapılması esastır.

    b) Satın alma işlerinin bir çok ihtisas sahasına yönelik olması nedeniyle; Bu işlerin düzgün bir şekilde yapılması, çeşitli ünitelerin işbirliği ile mümkündür. İlgili satın alma ünitelerinin talebi halinde, satın almaya ilişkin hususlara istenilen sürede cevap verilmelidir.

    c) Yönetmeliğin yürütülmesinde hizmet ve faaliyetlerin aksatılmaması ve ihtiyaçların uygun şartlarla zamanında karşılanması ve ihalelerde açıklık ve rekabetin sağlanması esastır.

    d) İhaleler zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini ve yapımı mümkün olan mevsimlerde yapılmalıdır.

    e) Yatırıma yönelik ihaleler merkezde yapılır. Ancak, gerek görülmesi halinde ve merkezden yetki verilmek suretiyle Hava Liman ve Hava Alanlarında yatırım ihaleleri ve diğer ihaleler yapılabilir.

    f) Üniteler ödeneksiz ihtiyaç talebinde bulunamazlar. Herhangi bir nedenle İşletme Bütçesinde yer almamış olup da,sonradan meydana gelen ihtiyaçların alımı, ödeneği ve alım yetkisi sağlanmak suretiyle yapılır.

    g) Satın alma bedelinin, bildirilen ödeneği aşacağının anlaşılması halinde alım yapılmaz ve ek ödenek sağlanması için durum,talepte bulunan üniteye bildirilir.

    h) İhale Komisyonları ve İhale Üniteleri marifetiyle yapılacak tüm mal ve hizmet alımı işleri Merkezde Mali İşler Daire Başkanlığı ve APK Daire Başkanlığınca, Liman/Hava Alanlarında mali konulardan sorumlu ünitelerce verilecek olan "Yeterli Ödeneği VARDIR/YOKTUR" Onayından sonra sonuçlandırılır. Ancak ertesi yılda gerçekleşebilecek veya süreklilik arz eden (ödeneği her yıl rutin olarak programlanan) mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.

    ı) Taleplerin acele kaydıyla verilemeyeceği: Ünitelerce, talepler uygun zamanda yapılacak olup; İhtiyaçların acele kaydıyla verilmemesi esastır. Acele talep etme zorunluluğu bulunması hallerinde aciliyet nedenleri Satın Alma Komisyonlarına gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirilir.

    j) Satın Alma Ünitesi, talep konusu malzemenin bulunamaması halinde durumu ihtiyaç sahibi birime bildirir.

    k) Şartnamelere aykırı sözleşme düzenlenemez.

    İhale Dışı Bırakılma Nedenleri

    Madde 7 - Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

    a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

    b) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

    c) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.

    (Dış alımlarda bu şart aranmaz)

    d) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.

    (Dış alımlarda bu şart aranmaz.)

    e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararı ile hüküm giyen.

    f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, Kuruluşa yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu Kuruluş tarafından ispat edilen.

    g) İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

    h) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.

    ı) Yönetmeliğin 8 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

    j) Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilen.

    k) Kuruluşa yapmış olduğu iş nedeniyle kusurlu iş ya da ayıplı iş yaptığı belgelenen.

    İhaleye Katılamayacak Olanlar

    Madde 8 - Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar;

    a) Bu Yönetmelik ve yürürlükteki Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

    b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

    c) Kuruluş ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

    d) Kuruluş ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

    e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

    f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

    g) Bakanlar Kurulu Kararları ile İhalelere katılamayacağı belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri.

    h) Kuruluş bünyesinde bulunan veya Kuruluş ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu ihaleye katılamazlar.

    ı) Ayrıca ihale konusu alımla ilgili danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

    j) Yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

    Kuruluştaki görevinden herhangi bir şekilde ayrılanlar en az 2 yıl süre ile, doğrudan ve dolaylı olarak, ihalelere giremezler.

    Yasak Fiil veya Davranışlar

    Madde 9 - İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

    a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

    b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak,

    c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek,

    d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek,

    e) 8 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

    Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında mer'i mevzuat hükümleri uygulanır.

    İKİNCİ BÖLÜM : İhale İşlemleri - İhaleye Hazırlık - Teminat - Tekliflerin Değerlendirilmesi

    Şartnameler

    Madde 10 - İhale konusu işlerin her türlü özelliğini belirten genel ve ortak esasları ihtiva eden şartnameler ve varsa ekleri ilgili ünitelerce hazırlanarak satın alma ünitesine intikal ettirilir.

    a) Teknik ve Özel Şartnameler : Teknik ve/veya özel şartnameler; talep sahibi ünitelerce oluşturulan komisyon marifetiyle hazırlanarak en az üç nüshası imzalanıp mühürlendikten sonra Teknik ve / veya özel şartname hazırlama komisyonu oluşturma onayı ile birlikte ilgili ünite tarafından ihaleye çıkılmak üzere satın alma ünitesine intikal ettirilir. Teknik ve / veya özel şartname hazırlama komisyonları; İlgili ünitesinden ve ilgili meslekten olmak üzere Onay Makamınca başkan dahil en az üç teknik üyeden teşekkül ettirilir.

    Teknik ve/veya özel şartnameler hiçbir yoruma meydan verilmeyecek netlikte hazırlanacaktır. Serbest rekabetin oluşturulması, son teknolojik ürünlere göre güncelleştirilmesi esastır. Şartnameler belli marka ya da modeli tarif edecek şekilde hazırlanmayacaktır. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir. Teknik ve/veya özel şartnamelerin hazırlanmasında Genel Müdürlük Makamının uygun görmesi halinde Kurum dışından konusunda ehil firmalardan danışmanlık hizmetleri satın alınabilir.

    Ancak; herhangi bir marka ya da model tesis, sistem, makine veya cihazın bakım onarımı ya da yedek parça söz konusu olduğunda; talebe esas makine, cihaz, sistem, tesisin markası modeli ve teknik özellikleri şartnamesinde açıkça yazılacaktır.

    1) Mal Alımlarında : Üniteler teminini istedikleri ve Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (e) bendinde yer alan ihtiyaç maddeleri için satın alma ünitesine verecekleri sipariş taleplerine evvelden yetkili Makamca oluşturulan Teknik Komisyonların hazırlayacakları teknik şartnamelerini ve doğrudan temin limiti üzerinde olan işlerin yaklaşık maliyet cetvellerini kapalı zarfla, gizli kaydıyla eklerler.

    Teknik şartnameler, ihtiyaç konusu malzemelerin tüm teknik özelliklerini ve lüzumu halinde yedek parça, bakım, onarım, teknik yardım ve eğitim ihtiyaçlarını kapsayacak şekilde hazırlanır. Gerekli görüldüğünde teknik şartnameye numune, resim, kroki veya proje eklenir. Ayrıca teknik şartnamelere, ihtiyaç konusu malzemeler için TSE markası ve/veya uluslararası normu aranmasına ilişkin hükümler konulur. İdari şartnameler ve sözleşme taslakları merkezde; Malzeme Dairesi Başkanlığı, Liman ve Hava Alanlarında; Malzeme üniteleri veya sorumluları tarafından hazırlanır.

    2) Hizmet Alımlarında :Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (f) bendinde yer alan hizmet alımlarıyla ilgili teknik şartnameler yürürlükteki mevzuat, dikkate alınmak suretiyle ilgili ünitesince hazırlanır.

    b) Teknik Şartnamelerde Bulunması Ayrıca Gereken Hususlar :

    1)Teknik Şartname :Hazırlanacak olan Teknik Şartnamelerde aşağıda belirtilen hususlar yer almalıdır.

    - Yaptırılacak işin satın alınacak malzeme ve hizmetin niteliği, ismi, miktarı, özelliği ve TSE standardı ve/veya uluslararası normu,

    - Tesislerin teçhizat ve donanımlarının iş makinesi, nakliye araçları ve benzeri ihtiyaçlarının işletme ve bakım - onarım giderlerinin en az olmasını sağlayacak hükümler,

    - Muayene/kabul şekli ve usulleri,

    - Mal veya hizmetin yapılma yeri, teslim yeri, şekli, şartları, teslim süresi,

    - Teknik resim, kroki, ve/ veya imalat resimleri, katalog ve özel teknik bilgiler,

    - Malın nereden nereye yollanacağı, yükleme ve boşaltmanın kime ait olacağı, ambalaj ve nakliye hususları,

    - Sigorta ve garanti hali,

    - İdari Şartnamelerde yer verilecek olan Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin belgelerden hangilerinin kullanılacağının açık olarak bildirilmesi,

    - İhalenin yurt içi veya yurt dışı alımı olacağı hususuna yer verilmesi,

    - Alt yüklenici: İhale konusu mal/hizmet alımında, yüklenicinin alt yüklenici çalıştırabilmesini öngörüp görülmediği,

    - Teklif ve sözleşme türünün ne olacağı;

    - Toplam Bedel Üzerinden Götürü Bedel Sözleşme,

    - Toplam Bedel Üzerinden Birim Fiyat Sözleşme türünden hangisinin uygulanacağı,

    - Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi: TL'den başka para birimi cinsinden teklif verilmesinin istenilmesi halinde bu maddede isteklilerin tekliflerini hangi para birimi veya birimleri cinsinden verebileceği, ödemelerde geçerli para birimi belirtilecektir,

    - Kısmi teklifler: İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilip verilemeyeceği,

    - Alternatif teklifler: İhale konusu işin bütünlüğünü bozmayacak şekilde alternatif teklif verilip verilemeyeceği,

    - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

    - İhalenin niteliği dikkate alınarak, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, en düşük fiyat esasına göre mi yoksa fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınmak suretiyle mi belirleneceği,

    - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle belirleneceği hallerde, bu değerlendirmenin yapılmasında fiyat dışı unsurların neler olduğu, hangi kriterlerin esas alınacağı ve bunların parasal değerinin ne olduğu,

    - Bu unsurların parasal değer olarak ifade edilmesinin mümkün olmadığı hallerde ise bunların nispi ağırlıkları,

    - En avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına/fiyat dışındaki unsurlar esasına göre belirleneceği durumlarda ise fiyatların eşit olması halinde fiyat dışında isteklilerde aranılacak hususların neler olduğu,

    - Ödeme yeri ve şartları: Yükleniciye yapılacak her türlü ödemede, ödemenin hangi şartlarda ve nerede yapılacağı,

    - Avans verilmesi ve şartları: Tabi olduğumuz mevzuat çerçevesinde avans verilip verilemeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı ile mahsup şekli,

    - Fiyat farkı: Yükleniciye fiyat farkı verilip verilmeyeceği, verilecekse Bakanlar Kurulunca saptanan Fiyat Farkı Kararnamesine göre nasıl verileceği,

    - İşe başlama ve bitirme ( malın teslim) tarihi: İşe başlama ve bitirme (malın teslim) tarihi ve teslimde izlenecek yöntem,

    - Teslim alma, teslim etme şekil ve şartları: Bu hususlar şartnamede düzenlenir.

    - Garanti: Bakım ve onarım ile ilgili hususlar İhale konusu mal ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda öngörülen asgari garanti süresi, bakım - onarım ve satış sonrası servis hizmetlerine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydı ile alınacak malın özelliğine göre garanti ile ilgili hususların ne şekilde düzenleneceği,

    - Diğer hususlar: Tip idari şartnamede düzenlenmemiş ve ihale konusu alımın niteliğine göre talep sahibi ünitelerce düzenlenmesine gerek duyulan hususlarda ihale konusu işin gereklerini de dikkate alarak bu başlık altında maddeler halinde düzenleme yaparak bu bölüme ekleyebilirler.

    2) Mal ve Hizmet Alımları İdari Şartnameleri : İdari Şartnamede belirtilen hükümler uygulanacaktır.

    c) Ünitelerin Talep Yazılarında Bulunması Gereken Hususlar : Talep sahibi Ünitelerin satın alma ünitelerine gönderecekleri talep yazılarında aşağıda belirtilen hususlar yer alacak ve hazırlanacak teknik şartnameler de talep yazısı ekinde olacaktır.

    1)İhtiyacın İsmi ve Niteliği,

    2)Bütçe Kodu,

    3) Miktarı,

    4) Yaklaşık maliyet, (Ancak doğrudan temin limiti üzerinde olan alımlarda, Gizli zarf içinde)

    5) Finansman Şekli ( Özellik Arz eden Mal ve Hizmet alımlarında)

    6) İhale usulü,

    7) DHMİ Kod Numarası,

    8) Gerekli Görülecek Diğer Bilgiler,

    d) Onay : İhalesi yapılacak her iş için satın alma ünitesince bir onay belgesi hazırlanır. Onay belgesinde işin nevi, niteliği, miktarı, DHMİ Kod numarası, harcama kalemi, özellik arz eden mal ve hizmet alımları finansman şekli, yaklaşık maliyeti , kullanılabilir ödenek tutarı, yatırım proje no su ve/veya bütçe tertibi, avans verilecekse şartları, ilanın şekli ve adedi, ön yeterlik/ihale dokümanı satış bedeli, fiyat farkı ödenecekse dayanağı Fiyat Farkı Kararnamesi ile ihalede uygulanacak usul belirtilir. onay belgesi ihale işlemini yürüten ünite tarafından yetkili makama onaylattırılır.

    İhale komisyonu oluşturma onayları, en üst onay makamı genel müdür olmak üzere yetki limitlerine göre her ihale için satın alma ünitelerince ihale onayı ile birlikte onay makamından alınır.

    e) Yaklaşık Maliyetin Tespiti : Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak mal veya hizmet alımı işlerinin ihalesi yapılmadan önce talep sahibi ünite tarafından, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet rayiç bedeller esas alınarak tespit edilir. Gerektiğinde bu bedel Ticaret Odası, Sanayi Odası gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık Maliyet tespiti esas olup, tespit edilememesi halinde, gerekçesi ilgili ünitesince talep yazılarında belirtilecektir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

    İhale İşlem Dosyası

    Madde 11 - Her ihale için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada onay belgesi, yaklaşık maliyete ilişkin hesap tutanağı, şartname ve ekleri, gerekli projeler, ilana veya davete ilişkin belge, sözleşme tasarısı ile saklanmasında yarar görülen diğer belgeler bulunur. Şartnamelerde tekniğe uygun olmayan veya gerçekleşmesi mümkün bulunmayan kayıt ve şartlar bulunduğu anlaşıldığı taktirde, komisyonlar ilgili üniteye ihale belgelerini düzelttirmek üzere iade eder ve ihale işlemini durdurur. Bu durumda ihale, yeniden düzenlenecek şartnameye göre yürütülür. Eksik belgelerle ihale yapılmasından komisyon sorumludur.

    İsteklilerin teknik şartname gereği İhale Komisyonuna verdikleri ve ihale komisyonunca incelenmesi tamamlanan teknik doküman ve belgeler incelenmesi yapıldıktan sonra ilgili teknik ünitesince muhafaza edilir.

    İhalenin İlanı

    Madde 12 - a) Açık İhale Usulünde; İhale konusu işler; Resmi Gazete /KİK bülteninde en az bir defa yayınlattırılır. Ancak, işin önem ve özelliklerine göre ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerden birinde veya birden çok gazetede asgari bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle duyuru yapılabilir. İlgili makamın onayı alınmak üzere Türkiye genelinde yüksek tirajlı gazetelerde de ilan edilebilir. İlanlar ayrıca DHMİ Web sitesi üzerinden internette de yayınlatılabilir.

    Gazeteler ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası en az 15 gün, son ilan ile ihale günü arası 10 günden az olamaz. Dış alımlarda ilan yapılması halinde, ilan ihale gününden en az 30 gün önce yurt içinde ve gerekli hallerde yurtdışında da yapılır.

    Yetkili makamın onayında belirtilmek suretiyle ilan ve/veya duyuru şeklinde görsel yayın organlarında da ilan edilebilir.

    b) Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde; Bu usule göre yapılacak ihalelerde, adayların başvurularını hazırlayabilmeleri için ön yeterlik ilanları son başvuru tarihinden en az 7 gün önce yapılır. İhalelerde ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara tekliflerini hazırlayabilmeleri için ihale gününden en az 15 gün önce davet mektubu gönderilir.

    Gerekli görüldüğü hallerde son teklif verme süresi bir defaya mahsus olmak üzere 10 gün uzatılabilir.

    c) İlanda Bulunması Zorunlu Hususlar :

    1) Kuruluşun adı, adresi, telefon, faks numarası,

    2) İhale konusu işin adı, niteliği, türü, miktarı ve yeri,

    3) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle satın alınacağı,

    4) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı,

    5) Geçici teminat miktarı,

    6) Açık ihale usulü ile yapılacak ihalelerde tekliflerin hangi tarih ve saatte nereye verileceği,

    7) Belli istekliler Arasında yapılacak ihalelerde yeterlik için son başvurma tarihi ve saati,

    8) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ihalelerinde ise işin yapılacağı yer,

    9) Uygulanacak ihale usulü , ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu,

    10) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler,

    11) İhale konusu işe başlama ve bitirme tarihi.(işin durumuna göre),

    12) İhalenin yerli/yabancı isteklilere açık olduğu,

    13) Teklif ve sözleşme türü,

    14) Tekliflerin geçerlilik süresi,

    15) Konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği,

    16) Serbesti: "Bu ihalede Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, satın alma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir." hususları yer alır.

    d) İhale Dokümanında Değişiklik Halinde İlan : İlan yapıldıktan sonra ilan metninde değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek, düzeltme ilanları ile aynı yöntemle ilan olunur. Ancak, ilan metninde yer almayan, şartname ve eklerinde teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin Kuruluş ya da istekli veya adaylarca tespit edilmesi halinde zeyilname düzenlemek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname tüm şartname alanlara ihale gününden en az 5 gün önce iadeli taahhütlü olarak gönderilir veya elden teslim edilir.

    Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde ihale bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 10 gün süre ile zeyilname ile ertelenebilir.

    İhalenin Tatil Gününe Rastlaması

    Madde 13 - İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saatleri değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır.

    Tekliflerin Açılma Zamanı

    Madde 14 - Tekliflerin açılma zamanı kuruluşun çalışma saati içinde olmak üzere tespit edilir. Açılma zamanı için Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun ( TRT ) saat ayarı esas alınır.

    Teklifler açılmaya başlandıktan sonra , çalışma saatine bağlı kalmaksızın işlere devam olunur.

    Geçici Teminat

    Madde 15 - a) İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhalelerde yapılan değerlendirmede ekonomik açıdan en avantajlı ilk iki isteklinin geçici teminatı, siparişin kesinleşmesine (Sözleşmenin imzalanmasına) kadar tutulur, diğerleri ise iade edilir İhaleyi kazanan ve ikinci isteklinin geçici teminatı ise üzerinde ihale bırakılan yükleniciden kesin teminat alınmasından ve sözleşmenin imzalanmasından sonra iade edilir.

    b) Gerekli hallerde; geçici teminat oranı işin önem ve özelliğine göre Kuruluşça tespit edilir.

    c) İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla onay makamının Olur'u ile geçici teminat alınması zorunlu değildir.

    Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

    Madde 16 - a) Tedavüldeki Türk parası, T.C. Merkez Bankasınca konvertible olarak kabul edilen döviz,

    b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teklif geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli teminat mektupları,

    c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler,

    d) İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

    e) (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

    Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunların Mali İşler Dairesi Başkanlığı/muhasebe müdürlükleri/mali konulardan sorumlu birime ya da Kuruluşun göstereceği banka hesabına yatırılması zorunludur.

    İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Kuruluşça muhafaza edilir.

    Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerler ile değiştirilebilir. Her ne surette olursa olsun Kuruluşça alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

    Yabancı Banka ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine verilecek teminat mektuplarında sürenin kendiliğinden en az 6 şar aylık dönemler halinde uzayacağına dair hüküm bulunması kaydı ile süre konulabilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Komisyonların Teşekkülü, Görev Alanları ve Yetkileri

    İhale Üniteleri

    Madde 17 - Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (e) ve (f) bentlerinde tanımlanan işlerin yürütülmesinde satın alma birimi olarak esas görev Merkezde Malzeme Dairesi Başkanlığı, Liman / Hava Alanlarında ise Malzeme Müdürü / Sorumlusuna aittir.

    Ancak; İşin önem ve özelliği,İşletme faaliyetlerinde hizmetin kesintiye uğratılmadan zamanında en süratli şekilde yerine getirilmesi gibi nedenlerle madde 18 inci maddede yer alan Daire Başkanlıkları da sınırları belirlenen işleri yetki limitleri dahilinde yaparlar.

    a) Merkezde;

    1) Malzeme Dairesi Başkanlığı

    2) İşletme Dairesi Başkanlığı

    3) Elektronik Dairesi Başkanlığı

    4) İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı

    5) Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı

    6) Eğitim ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

    7) Sağlık ve Meydan Acil Yardım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

    b) Hava Limanı / Hava Alanlarında :

    Malzeme Müdürü / Malzeme sorumlusu

    İhale Ünitelerinin Görev Alanları

    Madde 18 - a) Merkezde;

    1) Malzeme Dairesi Başkanlığı : Genel Müdürlüğümüz ünitelerince ihtiyaç duyulan ve Yönetmeliğin 2 nci maddesinde sayılan her türlü işlemlerin, yurtiçinden ve yurtdışından yetki limitleri dahilinde yapılmasıdır.

    2) İşletme Dairesi Başkanlığı: Genel Müdürlük Merkez nakil vasıtalarının, iş makinelerinin, makine ve teçhizatının bakım, onarım ve her türlü yedek malzeme ihtiyaçları ile Ana Tamir Atölye Müdürlüğünce ihtiyaç duyulan işlemlerin (Döşeme / Mefruşat, kayda tabi malzeme ve sabit kıymet hariç.) yetki limitleri dahilinde yapılmasıdır.

    3) Elektronik Dairesi Başkanlığı: Genel Müdürlük Merkez ve Liman/Hava Alanlarında bağlı yerlerdeki elektronik sistemlerin montaj, demontaj bakım ve onarımları için ihtiyaç duyulan her türlü işlemlerin (Döşeme / Mefruşat, kayda tabi malzeme ve sabit kıymet hariç) yetki limitleri dahilinde yapılmasıdır.

    4) İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı: Genel Müdürlük Merkezde bulunan ve yetki ve sorumluluk sahasına giren ve bu Yönetmelikle sınırlandırılan mal ve hizmetlerin (Döşeme/mefruşat, kayda tabi malzeme ve sabit kıymet hariç) yetki limitleri dahilinde yapılmasıdır.

    5) Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı: Genel Müdürlüğe ait uçak ve helikopterler için ihtiyaç duyulan her türlü malzemeler ile bakım - onarım işlerinin (Döşeme / Mefruşat, kayda tabi malzeme ve sabit kıymet hariç) yetki limitleri dahilinde yapılmasıdır.

    6) Eğitim ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı:Genel Müdürlük misafirhanesi, yatakhanesi, yemekhanesi, eğitim merkezi, matbaa, lojman ve sosyal tesisler için ihtiyaç duyulan her türlü malzemeler ile işlerin (Döşeme / Mefruşat, kayda tabi malzeme ve sabit kıymet hariç) yetki limitleri dahilinde yapılmasıdır.

    7) Sağlık ve Meydan Acil Yardım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı : Genel Müdürlüğümüz merkez üniteler için ihtiyaç duyulan her türlü ilaç ve sağlık malzemesi alımı işlemlerinin, (Döşeme / Mefruşat, kayda tabi malzeme ve sabit kıymet hariç) yetki limitleri dahilinde yapılmasıdır.

    b) Hava Limanı / Hava Alanlarında :

    Ünitelerine ihtiyaç duyulan ve Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (e ) ve (f) bentlerinde sayılan mal ve hizmet alımlarının yetki limitleri dahilinde yapılmasıdır.

    İhale Ünitelerinin Yetkileri ve Sorumlulukları

    Madde 19 - a) Alım Memurunun Yetkisi : (Genel Müdür yetkisinin 1/2000'i)

    Kendisine tanınan yetki limitine (Teklifsiz alım limiti) kadar olan mubayaalar, piyasa araştırması yapılmak suretiyle en uygun fiyatla alım memuru tarafından yapılır. Daha sonra alınan fatura alım memuru, ilgili şef ve ilgili müdür tarafından uygunluğu tasdik edilir.

    Karar Limiti, Genel Müdür yetkisinin 1/100'ü kadardır.

    Alım yapmakla görevli memur, yetki limitinin üzerindeki alımlar için malın ticareti ile iştigal eden firmalardan en az 3 kapalı teklif toplar. Zorunlu hallerde; yapılan piyasa araştırmasında (3)den az teklif çıkması halinde 2 teklifle yetinilir. Ancak, karar limitini aşan ve Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ( c ) bendinin (6) no.lu alt bendindeki limite kadar olan alımlarda en az üç teklif şarttır.Teşekkür mektupları teklif yerine geçmez. Bu teklifler ilgili Komisyon tarafından açılarak paraf edilir. Böylece uygun teklif veren firmaya sipariş verilir.

    Karar limitine kadar olan işler için (Genel Müdür yetkisinin 1/100 kadar) 21 inci maddede Merkez ve Hava Liman/Alanları için belirlenen komisyon üyelerinden en az 3 'ü tarafından (biri komisyon Başkanının imzası olması şartıyla) sipariş verilen firmadan alınan faturanın yukarıda belirtildiği şekilde uygunluğu tasdik edilir. Karar limitine giriyorsa ilgili komisyon tarafından karara bağlandıktan sonra sipariş verilir.

    b) Merkezde : İç Tedarik Şube Müdürü (İç Alım) ve Dış Tedarik Şube Müdürü (Dış Alım), (Genel Müdür Yetkisinin 1/300'ü)

    Komisyon kararı düzenlenmesi gereken limite kadar Genel Müdürlüğümüz ünitelerince ihtiyaç duyulan ve Yönetmeliğin 2 nci maddesinde sayılan mal ve hizmet alımlarının yapılmasıdır.

    c) Daire Başkanlarının Yetkisi :

    1)Malzeme Dairesi Başkanının yetkisi: Tanınan yetki limitine kadar olan ve 18 inci maddenin (a )bendinin (1) no.lu alt bendinde belirtilen işlere ait ihale ve satın almalar için, firmalardan doğrudan veya ilan suretiyle kapalı teklif istenir.

    Karar limitine giren teklifler; ilgili komisyon tarafından açılarak paraf edilir. Tanzim olunan İhale Komisyonu Kararı Başkanın, bulunmaması halinde yerine bakan vekilin onayı ile kesinlik kazanır.

    Karar limitine girmeyen işlerde ise 19 uncu maddede alım memurunun yetkisinde belirtilen usul uygulanır. (Genel Müdür Yetkisinin 1/25'i kadar)

    2) Malzeme Dairesi Başkan Yardımcısının Yetkisi: Malzeme Dairesi Başkanına tanınan yetkinin yarısını 18 inci maddenin (a) bendinin (1) no.lu alt bendinde belirtilen işler için kullanmaya yetkilidir. (Genel Müdür Yetkisinin 1/50'i kadar)

    3) İşletme, Elektronik, İnşaat, Seyrüsefer, Eğitim ve Sosyal İşler ile Sağlık ve Meydan Hizmet Acil Yardım Hizmetleri Daire Başkanlıkları Yetkisi;(Genel Müdür Yetkisinin 1/100' ü)

    4) Genel Müdür Yardımcısının Yetkisi : Tanınan yetki limitine kadar olan ihaleler için firmalardan doğrudan veya ilan suretiyle kapalı teklif istenir. Teklifler Merkez İhale Komisyonu tarafından açılmak suretiyle paraf edilir. Tanzim olunan İhale Komisyonu Kararı ilgili Genel Müdür Yardımcısının; bulunmaması halinde yerine bakan vekilinin onayı ile kesinlik kazanır.

    Tanınan yetki limitine kadar olan ve Yönetmeliğin 2 nci maddesinde sayılan işler için gerek duyulduğunda Kuruluşun tüm ünitelerine ihale yapma, alım ve harcama yetkisi verebilir.

    (Genel Müdür Yetkisinin 1/5' i kadar)

    5) Genel Müdürün Yetkisi : (Malzeme Dairesi Başkanlığı'nın teklifi üzerine Yönetim Kurulunca belirlenen limit kadar)

    Tanınan yetki limitine kadar olan ihaleler için firmalardan doğrudan veya ilan suretiyle kapalı teklif istenir.

    Teklifler Merkez Alım Satım ve İhale Komisyonu tarafından açılarak paraf edilir. Tanzim olunan İhale Komisyonu Kararı Malzeme Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısının uygun görüşüne istinaden Genel Müdürün ; bulunmaması halinde yerine bakan vekilin onayı ile kesinlik kazanır.

    Tanınan yetki limitine kadar olan ve Yönetmeliğin 2 nci maddesinde sayılan işler için gerek duyulduğunda Kuruluşun tüm ünitelerine ihale yapma, alım ve harcama yetkisi verebilir.

    6) Yönetim Kurulunun Yetkisi : Genel Müdürün yetkisini aşan ihaleler Yönetim Kurulunca Karara bağlanır.

    7) Hava Liman/ Hava Alanlarının Yetkisi :

        - Atatürk Hava Limanı Başmüdürü yetkisi:

       (Genel Müdür Yetkisinin 1/30'u)

        - Esenboğa Hava Limanı Başmüdürü Yetkisi:

       (Genel Müdür Yetkisinin 1/30'u)

        - Adnan Menderes Hava Limanı Başmüdürü yetkisi:

       (Genel Müdür Yetkisinin 1/30'u)

        - Antalya Hava Limanı Başmüdürü yetkisi:

       (Genel Müdür Yetkisinin 1/30'u)

        - Dalaman Hava Limanı Başmüdürü yetkisi:

       (Genel Müdür Yetkisinin 1/30'u)

        - Adana Hava Limanı Başmüdürü yetkisi:

       (Genel Müdür Yetkisinin 1/30'u)

        - Diğer Hava Limanları Başmüdür yetkileri:

       (Genel Müdür Yetkisinin 1/40'ı)

        - Hava Liman Başmüdür Yardımcıları yetkisi:

       (Malzeme Müdürünün bağlı bulunduğu)

       (Genel Müdür Yetkisinin 1/75'i)

        - Malzeme Müdürü bulunan Hava Limanlarında Malzeme Müdürünün yetkisi:

       (Genel Müdür Yetkisinin 1/300'u)

        - Hava Alanı Müdürünün yetkisi:

       (Genel Müdür Yetkisinin 1/60'ı)

    Yetki limitlerinin belirlenmesinde, güncellenen küsuratlı rakamların 1.000.000, - TL'sının altındaki tutarlar dikkate alınmaz.

    Tanınan yetki limiti dahilinde olan ihaleler için firmalardan doğrudan veya ilan suretiyle kapalı teklif istenir.

    Karar limitine giren teklifler İhale Komisyonu tarafından açılmak suretiyle paraf edilir. Tanzim olunan İhale Komisyon Kararı Hava Limanı Başmüdürlüklerinde Başmüdürün, Hava Alanı Müdürlüklerinde Hava Alanı Müdürünün onayı ile kesinlik kazanır.

    Karar limitine girmeyen işlerde ise; 19 uncu maddede alım memurunun yetkisinde belirtilen usul uygulanır.

    Yetki Limitlerinin Aşılması

    Madde 20 - Yetki limitleri hiçbir şekilde aşılamaz. Ancak; teklifler açıldığında ilgili onay makamının yetkisinin üzerinde olduğu belirlenen alım ve işler bir üst makamın onayına sunulur. Yetki limitlerinin üzerinde olan alımlar (İşin bütünlük arz etmesi nedeniyle) yetki limitlerine sokulmak için parçalara bölünemez.

    İhale Komisyonlarının Teşekkülü

    Madde 21 - a) İhale Komisyonları:

          1) Merkez İhale Komisyonu

          2) Malzeme Dairesi Başkanlığı İhale Komisyonu

          3) Daire Başkanlıkları Alım Komisyonları

          4) Liman/Hava Alanı İhale Komisyonları

    b) İhale Komisyonunun Kuruluşu :

       1) Merkez İhale Komisyonu :

       Onay Makamı   : Yetki limitine göre Genel Müdür Yardımcısı (Malzeme Dairesi Başkanlığının Bağlı Olduğu) Genel Müdür veya Yönetim Kurulu

       Başkan      : Malzeme Dairesi Başkanı

       Üye      : Mali İşler Dairesi Başkanı

       Üye      : Konu ile ilgili ünitenin Başkanı

       Üye      : Hukuk Müşaviri veya yetki verilen Avukat

       Üye      : İlgili Üniteden teknik personel

       2) Malzeme Dairesi Başkanlığı İhale Komisyonu :

       Onay Makamı   : Malzeme Dairesi Başkanı /Malzeme Dairesi Başkan Yrd.

       Başkan      : İç Tedarik Şube Müdürü (İç alım)

             : Dış Tedarik Şube Müdürü (Dış alım)

       Üye      : Ödenek Tahakkuk Şube Müdürü

       Üye      : Konu ile ilgili ünitenin Müdürü

       3) İşletme Dairesi Başkanlığı İhale Komisyonu :

       Onay Makamı    : İşletme Dairesi Başkanı

       Başkan       : İlgili Müdür

       Üye      : Mali İşler Dairesi Başkanlığından bir Müdür veya Şef

       Üye      : İlgili Müdürlüğün Başmühendisi / Mühendisi / Teknikeri/Teknisyeni

       4 )Elektronik Dairesi Başkanlığı ihale Komisyonu :

       Onay Makamı    : Elektronik Dairesi Başkanı

       Başkan       : İlgili Müdür

       Üye      : Mali İşler Dairesi Başkanlığından bir Müdür veya Şef

       Üye    : İlgili Müdürlüğün Başmühendisi / Mühendisi / Teknikeri/Teknisyeni

       5) İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı ihale Komisyonu :

       Onay Makamı    : İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı

       Başkan       : İlgili Müdür

       Üye      : Mali İşler Dairesi Başkanlığından bir Müdür veya Şef

       Üye    : İlgili Müdürlüğün Başmühendisi / Mühendisi / Teknikeri/Teknisyeni

       6) Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı İhale Komisyonu :

       Onay Makamı    : Seyrüsefer Dairesi Başkanı

       Başkan       : İlgili Müdür

       Üye      : Mali İşler Dairesi Başkanlığından bir Müdür veya Şef

       Üye      : Pilot, Şef, Uzman

       7) Eğitim ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ihale Komisyonu :

       Onay Makamı    : Eğitim ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı

       Başkan       : İlgili Müdür

       Üye      : Mali İşler Dairesi Başkanlığından bir Müdür veya Şef

       Üye      : İlgili Şef / Teknikeri / Teknisyeni

       8) Sağlık ve Meydan Acil Yardım Hizmetleri Dairesi ihale Komisyonu :

       Onay Makamı    : Sağlık ve Meydan Acil Yardım Hizm. Dairesi Başkanı

       Başkan       : Doktor

       Üye      : Mali İşler Dairesi Başkanlığından bir Müdür veya Şef

       Üye      : Şef /Hemşire /Memur

       9) Muhasebe Teşkilatı Bulunan Hava Limanı Başmüdürlüğünde İhale Komisyonu :

       Onay Makamı    : Başmüdür

       Başkan       : Malzeme Müdürü

       Üye      : Muhasebe Müdürü

       Üye      : Konu ile ilgili ünitenin Müdüründen

       10) Muhasebe Teşkilatı Bulunmayan Hava Limanı Başmüdürlüğünde İhale Komisyonu :

       Onay Makamı    : Başmüdür

       Başkan       : Malzeme Müdürü

       Üye      : Konu ile ilgili ünitenin Müdürü veya Amiri

       Üye      : Muhasebe Sorumlusu

       11) Muhasebe Teşkilatı Bulunan Hava Alan Müdürlüğünde İhale Komisyonu :

       Onay Makamı    : Hava Alanı Müdürü

       Başkan       : Hava Alanı Müdür Yardımcısı, bulunmaması halinde İşletme Amiri/Şefi

       Üye      : İkmal sorumlusu

       Üye      : Muhasebeciden

       12) Muhasebe Teşkilatı Bulunmayan Hava Alan Müdürlüğünde İhale Komisyonu :

       Onay Makamı    : Hava Alanı Müdürü

       Başkan       : Hava Alanı Müdür Yardımcısı, bulunmaması halinde İşletme Amiri/Şefi

       Üye      : İkmal Sorumlusu

       Üye      : Konu ile ilgili ünite sorumlusundan

    Gerekli ve zorunlu görülen işlerde kuruluş; Şekli ve yetkileri belirlenmek suretiyle Genel Müdürlükçe geçici olarak özel komisyonları kurulabilir.

    İhale Komisyonu Çalışma Esasları

    Madde 22 - İhale Komisyonu toplantılarına Başkan ve üyelerin bizzat kendilerinin katılması esastır. Başkan ve üyelerin bulunmamaları halinde komisyonlarda yerlerine bakan görevliler vekaleten iştirak eder. Ancak, her ihale konusu iş için ilgili makamın onayı ile bir komisyon teşekkül ettirilir. Bu Yönetmelikte usul ve esasları belirlenen komisyonun teşekkülü talep edilir iken, asil ve yedek üyelerin tamamının isim ve ünvanları onay belgesinde yer alır. Komisyonlar üye tam sayısı ile Komisyon Başkanının daveti ile toplanır.

    Komisyon Başkanının isteği üzerine gerekli hallerde İhale Komisyonlarında yeteri kadar idari, mali ve teknik konularda uzman eleman üye olarak görevlendirilebilir.

    İhale Komisyonları; Komisyonların eksiksiz olarak toplanması esastır. Komisyon Kararları çoğunlukla verilir. Oylar eşit olduğu taktirde Komisyon Başkanının bulunduğu tarafın oyu tercih olunur. Muhalif kalan üye sebeplerini komisyon kararına ekleyerek imza eder, çekimser kalınamaz. Komisyon Başkan ve üyeleri oy kararlarından sorumludurlar.

    Konularla ilgili olarak kararlara ait tutanaklar Başkan ve üyelerce imzalandıktan sonra, tutanak dışında hiçbir görüş veya şifahi alındığı söylenen mutabakatlar komisyon üyelerini bağlamaz.

    Komisyon toplantılarında konuşulan konular , alınan kararlar, düzenlenen raporlar, Başkan ve üyelerin fikirleri ve oyları hiçbir üye tarafından üçüncü şahıslara açıklanamaz. Hiçbir bilgi, doküman not vs. verilemez. Üyelerin üyelik sıfatları kalksa bile bu sır saklama mükellefiyetleri devam eder.

    Komisyonların her türlü işlemleri raportörler vasıtası ile yerine getirilir. Raportörler; Komisyonların gündeminin belirlenmesi, ihale günlerinin komisyon üyelerine bildirilmesi, komisyon adına yapılacak her türlü yazışmaların yapılması, ihale dosyalarının tanzim edilmesi, saklanması, takibi, kararların imzalanarak onaylanması ve karar defterinin tutulması aşamasına kadar ki işlemleri ifa eder.

    22.1 - Raportörlük görevleri :

    a) Merkez İhale Komisyonu için Malzeme Dairesi Başkanlığı

    b) Daire Başkanlıklarındaki Komisyonlar için Başkanca belirlenen ünite

    c) Limanlardaki Komisyonlar için Malzeme Müdürlüğü

    d) Alanlardaki Komisyonlar için Malzeme (İkmal) Sorumluları tarafından yürütülür.

    İhale Komisyonlarının Görevleri

    Madde 23 - İhale Komisyonlarının ihale onayına göre bu Yönetmeliğin kapsamına giren işler için teklif veren firmaların tekliflerini almak, incelemek, uygun görülenleri, idari, mali ve teknik yönden incelemek, ekonomik açıdan en avantajlı teklif için ihale kararı almak, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihaleleri iptal etmek, ödeneğin aşılması halinde talep sahibi üniteye durumu bildirmek görevleri arasındadır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : İhale Usulleri - İhale Sonucunun Karara Bağlanması

    İhale Usulleri

    Madde 24 - Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yazılı işlerin ihalelerinde aşağıdaki usuller uygulanır.

    1) Açık İhale Usulü,

    2) Belli İstekliler Arasında İhale Usulü,

    3) Pazarlık Usulü,

    İhalelerde hangi usulün uygulanacağı merkezde ilgili ünite ile Malzeme Dairesi Başkanlığının, Liman / Hava Alanlarında ise ilgili ünite ile Malzeme ünitesinin koordinasyonu ile tespit edilir ve onayda belirtilir.

    a) Açık İhale Usulü: İhale dokümanlarında belirtilen koşulları taşıyan bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

    b) Belli İstekliler Arasında İhale Usulü : İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi halinde ya da açık ihale usulünde istekli çıkmadığı hallerde ilan yolu ile yapılacak ön değerlendirme sonucunda Kuruluşça davet edilen isteklilerden teklif alınmak suretiyle Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ( e ) ve (f) bentlerinde yer alan mal ve hizmetlerin ihalesi bu usule göre yaptırılabilir.

    Bu ihale usulünde ilan sonucunda yeterli olanlar içinden en fazla (4) adayı geçmemek üzere kısa liste oluşturulur. Bu durumda yeterli görülen 2 teklifle yetinilir. Tekliflerin (2) den az olması halinde ihale iptal edilir.

    c) Pazarlık Usulü

    1) Açık İhale Usulü veya Belli İstekliler arasında İhale Usulü ile yapılan ihale sonunda teklif çıkmaması ya da , ihalenin iptal edilmesi,

    Bu madde kapsamında yapılacak olan mal ve hizmet alımları için en az 3 adaydan yazılı teklif istenilir ve katılan istekliler arasında pazarlık yapılmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.

    2) Önceden düşünülmesi mümkün olmayan ani ve beklenmeyen ihtiyaçların ortaya çıkması nedeniyle Hava Limanı/Alanları ile Seyrüsefer yardımcı istasyonlarının hava trafiğine kapatılmasına (Notam'lanmasını) neden olabilecek nitelikteki acil alımları ile doğal afetler veya olağanüstü durum sonucu hizmet ve faaliyetin kesintiye uğramasına neden olacak işler .

    Bu madde kapsamında yapılacak alımlar hizmetin kesintiye uğratılmadan zamanında ve en süratli şekilde yerine getirilmesi amacıyla direkt; Konusunda ehil firma veya firmalarla pazarlık yapılmak sureti ile yetki limitleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

    3) Özellikleri nedeniyle yetkili firmalarınca veya konu ile ilgili ehil firmalarca yapılmasında yarar görülen mesleki eğitim, gümrükleme, akaryakıt alımları, elektrojen grubu onarımı ile bu Yönetmelikte belirtilen tüm mallara ait yedek parça alımları.

    4) Bu madde kapsamındaki (c) bendinin (1) no.lu alt bendi maddesi hariç, işler için şartname düzenlenmesi, teminat alınması, sözleşme yapılması zorunlu değildir.

    5) Bu madde kapsamındaki işler için ilan yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

    6) Genel Müdür yetkisinin 1/20'sini aşmayan mal ve hizmet alımları bu madde kapsamında gerçekleştirilir.

    Doğrudan Temin

    Madde 25 - a) Madde 19 uncu maddede "Alım Memurunun Yetkisi" başlığı altında belirtilen mal ve hizmet alımları,

    b) Sözleşmenin sona ermesi veya bozulması nedeniyle yeniden yapılacak ihalelerin sonuçlandırılmasına kadar geçecek süre içindeki mal ve hizmetlerin alımı veya yaptırılması,

    c) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan sökülmeden veya görülmeden teklif verilmesi mümkün olmayan onarım işleri, (İşin özelliği nedeni ile teklif toplanamaması halinde, konusunda tecrübeli olduğu bilinen firmaya doğrudan yaptırılabilir.)

    d) İhtiyacın; sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi (Bu madde kapsamında yapılacak alımlarda, genel kabul görmüş bir belgenin tevsik edilmesi gerekir.)

    e) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.

    f) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri 10 yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

    g) İhtiyacın tek kişinin elinde bulunduğunun bilinmesine rağmen tek yetkili belgesinin tasdikinin mümkün olmadığı hallerde talep sahibi birim tarafından düzenlenen en az 3 kişinin imzasına haiz bir gerekçeli tutanak belge yerine kabul edilebilir.

    İhalenin Yapılmaması

    Madde 26 - Açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedelin komisyonca uygun görülmediği takdirde ya yeniden aynı usulle ihale açılır veya iş en kısa sürede pazarlıkla sonuçlandırılır.

    Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması

    Madde 27 - Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartları olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya Ticaret ünvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan Kuruluşun açık adresi yazılır.

    Zarfın yapıştırılan yeri, istekli tarafından kaşelenerek imzalanır.

    Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi , teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uyumlu olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyadı, veya ticaret ünvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.

    Teklif ihale dokümanında belirtilen saate kadar alındı karşılığında Kuruluşa teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler, postadaki gecikme nedeniyle gelmeyen teklifler işleme konulmaz. Verilen teklifler, zeyilname düzenleme hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınmaz ve değiştirilemez.

    Tekliflerin Alınması ve Açılması

    Madde 28 - Teklifler ihale dokümanında belirtilen saate kadar Kuruluşa( tekliflerin sunulacağı üniteye) verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilir.

    Yönetmeliğin 27 nci maddesine uygun olmayan zarflar değerlendirmeye alınmaz. Komisyonca ihale saatinde hazır bulunanlar önünde zarflar geliş sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Fiyat teklifleri diğer belgeler ile birlikte açık olarak verileceğinden, teklif fiyatları okunarak isteklilerce teklif edilen fiyat cetveline işlenir. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan fiyat cetveli komisyonca imza altına alınır.

    Teklifler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

    Tekliflerin Değerlendirilmesi:

    Madde 29 - İhale komisyonu bu aşamada tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde;

    a) Usulüne uygun teklif mektubu

    b) Usulüne uygun geçici teminat

    c) Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge (İdari Şartnamede istenilmesi halinde)

    d) Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge (İdari Şartnamede istenilmesi halinde)

    e) İş deneyim belgesi (Şartnamelerde istenilmesi halinde)

    Yukarıda istenilen belgelerden herhangi birinin bulunmaması halinde, isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

    Diğer ihale dokümanlarının değerlendirilmesinde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydı ile belgelerin, eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde komisyonca belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlatılması yazılı olarak istenilebilir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

    İhale komisyonunda yer alan üyelerden;

    a) Mali konulardan sorumlu üye/üyeler "Ekonomik ve Mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler" ile geçici teminat, Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge, kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge vb. incelemelerini ve tespitlerini raporlaştırmak suretiyle imza altına alırlar.

    b) Teknik konulardan sorumlu üye/üyeler "Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterleri" ile şartnamelerde istenilen teknik belge, bilgi, proje, plan vb. incelemelerini ve tespitlerini raporlaştırmak suretiyle verilen bilgi ve belgelerin uygun olup olamadığının tespitini en geç 15 iş gününde yaparak, imza altına alırlar. Genel Müdürlük Makamı gerekli gördüğü hallerde bu raporların tekrar incelenmesini isteyebilir ve inceleme süresini uzatabilir.

    İsteklilerin teklif mektubunda aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu varsa eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydı ile komisyon tarafından resen düzeltilir ve değerlendirmeye devam edilir.

    İsteklinin resen düzeltilmiş teklifi kabul etmemesi veya cevap vermemesi halinde teklifi değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminat irat kaydedilir.

    Birkaç istekli tarafından aynı fiyat teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı taktirde ihale şartnamelerinde belirtilen esaslar dahilinde sonuçlandırılır.

    Aşırı Düşük Teklifler

    Madde 30 - İhale komisyonu 28 inci ve 29 uncu maddelerde belirtilen esaslara göre verilen teklifleri değerlendirdikten sonra yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

    İhale komisyonu; Mal ve hizmetin gerçekleştirme yönteminin ekonomik olması, işin yerine getirilmesindeki avantajlı koşullar, teklif edilen mal veya hizmet işinin özgünlüğü hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak değerlendirir. Yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

    İhale Kararının Onayı ve Tebliği

    Madde 31 - İhale Komisyonları tarafından alınan ihale kararları yetkili onay makamınca kararın kendilerine intikal tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. Kesinleşen ihale kararları en geç 5 iş günü içinde üzerine ihale yapılana veya vekiline imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Yetki Limitleri

    Yetki Limitlerinin Tespiti

    Madde 32 - Yetki limitleri, Malzeme Dairesi Başkanlığının teklifi ile Yönetim Kurulu veya Genel Müdür tarafından yıl içinde değiştirilebilir.

    Kamu Kuruluşlarından yapılacak alımlarda; Genel Müdür yetkisi o yılki bütçe ödeneği ile sınırlı olup, diğer yetki verilenler ise yetki limitinin 2 katını Kamu Kurum ve kuruluşlardan yapılacak alımlarda kullanır.

    ALTINCI BÖLÜM : Sözleşme

    Sözleşme, Kesin Teminat ve İşin Artması, Eksilmesi

    Madde 33 - a) Sözleşme: Bütün ihaleler, toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme /toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme türünden bir sözleşmeye bağlanır. İhale kararının kendisine bildirilmesinden itibaren 15 iş günü içerisinde taahhüdünü yerine getiren yüklenici için sözleşme düzenlenmez. Düzenlenen sözleşmeler imza sirkülerinde yetki verilen makamlarca 19 uncu maddede belirtilen yetki limitlerine göre imzalanır.

    Bu Yönetmelikte belirtilen özel hallerde Kamu Kurum ve Kuruluşları ile sözleşme yapılması zorunlu değildir.

    Yurtdışı sözleşmeler Türkiye'de imzalanacağı gibi firmanın bulunduğu ülkede mahalli noterde veya Noter yetkisine haiz kuruluşlarca tasdik edilir. Yabancı ülkelerden yapılan alımlarda, Kuruluşumuzca düzenlenerek yükleniciye tasdik için verilen sözleşmede Türk konsolosluğu veya temsilciliklerinde onay şartı aranır.

    Şartnamelerde yer verilmesi halinde yurtiçinde yapılacak sözleşmeler noter'e tasdik ettirilir.

    b) Kesin Teminat : Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce yükleniciden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en az % 6 oranında kesin teminat alınır. İşin önem ve özelliğine göre bu oran Genel Müdürlük onayı ile arttırılabilir. Yüklenicinin kesin teminat vermemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminatı gelir kaydedilir.

    Her ne surette olursa olsun Kuruluşça alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Teminatlar teminat olarak kabul edilen diğer değerler ile değiştirilebilir.

    Depolara alınan ve fiziki muayenesi yapılan malzeme yükleniciye Kuruluşça düzenlenecek ihzarat tutanağı ile işi devam ettirmek üzere yeddiemin olarak teslim edilecek ve geçici kabule kadar meydana gelecek her türlü olumsuzluğa karşı yüklenici sorumluluğunda olacaktır. Yerli yüklenicilerden ihzarat tutanağında belirtilen mal bedeli kadar tutarlı kesin teminatı alınır.

    İş artışı meydana gelmesi durumunda artış bedeli üzerinden ilave teminat alınır.

    Sözleşmelerde avans verilmesine ilişkin hüküm yer aldığı taktirde verilen avans tutarı kadar avans teminatı alınır.

    c) Kesin Teminatın Geri Verilmesi : Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde , usulüne göre yerine getirildiği anlaşıldıktan ve yüklenicinin Kuruluşa, Bu işten dolayı Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı Yükleniciye iade edilir.

    Yüklenicinin bu iş nedeniyle Kuruluşa ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.

    İşin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması halinde, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz.

    d) Sözleşme Yapılmasında Yüklenicinin Görev ve Sorumluluğu : Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde yüklenici ihale kararının kendisine bildirilmesinden itibaren 10 iş günü içerisinde kati teminat vererek sözleşme yapmaya mecburdur.Üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında verilen süre içerisinde sözleşme yapmayanlar, hakkında ise geçici teminat irat kaydedilebileceği gibi altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir.

    Bu durumda Kuruluş; ikinci uygun teklifin ihale komisyonunca uygun görülmesi halinde bu teklif sahibi ile sözleşme imzalayabilir.

    Yüklenici sorumluluğunu yerine getirmez ise protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminatı gelir kaydedilir. Yurtdışı ihalelerde bu süre 15 iş günü olup, gerektiğinde arttırılabilir.

    e) Tebliğ Süresi İçinde Teslim : Tebliğ süresi içerisinde taahhüdün şartname hükümlerine göre yerine getirilmesi ve bunun Kuruluşça uygun bulunması halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.

    f)Yüklenicinin Sözleşmenin Bozulmasına Neden Olması : Sözleşme yapıldıktan sonra Yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, Kuruluşun 10 gün süreli ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın sözleşme Kuruluş tarafından tek taraflı olarak feshedilir. Bu durumda kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme fesih edilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, yüklenicinin borcuna mahsup edilmez.

    g) Sözleşmede Belirtilen İşin Artışı ve Eksilişi : Mal ve hizmet alımlarında sözleşme imzalandıktan sonra ön görülmeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde sözleşmede öngörülen mal teslim tarihine kadar ödeneğin sağlanması kaydıyla, mevcut sözleşme koşulları aynen geçerli olmak üzere sözleşme bedelinin % 25'i kadar ek sipariş ve bu sipariş için ek sure verilebilir.

    Her ne sebeple olursa olsun, taahhüt konusunun devamına Kuruluşça gerek görülmemesi, amaca yönelik bulunmaması veya zorunlu nedenlerle, sözleşme bedelinin % 25'i kadar eksik iş yaptırılabilir veya sipariş verilebilir.

    Mal ve hizmet alımlarında arttırma ve eksiltme işlemleri için yetki limitleri dahilinde ilgili Makamından Olur alınması şarttır.

    h) Sözleşmenin Devri : Sözleşme, yetkili makamın yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacak olanlarda da ilk ihaledeki şartlar aranır.

    YEDİNCİ BÖLÜM : İhale Usullerine Tabi Olmayan İşler

    İhale Usullerine Tabi Olmayan İşler

    Madde 34 - a) Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden,

    b) Genel ve Katma Bütçeli İdareler ile Özel İdare ve Belediyelerden,

    c) (b) bendinde belirtilen idarelere bağlı sabit veya Döner Sermayeli Müesseseler ve Özel Bütçeli İdarelerin kurdukları birliklerden,

    d) Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve İktisadi Kamu Kuruluşları ve bunların Müesseseleri, Bağlı Ortaklıkları, İştirakleri ve bayilerinden veya mahalli idarelere ait kuruluşlardan,

    e) Özel kanun ile kurulan tüzel kişiliğe sahip ve ortaklarının ürünlerini alan, işleyen, değerlendiren, iyileştiren, satan, üretim ihtiyaçlarına yarayan, araç ve gereçleri sağlayan ortaklıklar ve bunlara ait birliklerden yapılacak mal ve hizmet alımları.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Muayene ve Kabul İşlemleri

    Madde 35 - Yürürlükte bulunan Muayene ve Kabul Yönergesine göre yapılır.

    Alım ve Ödemelerde İstisnalar

    Madde 36 - Elektrik, su, doğalgaz, telefon ve hat kiraları ve bu gibi ödemeler fatura tutarlarına göre yapılır.

    DOKUZUNCU BÖLÜM : Son Hükümler

    Yönetmelikte Bulunmayan Hususlar

    Madde 37 - Bu Yönetmelikte bulunmayan hususlar için mer'i mevzuat hükümleri uygulanır.

    Uygulama

    Madde 38 - Bu Yönetmelik, yürürlük tarihini takip eden ihalelere uygulanır. Genel Müdür bu Yönetmeliğin uygulanmasıyla ilgili detayları belirlemeye yetkilidir. Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında meydana gelecek tereddütleri gidermekte Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü yetkilidir

    Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

    Madde 39 - 18/10/2002 tarihli ve 215 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "DHMİ Merkez Hava Limanı ve Meydanlardaki Alım - Satım Ve İhale Komisyonlarının Teşekkülü, Çalışma Esasları, Görevleri Ve Yetki Limitlerine İlişkin Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmelik kapsamında bulunmayan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ile ilgili olarak ihale komisyonlarının teşekkülünde, görevlerinde ve yetki limitlerinde bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde yer alan hükümler uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 40 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 41 - Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100