Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI YÖNLENDİRME VE İZLEME KOMİTESİ İLE DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI YÖNLENDİRME VE İZLEME KOMİTESİ İLE DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI YÖNLENDİRME VE İZLEME KOMİTESİ İLE DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Dayandığı KHK Tarihi - No: 24/06/1994- 540

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 14/01/2004 - 25346

    Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından

    BİRİNCİ KISIM

    GENEL HÜKÜMLER

    AMAÇ VE KAPSAM

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Yönlendirme ve İzleme Komitesi ile Danışma Kurulunun çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesidir.

    DAYANAK

    Madde 2- Bu Yönetmelik, 540 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 2 nci ve Geçici 7 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    TANIMLAR

    Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

    Programlar: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarından Genel Eğitim (Socrates), Mesleki Eğitim (Leonardo da Vinci) ve Gençlik (Youth)Programlarını,

    Kanun Hükmünde Kararname: 540 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi,

    Bakan: Devlet Planlama Teşkilatının bağlı olduğu Bakanı,

    Komite: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Yönlendirme ve İzleme Komitesini,

    Komite Başkanı: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Yönlendirme ve İzleme Komitesi Başkanını,

    Komite Başkan Vekili: Komite Başkanının yokluğunda, Komite Başkanının tüm görev ve yetkilerini üstlenmek üzere görevlendirdiği bir Komite üyesini,

    Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

    Ulusal Ajans: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarından yararlanan ülkelerde Programların yürütülmesi amacıyla, Avrupa Topluluğu kuralları ve Komisyon ile imzalanan anlaşmalarda yer alan hükümler doğrultusunda, yetkili makamlar tarafından ulusal düzeyde tesis edilmiş kuruluşu,

    Ulusal Otorite: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik programlarından yararlanan ülkelerde Ulusal Ajans tarafından Programların yürütülmesini, Komisyona karşı denetlemekten ve izlemekten sorumlu makamları,

    Kurul: Danışma Kurulunu,

    Divan: Danışma Kurulu Divanını,

    Merkez: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'nı,

    İşletme Anlaşmaları: Komisyonca belirlenen çalışma dönemlerinde ülke merkezli programların hibe ve idari usullerini ilgili ulusal ajans ve Komisyon arasındaki mutabakat çerçevesinde hükme bağlayan anlaşmaları,

    Başkan: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanını

    ifade eder.

    İKİNCİ KISIM : AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI YÖNLENDİRME VE İZLEME KOMİTESİ

    BİRİNCİ BÖLÜM : KOMİTENİN YAPISI, GÖREV VE YETKİLERİ

    KOMİTE

    Madde 4- Komite, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarının uygulanmasıyla ilgili genel politikaların belirlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bünyesinde kurulmuştur. Programların idari ve mali bakımdan etkin bir şekilde yürütülmesinden Hükümet adına yetkili makam olan ve Komisyon ile ilişkilerde ulusal otorite olarak görev yapan Bakana karşı sorumludur. Komite görevini yerine getirirken, ulusal ajanslarla ilgili olarak ulusal otoritelerin ve Komisyonun sorumluluklarını düzenleyen, özellikle Genel Eğitim (Socrates), Mesleki Eğitim (Leonardo da Vinci) ve Gençlik (Youth) programlarına ilişkin Avrupa Birliği mevzuatını dikkate alır. Komitenin üyeleri tarafsız olarak görev yaparlar.

    KOMİTENİN YAPISI

    Madde 5- Komite; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin en az genel müdür seviyesinde görevlendireceği birer üye ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca genel müdürler arasından görevlendirilecek üç üye, Gençlik ve Spor Genel Müdürü ve Merkez Başkanı olmak üzere on üyeden oluşur.

    KOMİTENİN GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 6- Komitenin görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Merkeze verilen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili her türlü çalışmayı izlemek, gözlemek, değerlendirmek ve Merkez tarafından yürütülen programların ilgili Avrupa Birliği mevzuatı ile Merkez ve Komisyon arasında imzalanan sözleşmelerle ve Avrupa Birliği mali kuralları ile uyum içerisinde olmasını sağlamak,

    b) Merkezin mali ve idari sorumluluklarını yerine getirebilecek yeterli sayı ve nitelikte personel ve mali kaynağa sahip olmasını sağlamak,

    c) Merkezin, çalışma esas ve usullerini Avrupa Birliği mali kuralları ile Merkez ve Komisyon arasında imzalanan sözleşmelerden kaynaklanan sorumluluklar ile uyum içerisinde belirlemek,

    d) Merkezin uygulayacağı genel politikaları ve bu çerçevede belirlenen öncelikleri, Danışma Kurulu'nun tavsiyelerini de alarak tespit etmek

    e) Avrupa Birliği fonlarının Merkez tarafından etkin ve yerinde kullanılmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak. Merkezin çalışmalarında aksama tespit edilmesi halinde Komisyon ile istişare ederek muhtemel iyileştirici önlemleri Bakana önermek,

    f) Programlarla ilgili İşletme Anlaşmaları doğrultusunda çalışma programları dahil olmak üzere Merkezin çalışma planlarını onaylamak,

    g) Proje tekliflerinin değerlendirilmesi ve seçilmesi ile ilgili esas ve usulleri tespit etmek; bu amaçla oluşturulacak proje seçim grubunun teşkili ile çalışma esas ve usullerine ilişkin genel politikaları belirlemek,

    h) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarına katılımı engelleyen yasal ve idari engelleri tespit ederek ortadan kaldırıcı tedbirleri almak,

    i) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarının uyumlu bir şekilde yürümesini sağlamak,

    j) Danışma Kurulunda temsil olunacak kurum ve kuruluşları tespit ederek Bakanın onayına sunmak,

    k) Merkez tarafından hazırlanan yönetmeliklerden Kanun gereğince onaylanması gerekenleri kabul etmek,

    l) Merkezin bütçesini inceleyerek, kabul etmek ve onaylanmak üzere Bakana sunmak,

    m) İngilizce veya Fransızca yeterliliği bakımından KPDS (B) düzeyine denk olan diğer belgeleri tespit etmek,

    n) Merkez tarafından yönetilen ülke merkezli projelerin seçimi ile ilgili olarak nihai kararı almak; bu yetkisini lüzumu halinde Başkana devretmek,

    o) Komisyon tarafından her program için toplanan program yönetimi komitelerine gözlemci olarak katılacak Türk Temsilcilerinin belirlenmesi için Bakana teklif götürmek.

    KOMİTE SEKRETERYASI

    Madde 7- Komitenin sekretarya hizmetleri Devlet Planlama Teşkilatı üsteşarlığı tarafından yerine getirilir.

    İKİNCİ BÖLÜM : KOMİTE TOPLANTILARI

    TOPLANTI GÜNDEMİ

    Madde 8- Gündem, Komite Başkanı tarafından belirlenerek, toplantı tarih ve saatinden en az iki gün önce, ekleri ile birlikte yazılı olarak üyelere ildirilir.

    Gündeme ilişkin Komite üyelerince yapılacak değişiklik teklifleri, Komitece karara bağlanır. Merkezin ve sekreteryanın gündemdeki konulara ilişkin inceleme sonuç ve önerilerini içeren raporlar da gündemle birlikte üyelere dağıtılır.

    TOPLANTI ZAMANI

    Madde 9- Toplantı zamanını Komite tespit eder. Ancak, Komite ayın belirli gün veya günlerini mutad toplantı zamanı olarak önceden belirleyebilir. Böyle bir toplantı günü öngörülmemiş ise toplantı tarih ve saati, toplantıdan en az 2 gün önce üyelere bildirilir.

    TOPLANTIYA DAVET

    Madde 10- Komite, Komite Başkanının çağrısı üzerine toplanır. Komite tarafından mutad bir toplantı zamanı belirlenmiş ise davete ihtiyaç olmaksızın toplantı yapılır.

    Acil durumlarda, Komite Başkanı tarafından izinli üyeler de toplantıya çağrılabilir.

    TOPLANTIYA KATILMAMA HALLERİ

    Madde 11- Komite Başkanı ve üyelerinin bütün toplantılarda hazır bulunmaları esastır.

    Üyelerin izin, rapor ve görevlendirme dışında mazeretlerinin olması durumunda, mazeretlerini yazılı olarak Komite Başkanlığına bildirirler. Acil hallerde yazılı bildirim sonradan yapılmak kaydıyla, diğer iletişim vasıtalar aracılığıyla durum Başkanlığa bildirilir.

    İzinli veya görevli olmaları halinde toplantıya katılamayacak üyelerin yerine, kurumları tarafından tayin edilen vekilleri toplantıya katılabilirler.

    GÖRÜŞMELERDE USUL

    Madde 12- Konular gündemdeki sıraya göre görüşülür. Görüşmelerde gündeme ilişkin konular yeterince tartışıldıktan sonra oylamaya geçilir. Komite Başkanı oyunu en son kullanır.

    Üyeler, kendilerini ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar yakın hısımları ile evlatlıklarını ilgilendiren, ayrıca toplantı veya kararlardan etkilenecek kişilerle duygusal bağlar, siyasi eğilim, ekonomik çıkarlar veya diğer ortak menfaatleri nedeni ile görevini tarafsız ve objektif bir şekilde yapamayacakları toplantı ve oylamalara katılmazlar. Bu şartlar içinde olan üye, durumunu Komite Başkanına bildirmek zorundadır.

    Toplantılara, Komite tarafından görüşlerini bildirmeleri istenilen Merkez personeli ile görüşme tutanaklarını düzenlemekle görevli personel dışında hiç kimse katılamaz. Ancak, Komite gerek gördüğü takdirde belirli bir konuda görüşlerini bildirmeleri istenen uzman kişilerle, gündemdeki konu ile ilgili kişileri veya kuruluş temsilcilerini toplantıya çağırarak dinleyebilir.

    KARARLAR VE TUTANAKLAR

    Madde 13- Komite tarafından alınan kararlar yazılır ve her toplantının sonunda üyeler tarafından imzalanır.

    Tutanaklar, toplantıda görüşülen önemli konuları özetler ve bir sonraki toplantıda üyeler tarafından okunarak son şekli verilir.

    TOPLANTI VE KARAR NİSABI

    Madde 14- Komite en az altı üye ile Komite Başkanının, yokluğu halinde de Komite Başkan vekilinin başkanlığında toplanır; kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Oylamada eşitlik halinde Komite Başkanının oyunun olduğu taraf çoğunluk sayılır.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : DANIŞMA KURULU

    BİRİNCİ BÖLÜM : KURULUN YAPISI, GÖREVLERİ VE ÜYELERİN GÖREVLENDİRİLMESİ

    KURULUN YAPISI

    Madde 15- Kurul, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, eğitim ve öğretim kurumları, sivil toplum örgütleri ve gönüllü kuruluşlar, gençlik organizasyonları, meslek kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur. Üye sayısı sınırlaması yoktur. Ancak Kurulun etkin ve verimli çalışmasına imkan verecek bir büyüklükte oluşmasına dikkat edilir.

    Kurulda hangi kurum ve kuruluşların temsil edileceği, hizmet gerekleri dikkate alınarak, Komitenin teklifi ve Bakanın onayıyla belirlenir.

    KURULUN GÖREVLERİ

    Madde 16- Kurulun görevleri;

    a) Merkezin uygulayacağı alternatif politikaları üretmenin,

    b) Türkiye'nin Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarından azami istifade etmesini sağlamanın yollarını aramaktır.

    KURUL ÜYELERİNİN GÖREVLENDİRİLMESİ

    Madde 17- Kurul Üyeleri Komitenin teklifi ve Bakanın onayıyla belirlenen kurum ve kuruluşlar tarafından görevlendirilir.

    DANIŞMA KURULU SEKRETARYASI

    Madde 18- Kurulun sekretarya hizmetleri Merkez tarafından yürütülür.

    İKİNCİ BÖLÜM : DANIŞMA KURULU TOPLANTILARI

    DİVAN

    Madde 19- Kurul toplantıları, Kurul üyeleri arasından seçimle oluşturulan divan başkanı tarafından yönetilir. Divan, bir başkan iki üye ve iki katip üyeden oluşur.

    Divan başkanı, üyeleri ve katip üyeleri danışma kurulunca yapılacak açık oylamada oy çokluğu ile ayrı ayrı seçilirler. Divan çalışmaların etkin bir şekilde gerçekleştirilmesinden ve yapılan çalışmaların Merkez Başkanlığına rapor halinde sunulmasından sorumludur. Bu amaca ulaşmak üzere gerektiğinde divan başkanı tarafından komisyonlar oluşturulabilir. Komisyonlar hazırladıkları raporu oy çokluğu ile kabul ederler.

    Divanın oluşumunu sağlamak üzere Kurulun ilk toplantısına Merkez Başkanı başkanlık eder.

    TOPLANTI GÜNDEMİ

    Madde 20- Gündem, Merkez Başkanlığınca belirlenir ve toplantıdan en az on beş gün önce üyelere bildirilir. Kendilerine yapılan çağrıda, Kurula herhangi bir gündem tekliflerinin veya görüşmek istedikleri bir konunun olup olmadığı sorulur.

    Merkezin gündemdeki konulara ilişkin inceleme sonuç ve önerilerini içeren raporlar da gündemle birlikte üyelere dağıtılır.

    TOPLANTI ZAMANI

    Madde 21- Danışma Kurulu yılda bir defa toplanır. Gerekli görüldüğünde birden fazla da toplantıya çağırılabilir. Toplantı zamanı Merkez Başkanı tarafından tespit edilir.

    TOPLANTIYA DAVET

    Madde 22- Kurul; Merkez Başkanlığının daveti üzerine toplanır.

    GÖRÜŞMELERDE USUL VE SÜRE

    Madde 23- Konular gündemdeki sıraya göre görüşülür. Görüşmelerde gündeme ilişkin konular tartışıldıktan sonra sonuç raporları hazırlanır. Hazırlanan raporlar oylamaya sunulur. Kabul edilen raporlar ilan edilmek ve uygulamada dikkate alınmak üzere en geç on beş gün içinde Merkez Başkanlığına teslim edilir.

    Danışma kurulu ve gerektiğinde kurulacak olan komisyonlar çalışmalarını üç gün içinde tamamlamak zorundadır.

    Danışma Kurulu, çalışmaları sonunda aldığı kararları yazılı olarak Komiteye sunar.

    KARAR NİSABI

    Madde 24- Kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Oylamada eşitlik halinde Divan Başkanının oyunun olduğu taraf çoğunluk sayılır.

    DÖRDÜNCÜ KISIM : SON HÜKÜMLER

    YÜRÜRLÜK

    Madde 25- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 26- Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Planlama Teşkilatının bağlı olduğu Bakan yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100