Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

406 SAYILI TELGRAF VE TELEFON KANUNUNUN GEÇİCİ 7 NCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

    406 SAYILI TELGRAF VE TELEFON KANUNUNUN GEÇİCİ 7 NCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

    406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

    Telekomünikasyon Kurumundan

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/02/2004

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 25372 Mükerrer

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 1/8/2003 tarihli ve 4971 sayılı Kanunla eklenen geçici 7 nci maddesinin uygulanmasına dair usul ve esasların gösterilmesidir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi tarafından, GSM 1800 Sayısal Hücresel Mobil Telefon Sistemi Kurulması ve İşletilmesi hizmeti sunmak üzere kurulmuş bulunan Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri Anonim Şirketinin, GSM 1800 imtiyaz sözleşmesi imzalayarak faaliyet yürüten başka bir işletmeci şirket ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulacak yeni bir şirket aracılığı ile birleşmesi halinde; bu birleşme sonucu ortaya çıkacak yeni duruma ilişkin olarak yapılması gerekli lisans düzenlemelerini ve işlemlerini kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ve 2813 sayılı Telsiz Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Yeni Şirket: Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri Anonim Şirketinin GSM 1800 imtiyaz sözleşmesi imzalayarak faaliyet yürüten başka bir işletmeci şirket ile birleşmesi amacıyla Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulacak şirketi,

    Aycell A.Ş.: Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri Anonim Şirketini,

    Diğer Şirket: Kurum ile GSM 1800 imtiyaz sözleşmesi imzalayarak faaliyet yürüten diğer bir işletmeci şirketi,

    ifade eder.

    Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, bu maddede yer almayan tanımlar bakımından 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu, 2813 sayılı Telsiz Kanunu, Telekomünikasyon Hizmetleri Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatta yer alan tanımlar ve kısaltmalar geçerlidir.

    İKİNCİ BÖLÜM : Lisans Düzenlemesi ve Yenilenmesine İlişkin Hükümler

    Lisans Düzenlemesi

    Madde 5 - Bu birleşme sonucu Aycell A.Ş.'ye ve Diğer Şirkete ait GSM 1800 sayısal hücresel mobil telefon sistemi kurulması ve işletilmesine ilişkin GSM görev ve imtiyaz sözleşmeleri uyarınca verilmiş olan lisanslara karşılık gelmek üzere Yeni Şirkete bu Yönetmelik hükümlerine göre GSM 1800 sayısal hücresel mobil telefon sistemi kurulması ve işletilmesine ilişkin imtiyaz düzenlenir.

    Numara Düzenlemesi

    Madde 6 - Yeni Şirkete, 10 adet alan kodu tahsis edilir. Yeni Şirkete tahsis edilecek alan kodlarının belirlenmesinde aşağıdaki usûl izlenir:

    a) Yeni Şirket, birleşme işleminin tamamlanmasını müteakip 15 gün içerisinde, GSM görev sözleşmesi ve imtiyaz sözleşmesi uyarınca Aycell A.Ş. ve birleşeceği Diğer Şirkete tahsis edilmiş olan alan kodlarından kullanıma açılmış alan kodları ile bu alan kodlarından abonelere tahsis edilmiş numara sayısını içerecek şekilde numara kullanım durumunu, Kuruma doğru ve eksiksiz biçimde yazılı olarak bildirir.

    b) Yeni Şirket tarafından Kuruma iade edilecek 10 adet alan kodu ile Yeni Şirkette kalacak 10 adet alan kodu, numara kaynağının etkin ve verimli kullanılması ilkesi esas alınarak Kurum tarafından belirlenir. Yeni Şirkete tahsis edilecek alan kodları imtiyaz sözleşmesinde belirtilir.

    Frekans Düzenlemesi

    Madde 7 - Yeni Şirkete, birleşen her iki işletmeciye tahsis edilmiş olan frekanslardan olmak üzere, sadece birisine tahsis edilmiş frekans bandı miktarı kadar, 1800 MHz ve 900 MHz'den ardışık olarak frekans kanalları tahsis edilir ve tahsis edilen frekanslar imtiyaz sözleşmesinde ek olarak yer alır.

    İmtiyaz Sözleşmesinin Yenilenmesi

    Madde 8 - (Değişik fıkra: 21/07/2004 - 5229 S.R.G. Yön/1.mad) *1* Birleşme işleminin tamamlanmasını müteakip yeni şirket birleşme ile ilgili tüm bilgi ve belgelerle Kuruma başvurur. Yeni Şirketle, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yeni bir imtiyaz sözleşmesi parafe edilir ve düşüncesi alınmak üzere Danıştay'a gönderilir. Danıştay'ın düşüncesinin alınmasını müteakip iki ay içerisinde Yeni Şirketle imtiyaz sözleşmesi imzalanır.

    Birleşecek taraflar, bu Yönetmelik hükümlerine tabi olarak, söz konusu numara blokları ve frekans bandı miktarının Kuruma iadesine muvafakatlarını ihtiva eden bir mutabakat protokolünü en geç birleşme anında Kuruma yazılı olarak teslim ederler. Bu şekilde Kurumda tutulacak olan numara blokları ve frekans bandı miktarına tekabül eden lisans hakkı, Bakanlık ve Bakanlar Kurulu'nca belirlenen politikalar dikkate alınarak gerektiğinde ihaleye çıkartılır ve geliri Hazineye aktarılır.

    Protokoller

    Madde 9 - Aycell A.Ş. ve birleşeceği Diğer Şirket ile Kurum arasında yapılmış olan GSM 1800 Mobil Telefon Sistemlerinin İşletilmesinde 4502 sayılı Kanunla Değişik 2813 sayılı Telsiz Kanununun Amir Hükümlerinin Yerine Getirilmesine İlişkin Protokoller ve Ek Protokoller aynı şartlarla geçerliliğini korur. Yeni Şirket bu protokollere ve ek protokollere uymayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Söz konusu protokoller ve ek protokoller Yeni Şirketle imtiyaz sözleşmesinin parafe edilmesini müteakip en geç 30 gün içinde aynı hükümler ile yenilenir.

    Teminat

    Madde 10 - (Değişik madde: 21/07/2004 - 5229 S.R.G. Yön/2.mad) *2* Yeni Şirket, birleşmenin gerçekleşmesinden sonra yeni imtiyaz sözleşmesi imzalanıncaya kadar geçecek sürede, Aycell A.Ş. ve birleşeceği Diğer Şirket tarafından verilmiş olan teminat miktarlarından sadece birisine tekabül eden miktarda, Kurumu muhatap ve söz konusu teminat mektupları ile aynı koşullarda, halihazırda faaliyetine devam eden bankalardan birinden alınmış bir banka teminat mektubunu Kuruma vermek zorundadır.

    İmtiyaz Süresi

    Madde 11 - Yeni Şirket ile imzalanacak imtiyaz sözleşmesinin süresi, Yeni Şirkete devredilen lisanslardan, kalan süresi daha uzun olan lisans esas alınarak belirlenir.

    Kapsama Alanı ve Devir Yükümlülüğü

    Madde 12 - Birleşecek şirketlere ait olan her iki lisansa karşılık gelmek üzere, tek bir lisans düzenlenmesi karşılığında birleşecek şirketlerin Kuruma karşı olan ayrı ayrı kapsama alanı ve imtiyaz süresinin sonunda tüm tesislerini Kuruma çalışır vaziyette ayrı ayrı devir yükümlülükleri kaldırılmış sayılır.

    Abonelik Sözleşmeleri

    Madde 13 - Yeni Şirket, Aycell A.Ş. ve birleşeceği Diğer Şirketin, önceden imzalamış oldukları abonelik sözleşmelerinin hüküm ve koşullarında, aboneleri aleyhine abonelik sözleşmesi süresince tek taraflı olarak değişiklik yapamaz.

    Numara Değişikliklerinin Duyurulması

    Madde 14 - Birleşme nedeniyle, abonelerin numara ve/veya alan kodunun değişmesi durumunda; numarası değişen abonelere eski numaralarına yapılan aramalarda, Yeni Şirket, abonenin yeni numarasını, GSM Aboneliğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri çerçevesinde ve en az 90 gün süre ile sesli anons vasıtasıyla duyurur. Ayrıca, Yeni Şirket numarası değişen aboneye, yeni numarasını bildirebilmesi için, makul süre ve sayıda, ücretsiz kısa mesaj ve/veya kontör kullanma hakkı verir.

    Tüketici Haklarında Meydana Gelebilecek Değişiklikler

    Madde 15 - Yeni Şirket, birleşme sonrası abonelerinin mevcut hak ve yükümlülüklerinde tek taraflı değişikliğe sebebiyet verebilecek diğer hususlarda ancak Kurumdan onay almak suretiyle düzenleme yapabilir. Kurum gerekli gördüğü hallerde bu konularda çıkaracağı tebliğlerle de düzenleme yapabilir.

    Birleşme sonrası Yeni şirketten kendisine devredilen aboneler nedeniyle mükerrer ruhsatname ve kullanma ücreti alınmaz.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Diğer Hükümler

    Lisans Düzenlenmesi Şartı

    Madde 16 - En geç birleşmenin hukuki geçerlilik kazanacağı an itibari ile Aycell A.Ş. ve birleşeceği Diğer Şirket tarafından, söz konusu şirketlerle imzalanmış olan GSM görev ve imtiyaz sözleşmelerinin 51 inci maddesi ile 4501 sayılı Kamu Hizmetleri İle İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunları çerçevesinde Kuruma karşı yapılmış olan her türlü hukuki takip ve davaların geri alınma ya da sulh yoluyla çözümlenme iradesinin beyan edilmesi şarttır. Bu şartın yerine getirilmesi en geç birleşmenin hukuki geçerlilik kazanacağı an itibari ile taraflar arasında yapılacak bir protokolle de düzenlenir. Bu şartın birleşme anına kadar yerine getirilmesi için Aycell A.Ş. her türlü gayreti göstermek ve takibini yapmakla yükümlüdür.

    Devir ve Birleşmeye İlişkin Hükümler

    Madde 17 - Aycell A.Ş. ve birleşeceği Diğer Şirket ile yapılmış olan GSM görev ve imtiyaz sözleşmelerinde yer alan lisans devri ve birleşmeye ilişkin hükümler bu birleşmede uygulanmaz.

    Geçiş Süreci

    Madde 18 - a) Hukuken şirketlerin birleşme sürecinin tamamlanmasından Yeni Şirketle bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde imtiyaz sözleşmesi imzalanmasına kadar geçen sürede, bu Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Diğer Şirketle Kurum arasında imzalanmış olan imtiyaz sözleşmesi Yeni Şirket ve Kurum arasında da geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

    b) Yeni Şirketle imzalanacak imtiyaz sözleşmesi, bu Yönetmelikte yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, Diğer Şirketin mevcut imtiyaz sözleşmesinde yer alan hak ve yükümlülüklerinden eksik olamaz.

    Süre Verilmesi

    Madde 19 - Yeni Şirket, imtiyaz sözleşmesinin parafe edilmesinden imzalanmasına kadar geçen sürede bu Yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci maddeleri uyarınca tahsis edilen frekansların ve numaraların uygulamaya konulması için gerekli tüm tedbirleri alır. İmtiyaz sözleşmesinin imzalanmasını müteakip en geç 30 gün içerisinde haklı gerekçelerle uygulamaya geçilememesi ve süre talep edilmesi halinde Kurum, belirleyeceği şartlar çerçevesinde Yeni Şirkete bir defaya mahsus olmak üzere makul bir süre verebilir.

    Müeyyide

    Madde 20 - Bu Yönetmeliğin;

    a) 8 inci maddesinde belirtilen süreler içerisinde Yeni Şirketin Kurumla yeni bir imtiyaz sözleşmesi parafe etmemesi veya imzalamaktan kaçınması,

    b) 9 uncu maddesinde belirtilen protokollerin süresi içerisinde imzalanmaması,

    c) 19 uncu maddesi hükümlerine uygun olarak, tahsis edilen frekansların ve numaraların uygulamaya geçirilmemesi,

    d) Diğer maddelerindeki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi,

    hallerinde; Kurum, Aycell A.Ş. ve birleşeceği Diğer Şirketin bir önceki yıl cirolarının toplamını esas alarak, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 2 nci maddesinin (f) bendindeki yetkilerini kullanır.

    Saklı Hükümler

    Madde 21 - Aycell A.Ş.'nin Diğer Şirketle birleşmesi ile ilgili olarak diğer mevzuatla getirilmiş olan hak ve vecibelere ilişkin hükümler saklıdır.

    Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 22 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde Kurul Kararına göre işlem yapılır.

    Yürürlük

    Madde 23 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 24 - Bu Yönetmelik hükümlerini Telekomünikasyon Kurulu Başkanı yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100