Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

    ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

    ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

    Çevre ve Orman Bakanlığından

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 29/02/2004

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 25388

    BİRİNCİ BÖLÜM:Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Çevre ve Orman Bakanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun olarak yetişmelerini sağlamak, görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip tutum kazanmalarını sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlanmaları için uygulanacak hizmet içi eğitimin hedeflerini, ilkelerini, planlama esaslarını ve değerlendirme usulleri ile diğer hususları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Çevre ve Orman Bakanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 214 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakan: Çevre ve Orman Bakanını,

    Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

    Merkez Teşkilatı: Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatını,

    Bağlı Kuruluş: Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığını,

    Taşra Teşkilatı: Çevre ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatını,

    Eğitim Birimi: Çevre ve Orman Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığını,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM:Eğitim Esasları

    Hizmet İçi Eğitimin Hedefleri

    Madde 5 - Hizmet içi eğitimin hedefi, Devlet Memurları Eğitimi Genel Planında, kalkınma planlarında ve iş programlarında eğitim için öngörülen amaçlar doğrultusunda;

    a) Personelin, bilgisini ve verimliğini artırarak hizmet içinde yetişmesini sağlamak, daha üst görev ve kadrolara hazırlamak, buna ilişkin görevde yükselme eğitimini düzenlemek,

    b) Devlet memurlarının ödev, yetki ve sorumluluklarını öğretmek, genel haklar ve yasaklar hakkında bilgi vermek,

    c) Yönetimde ve uygulamada verimlilik, etkinlik ve tutumluluğun arttırılmasını sağlamak,

    d) Personelin değerlendirilmesinde hizmet içi eğitim ihtiyacını belirlemek,

    e) Bakanlığı bilimsel ve teknolojik olarak üst seviyeye taşımak,

    f) Mal ve hizmetlerin tam ve zamanında kullanıcılara ulaşımını sağlayacak eğitimi vermek,

    g) Yurtdışına gidecek personeli, yeni bilgilerin hızla arttığı alanlara yönlendirmek,

    h) Personel planlamasının uygulanmasında hizmet içi eğitimden en etkin biçimde yararlanmaktır.

    Hizmet İçi Eğitimin İlkeleri

    Madde 6 - Hizmet içi eğitim hedeflerine ulaşabilmek için uygulanacak ilkeler;

    a) Eğitimin, verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkelerine uygun olarak yürütülmesi ve sürekli olması,

    b) Eğitimin, Bakanlığın amaçları, görevleri, yetkileri, sorumlulukları ve ihtiyaçları dikkate alınarak düzenlenecek plan ve programlara dayandırılması,

    c) Eğitimden beklenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılamadığının belirlenmesi için eğitim çalışmaları sırasında ve bitiminde değerlendirme yapılması,

    d) Eğitim yapılacak yerlerin eğitim şartlarına uygun olması, eğitimin gereklerine göre düzenlenmesi ve donatılması,

    e) Eğitime tabi tutulan Bakanlık personelinin eğitimde kazandırılan niteliklere ve eğitime gönderilme amacına uygun görevlerde istihdam edilmesi,

    f) Her amirin birimindeki personelinin eğitiminden ve yetiştirilişinden sorumlu olması,

    g) Bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim görevi verilecek eğitim görevlilerinin ve eğitime tabi tutulacak personelin eğitime katılmaktan sorumlu olması,

    h) Hizmet içi eğitimden yararlanmada öncelikler esas alınarak, tüm personelin saptanan hizmet içi eğitim ihtiyacına göre yararlandırılması,

    ı) Gerektiğinde ilgili tüm kuruluşlarla eğitimde işbirliği yapılması, bilgi, belge, araç-gereç ve eğitim görevlisi değişiminin sağlanmasıdır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:Eğitim Teşkilatı ve Görevleri

    Eğitim Teşkilatı

    Madde 7 - Bakanlığın eğitim faaliyetleri;

    a) Eğitim Kurulu,

    b) Personel Dairesi Başkanlığı,

    tarafından yürütülür.

    Eğitim Kurulu

    Madde 8 - Bakanlığın eğitim faaliyetleriyle ilgili genel politikasını tespit ve tayin etmek amacıyla kurulan Eğitim Kurulu, Müsteşar veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığında ana hizmet birimleri genel müdürleri, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı, Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanı ile Personel Dairesi Başkanından oluşur. Bağlı kuruluşların genel müdürleri ve Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı koordinasyon için kurul toplantılarına katılır. Kurul üyelerinin özürleri halinde kurul toplantılarına vekilleri katılabilir. Eğitim Kurulu, hizmet içi eğitim konularını görüşmek üzere her yıl Eylül ayında toplanır. Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü de toplanabilir. Eğitim Kurulunun kararları öneri niteliğinde olup, bu kararlar Bakanın onayı ile kesinleşir.

    Kurulun sekreterya görevleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

    Eğitim Kurulunun Görevleri

    Madde 9 - Eğitim Kurulu, hizmet içi eğitim konularına ilişkin olarak;

    a) Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi için izlenecek yol, yöntem ve eğitim politikasını saptamak,

    b) Personel Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan yıllık eğitim plan ve programlarını değerlendirip son şeklini vererek, yıllık eğitim planı ve programlarının uygulanmasında idari, mali, hukuki ve teknik konularda ortaya çıkan aksaklıkları gidermek,

    c) Hizmet içi eğitim planı ve programları kapsamı içinde, yetiştirilmek amacıyla yurt içi ve yurt dışına gönderilecek personeli saptamak,

    d) Eğitim ile ilgili yönetmelikleri ve bunlarda yapılacak değişiklikleri saptamak,

    e) Bir önceki yılda uygulanan hizmet içi eğitim faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirerek yeni programda aksayan hususları göz önünde bulundurmak,

    f) Hizmet içi eğitim çalışmaları ve uygulamaya ilişkin öneri ve başvurular ile program yöneticilerinin getireceği önerileri incelemek ve karara bağlamak,

    g) Eğitim plan ve programlarının verimli, etkin ve tutumlu bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla diğer kuruluşlarla, ayrıca yabancı ülkelerdeki benzer ve faydalı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak, eğitim ve öğretim bakımından Bakanlığa yararlı olabilecek imkan ve kaynakları saptamak,

    h) Yurtiçinde ve yurtdışında eğitim çalışmalarına katılanların verecekleri raporların değerlendirmesini yapmak,

    i) Her yıl yapılacak hizmet içi eğitim etkinliklerinin türü, süresi ve tarihi, okutulacak dersler, katılacak personel sayısı ve eğitim görevlilerini saptamak,

    k) Eğitim programlarında okutulacak ders notlarının hazırlanmasını sağlamak,

    l) Yıllık olarak tüm personele uygulanacak hizmet içi eğitim ihtiyacını saptamak,

    m) Gerçekleştirilen eğitim etkinliklerinin sonuçlarını değerlendirmek

    ile görevlidir.

    Personel Dairesi Başkanlığının Görevleri

    Madde 10 - Personel Dairesi Başkanlığı;

    a) Eğitimle ilgili olarak, Bakanlığın hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin hizmetleri yürütmek,

    b) Yıllık eğitim planını hazırlamak,

    c) Eğitim Kurulunun görüşü ve Bakanın onayından sonra yıllık eğitim planına göre programlar hazırlamak,

    d) Eğitim Kurulunun sekreterya hizmetlerini yürütmek,

    e) Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı, Kalkınma Planı tedbir ve önerileri ile iş programları ışığı altında; Bakanlığın eğitim politikası ve amaçlarına uygun olarak, birimlerin önerilerini dikkate alarak, yıllık eğitim plan taslağını ve eğitim faaliyetleri için gerekli eğitim harcamalarını saptayarak Eğitim Kuruluna sunmak,

    f) Hazırlanan eğitim programı göz önünde bulundurularak Bakanlık personelinin eğitimi ile ilgili bütün işleri planlayarak, organize etmek ve izlemek,

    g) Eğitim Kurulunca saptanan; okutulacak dersler, seçilecek öğretim görevlileri ve haftalık ders programları ile ilgili yazıları Bakanın onayına sunmak,

    h) Eğitim görevlileri ile eğitim programına katılanların devam durumlarını kontrol edip, bunlarla ilgili ders ücreti ve eğitim programına katılanların gündeliklerini puantajlarını tutmak,

    ı) Eğitim programı ile ilgili araç, gereç ve sarf malzemelerini temin etmek,

    i) Görevde Yükselme Eğitimi sonunda yapılacak sınav ile ilgili hazırlıkları yapmak veya yaptırmak,

    j) Hizmet içi eğitim programına ve tespit edilecek prensiplere göre yapılan etkinliklerin başarısı ve verimi ile bu çalışmalara katılanların verecekleri raporları değerlendirmek,

    k) Hizmet içi eğitime katılanların bitirme belgeleri, katılım belgeleri ve puantajlarını, disiplin ve sicil belgelerini arşivlemek,

    l) Bakanlık personelinin eğitim ve öğretim durumlarına ait kayıtlarını tutmak,

    m) Eğitim ve öğretim için mevcut ve gerekli bina, araç ve gereçleri saptayarak eksikliklerinin giderilmesi için plan ve program hazırlamak,

    n) Eğitimle ilgili plan, program, etüt, proje ve araştırmaların zamanında gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alarak, karşılaşılan güçlükleri yetkililerle koordinasyon sağlayarak gidermek,

    o) Göreve yeni başlayan personelin eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek, gerekli eğitim uygulamalarının yapılmasını sağlamak,

    ö) Her yıl sonunda hizmet içi eğitim çalışmalarından alınan sonuçları rapor halinde Bakana sunmak,

    p) Hizmet içi eğitim sonuçlarını Eğitim Kuruluna sunmak,

    r) Hizmet içi eğitimin başlamasından sonra en geç bir hafta içinde ilk, kapanışını izleyen iki hafta içersinde de son raporu düzenleyerek ilgililere sunmak,

    s) Her eğitim programı için Bakanın onayı ile program yöneticisini tespit etmek

    ile görevlidir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:Eğitim Görevlileri ve Program Yöneticisi

    Eğitim Görevlilerinin Seçimi

    Madde 11 - Her düzeydeki hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasında öncelikle Bakanlık bünyesinden olmak üzere diğer kurumlardan personel görevlendirilebilir. Görevlendirilen eğitim görevlilerinin mazeretleri nedeniyle katılamayacakları da dikkate alınarak yedek eğitim görevlileri görevlendirilebilir.

    Eğitim Görevlilerinin Nitelikleri

    Madde 12 - Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde görevlendirilecek eğitim görevlilerinin, eğitim programlarında yer alan konularda gerekli bilgi ve öğretme yeteneğine sahip öğretim üyesi veya yardımcısı olmaları veya diğer kurum ve kuruluşlarda çalışmakla beraber eğitim programında yer alan konularda gerekli bilgi ve öğretme yeteneğine sahip en az yüksek öğretim mezunu olmaları gereklidir.

    Eğitim Görevlilerinin Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 13 - Hizmet içi eğitimde görev verilenler;

    a) Üstlendiği eğitim konuları ile ilgili bir plan yapmakla,

    b) Yaptıkları planla ilgili doküman bulunmaması halinde, eğitim notlarını hazırlayıp programın başlamasından en az beş gün önce program yöneticisine vermekle,

    c) Programda belirlenen konuları öğretmek ve konuların personel tarafından dikkatle izlenmesini sağlayacak tedbirleri almakla,

    d) Eğitim konularını işlerken modern eğitim tekniklerini uygulamakla,

    e) Eğitim süresi içinde sözlü veya yazılı sınav yapmak ve değerlendirmekle,

    f) Eğitim süresince program yöneticisi ile işbirliği yapmakla, eğitim faaliyetinin etkinliğini değerlendirmekle,

    g) Zorunlu sebeplerle görevlerine devam edememeleri halinde durumu derhal program yöneticisine bildirmekle,

    yükümlüdürler.

    Eğitim görevlileri, hizmet içi eğitim süresince yıllık izin kullanamazlar.

    Program Yöneticisinin Görevleri

    Madde 14 - Program yöneticisi;

    a) Eğitim programının gerçekleştirilmesi için gereken hazırlığı yapmakla,

    b) Eğitim görevlileri tarafından kendisine teslim edilen ders konularına ait notları çoğaltarak eğitime katılanlara dağıtılmasını sağlamakla,

    c) Lüzumlu araç ve gereçleri eğitimde hazır bulundurmakla,

    d) Eğitim görevlilerinin acil durumlarda eğitime katılamamaları halinde yedek eğitim görevlisi bulmak, eğitim görevlileri ile devamlı işbirliği yapmak ve eğitime katılanların devam durumları, varsa disipline aykırı davranışlarını tespit etmekle,

    e) Gerekli görüldüğünde çalışmaların değerlendirilmesi ile ilgili anketleri uygulamak, hizmet içi eğitim sonunda eğitime katılan personelin devam durumları, eğitimi olumlu ve olumsuz yönde etkileyen faktörler ve alınması gereken tedbirlere ilişkin teklifleri kapsayan bir rapor hazırlamakla,

    f) Hizmet içi eğitim sonunda, eğitime katılan personelin devam durumları, eğitimi olumlu veya olumsuz yönde etkileyen faktörler ile alınması gereken önlemlere ilişkin önerileri kapsayan bir rapor hazırlamakla,

    g) Eğitim çalışmalarının değerlendirilmesi ile ilgili sonucu rapor halinde eğitim birimine bildirmekle,

    h) Hizmet içi eğitim konusunda verilen diğer görevleri yapmakla

    yükümlüdür.

    BEŞİNCİ BÖLÜM:Hizmet İçi Eğitimin Planlanması ve Uygulanması

    Hizmet İçi Eğitim Plan ve Programları

    Madde 15 - Personel Dairesi Başkanlığı, diğer birimler ile işbirliği yaparak, en geç Ağustos ayı sonuna kadar bir sonraki yılın hizmet içi eğitim programlarını hazırlar. Bu programlar Eylül ayında Eğitim Kurulu'nda görüşüldükten sonra Bakan onayı ile kesinleşerek uygulamaya konulur. Yıllık eğitim programları Bakanın onayından sonra, eğitim çalışmalarının başlamasından en az bir ay önce bütün birimlere duyurulur.

    Eğitim programlarında, hizmet içi eğitimin konusu, süresi, yeri, yöntemi, eğitim görevlileri ve gerekli diğer hususlar belirtilir.

    Hizmet İçi Eğitim

    Madde 16 - Hizmet içi eğitim;

    a) Memurluk süresi içinde; yetenek ve verimliliği geliştirme konuları ile ilgili gelişmeleri izleme ve intibak etme eğitimi ile üst görev kadrolarına hazırlama eğitimi olarak bu Yönetmelik,

    b) Adaylık süresi içinde; Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj şeklinde, "Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik"

    çerçevesinde yapılır.

    Eğitim Programları

    Madde 17 - Hizmet içi eğitim programları;

    a) Adaylık Eğitimi (Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj),

    b) İntibak Eğitimi,

    c) Bilgi Tazeleme Eğitimi,

    d) Üst Görev Kadrolarına Hazırlama Eğitimi,

    olmak üzere, kurs, seminer, konferans, uygulamalı eğitim (staj), araştırma, yurtiçi, yurtdışı incelemeler gibi metotlardan bir veya bir kaçı birlikte uygulanmak suretiyle düzenlenir.

    Eğitim Konuları ve Süresi

    Madde 18 - a) İlgili mevzuatındaki hükümler saklı kalmak üzere bu Yönetmeliğe göre yapılacak hizmet içi eğitimde yer alacak konular, personelin hizmet ve çalışma alanına göre ihtiyaç duyulan nitelikte olanlardan seçilir.

    b) Programların süreleri; programın yeri, eğitim görevlileri, eğitime katılanlar, tahsis olunacak ödenek ve diğer programlarla ilişkisi gibi unsurların her biri dikkate alınarak tespit edilir.

    Eğitimin Yapılacağı Yer ve Yönetimi

    Madde 19 - Hizmet içi eğitimin Bakanlık merkezinde uygulanması esastır. Gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşların tesislerinden de yararlanılabilir.

    Programların uygulanması, sonuçlandırılması ve değerlendirilmesine ilişkin görevler programın türüne göre görevlendirilecek program yöneticisi tarafından yürütülür.

    Yurt Dışında Eğitim

    Madde 20 - Personelin yurt dışında yetiştirilmesi "Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde yapılır.

    ALTINCI BÖLÜM:Eğitime Katılma, Sınavlar, Değerlendirme, İzinler ve Disiplin

    Eğitime Katılma

    Madde 21 - Kesinleşen programlarda hizmet içi eğitime katılması kararlaştırılmış olan personel, o hizmet içi eğitim faaliyetine katılmak zorunda olup, bağlı oldukları birimler bunu sağlamakla yükümlüdür.

    Eğitime katılanların eğitim programlarında belirtilen şartları taşımaları gereklidir.

    Hangi sebeple olursa olsun, toplam eğitim süresinin 1/8'ine katılmamış olan personelin programla ilişiği kesilir. Bunlar daha sonra yapılacak aynı düzeydeki eğitim programlarına alınırlar.

    Kanuni mazeretleri olanlar dışında, eğitim faaliyetine katılmayanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplinle ilgili hükümleri uygulanır.

    Eğitime katılan personel eğitim süresince idari yönden program yöneticisine bağlıdır.

    Başka kurumlarda hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili seminer, kurs, konferans ve benzeri eğitime katılanlar, incelenen konuları ve bilgilerini artıran hususları içine alan bir raporu eğitimin tamamlanmasını müteakip bir ay içinde eğitim birimine vermekle yükümlüdürler.

    Sınavlar

    Madde 22 - Eğitime katılan personelin başarısı, yazılı, sözlü, uygulamalı olarak ayrı ayrı veyahut birlikte yapılacak sınavlarla tespit edilir. Sınavlar eğitimin özelliğine göre her konunun işlenişi sırasında olabileceği gibi eğitimin sonunda da yapılabilir.

    Sınavlarda test usulü uygulanabilir.

    Sınavın şekli eğitim programlarında belirtilir. Eğitim içindeki sınavları eğitim görevlisi yapar.

    Sınavlarda köşesi kapalı sınav kağıdı kullanmak zorunludur ve sınavlarda kağıtların isim yazan bölümü kapatılır.

    Görevleri ile ilgili temel bilgi, davranış ve beceri kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarının sonunda yapılacak sınavlarda program yöneticisi tarafından eğitim görevlisi dahil bir başkan ve iki üyeden kurulu bir sınav komisyonu kurulur. Yazılı sınav süreleri, sorular ve cevap anahtarları sınavdan önce Sınav Komisyonunca belirlenir. Sınav Komisyonu tarafından sınavın başladığı saat, sınava girenlerin sayısı, teslim alınan kağıt sayısı ve sınavın bitiş saatini gösteren bir tutanak düzenlenir.

    Sınavlarda kopya çeken veya disiplini bozanlar düzenlenecek bir tutanaktan sonra sınav yerinden çıkarılır ve bunlar o eğitim programında başarısız sayılır. Haklarında ayrıca idari işlem yapılır.

    Eğitim sonu sınavlarından herhangi birine mazeretsiz olarak katılmayanlar başarısız sayılır, ayrıca haklarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplinle ilgili hükümleri uygulanır.

    Sınav Sonuçlarının İlanı

    Madde 23 - Yazılı sınav kağıtları sınav komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlar, her sınav için bir liste düzenlenmek suretiyle en geç on gün içinde ilgililere duyurulur. Sınav komisyonunca sınavlarda alınan notların ortalaması tespit edilerek başarı listesi bir tutanakla program yöneticisine teslim edilir.

    Sınav Sonuçlarına İtiraz

    Madde 24 - İtirazlar sınav sonuçlarının ilgililere duyurulmasından başlayarak 10 gün içinde bir dilekçe ile sınav komisyonu başkanlığına yapılır. Bu itirazlar, Komisyonca incelenir ve sonuç en geç 10 gün içinde ilgililere bildirilir. Bu incelemeden sonra verilen puan kesindir.

    Sınav kağıtları Personel Dairesi Başkanlığınca;

    a) Soruların cevap anahtarları, cevap kağıtları bir yıl,

    b) Tutanaklar, değerlendirme fişleri iki yıl,

    kanuni süresi içinde yargı yoluna başvuranların evrakları ise dava sonuçlanıncaya kadar saklanır. Bu şekilde yargı yoluna başvuranlar durumunu yazılı olarak bağlı oldukları kurum veya kuruluşa da bildirirler.

    Değerlendirme

    Madde 25 - Sınavlarda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

    Eğitim programlarında özel bir sınav ve değerlendirme şeklinin öngörülmediği hallerde başarı notu 60 puandır.

    Sınavlarda;

    0 - 59 Başarısız,

    60-70 Orta,

    71-89 İyi,

    90-100 Pekiyi

    olarak değerlendirilir ve buçuklu puanlar tam puana tamamlanır.

    Yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav şekillerinin birlikte uygulanılması halinde puanların aritmetik ortalaması alınır.

    Sınav sonunda gerekli başarı puanını alamamış olan personel, aynı düzeydeki eğitim programına bir kere daha çağrılabilir.

    Eğitime katılan personele eğitim çalışmaları sonunda eğitimin türüne göre "Başarı Belgesi" veya "Katılma Belgesi" verilir. Belgenin bir örneği ilgilinin özlük dosyasına konulur.

    Eğitim programının genel değerlendirmesine yardımcı olmak üzere, eğitim sırasında veya sonunda, eğitim faaliyetine katılanlar ile görev alanların görüş ve düşüncelerini tespit etmek üzere anketler düzenlenebilir.

    Disiplin

    Madde 26 - Hizmet içi eğitim faaliyetine katılması kararlaştırılmış olan personel hastalık izni ve kanuni mazeretleri dışında eğitim faaliyetini düzenli bir şekilde izlemek zorundadır.

    Bu konuda özürsüz olarak ihmali görülen veya eğitim faaliyetinin düzenli bir şekilde yürütülmesini engelleyici davranışlarda bulunanlar hakkında disiplin cezalarına ilişkin hükümler uygulanır.

    İzinler

    Madde 27 - Hizmet içi eğitim faaliyeti süresi içinde yıllık izin kullanılmaz.

    YEDİNCİ BÖLÜM:Çeşitli Hükümler

    Eğitim Giderleri

    Madde 28 - Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin gerektirdiği harcamalar Bakanlık bütçesinden karşılanır.

    Eğitim Görevlilerinin ve Eğitime Katılanların Giderleri

    Madde 29 - Eğitim görevlilerine eğitime katıldıkları süreler dikkate alınarak, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve Bütçe Kanununun ilgili hükümlerine göre ödeme yapılır.

    Hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılanlara da 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve Bütçe Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

    Saklı Hükümler

    Madde 30 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı, Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik ile Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 31 - 16/5/1993 tarihli ve 21583 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Orman Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği ve 5/2/1992 tarihli ve 21133 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevre Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 32 - Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 33 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100