Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ET VE BALIK ÜRÜNLERİ A.Ş.NİN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ UYARINCA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

    ET VE BALIK ÜRÜNLERİ A.Ş.NİN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ UYARINCA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

    Et ve Balık Ürünleri A.Ş.'nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

    Maliye Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 10/03/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25398

    BİRİNCİ BÖLÜM:Genel Hükümler

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Et ve Balık Ürünleri A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Bağlı İş yerlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun değişik 3 üncü maddesinin (g) bendi uyarınca ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde, doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacağı, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki, yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli 2.928.014.000.000.TL'sını (iki trilyon dokuz yüz yirmi sekiz milyar on dört milyon) aşmayan (Bu parasal limit 4734 sayılı Kanunun 67 nci maddesindeki esaslar dahilinde KİK tarafından güncellenir.) mal veya hizmet alımlarında uygulanacak genel kuralları kapsar.

    Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi ile geçici 4 üncü maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

    İstisnalar

    Madde 3 - Aşağıda sayılan işler bu Yönetmeliğin dışındadır.

    a) Kurumun doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçları dışındaki mal veya hizmet alımları,

    b) Yapım işleri,

    c) Kasaplık canlı hayvan ve et alımları ile kanatlı kümes hayvanları ve etleri, balık ve diğer su ürünlerinin alımları,

    d) Kırmızı et ile kanatlı kümes hayvanları ve etleri, balık satışları ile bunların ham, yarı mamül ve mamülleri ile yan ürünlerinin satışları,

    e) Gerçek ve tüzel kişilere şirketçe yapılan hizmetler.

    Yukarıda sayılan (a) ve (b) bentlerindeki işler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındadır. (c), (d) ve (e) bentlerindeki sayılan işlerin alım, satım, usul ve esasları Yönetim Kurulunca tayin ve tespit olunur.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Kurum: Et ve Balık Ürünleri A.Ş. Genel Müdürlüğü ve bu maddenin (b) bendinde sayılan bağlı iş yerlerini,

    b) İş Yeri: Kombina Müdürlükleri, Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk Kombinası Müdürlüğü, Soğuk Depo Şefliğini,

    c) İdare: Et ve Balık Ürünleri A.Ş. Genel Müdürlüğü veya bağlı iş yerlerini,

    d) İhale Komisyonu: Bu Yönetmeliğe göre oluşturulan ve ihale işlemlerini yürütmekle görevli olan komisyonları,

    e) Alt Komisyon: Bu Yönetmeliğin 31 inci maddesine göre kurulan komisyonları,

    f) Sipariş: Yükleniciye İdare tarafından mal veya hizmet alınacağının yazılı olarak bildirilmesini,

    g) Sözleşme: İdare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

    h) İhale Dokümanı: İhale konusu mal ve hizmet alımlarında, isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

    ı) Alım: İdarenin yapacağı, bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde tanımlanan mal ve hizmet alımlarını,

    j) Mal ve Hizmet: Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde tanımlanan mal ve hizmetleri,

    k) Yaklaşık Maliyet: İhale yapılmadan önce idare tarafından, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre ihtiyaç konusu malın yaklaşık maliyetin tespitini,

    l) Uygun Bedel: Teklif edilen bedellerin fiyat, kalite, teslim süresi gibi unsurlar dikkate alınmak suretiyle tercihe layık görülenini, bedel tahmini yapılamayan ihalelerde alım konusu mal veya hizmetin teknik yönünün de incelenmesi sonucu teklif edilen bedellerin uygun görülenini,

    m) Ehliyet Belgesi: İsteklilerden istenilen, ihale konusu işte yeterliklerini gösterir resmi belgeler veya komisyona güven verici nitelikteki belgelerin her birisini,

    n) İhale: Bu Yönetmelikte belirlenen yöntem ve kurallarla yapılacak mal, hizmet alımlarının istekliler arasından seçilecek birisi üzerinde bırakıldığını gösteren ve yetkili merciin onayını müteakip siparişin verilmesi/sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemlerin tümünü,

    o) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek veya tüzel kişi veya kişileri,

    p) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sipariş verilen/sözleşme imzalanan istekliyi,

    r) Kamu Kurum ve Kuruluşları: Genel ve katma bütçeli idareler, belediyeler, il özel idareleri, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu yararına Kanunla kurulmuş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlarla tüm bu kurum ve kuruluşlara bağlı işletmeleri,

    s) Yetki Limitleri: Et ve Balık Ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe konulan limitleri,

    t) İhale Onay Makamı: Yetki limitlerine göre belirlenen onay makamlarını,

    u) Birim: Şirket genel organizasyon şemasında yer alan faaliyet birimlerini,

    v) Satınalma Birimi: Bu Yönetmeliğe göre mal ve hizmet alım işlerini yürüten İdari İşler Dairesi Başkanlığını, bağlı İş yerlerinde görevli satınalma birimlerini,

    y) Amili Firma : Satın alınacak mal ve/veya hizmet alımı işinin sahip olduğu teknik özellikleri nedeniyle diğer bir firmanın başka marka, model veya tipteki ürünü ve/veya hizmeti ile ikame edilmesi pratik ve/veya ekonomik olmayan mal veya hizmeti satan firmayı,

    ifade eder.

    Temel İlkeler

    Madde 5 - İdare, bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

    Yıllık yatırım programında ve iş programında yer almayan, ödeneği bulunmayan işler için ihaleye çıkılmaz ve tedarik yapılmaz. Ancak ertesi mali yılda gerçekleşebilecek veya süreklilik arz eden (ödeneği her yıl rutin olarak programlanan) mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.

    İKİNCİ BÖLÜM:İhale Komisyonları ve Çalışma Kuralları

    İhale Komisyonları

    Madde 6 - İhale Komisyonu biri Başkan dördü üye olmak üzere en az beş kişiden oluşur. İhtiyaç duyulması halinde tek sayıda olmak kaydıyla bu sayı artırılabilir.

    İhale Komisyonları:

    a) İdare Genel Müdürlüğünde;

    1) Genel Müdürlük İhale Komisyonu,

    2) İdari İşler Dairesi Başkanlığı İhale Komisyonu,

    3) Satınalma Müdürlüğü İhale Komisyonu

    b) Bağlı İş yerlerinde;

    1) İş Yeri İhale Komisyonu,

    şeklinde oluşturulur.

    İhale komisyonlarının oluşumu aşağıda gösterilmiştir.

    a) İdare Genel Müdürlüğünde;

    1) Genel Müdürlük İhale Komisyonu:

    İhale Onay Yetkilisi: Yetki limitlerine göre Genel Müdür veya Yönetim Kurulu,

    Başkan : Satınalma biriminin bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı,

    Üye : I. Hukuk Müşaviri,

    Üye : İdari İşler Dairesi Başkanı,

    Üye : Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanı,

    Üye : Taleple ilgili Birimin Daire Başkanı,

    2) İdari İşler Dairesi Başkanlığı İhale Komisyonu:

    İhale Onay Yetkilisi: Satınalma biriminin bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı,

    Başkan : İdari İşler Dairesi Başkanı,

    Üye : Hukuk Müşaviri veya Avukat,

    Üye : Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığından ilgili Şube Müdürü,

    Üye : Satınalma ve İhale Şube Müdürü,

    Üye : Taleple ilgili Birimin Şube Müdürü,

    3) Satınalma Müdürlüğü İhale Komisyonu:

    İhale Onay Yetkilisi: İdari İşler Dairesi Başkanı,

    Başkan : Satınalma ve İhale Şube Müdürü,

    Üye : Hukuk Müşaviri veya Avukat,

    Üye : Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığından ilgili Şube Müdürü,

    Üye : Stok Kontrol ve İdari İşler Şube Müdürü,

    Üye : Taleple ilgili Birimin Şube Müdürü,

    b) Bağlı İş yerlerinde;

    1) İhale Komisyonu:

    İhale Onay Yetkilisi: Birim Müdürü,

    Başkan : Satınalma biriminin bağlı olduğu Müdür Yardımcısı,

    Üye : Malzeme ikmal/Ticaret şefi,

    Üye : Muhasebe şefi,

    Üye : İşletme şefi,

    Üye : Makine Enerji şefi,

    Bağlı İş yerlerinde üye olarak belirlenen şefliklerin olmaması halinde Birim Müdürü diğer Şeflerden üye görevlendirebilir.

    İzin, geçici görev gibi nedenlerle İhale Komisyonları Başkan ve üyelerinden herhangi birinin komisyona iştirak edememesi halinde; o başkan veya üyenin görevini yürüten kişi, komisyona iştirak eder.

    İhale komisyonunda Başkan ve Üye olarak bulunan kişi aynı kararı onaylayamaz. Ancak toplantı tarihinden sonra onay makamına tayin olmuş veya vekalet etmeye başlamışsa onaylayabilir.

    Komisyonun Çalışma Kuralları

    Madde 7 - Komisyon, Başkanın veya görevlendireceği satınalma biriminin daveti ile, eksiksiz olarak toplanır. Toplantının günü, saat ve gündemi (acil olarak yapılan toplantılar hariç) en az bir gün önceden üyelere duyurulur. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Komisyon kararları gerekçeli olarak yazılır ve üyelerce imzalanır. Kararlara karşı olan üyeler gerekçelerini karara yazarak imzalarlar. Komisyon başkanı ve üyeleri aldıkları kararlardan sorumludurlar.

    Tekliflerin komisyonda incelenip sonuçlandırılması esastır. Ancak ihtiyaç halinde komisyona görüşleri alınmak üzere ilgili elemanlar çağrılabilir veya ihtiyaç sahibi birim yetkilisi ile birlikte katılmaları sağlanır. Teknik bir inceleme gerektiği hallerde komisyon, bu inceleme işini ilgili birime veya alt komisyona havale edebilir.

    Komisyon, bu Yönetmeliğe göre ihaleyi sonuçlandırmaya ve gerekli kararları alıp onaya sunmaya yetkili ve görevlidir.

    İhale Onay Yetki Limitleri

    Madde 8 - İhale onay yetki limitleri;

    a) İdare Genel Müdürlüğünde;

    1) Yaklaşık maliyeti ve satınalma bedeli 1.000.000.000-TL'ya kadar (1.000.000.000-TL. dahil) olan alımlar satınalma görevlileri tarafından; İç Alım Şefi ile İhale ve satınalma Şube Müdürünün kontrolü altında (Taşımacılık Dairesi Başkanlığında Malzeme Şefi ile bu Şefliğin bağlı olduğu Şube Müdürü'nün kontrolü altında) piyasadan en az üç firma nezdinde araştırma yapılarak ve buna ait bir tutanakla tespit yapılmak üzere resen,

    2) Yaklaşık maliyeti ve satınalma bedeli 1.000.000.001-TL'den 20.000.000.000-TL'ye kadar (20.000.000.000-TL dahil) olan alımlar Taşımacılık Dairesi Başkanının onayı,

    3) Yaklaşık maliyeti ve satınalma bedeli 1.000.000.001-TL'den 50.000.000.000-TL' ye kadar (50.000.000.000-TL dahil) olan alımlar İdari İşler Dairesi Başkanı'nın onayı,

    4) Yaklaşık maliyeti ve ihale bedeli 50.000.000.001-TL.'den 100.000.000.000-TL'ye kadar (100.000.000.000-TL dahil) olan alımlar, ilgili Genel Müdür Yardımcısının onayı,

    5) Yaklaşık maliyeti ve ihale bedeli 100.000.000.001- TL.'den 200.000.000.000-TL (200.000.000.000-TL dahil) olan alımlar Genel Müdür onayı, 200.000.000.000-TL'den yaklaşık maliyeti ve ihale bedeli bu Yönetmeliğin 1 inci maddesine göre Kamu İhale Kurumu tarafından güncellenen limite kadar olan alımlar, Yönetim Kurulunun onayı,

    ile yapılır. Katma Değer Vergisi bu limitler dışında mütalaa edilir.

    b) Bağlı iş yerlerinde;

    1) Yaklaşık maliyeti ve satınalma bedeli 1.000.000.000-TL'ya kadar (1.000.000.000- TL. dahil) olan alımlar satınalma görevlileri tarafından, Malzeme ve İkmal Şefi/Ticaret Şefi ile ihale ve satınalma biriminin bağlı olduğu Müdür Yardımcısının kontrolü altında piyasadan en az üç firma nezdinde araştırma yapılarak ve buna ait bir tutanakla tespit yapılmak üzere resen,

    2) Yaklaşık maliyeti ve satınalma bedeli 1.000.000.001-TL'den 20.000.000.000- TL'ye kadar (20.000.000.000-TL dahil) olan alımlar, İşyeri Müdürü'nün onayı,

    ile yapılır. Katma Değer Vergisi bu limitler dışında mütalaa edilir.

    c) (a) bendinin 3, 4. ve 5 nolu alt bentlerinde belirtilen yetkililer gerektiği takdirde belirtilecek işler için kendi yetki limitleri içinde kalmak kaydıyla yetkisini diğer yetkililere devredebilirler.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:İhale Dokümanı

    İhale Dokümanını Hazırlayacak Birim ve Yaklaşık Maliyetin Belirlenmesi

    Madde 9 - İhale konusu olan işlerin özelliğine göre ihaleden önce hazırlanacak teknik ihale dokümanı, ihtiyaç sahibi birim tarafından; idari ihale dokümanı ile ihale sonucunda teklifi uygun görülen yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler ise ihaleyi yapan Satınalma Birimince hazırlanır.

    İdari ihale dokümanının hazırlanması esnasında, gerek duyulması halinde Hukuk Müşavirliği ve ilgili birimlerden görüş alınır. İlgili birimlerden görüş alınmış, genel esaslar dahilinde tipleşmiş ihale dokümanları için, sonraki iş ve işlemlerde yeniden görüş alınmasına gerek yoktur.

    Mal veya hizmet ihalesi yapılmadan önce İdarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Bu yaklaşık maliyete ihale ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanamaz.

    Teknik ve İdari İhale Dokümanında Yer Alması Gereken Konular

    Madde 10 - İhtiyaç sahibi birim tarafından hazırlanan teknik ihale dokümanı rekabeti ortadan kaldıracak bir marka, sistem ve patenti işaret edecek şekilde olamaz. Ancak, teknik zorunluluk arz eden durumlar hariç tek bir firma söz konusu olduğunda ilgili birimlerce teknik gerekçe raporu hazırlanır. Teknik ihale dokümanı, gerekli hallerde konu hakkında uzmanlaşmış yerli-yabancı kişi veya kuruluşlara da hazırlattırılabilir. İhale dokümanları yabancı dilde de düzenlenebilir.

    İhale dokümanında, işin niteliğine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka, genel olarak aşağıdaki şartlardan gerekli olanlar yer alır.

    a) İhale konusu işin ; türü, niteliği, miktarı ve ihale yöntemi,

    b) İşin ve ihalenin yapılma yeri ve zamanı, teslim etme ve alma şekil ve şartları,

    c) Tekliflerin opsiyonu,

    d) Ödeme koşulları, fiyat esasları,

    e) Vergi, resim ve harçlarla, sipariş/sözleşme giderleri, sigorta giderleri, fon ve diğer masrafların kimin tarafından ödeneceği,

    f) Ekonomik açıdan en düşük fiyatın en uygun fiyat olduğu,

    g) Teminat alınması gereken işler için alınacak geçici teminatın ihale dokümanında belirtilen süre için geçerli, kesin teminatın ise idarenin belirlediği süreye uygun olması gerektiği,

    h) Sözleşme gerektiren durumlarda sözleşmelerin noterce onaylanıp onaylanmayacağı,

    ı) Yüklenilen işin bir bölümünün ya da tamamının yapılmaması halinde yapılacak işlemler, uygulanacak cezai şartlar,

    j) Gerektiğinde yapılacak muayene ve tahlillerin hangi kuruluşlarda yapılacağı, masrafların kimin tarafından karşılanacağı,

    k) Muayene sırasında, görülen arıza ve eksikliklerin giderilmesi için tanınacak sürenin cezalı süreden sayılıp sayılmayacağı,

    l) Uyuşmazlıkların çözümünde yetkili mahkeme ve icra daireleri; Türk Mahkemelerinin yetkili olması durumunda sözleşme ve ihale dokümanının Türkçe metninin geçerli olacağı,

    m) İhale miktarında, ihale dokümanında belirlenen oranlarda azalma ve çoğalmaların iki tarafça kabul edileceği,

    n) Yüklenicilerden işin önem ve özelliğine göre, Ticaret Odasından alınacak faaliyet belgesi, mali durum belgesi, teknik personel beyannamesi, iş yaptığı banka referans mektubu, iş deneyim belgeleri, teknik kapasitesi, taahhütte bulunduğu işler, yeterlik belgesi gibi ehliyet ve benzeri belgelerin aranabileceği,

    o) Kurumun bu iş ve işlemlerle ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmadığı,

    p) Yüklenicinin Kurumun yazılı izni olmadan işi başkasına devredemeyeceği,

    r) Yükleniciye ilgili madde hükümlerine göre avans verilecekse bunun koşul, miktarları/oranları ve avans mahsup oranı,

    s) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilmesini gerektiren hususlar,

    t) En son teklif verme saatinden sonra gelen tekliflerin hiç bir şekilde değerlendirmeye alınmayacağı,

    u) Kurumun herhangi bir aşamada ihaleyi iptal edebileceği,

    v) İhale dokümanı Türkçe ile birlikte yabancı dilde de düzenlenmiş ise herhangi bir ihtilaf halinde Türkçe metnin geçerli olacağı,

    y) Diğer önemli ve gerekli hususlar.

    Ortak Girişimler

    Madde 11 -Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak idareler, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtirler. İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsorsiyum yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaşmalarında ise koordinatör ortak belirtilir. İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin verilmesi gerekir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan, gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, konsorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde ise, konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları belirtilir.

    Yasak Fiil ve Davranışlar

    Madde 12 - İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

    a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

    b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

    c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

    d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

    e) 16 ncı maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

    Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:İhale İlanları, Katılamayacak Olanlar ve Teminatlar

    İhale İlanları

    Madde 13 - İhaleye çıkarılacak iş, her türlü hazırlığı ve ihale dokümanı tamamlandıktan sonra isteklilere ilan yoluyla iletilir.

    İlanlar ihalenin yapılacağı tarihten en az 15 takvim günü önce yapılır. İşin özelliğine ve önemine göre bu süreler, uzatılabilir veya kısaltılabilir. Bu süre acil durumlarda ihale onay makamının onayı ile 5 takvim gününe kadar indirilebilir. İlanlar, Kamu İhale Bülteninde veya Resmî Gazete en az 1 defa ilan edilir. İşin önemine ve özelliğine göre ilanlar yerel gazetelerde ve Türkiye genelinde dağıtımı yapılan günlük gazetelerde de ilan ettirilebilir.

    İhale konusu işle ilgili meslek kuruluşları bulunması ve gerek görülmesi hallerinde bu maddedeki süreler içerisinde önceden bu kuruluşlara da duyuru yapılabilir.

    Kurum repertuvarında yer alanlar ile ihale konusu iş ile iştigal ettiği belirlenen Firma ve Kuruluşlara da yazılı olarak duyuru yapılır.

    Uluslararası ihalelerde ihale şartları Ticaret Ataşelikler / Büyükelçilikler aracılığı ile veya doğrudan Kurum tarafından yazılı olarak ya da faksla ve/veya diğer haberleşme araçları ile isteklilere duyurulabilir.

    İlanlarda Bulunması Gerekli Konular

    Madde 14 - İhale edilecek işin önem ve özelliğine göre;

    a) Alım konusu malın veya hizmetin türü, teslim yeri, miktarı,

    b) İhalenin hangi usulle, nerede ve ne zaman yapılacağı,

    c) Kapalı tekliflerin nereye ve ne zaman verileceği,

    d) İhale dokümanının bedelli veya bedelsiz nerelerden temin edilebileceği,

    e) Kurumun bu iş ve işlemlerle ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmadığı,

    f) Diğer önemli ve gerekli hususlar,

    ilanlarda yer alır.

    İlan Gerektirmeyen Durumlar

    Madde 15 - Aşağıdaki hallerde alımlar; Kurumda kayıtlı firmalardan ve ihale konusuyla iştigal eden firmalardan teklif istenmek suretiyle, ilan verilmeksizin gerçekleştirilir.

    a) Yaklaşık maliyeti 20 milyar TL'sını aşmayan alımlar,

    b) Amili firmalardan yapılacak alımlar,

    c) Pazarlık usulü ile yapılacak alımlar, kapsamında belirlenen işler,

    d) Genel Müdürlük Makamı onayı almak şartıyla acil durum gerektiren alımlar.

    İhaleye Katılamayacak Olanlar

    Madde 16 - Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar.

    a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

    b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

    c) İdarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

    d) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

    e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

    f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

    İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

    İdare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bunların kurmuş oldukları veya ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar.

    Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

    İhalelerden yasaklananlar ve yasakları kaldırılanlar satınalma birimince Kamu İhale Kurumuna bildirilir.

    Geçici Teminat

    Madde 17 - İhalelerde teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

    Kesin Teminat

    Madde 18 - Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmadan önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında kesin teminat alınır.

    Ek Teminat

    Madde 19 - Yüklenicinin kusurlu davranışlarından kaynaklanan zararın giderilmesi amacıyla ek teminatın alınmasına gerek görülen ihalelerde tahakkuk edecek istihkaklarından belirtilen oranda ek teminat tahsil edilir. Bu teminatın alınması ve iadesine ilişkin hükümlere ihale dokümanında yer verilir.

    Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

    Madde 20 -Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

    a) Tedavüldeki Türk Parası.

    b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.

    c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

    İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

    (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

    Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunların Muhasebe Müdürlüklerine ya da muhasebe şefliklerine yatırılması zorunludur.

    İhale üzerinde kalan istekli ile ihale komisyonunca uygun görülen ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Muhasebe Müdürlüklerine ya da muhasebe şefliklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

    Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

    Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

    Kesin Teminatın Geri Verilmesi

    Madde 21 - Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat; alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi ön görülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı yükleniciye iade edilir. Ancak SSK'dan ilişiksiz belgesinin getirilmesinin ihale dokümanında belirtilen işler için bu belgenin getirilmesini müteakip kesin teminat iade edilir.

    Teminat Aranmayacak İhaleler

    Madde 22 - Gerekli görülen aşağıdaki hallerde;

    a) Kamu kurum ve kuruluşlarından yapılan alımlarda,

    b) Amili firmalardan yapılacak alımlarda,

    c) Mal ve hizmetin on gün içerisinde bir defada teslim ve yerine getirilme imkanının bulunduğu ihalelerde,

    d) Yaklaşık maliyeti 5milyar TL'sını geçmeyen mal ve hizmet alımlarında,

    kısmen ya da tamamen geçici ve/veya kesin teminat aranmayabilir.

    Avans Verilmesi

    Madde 23 - Zorunlu ve özellik arzeden durumlarda yetki limitleri dahilinde Yönetim Kurulu veya Genel Müdür onayı alınmak kaydıyla kesin banka teminat mektubuna karşılık belirlenecek avans mahsup oranlarına göre yüklenicilere avans verilebilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM:İhale Usulleri ve Tekliflerin Değerlendirilmesi

    İhale Usulleri

    Madde 24 - Kurumun ihalelerinde aşağıda belirtilen usullerden birisi uygulanır.

    1) Açık İhale usulü

    2) Belli istekliler arasında ihale usulü

    3) Pazarlık Usulü

    4) Doğrudan temin Usulü

    Açık İhale Usulü

    Madde 25 - Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

    Belli İstekliler Arasında İhale Usulü

    Madde 26 - Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımları ihalesi bu usule göre yaptırılabilir.

    Ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilânında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez. Yeterli bulunan isteklilere verilecek süre içerisinde tekliflerini hazırlayarak teminat ile birlikte tekliflerini sunmaları bildirilir.

    Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayan adaylara da yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İşin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. İhaleye davet edilebilecek aday sayısının beşten az olması veya teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir.

    Teklif veren istekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, ön yeterliği tespit edilen bütün istekliler tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir.

    Pazarlık Usulü

    Madde 27 - Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

    a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması.

    b) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında yapılan ihale sonucunda teklif edilen bedellerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması veya İhale Komisyonunca yapılan değerlendirmede fiyatların uygun görülmemesi halinde,

    c) Önceden düşünülmesi mümkün olmayan, ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması,

    d) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

    e) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

    f) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması.

    g) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.

    (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu bentlere göre yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilmelidir.

    İlân yapılacak hallerde, ilânda ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve idarece yeterliği tespit edilen adaylar ile görüşme yapılacağı belirtilir. Gerek ilân yapılan gerekse ilân yapılmayan hallerde, sadece idare tarafından belirlenen ve ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilenler ile görüşme yapılır.

    Bu madde kapsamında pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde, istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerine ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde tekliflerini vermeleri istenir.

    Tekliflerin ihale komisyonunca değerlendirilmesi aşamasından sonra, isteklilerle verdikleri teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılacaktır.

    Bu fiyat görüşmesinde; ihale komisyonu istekliler ile yapacağı tek toplantıda, teklif veren isteklileri ve bunların teklif ettikleri fiyatları açıklar ve isteklilerden, ilk tekliflerine bağlı kalmak kaydıyla ihale kararına esas olacak son indirimli fiyat tekliflerini yazılı ve kapalı olarak sunmalarını ister. Verilen bu son fiyat teklifleri değerlendirilerek ihale sonuçlandırılır.

    (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde tekliflerin ihale Komisyonunca değerlendirilmesi aşamasından sonra ihaleye teklif verenler veya tespit edilen diğer istekliler davet edilerek iş açık eksiltme usulü ile sonuçlandırılabilir. Açık eksiltmenin şart ve şekilleri isteklilere yazı ile duyurulur. Açık eksiltmede işin uzaması halinde İhale Komisyonu isteklilerden en son tekliflerini yazılı ve kapalı alarak ihaleyi sonuçlandırır. Açık eksiltme aynı ihalede bir kez uygulanır.

    (f) ve (g) bentlerine göre yapılacak ihalelerde teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir.

    Doğrudan Temin

    Madde 28 - Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir.

    a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.

    b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.

    c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

    d) İdare Genel Müdürlüğünde 20.000.000.000.TL (yirmimilyarlira)'yı, bağlı iş yerlerinde 5.000.000.000.TL (beşmilyarlira)'yı aşmayan mal ve hizmet alımları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar.

    e) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması.

    f) Özelliğinden dolayı stoklama imkanı bulunmayan ve acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, tıbbi sarf malzemeleri ile test ve tetkik sarf malzemesi alımları.

    Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, satınalma birimleri tarafından piyasadan konu ile iştigal eden firmalardan teklif alınmak suretiyle ihale onayı yetki limitleri dahilinde onay makamının oluru ile ihtiyaçlar temin edilir. Teklifler kapalı olabileceği gibi faks, internet ve benzeri iletişim araçları ile de verilebilecektir.

    Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması

    Madde 29 - Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

    Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

    Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz. Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

    Tekliflerin Alınması ve Açılması

    Madde 30 - İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 29 uncu maddeye uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

    İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

    Teknik Birim veya Alt Komisyonda İnceleme Gerekliliği

    Madde 31 - Teklifler, ihale komisyonunca konu gereği teknik birimlere veya oluşturulacak bir alt komisyona, ara karar alınarak incelemeye verilebilir. Alt Komisyon teknik birim ve/veya ilgili birimlerin elemanlarından oluşur.

    Alt komisyon, teklifleri teknik ve gerek görülmesi halinde fiyat ve idari ihale dokümanı yönlerinden karşılaştırmalı olarak incelemesini yansıtacak şekilde bir cetvelde toplar. Tespitlerini veya istenmesi halinde görüşlerini bir rapor halinde tutanağa bağlayıp ihale komisyonunda görüşülmek üzere ihaleyi yapan birime teslim eder.

    Tekliflerin Değerlendirilmesi

    Madde 32 - İhale komisyonu tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

    Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 30 uncu maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

    En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re'sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini verilen süre içerisinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmemesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

    Aşırı Düşük Teklifler

    Madde 33 - İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

    İhale komisyonu;

    a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ekonomik olması,

    b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

    c) Teklif edilen mal, hizmet işinin özgünlüğü,

    Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

    Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali

    Madde 34 - İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.

    ALTINCI BÖLÜM:İhalenin Kesinleşmesi ve Sipariş Verilmesi / Sözleşmenin Yapılması

    İhalenin Onayı ve Kesinleşmesi

    Madde 35 - İhale Komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

    Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda; işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceğinin ihale dokümanında ifade edilmesi zorunludur.

    En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır veya bu isteklilerden İhale Komisyonu Huzurunda en son fiyatlarını içerir kapalı teklif alınabilir.

    İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, onaya yetkili makamın onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir. Onaya yetkili makam karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

    İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

    İhalenin Bildirilmesi ve Sipariş Verilmesi

    Madde 36 - İhale sonucu, ihale kararlarının ihale onay makamı tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

    İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin yazılı talepte bulunmaları halinde, idare yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.

    İhale kararlarının onaya yetkili makam tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.

    Sözleşmenin Uygulanması

    Madde 37 - İhale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.

    Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve idare ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.

    İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

    Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu

    Madde 38 - İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

    Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi

    Madde 39 - Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme fesh edilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

    İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi

    Madde 40 - Aşağıda belirtilen hallerde İdare sözleşmeyi fesheder :

    a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere İdarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

    b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin bu Yönetmelikte belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

    hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

    Sözleşmenin Feshi Halindeki İşlemler

    Madde 41 - Bu Yönetmeliğin 39 ve 40 ıncı maddelerine göre sözleşmenin fesh edilmesi halinde kaydedilen teminatlar yüklenicinin borcuna mahsup edilemez ve İdarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

    Sözleşmenin Devri

    Madde 42 - Sözleşme, zorunlu hallerde Yönetim Kurulu veya Genel Müdürün yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devralınamaz. İzinsiz devredilen veya devralınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde devredilen veya devralınan sözleşmeler feshedilerek, devreden veya devralanlar hakkında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 20, 22 ve 26 ncı madde hükümleri uygulanır.

    Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti

    Madde 43 - Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanır:

    a) Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak, aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan varislere idarenin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir.

    b) Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç hakkında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 20 ve 22 nci maddelerine göre işlem yapılır.

    c) Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve ilgili idarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir. Ancak, yüklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmaması halinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 20 ve 22 nci maddelerine göre işlem yapılır.

    Yüklenicinin Ortak Girişim Olması Halinde Ölüm, İflas, Ağır Hastalık, Tutukluluk veya Mahkumiyeti

    Madde 44 - Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde, ortak girişimi oluşturan kişilerden birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması sözleşmenin devamına engel olmaz. Ancak, bunlardan biri idareye pilot veya koordinatör ortak olarak bildirilmiş ise, pilot veya koordinatör ortağın gerçek veya tüzel kişi olmasına göre iflas, ağır hastalık, tutukluluk, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyet veya dağılma hallerinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 20 ve 22 nci maddelerine göre işlem yapılır. Pilot veya koordinatör ortağın ölümü halinde ise sözleşme feshedilmek suretiyle yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminat iade edilir. Bu durumların oluşunu izleyen otuz gün içinde diğer ortakların teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde de, teminat dahil o iş için pilot veya koordinatör ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla sözleşme yenilenerek işe devam edilebilir.

    Pilot veya koordinatör ortak dışındaki ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması halinde, diğer ortaklar teminat dahil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üstlenerek taahhüdü yerine getirirler.

    İlave İş

    Madde 45 - İhale dokümanında belirtilmek koşuluyla, onaya yetkili Makamın Onayı alınmak kaydıyla, sözleşme veya sipariş bedelinin %20'sini geçmemek üzere sözleşme veya siparişte yer alan birim fiyat ve şartlarla aynı firmaya ilave iş yaptırılabilir. Ancak bu iş artışıyla birlikte sözleşme bedeli bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen parasal limiti aşamaz.

    Mücbir Sebepler

    Madde 46 - Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 3 iş günü içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun 10 gün içinde yetkili merciler tarafından belgelendirilerek İdareye sunulması kaydıyla, aşağıda belirtilen haller mücbir sebep olarak kabul edilir.

    a) Doğal afetler,

    b) Kanuni grev,

    c) Genel salgın hastalık,

    d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,

    e) Gerektiğinde idare tarafından belirlenecek diğer haller.

    Mücbir sebebin 20 günü aşması halinde İdare tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde hesap, genel mevzuat hükümlerine göre tasfiye edilerek teminat mektubu iade edilir.

    Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri

    Madde 47 - Teslim edilen mal, hizmet veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri İdarelerce kurulacak ikisi konunun uzmanı en az üç kişilik Muayene ve Kabul Komisyonları tarafından yapılır. Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından İdareye teslim edilmedikçe Muayene ve Kabul İşlemleri yapılamaz.

    Ancak ihale dokümanında ve sözleşmesinde hüküm bulunması halinde imalat ve üretim süreci gerektiren işler muayene ve Kabul Komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması şartı ile ihale dokümanında belirtilen kalite özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda İdare tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarda denetleme yapılabilir.

    Fiyat Farkı

    Madde 48 - Mal ve hizmet alımı ihalelerinde fiyat farkı uygulanabilmesi için söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin ihale dokümanı ve sözleşmelerde fiyat farkının uygulanacağının belirtilmiş olması gerekir. Fiyat farkı uygulanmasında "4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak olan alımlara ilişkin fiyat farkı hesabında uygulanacak esaslar"a göre işlemler yapılacaktır.

    YEDİNCİ BÖLÜM:Son Hükümler

    Gizlilik

    Madde 49 - Yargı organlarının kararları ile yetkili ve görevli kurum ve kuruluşların istekleri saklı kalmak kaydı ile bu Yönetmeliğin uygulanmasında, görevliler ihale süreci ile ilgili bütün işlemlerde gizliliğe riayet ederler.

    Limitlerin Tespiti

    Madde 50 - Bu Yönetmeliğin 1. maddesinde belirtilen limit hariç, diğer limitler her yıl 1 Şubat tarihi itibari ile Yönetim Kurulunca güncellenir.

    Bu Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 51 - Bu Yönetmelik ve İhale Dokümanlarında hüküm bulunmayan hallerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri ile Borçlar Kanunu Hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten Kaldırılan Hususlar

    Madde 52 - 13/4/1992 tarihli ve 21198 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Et ve Balık Kurumu İhale Yönetmeliğinin mal ve hizmet alımlarına ait hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 53 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 54 - Bu Yönetmelik hükümlerini Et ve Balık Ürünleri A.Ş Genel Müdürü yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100