Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN SEÇİMİNE İLİŞKİN SINAV YÖNETMELİĞİ

    AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN SEÇİMİNE İLİŞKİN SINAV YÖNETMELİĞİ

    Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Personelinin Seçimine İlişkin

    Sınav Yönetmeliği

    Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/03/2004

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 25403

    BİRİNCİ BÖLÜM :Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı personelinin seçimine ilişkin yapılacak sınavların usul ve esaslarını düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, Merkezde istihdam edilecek destek birimleri koordinatörleri, program koordinatörleri, uzman, mütercim, denetçi, danışman ile sekreter ve büro görevlilerinin seçimi hakkında uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3 -Bu Yönetmelik, 19/6/1994 tarihli ve 540 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 2 nci maddesi ve Geçici 7 nci maddesi ile 26/12/2003 tarihli ve 2003/6667 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Kısaltma ve Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen,

    a) Bakan: Devlet Planlama Teşkilatının bağlı olduğu Bakanı,

    b) Komite: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Yönlendirme ve İzleme Komitesini,

    c) Merkez: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığını,

    d) Başkan: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanını,

    e) Destek Birimleri Koordinatörü: Merkezin halkla ilişkiler, insan kaynakları, bilişim, finansman ve muhasebe gibi destek hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu Merkez personelini,

    f) Program Koordinatörü: Genel koordinatöre bağlı olarak, farklı program alanlarındaki faaliyetleri ve projeleri yürütmekten ve koordine etmekten sorumlu Merkez personelini,

    g) Uzman: Genel koordinatörlükler ile destek birimlerde çalışan, farklı program alanlarındaki faaliyetlerin ve projelerin yürütülmesi ile ilgili her türlü çalışmayı ve bunlarla ilgili diğer destek hizmetlerini yerine getiren Merkez personelini,

    h) Denetçi: Merkez tarafından yürütülen idari ve mali işlere yönelik uygulamaların yerinde, usul ve esaslara uygun olup olmadığını denetleyen Merkez personelini,

    i) Danışman: Başkana bağlı olarak çalışan hukuk danışmanları ile mali, teknik ve diğer konularda bilgisine başvurulacak Merkez personelini,

    j) Mütercim: Merkez tarafından verilecek yabancı dildeki dökümanların ve diğer işlerin Türkçeye ya da Türkçeden başka bir dile çevrilmesi işlerini yapan ve Merkezce yaptırılan çevirileri kontrol eden Merkez personelini,

    k) Giriş Sınavı: Destek birimleri koordinatörleri, program koordinatörleri, uzman, mütercim, denetçi, danışman ile sekreter ve büro görevlilerinin seçimine ilişkin sınavı,

    l) Giriş Sınav Kurulu: Başkanın önerisi ve Bakanın Onayı ile belirlenen bir Başkan ve dört üyeden teşekkül eden Sınav Kurulunu,

    m) ÖSYM Başkanlığı: Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

    n) KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavını,

    o) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavını,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM:Eleme ve Giriş Sınavı

    Eleme Sınavı

    Madde 5 - Eleme sınavı, ÖSYM Başkanlığı tarafından Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavıdır. Bu sınava katılmamış olanlar ile katılmış olup da, Komite tarafından belirlenen asgari puanı alamamış olanlar Giriş Sınavına alınmazlar.

    Giriş Sınavı

    Madde 6 - Merkezde görevlendirilecek destek birimleri koordinatörleri, program koordinatörleri, uzman, mütercim, denetçi, danışman ile sekreter ve büro görevlileri, Merkez tarafından yapılan Giriş Sınavı ile alınır.

    Giriş sınavları, pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre Merkez tarafından uygun görülecek zamanlarda ve öğrenim dallarında yapılır.

    Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü şekilde yapılabileceği gibi yalnızca sözlü şekilde de yapılabilir. Sınavın ne şekilde yapılacağına Merkez Başkanlığı karar verir.

    Sınav Duyurusu

    Madde 7 - Giriş Sınavına katılma şartları, Merkezdeki boş pozisyonların unvanı ve sayıları ile öğrenim dalları, KPSS puan türleri ve asgari puanlar veya puan sıralamasına göre kaç adayın bu sınava çağrılabileceği, son müracaat tarihi ile müracaat yeri, başvuruda istenecek belgeler, giriş sınavının yeri ve zamanı, müracaat süresinin bitiminden en az yedi gün önce Merkezin internet sayfasında ve Resmî Gazete'de ilan edilir.

    Aranan Şartlar

    Madde 8 - Giriş Sınavına katılabilmek için;

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen Devlet memuru olma şartlarına haiz olmak,

    b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek şekilde beden ve ruh hastalığı veya beden sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

    c) Askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş olmak ya da yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

    d) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarının veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının Merkezce belirlenen ve sınav duyurusunda ilan edilen bölümlerinden lisans veya lisansüstü eğitim görmüş olmak,

    e) Eleme Sınavında Komite tarafından belirlenen asgari düzeyde puan almış olmak,

    f) İstihdam edileceği alanla ilgili en az üç yıllık iş tecrübesine sahip olmak,

    g) İngilizce veya Fransızca dilinde yapılan KPDS sınavında (B) düzeyinde puan almış olmak veya İngilizce veya Fransızca dil yeterliliği bakımından buna denkliği Komite tarafından kabul edilen başka bir belgeye sahip olmak,

    şartları aranır.

    Sekreterler ve büro görevlileri için yüksek öğrenim ve yabancı dil şartları aranmaz.

    İstenilen Belgeler

    Madde 9 - Giriş Sınavına katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir:

    a) İş Talep Formu,

    b) Yüksek Öğrenim Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin aslı veya tasdikli sureti,

    c) KPSS Sonuç Belgesi aslı ya da tasdikli sureti,

    d) KPDS Sonuç Belgesi aslı ya da tasdikli sureti,

    e) Nüfus Cüzdanı Sureti,

    f) Sabıkasızlık kaydı,

    g) Askerlik durum belgesi,

    h) Özgeçmiş,

    i) Üç (3) adet vesikalık fotoğraf.

    Yukarıda sayılan belgelerin Merkez Başkanlığına en geç, sınav ilanında belirtilen tarih ve saatte teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Merkezce tasdik edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Merkezce belirlenen üç kişilik bir komisyon tarafından en geç yedi gün içinde sonuçlandırılır.

    Giriş Sınavının Yapılışı

    Madde 10 - Giriş Sınavı, Giriş Sınav Kurulu tarafından yapılır.

    Sınavın yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde; Giriş Sınav Kurulu sınav sorularını hazırlar, sınavın yapılmasını sağlar ve sınav sorularının cevaplarını değerlendirir. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava çağrılır. Giriş Sınav Kurulu üyeleri sözlü sınavda; adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da gözönüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir.

    Sınavın yalnızca sözlü olarak yapılması halinde; ikinci fıkrada belirtilen sözlü sınavda değerlendirilecek niteliklere ilave olarak, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi ile görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, bilinen yabancı dili kullanabilme başarısı gibi yönlerden de değerlendirilerek, adayın başarı durumu tespit edilir.

    Giriş Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav hangi şekilde yapılırsa yapılsın başarı notu yüz puan üzerinden yetmiştir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış kabul edilir. Giriş sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

    Sonuçların Duyurulması

    Madde 11 - Başkanlık sınav sonuçlarını, Sınav Kurulunca kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç on gün içinde kazanan adaylara bildirir.

    Görevlendirme

    Madde 12 - Sınavı kazananların, Merkezdeki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Merkez Başkanlığına müracaat etmeleri gereklidir.

    Süresinde müracaat edenler, Merkezdeki pozisyonlara Başkanın önerisi üzerine Bakan Onayı ile görevlendirilirler.

    Yapılan tebligata rağmen, Merkezce kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamamış olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan anlaşılan kişilerin görevlendirme onayları derhal iptal olunarak kendileri hakkında gereken yasal işlem yapılır

    Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali bir ayı aşamaz.

    Yürürlük

    Madde 13 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 14 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakan yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100