Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN ÜÇLÜ DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN ÜÇLÜ DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 04/04/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25423

    BİRİNCİ BÖLÜM:Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, çalışma barışının ve endüstri ilişkilerinin geliştirilmesi, çalışma hayatıyla ilgili mevzuat çalışmalarının ve uygulamalarının izlenmesi, hükümet ile işveren, kamu görevlileri ve işçi sendikaları konfederasyonları arasında etkin bir danışmanın gerçekleştirilmesi amacıyla oluşturulan Üçlü Danışma Kurulunun teşekkülü, görev ve yetkileri, organları, toplanması, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

    Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 114 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Kurul: Üçlü Danışma Kurulunu,

    b) Bakan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,

    c) Temsilci: Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesine göre Üçlü Danışma Kurulunu oluşturan Bakanlık ile kamu görevlileri, işçi ve işveren sendikaları konfederasyonları temsilcilerini,

    d) Başkan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını veya Müsteşarını,

    e) Komisyon: Kurulun ihtiyaç duyulan konularda çalışma yapmak üzere oluşturduğu komisyonları,

    f) Büro: Çalışma Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak ve Kurulun tüm hizmetlerini yürütecek "Üçlü Danışma Kurulu Bürosu" nu,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM:Kurulun Teşekkülü, Görevleri ve Organları

    Kurulun Teşekkülü

    Madde 4 - Üçlü Danışma Kurulu;

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı veya Müsteşarı başkanlığında,

    a) Gündem konularına göre Bakanlık, bağlı ve ilgili kurumların birim amirlerinden,

    b) (Değişik bend:15/05/2004 - 25463 S.R.G. Yön./1.mad) *1* İşçi sendikaları konfederasyonlarından birer ve en fazla üyeye sahip işveren konfederasyonundan üç temsilciden,

    c) (Değişik bend:15/05/2004 - 25463 S.R.G. Yön./1.mad) *1* Kamu görevlileri sendikaları konfederasyonlarından birer temsilciden,

    oluşur.

    İşveren, kamu görevlileri ve işçi sendikaları konfederasyonlarından katılacak temsilcilerin üst düzey yönetici olması esastır.

    (Ek fıkra:15/05/2004 - 25463 S.R.G. Yön./1.mad) Kurul, işçi ve işveren sendikaları konfederasyonları ile kamu görevlileri sendikaları konfederasyonları temsilcilerinin birlikte katılımı ile toplanabileceği gibi, gündem konularına göre ayrı ayrı da toplanabilir."

    Kurulun Görevleri

    Madde 5 - Kurulun görevleri şunlardır:

    a) Çalışma hayatına ilişkin politikaların oluşumuna katkı vermek,

    b) Taraflar arasında uzlaşma ve işbirliğini güçlendirecek çalışmalar yapmak,

    c) Çalışma hayatıyla ilgili mevzuat çalışmalarını ve uygulamalarını izlemek, yeni mevzuat ve yasa değişiklikleri ile ilgili hususlarda görüş oluşturmak,

    d) Uluslararası Çalışma Örgütünün konferans ve faaliyetlerine katılımda, taraflar arasında etkin bir danışma, bilgilendirme ve iletişimin gerçekleşmesini sağlamak,

    e) "Uluslararası Çalışma Normları Uygulamasının Geliştirilmesinde Üçlü Danışma Hakkında 144 sayılı Sözleşme" hükümlerine uygun çalışmalar yapmak,

    f) Ulusal mevzuatın, Avrupa Birliği'nin çalışma hayatına ilişkin müktesebatına uyumu için taraflar arasında etkin bir danışma, bilgilendirme ve iletişimin gerçekleşmesini sağlamak,

    g) İhtiyaç duyulması halinde komisyonlar kurmak, üyelerini belirlemek, raporları görüşmek,

    h) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer ve toplantılar düzenlenmesini taraflara önermek, uygun görülecek toplantılara temsilci göndermek,

    i) Çalışma barışının ve endüstri ilişkilerinin geliştirilmesi ile ilgili alanlarda araştırmalar yapılmasını taraflara önermek.

    Büro

    Madde 6 - Kurulun büro hizmetleri Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:Kurul Toplantısı

    Kurul Toplantı Zamanı

    Madde 7 - Kurul, her yıl Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez toplanır.

    Ayrıca, başkanın veya kurul üyelerinden üçünün yazılı istemde bulunması halinde olağanüstü de toplanabilir.

    Toplantı Gündemi

    Madde 8 - Toplantı gündemi temsilci kuruluşların görüşleri alınmak suretiyle Başkan tarafından belirlenir.

    Toplantı gündemi ile yer, gün ve saati, varsa komisyon raporları ve diğer belgeler onbeş gün önceden temsilci kuruluşlara bildirilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:Çalışma Komisyonlarının Oluşum ve İşleyişi

    Çalışma Komisyonları

    Madde 9 - Kurul, görev alanına giren konularda araştırma ve inceleme yapmak, görüş bildirmek ve raporlar hazırlamak üzere komisyonlar oluşturabilir.

    Komisyonların oluşumu ile işleyişine ilişkin usul ve esaslar kurul tarafından belirlenir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM:Çeşitli Hükümler

    Yayınlar

    Madde 10 - Kurul çalışmaları ile komisyon raporlarının yayınlanması kurulun iznine bağlıdır.

    Kurul ayrıca kişilere ya da kuruluşlara hazırlattığı araştırma ve benzeri çalışmaları da yayınlatabilir.

    Yürürlük

    Madde 11 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100