Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BAĞ-KUR GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    BAĞ-KUR GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Bağ-Kur Genel Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi : 15/04/2004

    Resmi Gazete Sayısı : 25434

    BİRİNCİ BÖLÜM:Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Bağ-Kur Genel Kurulunun oluşumu ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Bağ-Kur Genel Kurulunun oluşumu, toplanması, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 11 inci maddesinin son fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bağ-Kur/Kurum : Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünü,

    b) 1479 sayılı Kanun: Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununu,

    c) 2926 sayılı Kanun: Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununu,

    d) Genel Müdürlük: Bağ-Kur Genel Müdürlüğünü,

    e) Genel Müdür: Bağ-Kur Genel Müdürünü,

    f) Genel Kurul: Bağ-Kur Genel Kurulunu,

    g) Temsilci: 1479 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan bakanlık, kurum ve kuruluşları Genel Kurulda temsil etmek amacıyla görevlendirilen veya seçilen kişileri,

    h) Yönetim Kurulu: Bağ-Kur Yönetim Kurulunu,

    ı) Yönetim Kurulu Üyesi: Bağ-Kur Yönetim Kurulu üyesini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM:En Yüksek Meslek Kuruluşları, Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

    Kanunla Kurulu En Yüksek Meslek Kuruluşları

    Madde 5 - Genel Kurulda temsil edilecek kanunla kurulu en yüksek meslek kuruluşları; 1479 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre, "Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu", "Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları", "Ticaret Borsaları Birliği", "Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği", "Türk Tabipleri Birliği", "Türk Eczacılar Birliği", "Türk Veteriner Hekimleri Birliği", "Türk Diş Hekimleri Birliği", "Türkiye Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği" ile (ç) bendine göre ise "Türkiye Ziraat Odaları Birliği"dir.

    Meslek Kuruluşlarınca Seçilecek Temsilciler

    Madde 6 - Sigortalıların bağlı bulundukları ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen kanunla kurulu en yüksek meslek kuruluşlarınca seçilecek temsilcilerin sayısı, Genel Kurul toplantısından bir önceki yılın sonu itibariyle Bağ-Kur'a kayıtlı üye sayıları dikkate alınmak suretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenir.

    Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

    Madde 7 - Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

    a) 1479 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmek,

    b) Uygun görülen konularda incelemeler yapmak üzere komisyonlar oluşturmak,

    c) Seçim kurulunun üyelerini seçmek,

    d) Çalışma raporu ve bilançonun tamamının veya yalnız özetlerinin okunmasına karar vermektir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

    Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgiler ve Genel Kurula Katılacak Temsilcilerin Bildirilmesi

    Madde 8 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, her olağan toplantıdan en az otuz gün önce Genel Kurulun toplantı günü, saati ve yeri ile gündemi ve Genel Kurula gönderecekleri temsilci sayısı, 1479 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde sayılan bakanlık, kurum ve kuruluşlara yazılı olarak bildirilir.

    Genel Kurula temsilci gönderecek bakanlık, kurum ve kuruluşlar toplantı tarihinden en az onbeş gün önce temsilcilerin ve bunların yedeklerinin adlarını, mesleklerini, iş ve ikametgah adreslerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yazı ile bildirirler.

    Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında yukarıdaki süreler üçte bir oranına kadar indirilebilir.

    Genel Kurula katılacak meslek kuruluşu temsilcilerinin zorunlu Bağ-Kur aktif sigortalısı olmaları ve Kuruma prim borçlarının bulunmaması şarttır.

    Genel Kurula Götürülecek Önerilerin Tespiti

    Madde 9 - 1479 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine göre Genel Kurula katılacak temsilciler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcisinin başkanlığında Genel Kurul toplantısından önce en az bir defa toplanarak Genel Kurula götürülecek önerileri tespit ederler.

    Gündemin Hazırlanması ve Kapsamı

    Madde 10 - Genel Kurulun gündemi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanır. Gündem; yoklamayı, açılışı, Genel Kurul Başkanının açış konuşmasını, Divan Başkanlığı seçimini, konukların konuşmalarını, komisyon seçimini, Genel Müdür tarafından çalışma raporunun okunmasını, çalışma raporunun müzakeresini, Genel Müdürün çalışma raporu ile ilgili açıklamalarını, temsilcilerin dilek ve temennilerini, Genel Müdürün dilek ve temennilere cevap teşkil eden konuşmasını, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimini, Genel Kurul Başkanının kapanış konuşmasını ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca uygun görülecek diğer hususları kapsar.

    Genel Kurul toplantısına katılan temsilci sayısının beşte birinin yazılı teklifi ile gündemde bulunmayan bir konunun gündeme alınmasına Genel Kurul karar verebilir.

    Gündemde bulunmayan ve Genel Kurulca gündeme alınmayan hususlar müzakere edilemez.

    Genel Kurul Başkanlığı

    Madde 11 - Genel Kurulun başkanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı uygun gördüğü takdirde görevlendireceği bir kamu görevlisi Genel Kurula başkanlık eder.

    Divan Başkanlığı Seçimi

    Madde 12 - Divan Başkanlığı bir başkan, bir başkan vekili ve iki katip üyeden oluşur. Divan başkanı, başkan vekili ve iki katip üye Genel Kurulca gösterilecek adaylar arasından açık oyla seçilir.

    Genel Kurul Görüşmeleri

    Madde 13 - Genel Kurul görüşmeleri aşağıda belirtilen usul ve esaslar içerisinde yapılır.

    a) Görüşmeler gündemdeki maddeler üzerinde ve gündemdeki sıraya göre yapılır. Gündemdeki maddelerin sırası Genel Kurul kararı ile değiştirilebilir.

    b) Divan Başkanı başvurma sırasına göre söz verir. Bir konuşmacı söz hakkını başka birisine devredemez.

    c) Usul hakkında söz isteyenlerin öncelik hakları vardır. Usul hakkında söz isteyenler kendi aralarında sıraya girerler.

    d) Sırası geldiği halde toplantıda bulunmayan temsilcinin söz hakkı düşer.

    e) Genel Müdür gündemdeki konular üzerinde her safhada söz almak hakkına sahiptir.

    f) Genel Müdürün yapacağı konuşmalar hariç Genel Kurulda yapılacak konuşmalar Genel Kurul kararı ile bir süreyle sınırlandırılabilir.

    g) Konuşmalar, Genel Kurula hitap edilerek, kürsüden yapılır. Konuşmalarda şahıslar hedef tutulamaz. Başkan çok kısa bir sözü olduğunu belirten temsilciye yerinde konuşma izni verebilir.

    h) Gündemdeki bir madde hakkında müzakerenin yeterliliği temsilcilerden birinin önergesi ve Genel Kurulun kararı ile alınabileceği gibi Başkanlık Divanınca da karara bağlanabilir.

    ı) Bütün önergeler yazılı olarak Divan Başkanlığına verilir. Başkan gerekli gördüğü önergeler hakkında leh ve aleyhte konuşmak isteyenler olup olmadığını tespit ederek müzakere açabileceği gibi önergeyi doğrudan Genel Kurulun oyuna da sunabilir. Müzakere açılan önergelerde ilk ve son söz önerge sahibine aittir.

    j) Konu edilen veya kendisine söylediğinden farklı bir fikir isnad edildiğini ileri süren temsilci, ne için söz almak istediğini bildirerek her zaman söz isteyebilir. Bu durumda söz verip vermemeye ve konuşma süresini tayin ve tespite Divan Başkanı yetkilidir.

    k) Temsilcilerin her biri, hakkı olmayan kimselerin Genel Kurul toplantısına iştirak ettiklerini veya oy kullandıklarını bildirerek önlenmesi talebinde bulunabilirler. Böyle bir talep karşısında Başkanlıkça gerekli tedbirler alınır.

    l) Her temsilcinin yalnız bir oy hakkı vardır. Kararlar, toplantıda hazır bulunan temsilcilerin salt çoğunluğu ile alınır.

    m) Genel Kurul görüşmelerinin sonuçları bir raporla tespit edilerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Yüksek Denetleme Kuruluna ve Genel Müdürlüğe gönderilir.

    n) Divan Başkanlığına temsilciler tarafından verilen önergeler, alınan kararlar, komisyon raporları, yönetim kurulu üyelerinin seçimine ait temsilci listeleri, oy ve zarflar, sonuca ilişkin tutanak ile Genel Kurul çalışmalarına ait diğer tüm bilgi ve belgeler ve Divan Başkanlığınca tanzim ve imza olunacak bir tutanak ekinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına teslim edilir. Bu tutanak ve eki belgeler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bir sonraki Genel Kurula kadar muhafaza edilir.

    İhtisas Komisyonlarının Oluşturulması

    Madde 14 - Genel Kurulca uygun görülmesi halinde; teşkilat, mevzuat, sigortalama, tahsis ve sağlık sigortası konularında komisyonlar oluşturulabilir. Oluşturulacak komisyonların üyeleri Genel Kurul tarafından açık oylama ile seçilir. Her komisyon, Kurum tarafından görevlendirilecek bir yetkili ve değişik meslek kuruluşlarından seçilecek dört üye olmak üzere beş kişiden oluşur. Her komisyon, kendi üyeleri arasından birisini komisyon başkanlığına seçer. Komisyonlarda kararlar oy çokluğu ile alınır.

    Komisyonlar yaptıkları çalışmaların sonuçlarını bir rapor halinde Genel Kurula sunar.

    Seçim Kurulunun Oluşumu ve Çalışma Usulü

    Madde 15 - Seçim Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcisinin başkanlığında, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen meslek kuruluşlarına bağlı temsilciler arasından Genel Kurul tarafından açık oyla seçilecek üç üye ile birlikte dört kişiden teşekkül eder.

    Oy sayımı sırasında, meslek kuruluşları ile 1479 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen Bakanlık, kurum ve kuruluşlar müşahit bulundurabilirler.

    Oy sayımı Divan Başkanlığının gözetimi ve denetimi altında yapılır. Seçim sonuçları, seçim kurulu üyeleriyle müşahitler tarafından anında ve Genel Kurul toplantı salonunda düzenlenen bir tutanakla tespit edilip imzalanarak Divan Başkanlığına sunulur. Divan Başkanlığınca uygun görülüp imzalanan seçim tutanağı sonuçları hemen açıklanır ve en geç seçimin yapıldığı tarihi takip eden ilk iş günü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilir.

    Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi

    Madde 16 - Sigortalıları temsil edecek Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri aşağıda belirtilen esaslara göre seçilir.

    a) 1479 ve 2926 sayılı Kanunlara tabi sigortalıları temsil edecek Yönetim Kurulu üyesi adayları bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan meslek kuruluşları tarafından ayrı ayrı yazılı olarak divan başkanlığına bildirilir.

    b) Divan Başkanlığı adayların isimlerini her iki kanuna göre ayrı ayrı genel kurul salonunda herkesin görebileceği bir yerde ilan eder.

    c) Seçimlerde 1479 ve 2926 sayılı Kanunlara tabi temsilciler, sadece kendilerini temsil edecek Yönetim Kurulu üyesi için oy kullanabilirler. Diğer temsilcilerin Yönetim Kurulu üyeliği seçiminde oy hakları yoktur.

    d) Meslek Kuruluşları temsilcileri, kendi adayları arasından birinin ismini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlık mührü ile mühürlenmiş oy pusulasına yazıp aynı şekilde hazırlanan zarflara koyduktan sonra; Divan Başkanlığı ile seçim kurulunun huzurunda üyelik yetki belgelerini ibraz etmek suretiyle sandığa atarlar. Oyunu kullanan temsilciler, temsilci listesindeki isminin hizasına imza eder.

    e) Oy pusulaları daha önce hazırlanan bir yerde gizli olarak yazılıp zarfa konulur.

    f) Oy verme işleminin bitimini takiben ve kullanılan oy sayısının tespitinden sonra sayıma geçilir. Sayım açık olarak yapılır.

    g) Seçimlerde, en çok oy alan aday Yönetim Kurulu asil üyesi, diğer adaylarda aldıkları oy sayısına göre sırayla yedek üye olurlar. Oyların eşitliği halinde kura çekilir.

    Yönetim Kuruluna asil ve yedek olarak seçilen üyeler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından Kurum Yönetim Kurulu Başkanlığına ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan en yüksek meslek kuruluşlarına yazılı olarak bildirilir. Yönetim Kurulu asil üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek üyelerin göreve çağırılmasında da aynı usul uygulanır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:Son Hükümler

    Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

    Madde 17 - 29/05/2001 tarihli ve 24416 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bağ-Kur Genel Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 18 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 19 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100