Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

   

    Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi : 15/04/2004

    Resmi Gazete Sayısı : 25434

    BİRİNCİ BÖLÜM:Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun görev ve yetkilerini, çalışma usul ve esasları ile alt kademelere devredeceği yetkilerini belirlemek ve Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

    Dayanak

    Madde 2- Bu Yönetmelik, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 10 uncu maddesinin son fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

    b) Genel Müdürlük veya Kurum; Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) Genel Müdürlüğünü,

    c) Başkan; Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanını,

    d) Üye; Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun atanmış veya seçilmiş üyelerini

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM:Yönetim Kurulun Teşekkülü, Görev ve Yetkileri

    Yönetim Kurulunun Genel Olarak Yetkileri ve Sorumluluğu

    Madde 4- Yönetim Kurulu Kurumun karar organıdır. Bu amaçla Kurumun en yüksek karar alma yetkisini ve sorumluluğunu taşır.

    Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Kuruma kanunlarla verilen görevlerin Kurumun kuruluş amacına ve işin gerektirdiği yönetim esaslarına uygun olarak yürütülmesinde ve bu amaçla oluşturulan kaynakların riskin dağıtılması ilkesi ve iyiniyet kurallarına göre değerlendirilmesinde, gereken çaba ve özeni göstermekle yükümlüdürler.

    Çalışmalarında gerekli çabayı ve özeni göstermeyen Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Kuruma karşı sorumludurlar. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Türk Ceza Kanunu uygulamasında Devlet memuru sayılırlar.

    Yönetim Kurulunun Teşekkülü

    Madde 5- Yönetim Kurulu; Genel Müdür ile biri Kurum Genel Müdür Yardımcısı olmak üzere, diğeri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının önerisi üzerine müşterek kararname ile atanacak iki üye, Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanının önerisi üzerine müşterek kararname ile atanacak bir üye ve Genel Kurulca seçilecek, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi sigortalıların bağlı bulundukları Kanunla kurulmuş en yüksek meslek kuruluşlarından bir üye, 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanuna tabi sigortalıları temsil eden meslek kuruluşlarından bir üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşur.

    Yönetim Kurulu üyelerinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları zorunludur. Müşterek kararname ile atanacaklarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde hükme bağlanan şartların yanısıra yurt içi veya yurt dışında denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen en az dört yıl öğrenim görmüş olmaları şartı aranır.

    Genel Müdür Yönetim Kurulunun Başkanıdır. Genel Müdürün bulunmadığı hallerde Genel Müdür vekili Kurula başkanlık eder.

    Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi

    Madde 6- Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı dışındaki Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Atama ve seçim dönemi içinde her hangi bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliği sona erenler ile üyelik sıfatını kaybedenlerin yerleri aynı usulle yenileri atanmak veya seçilmiş bulunan ilgili yedek üyelerden en fazla oy alan yedek üye getirilmek suretiyle doldurulur. Bu şekilde göreve gelenler, yerlerini aldıkları üyenin görev süresini tamamlarlar. Atama ile gelen Yönetim Kurulu üyelerinden görev süresi sona erenler, geldikleri Kurumda durumlarına uygun bir göreve atanırlar.

    Bir takvim yılı içinde birbirini izleyen dört hafta veya yapılan toplantı sayısının %20 sinden fazla sayıda toplantıya mazeretsiz katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer.

    Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

    Madde 7- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

    a) Kurumun, Genel Müdürlükçe hazırlanacak yıllık konsolide bütçesi ile yatırım programı tekliflerini inceleyip gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının onayına sunmak,

    b) Genel Müdürlüğün teklifi ile Kurum bütçesinin bölümleri içinde veya bölümleri arasında uygun görülen aktarmaları yapmak,

    c) Genel Müdürlükçe hazırlanan Kurum bilançosunu ve faaliyet raporunu, tahmini bütçeyi inceleyip görüşü ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının onayına sunmak,

    ç) Genel Müdürlükçe aktüeryal hesaplamalar ile birlikte hazırlanacak her türlü kanun, kanun hükmünde kararname ile tüzük ve yönetmelik taslaklarını inceleyerek gereği için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilmesine karar vermek,

    d) Kurum adına taşınmaz mal alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesi, takası, trampa veya inşası, kullanımı ile idaresi veya tahsis şekli ve taşınmazlar üzerinde özel veya tüzel kişiler eliyle yap-işlet-devret, işlet-devret, yap-işlet-sat, yap-kirala-işlet gibi modeller ile işlerin yaptırılması hakkında karar vermek, Kurum kaynaklarının ve varlıklarının değerlendirilmesinde kullanılacak finansman teknik ve usullerine karar vermek,

    e) Her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranında miktarı artırılmak üzere bedeli iki yüz milyar Türk Lirasından fazla olan sözleşmeler ve yapılacak işler hakkında karar vermek,

    f) Kurum için yarar görülen hallerde dava ve icra kovuşturması açılmaması, uyuşmazlıkların uzlaşma yolu ile çözümlenmesi, açılan dava ve icra kovuşturmalarının takibinden vazgeçilmesi veya feragat edilmesi, Kanun yollarına başvurulmaması, bunlara ait para ve malların terkin edilmesi, Kurum leh ve aleyhine açılmış dava ve icra kovuşturmalarının uzlaşma veya tahkim yolu ile çözümlenmesi, konularında karar vermek,

    g) Finansman ve Aktüerya Dairesi Başkanlığının Kurum gelirlerinin değerlendirilmesine ilişkin hareketlerini izlemek, gerekli tedbirleri almak, Kurumun mali yapısını ve aktüeryal dengelerini ayrı ayrı veya birlikte inceletmek,

    h) Genel Müdürlükçe hazırlanacak, Kurumun gelecek on yıllık gelir-gider dengesini gösterir aktüeryal hesap sonuçlarını inceleyerek Genel Kurula sunmak,

    ı) Kurumda çalıştırılacak yerli ve yabancı uzmanların nitelikleri ile sözleşme şartları ve ücretlerini belirlemek, gerektiğinde danışmanlık, kontrollük, müşavirlik ve benzeri hizmetlerin satın alınmasına karar vermek, şirketlerin sözleşmeye konu olacak projelerini inceleyip karara bağlamak, şartları ve ücretlerini belirlemek, yerli ve yabancı kuruluşlarla veya sosyal güvenlik kuruluşları ile ortak proje yapmak veya yapılan projeye katılmak, bu kuruluşlarca yapılmış ya da yapılacak projeleri inceleyip Kurum menfaati görülen projelere katılmasına karar vererek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının onayına sunmak,

    j) Kurum personelinin eğitimi amacıyla düzenlenen yıllık eğitim programlarını onaylamak,

    k)Yönetim giderlerinden karşılanmak üzere Kurumda kadrolu olarak fiilen çalışan personele ödenecek ikramiyelerin ödenme tarihlerini belirlemek,

    l) Genel Müdürün teklifi ile 1-4 üncü derece kadrolara atanacak personelin atamasını yapmak,

    m) Kurumumuz personeline yapılacak ek ödemeye ilişkin usul ve esaslar ile ek ödeme oranlarının belirlenmesi ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının onayına sunmak,

    n) Sigortalıların ödemesi gereken primlerin ödeme sürelerini belirlemeye ve ertelemeye karar vermek,

    o) Her yıl bütçe kanunları ile belirlenen, Devlet hesaplarında yer verilmeyecek ve terkin edilecek tutarların usul ve esaslarını belirlemek,

    p) Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin diğer önerilerini inceleyip karara bağlamak ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile verilen diğer görevleri yapmak.

    Yönetim Kurulunun Devredebileceği Yetkiler

    Madde 8- Yönetim Kurulu, oybirliği ile alacağı kararla, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen yetkilerinin bir kısmını Genel Müdüre devredebilir.

    Genel Müdür Yönetim Kurulundan aldığı bu yetkileri alt kademelere yine Yönetim Kurulunun kararı ile devredebilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları

    Önerilerin Verilmesi

    Madde 9- Yönetim Kuruluna, Genel Müdürlük merkez teşkilatı birimlerince sunulacak öneriler Genel Müdürlüğe hitaben, üyeler tarafından sunulacak öneriler ise Yönetim Kurulu Başkanlığına hitaben yazılı olarak yapılır. Ancak, üyeler kurum kadrolarına atama, naklen atama veya görevden almaya ilişkin olarak öneri veremezler. Her öneri karara bağlanacak bir konuyu ihtiva eder. Önerilere, öneriye ilişkin tüm bilgi ve belgeler eklenir.

    Yönetim Kuruluna yapılacak öneriler, Genel Müdür tarafından imzalanarak, Yönetim Kuruluna havale edilir.

    Genel Müdür tarafından Yönetim Kuruluna havale edilen öneriler ve ekleri imza karşılığında Yönetim Kurulu bürosuna verilir ve öneri kayıt defterine işlenir. Önerilere ilişkin olarak oluşturulan dosyalar Genel Müdürlük binasından dışarı çıkarılamaz.

    Yönetim Kurulu Gündeminin Hazırlanması

    Madde 10- Yönetim Kurulunun gündemi, Yönetim Kurulu Büro Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanır ve Yönetim Kurulu Başkanının imzasına sunulur. Hazırlanan gündem toplantı tarihinden en az yirmidört saat önce öneriler ile birlikte üyelere dağıtılır ve gündemin birer örneği de toplantıdan önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarına bilgi için gönderilir.

    Gündemde yer almayan ancak, konusunun önemi ve/veya aciliyeti nedeniyle gündem dışı görüşülmesi istenilen bir önerinin gündeme alınması Yönetim Kurulu kararı ile mümkündür.

    Toplantı Zamanı ve Yeri

    Madde 11- Yönetim Kurulu, bir önceki toplantıda belirleyeceği gün ve saatte yapılmak üzere haftada en az bir gün toplanır. Yönetim Kurulu Başkanının isteği veya en az üç üyenin birlikte yazılı teklifleri üzerine belirlenen günler dışında da, Yönetim Kurulu Başkanının yazılı çağrısı üzerine toplanabilir.

    Toplantı yeri Kurumun merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu karar almak sureti ile toplantılarını yılda dört defayı geçmemek şartı ile Kurumun merkezi dışında da yapabilir. Kurumun merkezi dışında yapılacak bu toplantının üye tam sayısı ile yapılması esastır. Bu toplantıların her türlü gideri Kurumca karşılanır.

    Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

    Madde 12- Yönetim Kurulu, en az dört üye ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

    Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan Başkan ve üyeler, yazılı olarak oy kullanamayacakları gibi, oyunu kullanmak üzere üyelerden birini de görevlendiremezler.

    Yönetim Kurulu Görüşmeleri

    Madde 13- Yönetim Kurulu belirlenen gün ve saatte toplanır. Toplantı açılmadan önce, toplantı katılım cetveli Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Toplantı katılım cetveline göre toplantı yeter sayısının bulunmadığının anlaşılması halinde Başkan durumu katılan üyelerinin de imzasının bulunduğu bir tutanakla tespit eder ve bundan sonraki toplantı gün ve saatini de belirleyerek toplantıyı kapatır. Başkan toplantı yeter sayısının varlığı halinde toplantıyı açar.

    Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kuruluna Kurum uygulamaları hakkında bilgi sunuşu yapar. Daha sonra talep olması halinde, Yönetim Kurulu Başkanı gündem dışı konuşmalar için üyelere yarım saati geçmemek üzere söz verebilir.

    Gündem üzerinde bir değişiklik önergesi yoksa gündemdeki maddelerin gündem sırası içinde görüşülmesine başlanılır. Yönetim Kurulu kararı ile gündem dışı olarak görüşülmesi istenilen öneriler, yazılı gündemin tamamlanmasından sonra görüşülür.

    Görüşmelerde Uyulacak Esaslar

    Madde 14- Yönetim Kurulunun görüşmelerinde aşağıdaki esaslara uyulur.

    a) Yönetim Kurulu Başkanı görüşülen gündem maddesi ile ilgili olarak konuşmak isteyen üyelere sırası ile söz verir.

    b) Usul hakkında söz isteyen üyeye öncelik verilir.

    c) Görüşmelerde ilk ve son söz öneri sahibine aittir.

    d) Konuşmalar Yönetim Kurulu Başkanına hitaben yapılır. Üyeler arasında karşılıklı görüşme yapılmaz.

    e) Konuşan üyenin sözü kesilmez. Ancak, konu dışında konuşan üye Yönetim Kurulu Başkanı tarafından uyarılabilir.

    f) Görüşmeler sırasında, görüşülen konuyla ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanından ayrıntılı bilgi ve belge istenebilir. Yönetim Kurulu Başkanı istenilen bilgi ve belgeyi doğrudan kendi verebileceği gibi, bu amaçla konunun önceliğine göre ilgili kurum görevlilerini toplantıya çağırabilir.

    Önerinin Görüşülmesinin Ertelenmesi

    Madde 15- Toplantıda farklı görüşlerin oluşması nedeniyle karara bağlanamayan veya Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerince daha ayrıntılı olarak incelenmesi gerekli görülen öneriler takip eden toplantılarda karara bağlanır. Ancak, karar verme süresi her halde ilk toplantı tarihinden itibaren yirmibir günü geçemez.

    Önerilerin Alt Komisyonca İncelenmesi

    Madde 16- Yönetim Kurulu, Bütçe, kanun ve yönetmelik taslakları ile kurumu mali, idari ve hukuki açıdan sorumluluk altına sokacak veya bilimsel inceleme gerektiren konularda kararlarına yardımcı olmak amacıyla, en az üç Yönetim Kurulu üyesinden oluşan bir alt komisyon kurarak, konunun bu komisyonca incelenip değerlendirilmesine karar verebilir.

    Alt komisyon kurulmasına ilişkin karar Yönetim Kurulu Başkanı tarafından ilk toplantı gün ve saati belirtilmek suretiyle alt komisyon üyelerine duyurulur.

    Alt komisyon belirlenen gün ve saatte toplanır ve aralarından birini başkan seçerek çalışmalarına başlar. Alt komisyon çalışmalarını ilk toplantı gününden itibaren en geç üç hafta içinde sonuçlandırmak zorundadır.

    Alt komisyon inceledikleri konuya ilişkin olarak gerekli bilgi ve belgeyi Genel Müdür aracılığı ile Genel Müdürlük birimlerinden isteyebilir veya ilgilileri toplantılarına davet edip bilgi alabilir.

    Alt komisyon öngörülen süre içinde çalışmalarını sonuçlandırarak hazırladıkları gerekçeli raporu Yönetim Kurulu Başkanına sunar. Rapor Yönetim Kurulu Başkanınca ilgili olduğu konu ile birlikte değerlendirilmek üzere, ilk görüşme gündemine alınmasını teminen Yönetim Kurulu Büro Müdürlüğüne havale edilir.

    Yönetim Kurulu görüşmelerini ilk öneri ile birlikte alt komisyon raporu üzerinden yapar.

    Oylama Usulü

    Madde 17- Öneri veya öneride yer alan her madde hakkındaki görüşmeler tamamlandıktan sonra, öneri veya önerinin her bir maddesi ayrı ayrı oylanır. Oylamada çekimser oy kullanılmaz. Oylar el kaldırmak suretiyle kabul veya red şeklinde tespit edilir. Oylama tamamlandıktan sonra Başkan sonucu açıklar. Çoğunluk kararına karşı olanlar, karşı oy nedenlerini o toplantıda sözlü olarak açıklayabilirler, toplantı tarihinden itibaren iki gün içinde karşı oy nedenlerini yazılı olarak Yönetim Kurulu Başkanına sunmak zorundadırlar.

    Kararların Yazılması ve İmzalanması

    Madde 18- Yönetim Kurulu kararları, karar kayıt defterine işlenip, karar numarası verildikten sonra, Yönetim Kurulu Başkanının gözetiminde Yönetim Kurulu Büro Müdürlüğünce, bu amaçla hazırlanan kağıtlara üç asıl suret olarak yazılır ve mümkün ise aynı toplantıda, değilse bir sonraki toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

    Kararlar;

    a) Toplantı tarihi ve sayısını,

    b) Toplantıya katılan başkan ve üyelerin ad ve soyadlarını,

    c) Gündem maddesinin özetini,

    d) Öneri metnini,

    e) Karar metnini,

    f) Karar eklerini,

    g) Toplantıya katılanların imzalarını

    içerir.

    Karara karşı olanların yazılı olarak verdikleri görüşleri karara eklenir.

    Kararın alındığı tarih ile karar ve toplantı sayısı kararın her sayfasının sağ üst kenarına yazılır. Karar sayıları, her takvim yılında birden başlamak, sıra izlemek ve alındığı yılı da belirtmek suretiyle verilir.

    İmzalı kararların bir örneği ciltlettirilerek defter haline getirilir. Kalan iki örnekten biri Başkanlık dosyasında, diğeri ise Yönetim Kurulu Bürosu Kararlar dosyasında saklanır. Ayrıca kararın aslının aynıdır kaşesi basılmış bir örneği de Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu dosyasına konulur.

    Kararların İlgili Birim ve Mercilere Gönderilmesi

    Madde 19- Yönetim Kurulu Kararlarının, Yönetim Kurulu Başkanı veya yetkilendirdiği Yönetim Kurulu Büro Şube Müdürü tarafından aslının aynıdır şerhi verilmek ve tarih, unvan ve ad belirtilmek, imzalanmak ve mühürlenmek suretiyle çoğaltılan örneklerinden birer adedi;

    a) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığına,

    b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına,

    c) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarına,

    d) Genel Müdüre,

    e) Yönetim Kurulu Üyelerine,

    f) Genel Müdür Yardımcılarına,

    g) Hukuk Müşavirliğine,

    h) Teftiş Kurulu Başkanlığına,

    ı) Öneride bulunan birime

    gönderilir. Ancak personel konularına ilişkin konular bu maddenin (f), (g), (h) bentlerinde sayılanlara gönderilmez.

    Merkez teşkilatına yapılan dağıtımlarda karşı oy gerekçelerine yer verilmez.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:Yönetim Kurulu ve Üyelerinin Diğer Görev ve Yetkileri

    Çalışma Raporları

    Madde 20- Yönetim Kurulu, Genel Müdürlüğün genel olarak veya herhangi bir konudaki çalışmaları ile ilgili olarak rapor hazırlanmasını isteyebilir.

    Genel Müdürlük, daha kısa bir süre öngörülmemişse, karar tarihinden itibaren en geç bir ay içinde istenilen çalışma raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak zorundadır.

    Yönetim Kurulu, Genel Müdürlükçe sunulan çalışma raporlarını değerlendirerek, gerektiğinde bu raporlarda yer alan hususlarla ilgili olarak Başkan ve üyelerce verilecek öneriler üzerine, bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde karar alabilir.

    Üyelerin Bilgi İstemeleri

    Madde 21- Yönetim Kurulu üyeleri, Kurumun işlem ve kayıtları üzerinde her türlü incelemede bulunabilirler. Genel Müdür ve diğer görevliler Yönetim Kurulu üyelerinin Kurumun çalışmaları konusunda bilgi sahibi olmaları için gerekli yardımda bulunmak zorundadırlar. Bilgi isteme yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. Yönetim Kurulu üyelerine gizlilik ileri sürülerek bilgi vermekten kaçınılamaz.

    Üyeler, incelemek isteyecekleri işlem, kayıt ve belgeleri ve lüzum görecekleri diğer bilgileri Genel Müdür veya Yardımcılarından isterler. İstenen bilgileri Genel Müdür veya Yardımcıları verebilecekleri gibi ilgili Kurum görevlisine de verdirebilirler. Üye, bilginin yazılı olarak verilmesini isterse, yazılı bilgi hazırlayan yetkili tarafından imzalanır.

    Yıllık İş Programı ve Bütçenin Verilişi

    Madde 22- Genel Müdürlükçe hazırlanan, Kurumun yıllık iş programı ve bütçe teklifi (program bütçe) her yıl en geç Ekim ayı sonuna kadar, bilanço ve yapılan işler raporu ise en geç Mart ayının sonuna kadar Yönetim Kuruluna görüşülmek üzere, Yönetim Kuruluna sunulur.

    Onaylama Mercilerindeki İncelemelere Katılma

    Madde 23- Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (a), (c), (ç), (ı) ve (m) bentlerine göre, incelemek ve onaylamak üzere Bakanlığa sunulan konuların inceleme çalışmalarına veya Sosyal Güvenliği ve Kurumu yakından ilgilendiren konularda yapılan diğer çalışmalara Bakanlıkça lüzum gösterilmesi halinde, Genel Müdürlük görevlileri ile birlikte Yönetim Kurulu Başkanının görevlendireceği kurul üyeleri de katılırlar.

    BEŞİNCİ BÖLÜM:Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları, İzinleri ve Mazeret Halleri

    Mali Haklar

    Madde 24- Toplantıya iştirak eden Yönetim Kurulu Başkanına ve Genel Müdür Yardımcısı üyeye 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine göre Kamu İktisadi Teşebbüsleri Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine ödenen miktarlarda aylık ücret ödenir. Diğer üyelere ise Yönetim Kurulu üyesi kadrosunun karşılığı olan aylık ve diğer ödemeler, yolluklarda ise 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır.

    Yıllık İzin

    Madde 25- Üyelerin yıllık izin süresi otuz gündür. Üyelerin izinlerini kullanacağı tarihler talebi de dikkate alınarak Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve bilgi için Bakanlığa gönderilir. Yılı içinde kullanılmayan izinler ertesi yıl kullanılamaz.

    Herhangi bir nedenle toplantı yeter sayısının temin edilemeyeceğinin anlaşılması veya izinli bulunan üyelerin konunun önemi dolayısıyla toplantıya katılmalarının zorunlu görülmesi hallerinde Yönetim Kurulu Başkanı izinli üyeleri toplantıya çağırabilir. Çağırılan üyeler raporla belgelenen hastalık hali hariç, toplantıya katılmak zorundadırlar. Bu şekilde toplantıya çağrılan üyeler Ankara dışında iseler geliş ve gidiş yollukları kendilerine ödenir.

    Yönetim Kurulu Üyelerinin Mazeretli Halleri

    Madde 26- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin bütün toplantılarda bulunmaları asıldır.

    Yönetim Kurulu üyelerinden mazereti olanların mazeretlerini, mümkün ise toplantıdan evvel veya toplantı anında, mümkün olmadığı durumlarda bir sonraki toplantıda yazılı olarak Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirmeleri, hasta olanların hastalıklarını Kurum doktoru veya Resmi tabip raporu ile belgelemeleri zorunludur.

    Mazeretlerini bildirmeyen, hastalıklarını belgelemeyen üyelerin maaş tutarından o toplantıya isabet eden kısım Yönetim Kurulu Kararı ile kesilir. Kesilecek miktar, bir aylık net istihkak tutarının otuza bölünmesi suretiyle hesaplanır. Kesintiler, Yönetim Kurulu Başkanının yazısı üzerine Genel Müdürlükçe ilk aylıklardan yapılır.

    Hastalık veya haklı özür nedeniyle dahi olsa üç aydan daha fazla süre ile toplantılara katılmayan meslek kuruluşu temsilcisi üyelerin yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yazılı çağrısı üzerine en fazla oy almış yedek üye toplantıya katılır. Hastalık veya haklı özür nedeninin sona ermesini müteakip asıl üye görevine devam eder.

    ALTINCI BÖLÜM:Çeşitli Hükümler

    Yönetim Kurulu Büro Şube Müdürlüğü

    Madde 27- Yönetim Kurulunun, bu Yönetmelikte sayılan görevlerinin yapılmasında tüm idari iş ve işlemler Yönetim Kurulu Büro Şube Müdürlüğünce yürütülür.

    Yönetim Kurulu Büro Şube Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanının gözetimi ve denetimi altında çalışır.

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 28- 24/12/1975 tarihli ve 15448 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bağ-Kur Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 29- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 30- Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100