Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI MAHALLİ ÇEVRE KURULLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

    ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI MAHALLİ ÇEVRE KURULLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

   

    Çevre ve Orman Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi : 15/04/2004

    Resmi Gazete Sayısı : 25434

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Mahalli Çevre Kurullarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri mahalli çevre kurulu üyeleri ile ilgili kurum ve kuruluşları kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

    Kurul: Mahalli Çevre Kurulunu,

    Kurul Sekreteryası: İl Çevre ve Orman Müdürlüğünü,

    Başkan: Mahalli Çevre Kurulu Başkanını,

    Müdürlük: İl Çevre ve Orman Müdürlüğünü

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM:Kuruluş ve Görevler

    Kuruluş

    Madde 5 - (Değişik fıkra: 16/02/2005 - 25729 S.R.G. Yön/1.mad) Kurul, her ilde valinin başkanlığında, İçişleri Bakanlığı, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman bakanlıklarının il temsilcileri, il jandarma komutanlığı temsilcisi ile ticaret ve sanayi odaları, ticaret odası, sanayi odası ve ziraat odası başkanları, büyük şehirlerde büyükşehir belediye başkanı, diğer illerde ise belediye başkanından oluşur. Kurul üyesi bakanlıkların illerde teşkilatının bulunmaması halinde, bu bakanlıklar, bağlı veya ilgili kuruluşları aracılığı ile; birden fazla bağlı ve ilgili kuruluşun bulunması durumunda toplantı gündemine göre konu ile ilgisi olan kuruluş aracılığı ile temsil edilir.

    Başkanca gerekli görülmesi halinde, görüş ve önerilerini almak üzere, ilgili kamu kurum ve kuruluşu, bilimsel kuruluş, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, özel sektör ve gönüllü kuruluş temsilcileri ile uzman kişiler de oy hakkı olmaksızın kurul toplantılarına davet edilir.

    Kurulun sekreterya hizmetleri Müdürlük tarafından yürütülür.

    Görevler

    Madde 6 - Kurulun görevleri şunlardır;

    a) Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, kirliliğin önlenmesi amacıyla, Bakanlıkların mevzuatlarında belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli kararları almak,

    b) Ormanların korunması, geliştirilmesi ve orman alanlarının genişletilmesi ile ormanların içinde ve bitişiğinde yaşayan köylülerin kalkındırılması için Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde, halkın ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile toplantılar düzenleyerek ya da anket çalışmaları ile alınması gerekli tedbirlerin ve yapılacak uygulamaların belirlenmesi konusunda çalışmalar yapmak, bunların sonuçları doğrultusunda ilgili hizmet birimlerine tavsiyelerde bulunmak,

    c) Alınan karar ve tedbirlerin il düzeyinde uygulanması için programlar hazırlamak,

    d) Hazırlanan programların ön görülen sürelerde uygulanmasını sağlamak,

    e) İlde çevre kirliliğine neden olan ya da olabilecek tesis ve işletmeleri belirlemek, yapılan iş ve işlemleri incelemek, değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak,

    f) İl düzeyindeki faaliyetleri izlemek ve yönlendirmek amacıyla çeşitli Bakanlık ve kuruluşlarla eşgüdümü sağlamak,

    g) Çevre ve orman konularında eğitsel faaliyetler düzenlemek,

    h) Milli parklar, tabiat parkları, çevre düzeni planlarında belirlenen ve bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra belirlenecek olan su ürünleri yetiştiriciliği yapılan alanlar hariç koruma alanları ve mesire yerleri ile ilgili her türlü kararların alınması sürecinde, halkın ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini almak ve alınan bu görüşler doğrultusunda uygulama birimlerine tavsiyelerde bulunmak,

    ı) İlin çevre ve orman alanlarıyla ilgili sorunlarını belirlemek ve çözüm önerileriyle birlikte Bakanlığa iletmek,

    j) 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunla ve bu Kanun gereğince yürürlüğe giren yönetmeliklerce verilen görevleri yapmak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çalışma Esasları

    Toplantı Usulü

    Madde 7 - Kurul her ay Başkanın davetiyle, davetiye gönderilen üyelerin en az üçte ikilik çoğunluğuyla toplanır. Gerektiğinde olağanüstü toplantılar yapılabilir. Gündemde konu bulunmadığı hallerde, sekreteryanın teklifi ve Başkanın onayıyla, o ayın toplantısı yapılmayabilir. Yapılamayan toplantı sayısı bir takvim yılı içerisinde üçten fazla olamaz.

    Toplantı Gündemi

    Madde 8 - Kurulun toplantı gündemi kurul sekreteryası tarafından hazırlanır ve Başkan tarafından onaylanır. Kurul üyeleri toplantıda veya sair zamanlarda gelecek ayın gündemiyle ilgili önerilerde bulunabilirler. Ancak; gündemin son şekli Başkan tarafından kararlaştırılır. Gündemde yer alan konular hakkında Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde ilde bulunan çevre ile ilgili üniversitelerin ilgili bölüm öğretim üyeleri, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile gönüllü kuruluşların görüşleri toplantıya çağrılarak veya yazılı olarak alınabilir.Yazılı görüşler değerlendirilmek üzere kurul üyelerine gönderilir.

    Gündem konuları Başkanın onayından sonra kurul üyelerine toplantı gününden en az üç gün önce bildirilir.

    Kurul Kararları

    Madde 9 - Kurul kararları, sekreteryanın başlıklı karar kağıtlarına yazılır. Karar numaraları sürekli ve her karar bir numara vermek suretiyle düzenlenir. Yıl değişse de mükerrer karar numarası verilemez. Kararlar Başkan ve üyelerce imzalanır.

    Kararların tek bir sayfadan fazla olması halinde diğer sayfalar da başlıklı karar kağıtlarına yazılır ve kararın bittiği sayfanın sonu Başkan ve üyelerce imzalanır. Diğer sayfaların alt kısmında bırakılan iki aralık boşluk ise Başkan ve üyelerce paraflanır.

    Kurul kararlarının toplantı sonunda yazılıp, Başkan ve üyelerce imzalanmasına özen gösterilir. Mümkün olmadığı takdirde bir karar tutanağı oluşturulur ve Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

    Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. Üyeler çekimser oy kullanamazlar. Kurul üyelerince, karşı oy kullanılan kararlar "karşı oy" yazılarak imzalanır. Karşı oy gerekçeleri ayrıca sahiplerince yazı ile belirtilerek dosyasında saklanmak üzere sekreteryaya teslim edilir.

    Kurul kararlarına ilişkin olarak kabul edilen proje, program, harita, plan, rapor ve benzeri belgelerin bir takımı Başkan ve üyelerce imzalanarak dosyasında saklanır.

    Kurul kararları, yıllar itibariyle ve desimal sisteme göre dosyalanarak saklanır.

    Kurul kararları, kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olamaz.

    Kurul kararları, 10 (on) gün içerisinde ilgili kişi ve kuruluşlar ile Bakanlığa gönderilir.

    İlan

    Madde 10 - Alınan Kurul kararları toplantı tarihinden itibaren bir hafta içerisinde, valilik ilan panosunda en az beş işgünü süreyle ilan edilir.

    İtiraz

    Madde 11 - Kurul kararlarına itiraz, kurul sekreteryasına yazılı olarak ve gerekçesiyle birlikte yapılır. İtirazlar, ilk Kurulda görüşülerek karara bağlanır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:Yürürlük ve Yürütme

    Yürürlük

    Madde 12 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 13 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100