Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ADAY MEMURLARININ YETİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

    ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ADAY MEMURLARININ YETİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

   

    Çevre ve Orman Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi : 15/04/2004

    Resmi Gazete Sayısı : 25434

    BİRİNCİ BÖLÜM:Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmelik; Çevre ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere ilk kez devlet memurluğuna atanan aday memurların yetiştirilmeleri ve asli memurluğa geçirilmeleri için uygulanacak eğitim programlarını, eğitim sürelerini, eğitimlerde uygulanacak sınavları, sınav değerlendirme esaslarını ve ilgili diğer hususları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik hükümleri Çevre ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına aday memur olarak atanan personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3- Bu Yönetmelik, 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmeliğin 33 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

    Merkez Teşkilatı: Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatını,

    Taşra Teşkilatı: Çevre ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatını,

    Aday Memur: İlk defa devlet memurluğuna atanacaklar için uygulanacak merkezi sınavı kazanarak temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulmak üzere Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatına atananları,

    Asli Memur: Adaylık süresi içinde temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin tümünde başarılı olan ve bu süre içinde olumlu sicil alarak adaylığı kaldırılan memurları,

    Adaylık Süresi: Aday memurluğa atananların aday memurluklarını sürdürdükleri bir yıldan az iki yıldan çok olmayan süreyi,

    Temel Eğitim: Bütün aday memurların asli memur olabilmeleri için tabi tutuldukları devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili hususları kapsayan eğitimi,

    Hazırlayıcı Eğitim: Aday memurların atandığı birim, kadro, sınıf ve görevleriyle ilgili olarak yapılan eğitimi,

    Staj: Aday memurların gördükleri temel ve hazırlayıcı eğitimin konularıyla ilgili olarak yapılan uygulamalı eğitimi,

    Sınav: Temel ve hazırlayıcı eğitim dönemleri sonunda yapılacak değerlendirmeler için bilgi seviyesini ölçme işlemini,

    Değerlendirme: Temel ve hazırlayıcı eğitim dönemleri sonunda yapılacak sınavlar ile staj dönemi sonundaki bilgi düzeyini puanlama yoluyla ölçme işlemini ,

    Temel Eğitim Kurulu: Temel Eğitimle ilgili programların ve sınav sorularının hazırlanması maksadıyla Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığınca oluşturulan kurulu,

    Merkezi Eğitim Yönetme Kurulu: Eğitim ve sınavlarla ilgili işlemleri yürütmek maksadıyla Çevre ve Orman Bakanlığınca oluşturulan kurulu,

    Sınav Yürütme Komisyonu: Sınavların yapılması ile ilgili kurulan komisyonu,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM:Eğitim ile İlgili İlke ve Esaslar

    İlkeler

    Madde 5- Aday memurların eğitimi ile ilgili ilkeler aşağıda belirtilmiştir:

    a) Genel ilkeler:

    1) Eğitimin amacı; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk ilke ve inkılaplarına, Anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacak, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını Milletin hizmetinde olarak tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacak, yurt ve vatandaş sevgisi ile dolu, güler yüzlü, yol gösterici, vatandaşlara daima yardımcı, disiplinli ve bilgili memur yetiştirmektir.

    2) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek aday memurların; Bakanlık hizmetlerinin gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanarak hizmetlerin zaman ve kaynak israfına meydan vermeden en verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak şekilde yetiştirilmeleri esastır.

    3) Eğitimlerini başarı ile tamamlayamayan aday memurlar asli memurluğa atanamazlar.

    4) Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj birbirini takip eden sıra içinde devam eder. Bu eğitimler hiçbir nedenle adaylık süresini aşamaz.

    5) Eğitimler aday memurların tahsil derecelerine göre düzenlenir ve yürütülür.

    6) Temel ve hazırlayıcı eğitimler, eğitim kurulunun sorumluluğunda yapılır.

    7) Eğitim sürelerine sınavlar dahildir.

    b) Temel eğitim ile ilgili ilkeler:

    1) Temel eğitimin hedefi aday memurlara devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili bilinmesi gereken asgari bilgileri vermektir.

    2) Temel eğitim her sınıf ve kadrodaki memura ortak bir program dahilinde ve aday memurların öğrenim durumları dikkate alınarak uygulanır.

    3) Temel eğitimin süresi on günden az, iki aydan çok olamaz.

    c) Hazırlayıcı eğitim ile ilgili ilkeler:

    1) Hazırlayıcı eğitimin hedefi aday memurların işgal ettikleri kadro ve görevler dikkate alınarak bu görevlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve görevlerine intibakını sağlamaktır.

    2) Hazırlayıcı eğitim bir aydan az üç aydan çok olamaz.

    d) Staj ile ilgili ilkeler:

    1) Stajın hedefi; aday memurlara hazırlayıcı eğitim döneminde verilen teorik bilgileri ve işgal ettikleri kadro ve görevleri ile ilgili diğer bilgi ve işlemleri, kazandırılan becerileri uygulamak suretiyle tecrübe kazandırmaktır.

    2) Staj; temel eğitim ve hazırlayıcı eğitime bağlı olarak aday memurun görevlendirildiği kurum veya kuruluşta, zorunlu hallerde ise görevleri ile ilgili olmak üzere başka bir kurum veya kuruluşta da yaptırılabilir.

    3) Staj iki aydan az olmamak kaydı ile adaylık süresi içinde tamamlanır.

    Eğitimin Konuları

    Madde 6- Aday memurların eğitim konuları aşağıda gösterilmiştir:

    a) Temel Eğitim Konuları:

    1) Atatürk ilkeleri,

    2) T.C. Anayasası (Genel Esaslar, Temel Hak ve Ödevler, Cumhuriyetin Temel Organları, Yürütme),

    3) Genel olarak Devlet teşkilatı,

    4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (ödev ve sorumluluklar, genel haklar,yasaklar, sicil ve disiplin işleri, sosyal ve mali haklar, amir ve memur ilişkileri, müracaat ve şikayetler, kılık-kıyafet, yer değiştirme, beşeri ilişkiler),

    5) Yazışma-Dosyalama Usulleri,

    6) Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri,

    7) Halkla İlişkiler,

    8) Gizlilik ve Gizliliğin Önemi,

    9) İnkılap Tarihi,

    10) Milli Güvenlik Bilgileri,

    11) Haberleşme,

    12) Türkçe Dilbilgisi Kuralları,

    13) İnsan Hakları.

    b) Hazırlayıcı Eğitim Konuları, aday memurların kadro ve görevleri dikkate alınarak eğitim kurulu tarafından aşağıdaki konular çerçevesinde hazırlanır.

    c) Staj Dönemi Konuları:

    1) Bakanlığın tanıtılması, görevleri, teşkilatı ilgili mevzuatı, diğer kurumlarla ilişkileri,

    2) Aday memurun görevi ile ilgili hususlar,

    3) Eğitim kurulunun uygun göreceği diğer konular.

    Temel Eğitim Programları

    Madde 7- Temel eğitim programları Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı koordinatörlüğünde oluşturulan temel eğitim kurulu tarafından;

    a) İlkokul-ortaokul,

    b) Lise ve dengi okullar,

    c) Yüksek öğretim kurumları,

    mezunları seviyesine göre ayrı ayrı hazırlanır.

    Temel Eğitim Programlarının Süreleri

    Madde 8-Temel eğitim programlarının süreleri eğitim kurulunca belirlenir. Ancak;

    a) Atatürk ilkeleri,

    b) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

    c) İnkılap Tarihi,

    d) Milli Güvenlik Bilgileri,

    konularının eğitim süreleri bu konular için temel eğitim kurulunca belirlenen sürelerden az olamaz.

    Temel Eğitim Programlarının Temini

    Madde 9- Temel eğitim kurulunca hazırlanan temel eğitim programları eğitim kurulunca Devlet Personel Başkanlığından temin edilerek eğitim ve sınav yürütme komisyonlarına iletilir.

    Eğitimlerin Yaptırılması

    Madde 10- Temel eğitim, Devlet Personel Başkanlığınca belirlenen programlar çerçevesinde eğitim ve sınav komisyonlarınca yaptırılır.

    Eğitimlerin Değerlendirilmesi

    Madde 11-Temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim programlarının uygulanmasından sonra 17 nci maddede belirtilen ilke ve özellikler çerçevesinde değerlendirme yapılır.

    Stajın Yaptırılması

    Madde 12- Staj, staj programları doğrultusunda memurun görevlendirildiği birim amirinin sorumluluğunda yaptırılır.

    Staj Değerlendirme Belgelerinin Doldurulması ve Gönderilmesi

    Madde 13- Staj değerlendirme belgesi, adayın stajını yaptığı yerdeki birinci ve ikinci derecedeki amiri tarafından doldurulur. Aday başka bir kurum ve kuruluşta staj yapıyorsa, staj değerlendirme belgesinin doldurulmasına esas olacak bilgiler adayın görevli olduğu kurum ve kuruluşca gönderilir. Bu bilgilere dayanılarak staj değerlendirme belgesi aday memurun birinci ve ikinci derecedeki amiri tarafından düzenlenir.

    Eğitim Programlarının Bildirilmesi

    Madde 14- Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj programlarının süreleri, yerleri ve eğitime katılacakların sayısı Bakanlıkça Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:Sınavlara İlişkin Esaslar

    Sınav Sorularının Hazırlanması

    Madde 15- Sınav soruları eğitim programlarına dayalı olarak hazırlanır.

    a) Temel eğitim sınav soruları, eğitim kurulunca Devlet Personel Başkanlığından alınarak eğitim ve sınav yürütme komisyonuna verilir.

    b) Hazırlayıcı eğitim sınav soruları; eğitim kurulunca aday memurların kadro ve görevleri dikkate alınarak eğitim programlarındaki her konu için ayrı ayrı olmak üzere en az ellişer adet hazırlanarak eğitim ve sınav yürütme komisyonuna iletilir.

    Sınav soruları; temel eğitim kurulunca ve eğitim kurulunca hazırlanan sınav soruları, konuların eğitim programındaki ağırlıklarına göre her konu için ayrı ayrı olmak üzere kura yöntemi ile eğitim ve sınav yürütme komisyonunca belirlenir.

    Sınavlar

    Madde 16- Temel ve hazırlayıcı eğitim dönemleri sonunda yapılacak sınavlarla ilgili ilke ve özellikler şunlardır:

    a) Sınavlar; test, klasik ya da uygulamalı şekilde yapılır. Bunlardan biri veya birkaçı birlikte uygulanabilir.

    b) Sınavlar duyurulan gün, saat ve yerde yapılır.

    c) Sınav soruları; salon başkanı tarafından yoklama yapılıp, sınava katılmayanların tutanakla tespit edilmesinden ve sınav kurallarının adaylara açıklanmasından sonra dağıtılır.

    d) Sınavda köşesi kapalı kağıt kullanılması zorunludur.

    e) Sınav sonunda, sınavın başlayışını, akışını ve bitimini, kullanılan sınav kağıdı ve aday sayısını gösterir bir tutanak düzenlenir. Bu tutanak salon başkanı ve en az iki gözetmen tarafından imzalanır.

    f) Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj süreleri içinde adayları eğitim sonunda yapılacak sınavlara hazırlamak amacıyla ara sınavlar yapılabilir.

    Değerlendirme

    Madde 17- Eğitimler aşağıdaki şekilde değerlendirilir:

    a) Temel ve Hazırlayıcı Eğitim:

    1) Bu eğitimlerde sınav kağıtları eğitim ve sınav yürütme komisyonları tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır. Başarısız olan adayların kağıtları komisyonca bir daha okunarak değerlendirmeye tabi tutulur. Toplam puanları buçuklu çıkan adayların puanları bir üst puana tamamlanır.

    2) Uzun cevaplı, yazılı ve uygulamalı sınavları kesin puanı, sınavı yapan komisyon üyelerinin verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak bulunur.

    b) Staj Değerlendirme Belgesi: Staja katılanlar staj değerlendirme belgesi ile değerlendirilir. Staj döneminde aday memurlar yazılı ve uygulamalı sınava tabi tutulur. Bu takdirde; değerlendirme bu maddenin (a) bendi esaslarına göre yapılır. Staj değerlendirme belgesi Ek-1'de gösterilmiştir.

    Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi

    Madde 18- Sınav sonuçları sınavların yapıldığı günü takiben iki iş günü içinde ilan edilir. Başarısız olan adaylara da yazılı olarak bildirilir.

    Yazılı Sınavlara İtiraz

    Madde 19- Yazılı sınavda başarısız olan adaylar, sınav sonuçlarının kendilerine duyurulmasından itibaren iki gün içinde dilekçe ile eğitim ve sınav yürütme komisyonu başkanlığına itiraz edebilirler. Komisyon bu dilekçeleri on gün içinde inceler ve yazılı olarak cevap verir. Yapılan bu inceleme neticesi kesindir, itirazlar sonuçlandırılıncaya kadar adaylar bir sonraki eğitime devam ederler.

    Sınavlara Katılmama Hali

    Madde 20- Belgelendirilen sağlık nedenleri dışında sınavlara katılmayan adaylar başarısız sayılır. Bu adayların sınavları adaylık süresi içinde uygun bir zamanda yapılır. Soruların açılmasından sonra sınav salonuna gelen adaylar sınava katılmamış sayılırlar.

    Sınavları Geçersiz Sayılacaklar

    Madde 21- Adaylardan;

    a) Kopya girişiminde bulunanlar veya kopya verenler, kopya çekenler,

    b) Sınav düzenine aykırı davranışlarda bulunanlar,

    c) Sınava kendi yerine başkasını sokanlar,

    hakkında bir tutanak düzenlenir, sınavları geçersiz sayılır ve haklarında gereken kanuni işlem yapılır.

    Sınavların İptalini Gerektiren Haller

    Madde 22- Sınavlar;

    a) Sınav sorularının çalınmış olduğunun tespiti,

    b) Soru zarflarının sınavdan önce açıldığının tespiti,

    c) Soruların yetkili olmayan kişilerce sınavlardan önce görülmüş olması,

    hallerinde Yönetme kurullarınca iptal edilir. Bu hususlara sebep olanlar hakkında kanuni işlem yapılır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:Eğitim ve Sınavlarla İlgili İşlemleri Yürütecek Kurullar ve Görevleri

    Merkezi Eğitim Yönetme Kurulu

    Madde 23- Bu kurul, Müsteşar veya görevlendireceği müsteşar yardımcısının başkanlığında; ana hizmet birimleri genel müdürleri, APK Kurulu Başkanı, Personel Dairesi Başkanından oluşur, üyelerin özürleri halinde kurul toplantılarına bunlara vekalet edenler katılabilir. Eğitim ve sınavlarda sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yerine getirilir.

    Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunun Görevleri

    Madde 24- Eğitim kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Eğitimlerin program dahilinde yürütülmesini sağlamak,

    b) Temel eğitim programlarını ve sorularının Devlet Personel Başkanlığından temin etmek,

    c) Eğitim programlarının uygulanması ile ilgili araç ve gereçleri sağlamak,

    d) Eğitici personeli sağlamak,

    e) Eğitimlerin ve sınavların belirtilen sürelerde yapılması için gerekli tedbirleri almak,

    f) Eğitim yapılacak yerleri belirlemek,

    g) Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sağlamak,

    h) Eğitimleri denetlemek veya denetlenmesini sağlamak,

    ı) Hazırlayıcı eğitim ve staj programlarını düzenlemek, sınav sorularını hazırlayıp eğitim yerlerine dağıtılmasını sağlamak,

    j) Eğitim ve sınav yürütme komisyonları kurmak.

    Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonları

    Madde 25- Eğitim ve sınav yürütme komisyonları;

    a) Merkez teşkilatında, eğitim kurulunca asgari şube müdürü seviyesindeki yöneticiler arasından üç kişiden az olmamak üzere seçilen üyelerden,

    b) Taşra teşkilatında, il müdürünün başkanlığında seçeceği iki şube müdüründen,

    oluşur.

    Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonlarının Görevleri

    Madde 26- Eğitim ve sınav yürütme komisyonlarının görevleri şunlardır:

    a) Sınavları yapmak ve değerlendirmek,

    b) Adaylara yetecek kadar salon temin etmek,

    c) Eğitimleri, eğitim kurulunca belirlenen programlar ve esaslar dahilinde yürütmek,

    d) Yeteri kadar gözetmen, sınav uygulayıcısı ve salon başkanı belirlemek,

    e) Sınavlar için gerekli güvenlik önlemlerini almak,

    f) Sınav sonuçlarını aday memurlara tebliğ etmek,

    g) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek sonuca bağlamak,

    h) Eğitim ve sınavları belirtilen süre içinde tamamlamak.

    BEŞİNCİ BÖLÜM:Çeşitli Hükümler

    Askerlik Hali

    Madde 27- Aday memurların adaylık süresi içinde silah altına alınmaları durumunda eğitimleri terhislerinden sonra müracaatlarını takip eden durumlarına uygun ilk eğitim grubuna dahil ettirilerek tamamlattırılır.

    Bildirme

    Madde 28- Görevlerine son verilen aday memurlar, Devlet Personel Başkanlığı tarafından tespit edilen form doldurularak Bakanlıkça en geç bir ay içinde adı geçen Başkanlığa bildirilir.

    Bu durumdaki aday memurların kayıtları Devlet Personel Başkanlığında tutulur.

    Memuriyete Alınmama

    Madde 29- Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olan aday memurların memuriyetlerine son verilir. Başarısız olan ve bu nedenle görevlerine son verilen aday memurlar üç yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar. Sağlık sebepleri ile ilişikleri kesilenler için bu şart aranmaz. Üç yıllık sürenin tespitinde Devlet Personel Başkanlığında tutulan kayıtlar esas alınır.

    Ders Ücretleri

    Madde 30- Eğitim işlerinde, eğitim-öğretim elemanı olarak görev alanlara verilecek ücretler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bütçe kanunları hükümleri gereğince belirlenerek ödenir.

    Denetim

    Madde 31- Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj faaliyetleri eğitim kurulunca yerinde denetlenebilir.

    Sınav Belgelerinin Saklanması

    Madde 32- Sınav belgeleri aşağıda belirtilen işlemlere tabi tutulur:

    a) Soruların cevap anahtarları ve cevap kağıtları bir yıl,

    b) Tutanaklar ve değerlendirme fişleri iki yıl,

    c) Kanuni süresi içinde yargı yoluna başvuran aday memurların evrakı ise dava sonuçlanıncaya kadar,

    Personel Dairesi Başkanlığında saklanır. Yargı yoluna başvuran aday memurlar durumlarını yazılı olarak Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığına bildirirler.

    İşbirliği ve Ortak Eğitim

    Madde 33- Bakanlık, temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj programlarının uygulanmasında diğer bakanlıklarla işbirliği yaparak ortak eğitim imkanlarından yararlanabilir.

    Eğitim ve Öğretim Elemanları

    Madde 34- Aday memurların eğitim faaliyetlerinde; eğitim programlarında yer alan konularda gerekli bilgi ve öğretme yeteneğine sahip Bakanlık personelinden, diğer kurum ve kuruluşlardaki ehil/uzman kişilerden, üniversite öğretim üye ve öğretim görevlilerinden yararlanılır.

    Mecburi Hizmetle Yükümlü Olan Aday Memurların Eğitimleri

    Madde 35- Mecburi hizmetle yükümlü olupta aday memur olarak atanmış olanlar da bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitime tabi tutulur.

    Temel hazırlayıcı eğitimlerle staj devrelerinin her birinde başarısız olan adaylar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 225 inci maddesinin (c ) fıkrası uygulanır.

    Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 36- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda, Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    ALTINCI BÖLÜM:Yürürlükten Kaldırma, Yürürlülük ve Yürütme

    Yürürlükten Kaldırma

    Madde 37- 21/6/1995 tarihli ve M-330 sayılı Bakanlık Makamı onayı ile yürürlüğe giren Çevre Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik ile 22/8/1994 tarihli ve 22029 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olan Orman Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 38- Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 39- Bu Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

    EK - I

    ADAY MEMURLAR

    STAJ DEĞERLENDİRME BELGESİ

    FOTOĞRAF

    1. ADAY MEMURUN KİMLİĞİ

    a. Adı ve Soyadı    :

    b. Kurumu    :

    c. Birimi    :

    d. Kadro - Ünvan ve Görevi    :

    e. Doğum Yılı ve Yeri    :

    f. Baba Adı    :

    g. Sicil No    :

    2. ADAYLIK SÜRESİ İÇİNDE DİĞER EĞİTİMLER

    EĞİTİM ALDIĞI PUAN

    TEMEL    :

    HAZIRLAYICI    :

    3. MERKEZİ SINAVDA ALDIĞI PUAN

    a. Yazıyla    :

    b. Rakamla    :

    4. DOLDURMA TALİMATI

    a. Bu belge 2 nüsha tanzim edilir. Bir nüsha memurun özlük dosyasına konur. Diğer nüsha ise aday memura verilir.

    b. Nitelikler kısmı, adayın staj yaptığı birimdeki ilk amiri ve ikinci amiri tarafından doldurulur. Eğer aday memur başka bir kurumda staj yapıyorsa bu takdirde staj belgesinin doldurulmasına esas olarak bilgiler aday memurun görevli olduğu kurum ve kuruluşa gönderilecek bölge bu bilgilere dayanılarak aday memurun I ve II nci amiri tarafından tanzim edilir.

    c. Her niteliğin toplam puanı karşısında yazılmıştır. Niteliği verilecek puan amirlerce o niteliğin kriterlerine göre takdir edilerek kendilerine ait sütuna yazılmak suretiyle nitelik puanı bulunur.

    d. Mesleki bilgiye ait niteliklerin hangi kriterlerden oluşacağı ilgili kurum veya kuruluşça belirlenir

    Puan ağırlığı

    ve dağılımı 1. Amir 2. Amir

    NİTELİKLER

    1. GENEL NİTELİKLER             10

    a - Kılık - kıyafetine özeni    2

    b - Terbiyesi,nezaketi ve tevazu sahibi olması    2

    c - Ağır başlılığı ve vakarı    1

    d - Ciddiyeti 1

    e - Kişisel çıkarlarına düşkünlüğü    2

    f - Uygulamadaki tarafsızlığı ve hakkaniyeti    1

    g - Malzeme ve zamanı yerinde kullanım    1

    2. DİSİPLİN KURALLARINA UYARLIĞI       15

    a - Kanun, yönetmelik ve emirlere uyması    4

    b - Görevlerini tam ve zamanında yapması    5

    c - Üstlerine karşı tavır ve hareketi    3

    d - Masa arkadaşlarına karşı tavır ve hareketi    1

    e - İtaati       2

    3. ÇALIŞKANLIĞI    15

    a - Görev yapmada heves ve gayreti    5

    b - Araştırma ve inceleme kabiliyeti    5

    c - Fiziki yorgunluğa dayanıklılığı    2

    d - Fikri yorgunluğa dayanıklılığı    3

    4. İŞBİRLİĞİNE UYUMU    5

    a - Grup çalışmasına yatkınlığı    3

    b - Geçimliliği 2

    5. GÜVENİLİRLİĞİ VE SADAKATI    5

    a. Dürüstlüğü 2

    b. Dedi - kodu yapma alışkanlığı    1

    c. Gizliliğe riayeti ve sır saklaması    1

    d. Güveni kötüye kullanması    1

    6. MESLEKİ BİLGİSİ    50

    (Bu niteliğin kriterleri ilgili kurum ve kuruluşlarca belirlenir.)

    TOPLAM PUAN

    AMİRLERİN KİMLİĞİ

    ADI VE SOYADI : ...........................................

    UNVANI : ...........................................

    KURUMU : ...........................................

    DOLDURULUŞ TARİHİ : ...........................................

    İMZA VE MÜHÜR : ...........................................

    I. Amirin Toplam Notu ...............................

    II. Amirin Toplam Notu ..............................

    (I ve II Amir Toplam Notlarının)

    Aritmetik ortalaması

    STAJ NOTU

    TASDİK OLUNUR

    Tasdik Eden Yetkili Amirin

    KİMLİĞİ

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100