Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

    GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Gümrük Müsteşarlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

    Devlet Bakanlığından

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/05/2004

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25469

    BİRİNCİ BÖLÜM:Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmelik; yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olan Gümrük Müsteşarlığı personelinin atanmalarında, hizmetin gereklerini esas alarak atamayı belirli kurallara bağlamak, görevde verimliliği artırmak ve yurdun değişik hizmet bölgeleri ve alanlarında görev yapmalarını sağlayarak hizmetin yaygınlaşmasını temin etmek amacıyla hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik; Gümrük Müsteşarlığı taşra teşkilatı kadrolarında görev yapan personelden yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olanların atanmalarına esas olacak kuralları ve bunlara ilişkin hükümleri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3- Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

    Yer Değiştirme Suretiyle Atanma: Bu Yönetmeliğe tabi görevlerde çalışan personelin, Yönetmelikle tespit edilen hizmet bölgelerine ve bölgelerdeki hizmet alanlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,

    İdare: Gümrük Müsteşarlığını,

    Yönetmelik: Bu Yönetmeliği,

    Hizmet Birimi: 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerini,

    Hizmet: (Mülga) Gümrük ve Tekel Bakanlığı, (Mülga) Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Gümrük Müsteşarlığında; bu Yönetmelikte sayılan unvanlarda görev yapmakta iken geçen hizmetler ile vekaleten ve geçici görevlendirme dahil geçen hizmet sürelerini,

    Hizmet Bölgesi: (Değişik tanım : 07/06/2006 - 26191 Yön/1.mad) Bu Yönetmeliğin EK-1'inde gösterilen hizmet bölgelerini,

       Hizmet Alanı: ( Değişik tanım : 07/06/2006 - 26191 Yön/1.mad) Hizmet bölgelerindeki hizmetin yapıldığı bağlantı idareleri,

    Kurul: Yer Değiştirme Kurulunu,

    Çalışma Süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,

    ifade eder.

    Temel İlkeler

    Madde 5- Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili temel ilkeler şunlardır:

    a) Yer değiştirme suretiyle atamalarda kadro imkanları ile idarenin hizmet ihtiyacı dikkate alınır.

    b) Bu Yönetmelik çerçevesinde yer değiştirme suretiyle atamalar; ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren görev yerleri ile faaliyetleri dikkate alınmak suretiyle oluşturulan bağlantı idareler arasında yapılır.

    c) Yapılacak atamalarda, aile birimini muhafaza etmeye özen gösterilir.

    Bu atamalarda, personelin hizmet bölgeleri arasında, hizmetin gereği de dikkate alınarak, adil ve dengeli dağılımı sağlamak esastır.

    İKİNCİ BÖLÜM:Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Genel Esaslar

    Hizmet Bölgeleri

    Madde 6 - ( Değişik madde : 07/06/2006 - 26191 Yön/3.mad)

    Taşra teşkilatı için görev yerleri ile faaliyetleri dikkate alınmak suretiyle oluşturulan hizmet bölgeleri bu Yönetmeliğin EK:1'inde gösterilmiştir.

    Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya Tabi Personel

    Madde 7 - ( Değişik madde : 07/06/2006 - 26191 Yön/4.mad)

    Başmüdür Yardımcısı, Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Müdürü, Personel Müdürü, Şube Müdürü (Bilgi İşlemde görevli Şube Müdürü dahil), Gümrük Müdür Yardımcısı, Gümrük Muhafaza Müdür Yardımcısı, Personel Müdür Yardımcısı, Bölge Amiri, Kısım Amiri, Şef, Muayene Memuru ve Muhafaza Memuru yer değiştirme suretiyle atamaya tabidirler.

       Ancak, yer değiştirme suretiyle atamaya tabi unvanlarda görev yapan personelden Narkotik Köpek İdarecileri ile X-Ray Operatörleri yer değiştirme suretiyle atamaya tabi değildirler. Söz konusu görevleri yerine getiren personelin yer değiştirme işlemleri, gümrük idarelerinin ihtiyacına göre Yer Değiştirme Kurulunca bu Yönetmelik hükümlerine bağlı kalınmaksızın yapılır.

    Çalışma Süreleri

    Madde 8- ( Değişik fıkra : 07/06/2006 - 26191 Yön/5.mad) Bu Yönetmeliğe göre çalışan personelin hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süresi Beşinci hizmet bölgesinde 2 yıl, Dördüncü hizmet bölgesinde 4 yıl, Üçüncü hizmet bölgesinde 5 yıl, İkinci hizmet bölgesinde 6 yıl, Birinci hizmet bölgesinde 8 yıldır.

    Tüm hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süresini dolduran personelin durumları her yıl yer değiştirme kurulunca incelenerek taşra teşkilatının kadro imkanları ile idarenin hizmet ihtiyacı dikkate alınarak farklı hizmet bölgelerine atama yapılabilir veya yerlerinde bırakılabilir.

    Yer değiştirme suretiyle atamalarda her hizmet bölgesinde belirtilen sürenin tamamlanması esastır. İdare bu süreyi tamamlayan personeli farklı hizmet bölgelerine atayabilir.

    Bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, her bölgedeki zorunlu çalışma süresinin tamamlandığı yılın yer değiştirme suretiyle atanma dönemi içinde, atama işleminin gerçekleştirilmesi esastır. Çalışma süresi aynı bölge içinde en fazla iki hizmet alanı arasında bölünebilir. Bu Yönetmelikte belirtilen haller dışında, her bölgedeki çalışma süresi tamamlanmadan diğer bölgelere atama yapılamaz.

    Aynı hizmet bölgesindeki yer değiştirmeye tabi olmayan hizmetlerde geçen süreler, yer değiştirme süresinin hesabında dikkate alınmaz.

    ( Değişik fıkra : 07/06/2006 - 26191 Yön/5.mad) Çalışma süresinin hesabında 30 Eylül tarihi esas alınır.

    ( Ek fıkra : 07/06/2006 - 26191 Yön/5.mad) Beşinci hizmet bölgesinde görev yapanların ilişikleri 8 inci maddenin yedinci fıkrasında belirlenen bölge hizmetinin hesap tarihine bağlı kalınmaksızın zorunlu çalışma sürelerini doldurdukları tarihte kesilir.

    Yer Değiştirme Dönemleri

    Madde 9 - ( Değişik madde : 07/06/2006 - 26191 Yön/6.mad)

    Bu Yönetmeliğin 11, 13 ve 15 inci maddeleri ile 17 nci maddesinin son fıkrası dışındaki yer değiştirme suretiyle atamaların, her yılın Haziran ayının yirmisine kadar sonuçlandırılması ve atama onayının ilgililere bölge hizmetlerini doldurdukları tarihte tebliğ edilmesi ve ayrılışlarının sağlanması zorunludur.

    Yer Değiştirme Halleri

    Madde 10- Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin görev yerleri;

    a) İlgilinin isteği,

    b) Hizmetin gereği,

    c) Unvan değişikliği,

    d) Çalışma süresinin doldurulması,

    e) Savaş, sıkıyönetim, doğal afetler ve olağanüstü durumların gerçekleşmesi,

    hallerinde değiştirilebilir.

    Özür Halleri

    Madde 11- Aşağıda belirtilen özürlerin belgelendirilmesi ve ilgililerin de talebi halinde; zorunlu çalışma süresini doldurmuş personel yerlerinde bırakılabilir, asgari çalışma süresini tamamlamayan personel farklı hizmet bölgelerine atanabilir.

    (A) Özür Grubu: Sağlık Durumu,

    (B) Özür Grubu: Eş Durumu.

    Bu özür gruplarının değerlendirilmesinde yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır. Yukarıda belirtilen özürleri nedeniyle yer değiştirme talebinde bulunanların atamaları, öncelikle aynı bölge içinde başka bir hizmet alanına veya özürlerine cevap verebilecek farklı bölgelerdeki hizmet alanlarına yapılabilir. İdare, özürlerinin ortadan kalkması halinde memurun ayrıldığı bölgedeki eksik kalan çalışma süresini tamamlatabilir.

    İstekleri üzerine, başka bölge veya hizmet alanına atanan veya yerinde bırakılan memurlar, özürlerinin devam ettiğini gösteren belgeleri her yılın Mart ayının yirmisine kadar Personel Dairesi Başkanlığına göndermek zorundadırlar. Bu tarihten sonra yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunan personelin talepleri dikkate alınmaz.

    Özürlerin Belgelendirilmesi

    Madde 12- Özürlerin belgelendirilmesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

    a) (A) Özür grubuna dayanarak memurun yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için; kendisinin, eşinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin bulunduğu yerde sağlık durumunun tehlikeye girdiğinin veya görev yerinin değişmesi halinde sağlık durumunun tehlikeye gireceğinin tam teşekküllü Devlet hastahanesinden veya üniversitelerin tıp fakültelerinden (özel üniversiteler hariç) alınacak heyet raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

    b) (B) Özür grubuna dayanarak personelin yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; eşinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur olarak çalıştığının ve tayininin yapıldığının; yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için ise; eşinin anılan Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur olarak çalıştığının ve atandığı hizmet alanında eşinin kurumunun veya durumuna uygun bir görevin bulunmadığının, görev yeri belgesi ve evlilik durumunun da vukuatlı nüfus kayıt örneği ile belgelendirilmesi gerekir.

    Eş durumuna dayalı olarak yapılacak atama ve nakilde:

    a) Eşlerden her ikisinin de Müsteşarlıkta görevli olması halinde;

    1) Unvan, kadro ve görev bakımından daha aşağıda bulunanın görev yerinin yukarıda bulunana bağlı olarak değiştirilmesi esastır.

    2) Eşlerin düzeyleri belli değilse veya her ikisi de aynı düzeyde ve birisi yer değiştirmeye tabi değilse; yer değişikliği ilgili birimle koordine edilerek gerçekleştirilir.

    3) Eşlerden her ikisi de aynı düzeyde ve bu Yönetmelik hükümlerine tabi ise, süresini doldurmayan eşin ataması, süresini doldurana bağlı olarak yapılır.

    b) Eşi 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurumda memur olarak çalışanların atama ve nakilleri ilgili kurumla koordine edilerek yürütülür.

    Hizmetin Gereği

    Madde 13- Aşağıda belirtilen hallerde, bölgelerdeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle atanma yapılabilir.

    a) (Değişik bent : 07/06/2006 - 26191 Yön/8.mad) Haklarında adli ve idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda idarece veya denetim elemanlarınca düzenlenen raporda o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması,

    b) Sicil raporu sonuçlarına göre olumsuzluğun tespit edilmiş olması.

    Bu gibilerin ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri başka bir hizmet alanında tamamlattırılır.

    Unvan Değişikliği

    Madde 14- Bir üst göreve veya eş değer bir başka göreve atanmaya hak kazananlar, kadro ve ihtiyaç durumu da dikkate alınarak, aynı hizmet bölgesi veya alanındaki görevlere veya zorunlu çalışma süresini doldurmadıkları başka hizmet bölgelerindeki farklı hizmet alanlarına atanabilirler. Gerek görüldüğünde hizmet alanları kur'a ile tespit edilebilir.

    Görevde yükselme sınavını kazanıp da, Müdür, Müdür Yardımcısı ve Bölge Amiri kadrolarına ataması yapılacak olanların ilk atamaları 4 ve 5 inci hizmet bölgelerine yapılır. Bu hizmet bölgelerinde söz konusu unvanlara ihtiyaç duyulmaması halinde bu personelin atamaları ihtiyaca göre farklı hizmet bölgelerine yapılır. 4 üncü veya 5 inci hizmet bölgelerine atananlar görevleri süresince bu Yönetmeliğin 11 nci maddesinde yer alan hükümlerden yararlanamazlar. Ancak daha önce yer değiştirmeye tabi unvanlarda bu hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süresini dolduranlara bu fıkra hükmü uygulanmaz.

    ( Değişik fıkra : 07/06/2006 - 26191 Yön/9.mad) Yer değiştirmeye tabi olmayan bir görevden yer değiştirmeye tabi bir göreve atanacaklar ile yer değiştirmeye tabi bir görevden yer değiştirmeye tabi olmayan bir göreve veya görevde yükselme sınav sonucuna göre atanacakların görev yerleri ihtiyaç durumu dikkate alınarak Müsteşarlıkça belirlenir.

    Olağanüstü Hallerde Yer Değiştirme

    Madde 15- Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ilanı, doğal afetler gibi hallerle olağanüstü durumlarda yer değiştirme işlemleri herhangi bir şarta bağlı kalınmaksızın yapılabilir.

    Bölge Hizmetinden Sayılacak Süreler

    Madde 16- Aşağıda gösterilen;

    a) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin,

    b) Hizmet bölgesi dışında geçirilen ve yılda toplam 90 günü (90 gün dahil) geçmeyen kurs, konferans ve seminer sürelerinin,

    c) Yer değiştirmeye tabi bir personelin, hizmet bölgesi içinde yer değiştirmeye tabi olmayan bir görevi geçici görev veya vekaleten yürütmesi halinde bu şekilde geçen hizmet sürelerinin,

    d) Hizmet bölgesi dışında hizmetin gereği olarak yapılacak olan mesleki eğitim ve hizmet içi eğitimde geçen sürelerinin,

    e) Aynı hizmet bölgeleri arasında yapılan naklen atamalarda eski görevinden ayrılış yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında geçen sürelerin,

    tamamı memurun asli görev yeri bölge hizmetinden sayılır.

    Aşağıda gösterilen;

    a) 657 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesine göre bir görevin geçici süreli görevlendirme ile yürütülmesi halinde bu sürelerin,

    b) Hizmet bölgesi dışında geçirilen ve yılda toplam 90 günü aşan, kurs, konferans, ve seminer sürelerinin,

    c) Hizmet bölgesi dışında geçirilen geçici görev veya vekalet sürelerinin,

    d) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan memurların, göreve iade edilmeleri durumunda, açıkta geçen sürelerinin,

    e) Hizmet bölgesi dışında hizmetin gereği olarak TODAİE, Yabancı Diller Eğitim Merkezinde geçen sürelerin,

    f) Yer değiştirmeye tabi bir personelin, hizmet bölgesi dışında yer değiştirmeye tabi olmayan bir görevi geçici görev veya vekaleten yürütmesi halinde bu şekilde geçen hizmet sürelerinin,

    g) Yer Değiştirmeye tabi olmayan bir personelin, yer değiştirmeye tabi bir görevi geçici görevli veya vekaleten yürütmesi halinde; bu şekilde geçen hizmet sürelerinin,

    tamamı bu hizmetlerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

    Bölge Hizmetinden Sayılmayacak Süreler

    Madde 17- Hiçbir yer bölge hizmetinden sayılmayacak süreler aşağıda gösterilmiştir.

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi uyarınca kullanılan aylıklı izin ile her türlü aylıksız izinde geçirilen süreler,

    b)   Farklı hizmet bölgeleri arasındaki naklen atamalarda eski görevlerinden ayrılış ile yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında geçen süreler,

    c) ( Ek bent : 07/06/2006 - 26191 Yön/10.mad) Aday memurlukta geçen süreler.

    Ancak, ilgililerin (a) bendinde belirtilen izinlerini kullanıp göreve başlamalarından sonra kullanmış oldukları bu izin süresi kadar sürenin ilavesi ile zorunlu çalışma sürelerini dolduracakları tarihte, atama dönemi beklenilmeksizin tayini yapılır.

    Yer Değiştirme Suretiyle Atanılamayacak Yerler

    Madde 18- Bu Yönetmeliğe tabi personelden;

    a) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu il'e bağlı ilçelere,

    b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il veya ilçeye, bu il'e bağlı ilçelere, ilçenin bağlı bulunduğu il ve bu il'e bağlı diğer ilçelere,

    atanamazlar.

    Ancak, son genel nüfus sayımına göre;

    a) (Ek:1) sayılı cetvelde 5 inci bölgede yer alan başmüdürlük veya bağlantılarının bulunduğu il ya da ilçe merkezlerinden nüfusu 50.000'i aşan yerlere,

    b) Diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000'i aşan yerlere,

    yapılacak atamalarda yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Hükümler

    Yer Değiştirme Kurulu

    Madde 19- Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin yer değiştirme suretiyle yapılacak atama işlemlerini incelemek ve değerlendirmek üzere Müsteşar veya yetki verilen Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Gümrükler Genel Müdürü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü, I. Hukuk Müşaviri ve Personel Dairesi Başkanından oluşan bir Yer Değiştirme Kurulu kurulur.

    Kurul, başkanın çağrısı üzerine toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz, oyların eşitliği halinde başkanın oyunun bulunduğu tarafa itibar edilir. Kurulun raportörlüğünü Personel Dairesi Başkanlığı yapar. Değerlendirme esnasında ilgili birimin Nisan ayının yirmisine kadar bildireceği unvan bazında sayısal ihtiyaç listeleri dikkate alınır.

    Yer Değiştirme Kurulunun Görevleri

    Madde 20- Yer Değiştirme Kurulu;

    a) Hizmetin gereğini,

    b) Memurun sicil durumunu,

    c) Atamaya tabi olan personelin daha önce görev yaptığı hizmet bölgelerini ve hizmet alanlarını,

    d) İstek formları ile eklerini ve diğer belgeleri inceleyerek, ilgili personelin yeni görev yerlerini,

    tespit ederek karara bağlar.

    Kurul kararları atamaya yetkili amirin onayına sunulur.

    Duyuru ve Başvuru Şekilleri

    Madde 21- ( Değişik fıkra : 07/06/2006 - 26191 Yön/11.mad) Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formunun (EK:2) doldurulması yönünde her yılın en geç Ocak ayı sonuna kadar Personel Dairesi Başkanlığınca Başmüdürlüklere duyuru yapılır.

    Bu duyuru üzerine, hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamış personel (23 üncü maddede belirtilenler dahil) ile sürelerini tamamlamamış olmalarına rağmen 11 inci maddede belirtilen özürlerini belgeleyenler, (Ek:2) deki "Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formu"nu doldurarak varsa ekleriyle birlikte her yılın Mart ayının en geç yirmisine kadar bağlı bulunduğu başmüdürlük kanalıyla Personel Dairesi Başkanlığına gönderirler.

    Personel Dairesi Başkanlığınca; ilgili birimlerin ihtiyaç listeleri göz önüne alınarak yapılacak değerlendirme sonucunda; ihtiyaç, iş yoğunluğu ve mevcut personel durumu ile ilgililerin özel durumlarını yansıtan belgelere dayanılarak hazırlanan atamaya tabi personel listeleri Yer Değiştirme Kuruluna sunulur.

    Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükmünden yararlananlar, süre kaydına bağlı olmaksızın başvurabilirler.

    Bu formda, atanmak veya görevde kalmak istenilen hizmet bölge ve alanlarının belirtilmesi zorunludur.

    Gerçek Dışı Beyan

    Madde 22- Özür gruplarına dayanarak yer değiştirme suretiyle ataması yapılanlar ile yerinde bırakılanlardan özür belgelerinin gerçek dışı düzenlendiği tespit edilenlerin atamaları veya yerlerinde bırakılma onayları iptal edilerek, yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin başka hizmet bölge ve alanlarına atamaları gerçekleştirilir. Ayrıca, haklarında adli ve idari kovuşturma yapılır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:Çeşitli ve Son Hükümler

    İstekleri Üzerine 5 inci Hizmet Bölgesinde Çalışma ve Atama

    Madde 23 - (Değişik madde : 07/06/2006 - 26191 Yön/12.mad)

    Beşinci hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini tamamladıkları halde diğer hizmet bölgesinden bu bölgeye atanmak veya bölge hizmetini tamamladıktan sonra bu bölgede kalmak ya da diğer hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süresini tamamlamadan bu bölgeye atanmak için talepte bulunanların istekleri, Yer Değiştirme Kurulunca uygun görüldüğü takdirde yerine getirilebilir.

       Yukarıdaki fıkra hükmü nüfus sayısına bakılmaksızın Beşinci hizmet bölgesinde sayılan yer nüfusuna kayıtlı olanlar için uygulanmaz.

    Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

    Madde 24- 12/10/1999 tarihli ve 23844 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Müsteşarlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünde yer değiştirme suretiyle atamaya tabi görevlerde geçen süreler ikinci bölge hizmetinden sayılır.

    Geçici Madde 2- Halen yer değiştirmeye tabi personelden 12/10/1999 tarihli ve 23844 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (mülga) Gümrük Müsteşarlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 23 üncü maddesinden yararlananların 5 inci hizmet bölgesinde geçen hizmet süreleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde ayrıldıkları bölge hizmetinden sayılır.

    Geçici Madde 1 - (Ek madde : 07/06/2006 - 26191 Yön/14.mad)

    Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yer değiştirme suretiyle atamaya tabi görevlerde geçen süreler, bu Yönetmelikteki hizmet bölgelerine intibak ettirilir. Ancak, intibak sonucu bulunan süre, görev yapılan hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini aştığı takdirde; ilgililer, yazılı isteklerinin bulunması halinde en çok üç yıl süre ile aynı hizmet bölgesinde bırakılırlar.

       Geçici Madde 2 - (Ek madde : 07/06/2006 - 26191 Yön/14.mad)

    Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, (mülga) Gümrükler Başmüdürlüğü ile (mülga) Gümrükler Muhafaza Başmüdürlükleri bağlantılarında görev yapmakta iken herhangi bir nedenle kapatılan ve bu Yönetmeliğin EK:1'inde sayılan hizmet bölgelerinde yer almayan Gümrük İdarelerinde geçen hizmet süreleri Müsteşarlıkça belirlenen hizmet bölgelerine intibak ettirilir.

    Yürürlük

    Madde 25- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 26- Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

    Ekleri Html olarak görmek için fihristi kullanınız.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100