Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAHKİM KURULU YÖNETMELİĞİ

    GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAHKİM KURULU YÖNETMELİĞİ

    Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliği

    Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından

    Resmi Gazete Tarihi: 28/05/2004

    Resmi Gazete No: 25475

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, spor federasyonlarının iş ve işleyişleri ile ilgili olarak federasyon ile kulüpler, federasyon ile hakemler, federasyon ile teknik direktör, antrenör ve idareciler, kulüpler ile oyuncular, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilâflar hakkında federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin veya ceza kurulu kararlarını ilgililerin itirazı üzerine inceleyip kesin karara bağlamak üzere Genel Müdürlük bünyesinde kurulan Tahkim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

    Dayanak

    Madde 2- Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna, 5105 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile eklenen Ek- 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakan: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Spordan Sorumlu Bakanı,

    Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

    Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

    (Değişik tanım: 14/04/2007- 26493 S.R.G Yön/1.md.;Değişik tanım: 10/10/2007- 26669 S.R.G Yön/1.md.) Tahkim Kurulu: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek- 9 uncu maddesinde belirtilen Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulan Kurulu,

    Federasyon: 3289 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi hükümlerine göre kurularak tüzel kişilik kazanmış, organları genel kurul tarafından seçimle göreve gelen, her türlü kararlarını kendi organları ile alan, bütçesi genel kurul tarafından onaylanan ve ibra edilen, özel hukuk hükümlerine tabi, özerk federasyonları,

    Uluslararası Federasyon: Özerk federasyonun bağlı olduğu uluslararası federasyonu,

    ifade eder.

    Kuruluş ve Görevleri

       Madde 4 - (Değişik madde: 10/10/2007- 26669 S.R.G Yön/2.md.)

    Tahkim Kuruluna; beşi hukukçu, ikisi de spor alanında bilimsel çalışmalar yapmış veya sporda idareci, teknik adam ve benzeri görevlerde bulunmuş, kariyer sahibi kişiler arasından Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı ile dört yıl süre için yedi asıl ve yedi yedek üye görevlendirilir.

       Hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hakimlik teminatı esasları gözetilerek ve yetkili kurulların onayı alınmak suretiyle Tahkim Kurulu'nda görev alabilirler.

       Kurul üyesi seçilebilmek için alanında en az on yıl çalışmış olmak şarttır.

       Üyeler kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçer.

       Tahkim Kurulu, ihtiyaç duyduğu konularda ihtisas birimleri oluşturabilir. İhtisas birimleri, ilgili federasyon ve diğer birim temsilcilerinden oluşturulur. İhtisas birimleri kendilerine havale edilen konuları verilen süre içerisinde araştırarak rapor halinde Kurula sunar.

       Kurul, görevinde bağımsızdır. Üyeler, istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça, yerlerine yenisi görevlendirilemez.

       Herhangi bir nedenle boşalan asıl üyeliğe, Kanundaki esasa bağlı kalmak üzere yedek üyeler sırasıyla görevlendirilmiş sayılır.

       Eksik kalan yedek üye sayısı, görevlendirilecek yeni üyelerle tamamlanır. Bu fıkra uyarınca seçilen yedek üyeler, kalan süre kadar görev yapar.

       Özerk federasyonların veya spor kulüplerinin kurullarında görev alanlar ile ceza veya disiplin kurullarınca altı aydan fazla ceza alanlar Tahkim Kurulu üyeliği yapamazlar.

       Tahkim Kurulu;

       a) Federasyon ile kulüpler, sporcular, hakemler, teknik direktör ve antrenörler arasındaki ihtilafları,

       b) Kulüpler ile teknik direktörler, antrenörler ve sporcular arasındaki sorunları,

       c) Kulüplerle kulüpler arasında çıkacak anlaşmazlıkları,

       ç) Federasyonca verilecek kararlar ile ceza ve disiplin kurulu kararlarını ilgililerin itirazı üzerine,

       d) Genel Müdürlük ile federasyonlar ve federasyonların kendi arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Tahkim Kurulunca belirlenecek bir üyenin başkanlığında Genel Müdürlük ve özerk federasyon temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak olan komisyon kararlarını itiraz üzerine,

       e) Özerk federasyon başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışları nedeniyle verilen cezaları itiraz üzerine,

       inceleyerek sonuçlandırır.

    Toplanma ve Huzur Ücreti

    Madde 5-Kurul, Başkanın veya mazereti halinde Başkan Vekilinin çağrısı üzerine en az beş üye ile toplanır. Kurulun toplanabilmesi için yeterli asil üyenin bulunamaması halinde toplantı yedek üyelerin katılımıyla yapılır.

    Başkanın ve Başkan Vekilinin mazereti halinde, Kurula en yaşlı üye başkanlık eder. Özür beyan etmeksizin, aralıksız üç oturuma veya bir yıl içinde toplam beş oturuma katılmayan asil üyeler çekilmiş sayılır.

    Kararlar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile verilir.

    (Ek fıkra: 10/10/2007- 26669 S.R.G Yön/3.md.) Tahkim kurulu üyelerine bir ayda iki toplantıyı geçmemek üzere, görev yapılan her gün için uhdesinde kamu görevi bulunanlar bakımından (2000), bulunmayanlar bakımından (3000) gösterge rakamının Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarı geçmemek üzere huzur ücreti ödenir. Bir ayda görev yapılan gün sayısı ikiyi aşması halinde aşan günler için huzur ücreti ödenmez.

        (Ek fıkra: 10/10/2007- 26669 S.R.G Yön/3.md.) Huzur ücretleri ile diğer giderler Genel Müdürlükçe karşılanır. Huzur ücretleri ilgili ayı takip eden ilk hafta içinde ödenir.

    Başvuru

    Madde 6-Kurulun görev alanına giren konularda başvurular, ilgili kişiler ile kulüp başkanları veya yetkili kılınan idarecileri tarafından, Tahkim Kurulu Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçeyle yapılır.

    Dilekçeler, doğrudan Kurula verilir. Başvuru dilekçeleri, posta ile de iadeli taahhütlü gönderilebilir.

    Tahkim Kurulu Başkanlığı, intikal eden dilekçeleri, dosya kabul defterine takvim senesine göre vereceği esas numarası karşılığındaki haneye; davacısı, davalısı, davanın konusu, kararın kabul, ret veya mercii atlaması gibi açıklamalar ile kaydeder. Dosya kayıt defterine yapılacak kayıtlardan Tahkim Kurulu Başkanı sorumludur.

    Dilekçede; tarafların, varsa vekillerinin adı soyadı veya unvanları, adresleri, başvurunun konusu, maddî ve hukukî sebepleri ile dayanılan deliller ve talepler yer alır.

    Ayrıca, ilgili kararların ve belgelerin asılları veya örnekleri dilekçeye eklenir. Dilekçe ve ekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur.

    Süre

    Madde7-Kurula başvuru süresi, özerk federasyon yönetim kurulu kararı ile disiplin veya ceza kurulu kararının yazılı bildiriminden itibaren on gündür.

    Davanın açılma zamanı, dava dilekçesinin Kurula veya postaya verildiği tarihtir.

    Başvuru sahibi, ayrıca başvuru ücretini yatırmak ve makbuzunu dilekçesine eklemek zorundadır. Aksi halde bu makbuz ibraz edilinceye kadar dilekçesi işleme konmaz. Beş gün içerisinde başvuru ücreti ile diğer giderlerin yatırıldığına ilişkin makbuzun ibraz edilmemesi halinde dava açılmamış sayılır.

    İlk İnceleme

    Madde 8-Başvuru dilekçeleri, Kurul evrakına kayıt sırasına göre ve varsa ivedilik durumları da dikkate alınarak, Kurul tarafından incelenir. Başkanın uygun görmesi halinde bir üye dosyayı; görev, merci atlanması, ehliyet, menfaat, süre aşımı ve esastan inceler ve görüşünü en geç on gün içinde bildirir.

    Başkan, Kurul üyesi olmayan ancak konusunda uzman kişi veya kişileri bilirkişi olarak görevlendirebilir. Bilirkişi konu hakkındaki raporunu en geç beş iş günü içerisinde Kurula verir.

    Başvuruda biçimsel eksiklikler bulunması halinde, dilekçe, noksanlıkların tamamlanması için iade olunur. Bu işlemi izleyen beş gün içinde gereği yerine getirilmeyen başvurular reddolunur.

    Kurul, merci atlanması halinde dilekçeyi işlem için ilgili yere gönderir ve başvuru sahibine de bildirimde bulunur.

    İlk incelemede herhangi bir aykırılık görülmemesi halinde veya biçimsel eksikliklerin giderilmesi üzerine, dilekçe, karşı tarafa ve ihbarı gerekli görülen diğer kişilere tebliğ olunur.

    Federasyon disiplin veya ceza kurulu kararlarına karşı yapılan itirazlarda taraf teşekkül ettirilmez.

    Cevap

    Madde 9-Karşı taraf, en geç on gün içinde cevap dilekçesini vermek zorundadır. Dilekçede, maddî ve hukukî açıklamalar ile deliller ve talepler yer alır ve belgeler eklenir.

    Görüşme

    Madde 10-Tamamlanan dosya, varsa üyenin düşüncesi veya bilirkişi raporu ile birlikte Kurula sevk edilir.

    Kurul, incelemesini evrak üzerinde yapar. Kurul gerek görürse, bilgi ve belge istenmesine, başkaca inceleme işlemlerinin yapılmasına veya kapalı olmak ve dosya ile sınırlı kalmak koşuluyla, sözlü açıklamaların dinlenmesine de karar verebilir.

    Görüşmeleri Başkan yönetir ve tartışmaların sonuçlanmasından sonra, soyadı sırasına göre oylamaya geçilir. Başkan, oyunu en son verir.

    Karar

    Madde 11-Kurul, sportif faaliyetlere ilişkin iş ve işlemlerde en kısa sürede, diğer hususlarda ise, en geç üç ay içerisinde kararını verir. Karar, Başkanın görevlendireceği ve çoğunluğa mensup üye tarafından yazılır ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Varsa muhalefet şerhleri eklenir. Kararlar gerekçeli olur.

    Kararın hüküm fıkrası, ilgiliye ve federasyon başkanlığına derhal bildirilir.

    Gerekçeli karar daha sonra tebliğ olunur.

    Kararların Sonucu

    Madde 12 - (Değişik madde: 14/04/2007- 26493 S.R.G Yön/2md.)

    18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun kararların açıklanması, maddî hataların düzeltilmesi veya yargılamanın yenilenmesi hakkındaki hükümleri dışında Kurul kararları kesindir. Bunlara karşı idarî mercilere veya yargı yoluna başvurulamaz.

    Ancak; federasyon başkanı ile yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyeleri hakkında verilen kararlara karşı ulusal federasyonunun üyesi olduğu uluslararası federasyonun mevzuatında yer alması halinde, tarafların Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)'a başvurma hakları saklıdır.

    Kararların Kapsamı

    Madde 13-Kurul, başvuru veya itirazın kısmen veya tamamen kabulüne veya reddine yada başvuru veya itiraz konusu kararın değiştirilerek karara bağlanmasına hükmedebilir.

    Kararların Uygulanması

    Madde 14-Tahkim Kurulu kararları, federasyon ve ilgililer tarafından derhal yerine getirilir.

    Kurulun verdiği kararların infazında 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 38 inci maddesi hükmü uygulanır.

    Uygulanacak Mevzuat

    Madde 15-Tahkim Kurulu, 3289 sayılı Kanun, Genel Müdürlüğün ilgili mevzuatı, federasyonların ve uluslar arası federasyonların kuralları, kanunların usule ilişkin hükümleri ile adalet ve nasafet esasları dairesinde karar verir.

    Uygulamanın Durdurulması

    Madde 16-Kurula başvuru icra ve infazı durdurmaz. Ancak; Kurul, fevkalade ivedi durumlarda, ilgilinin talepte bulunması koşuluyla, başvuru veya itiraz konusu kararda hukuka açıkça aykırılık bulunması halinde ve yargılamanın seyrini dikkate alarak, icra veya infazın durdurulmasına karar verebilir.

    Kurul, haklı ve gerektirici nedenlerin bulunması halinde ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararı verebilir.

    Başvuru Ücreti

    Madde 17-Kurula başvuru ücreti olarak; sporcular için 2000 gösterge, diğer başvurularda ise 4000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutardaki meblağ, kamu bankalarından birinde Genel Müdürlüğün emanet hesabına yatırılır.

    Tahkim Kurulu; kararında, başvuru ücreti ile yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin kimin üzerinde ve ne miktarda kalacağına hükmeder. İtirazı kabul edilenlerin yatırdıkları başvuru ücretleri iade edilir. İtirazın reddi halinde ise yatırılan ücretler Genel Müdürlük bütçesine irat kaydedilir.

    Yürürlük

    Madde 18-Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 19-Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100