Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ATLETİZM HAKEM YÖNETMELİĞİ

    ATLETİZM HAKEM YÖNETMELİĞİ

    Atletizm Hakem Yönetmeliği

    Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından

    Resmi Gazete Tarihi: 28/05/2004

    Resmi Gazete No: 25475

    BİRİNCİ BÖLÜM:Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Atletizm branşlarının özelliklerine uygun olarak, yarışmaları yönetecek hakemlerle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik; Atletizm Federasyonun, gençlik ve spor il ve ilçe müdürlüklerinin veya Federasyonun izni ile amatör kuruluşların düzenleyecekleri resmi ve özel yarışmalarla ilgili teknik anlaşmazlıkların çözülmesini, Merkez Hakem Kurulu ile il ve ilçe hakem kurullarının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, hakemlerin derece, terfi ve cezalandırılmalarına dair usul ve esasları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3-Bu Yönetmelik; 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

    Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

    Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

    Federasyon: Atletizm Federasyonu Başkanlığını,

    Federasyon Başkanı: Atletizm Federasyonu Başkanını,

    İl Başkanlığı: Gençlik ve Spor İl Başkanlığını,

    İl Başkanı: Gençlik ve Spor İl Başkanını,

    İl Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

    İl Müdürü: Gençlik ve Spor İl Müdürünü,

    İl Temsilcisi: Atletizm İl Temsilcisini,

    IAAF: Uluslar Arası Atletizm Federasyonu Birliğini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM:Hakem Kurulları

    Hakem Kurulları

    Madde 5- Hakem kurulları; Merkezde, Merkez Hakem Kurulu, illerde il hakem kurullarından oluşur.

    Merkez Hakem Kurulunun Kuruluşu

    Madde 6- Merkez Hakem Kurulu, Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile kurulur. Başkanı, Federasyon Başkanıdır. Kurul Başkanı hariç 9 üyeden oluşur. Kurul üyeleri, kendi aralarında görev bölümü yaparak, kurul işlerini yürütmek üzere bir As başkan ve sekreter seçerler. Başkanın bulunmadığı zamanlarda kurul toplantılarına As başkan başkanlık eder.

    Merkez Hakem Kurulu, Federasyonun çalışma süresince kuruluşu ile ilgili her türlü faaliyeti yürütür. Federasyon Başkanının herhangi bir nedenle görevinden ayrılması ile görev süresi kendiliğinden sona erer. Ancak; Yeni kurul oluşturuluncaya kadar görevine devam eder.

    Kurul üyelerinin görev süresi aşağıda belirtilen durumlarda sona erer;

    a) İstifa etmesi,

    b) Kabul edilebilir bir mazeret olmadan üst üste üç toplantıya katılmaması,

    c) Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile üyeliğinin düşürülmesi,

    d) Üyelik şartlarından herhangi birini kaybetmesi.

    Merkez Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar

    Madde 7 - (Değişik madde: 8/9/2005-25930 S.R.G. Yön/1.mad)

    Merkez Hakem Kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır.

    a) Uluslararası veya ulusal atletizm hakemi olmak,

    b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    c) Atletizm branşı bulunan kulüplerin yönetim kurullarında üye, yönetici, antrenör veya sporcu olarak görevli bulunmamak,

    d) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre altı aydan fazla veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıldan fazla yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

    Merkez Hakem Kurulu Toplantıları ve Kararların Alınışı

    Madde 8- Federasyon Başkanı veya Kurul As başkanı Merkez Hakem Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir. Kurul, Başkanın daveti üzerine çoğunlukla toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu tarafın kararı kabul edilir. Kararlar, karar defterine yazılır ve katılan üyelerce imzalanır. Başkan gerekli gördüğü toplantılara Federasyon Genel Sekreterinin de katılmasını sağlar.

    Merkez Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri

    Madde 9- Merkez Hakem Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Uluslar arası yarışma kuralları ile ilgili her türlü değişiklik ve yorumların, konu ile ilgili yayınların en kısa zamanda hakemlere duyurulmasını sağlamak,

    b) Hakem adaylarından sınavlarda başarı kazananları tescil ederek lisanslarını vermek,

    c) Hakemlerin sicil kayıtlarını tutmak,

    d) Hakemlerin terfilerini yapmak,

    e) İl, ulusal ve uluslar arası hakemlik terfi tekliflerini incelemek, durumları uygun bulunanların yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve sınav sorularını hazırlamak,

    f) Hakemleri denetlemek ve denetlettirmek,

    g) Hakemlerin dilek ve şikayetlerini incelemek ve cevaplandırmak,

    h) Hakemler hakkındaki şikayetleri incelemek, cezayı gerektiren hallerde gerekli inceleme ve raporları hazırlayarak Ceza Kuruluna sevk edilmek üzere Federasyona bildirmek,

    ı) Hakemlerin yönettikleri yarışmalarda görülen noksanlıklarla ilgili olarak telkin ve tavsiyelerde bulunmak,

    i) Federasyonca düzenlenen yarışmaların mahalli ve deplasman hakemi sayılarını belirlemek, görevli hakemleri ismen tespit etmek veya gerekiyorsa bu konuda il hakem kurullarına yetki vermek,

    j) Hakem kıyafetlerini belirlemek ve tek tip kıyafetle yarışma yönetmelerini sağlamak,

    k) Kurs öğretmeni adaylarını belirlemek ve kurs öğretmenlerini yetiştirmek,

    l) Kurs tekliflerini incelemek, uygun görülen yerlerde kurs açmak ve kurs öğretmenlerini görevlendirmek,

    m) Hakemlerin gelişmelerini sağlamak üzere seminerler düzenlemek,

    n) Uluslar arası ve ulusal federasyonların düzenleyeceği seminerlere katılacak eğitmen hakem ve hakemleri, eğitim ve organizasyon birimi ile iş birliği yaparak tespit ve teklif etmek,

    o) Uluslar arası düzeyde hakem teknik kursları açmak, yabancı eğitmen, gözlemci ve hakem davet etmek,

    ö) Uluslar arası yarışmalara katılacak hakemleri tespit etmek,

    p) Aday hakem kurslarının yazılı sınav sorularını hazırlamak, sözlü ve uygulamalı sınavları yapmak,

    r) Yarışmalarda gerektiğinde; jüri üyeliği, gözlemci, yarışma direktörlüğü veya başhakemlik yapmak,

    s) Gözlemci yetiştirmek üzere kurs ve seminer düzenlemek,

    ş) Hakem kurslarında, seminerlerde; kurs öğretmenliği ve sınav komisyonu üyeliği yapmak.

    Merkez Hakem Kurulunun İl Hakem Kurulları Üzerindeki Yetkisi

    Madde 10-Merkez Hakem Kurulunun il hakem kurulları üzerindeki yetkileri şunlardır;

    a) İl hakem kurullarının çalışmalarını denetlemek,

    b) İl hakem kurullarının verdiği kararları incelemek ve sonuca bağlamak,

    c) İl hakem kurulu üyeleri arasındaki idari ve teknik anlaşmazlıkları incelemek ve sonuçlandırmak,

    d) Görevlerinde yetersiz bulunduğu tespit edilen il hakem kurulları ile ilgili dokümanları temin ederek il müdürlüklerinin görüşüne sunmak.

    İl Hakem Kurullarının Kuruluşu

    Madde 11- Lisanslı faal hakem sayısı en az 30 olan illerde, il temsilcisi tarafından uluslar arası, ulusal, il (bu kategorilerde yeterli sayıda hakemi olmayan illerde aday) hakemleri arasından en az 5, en çok 7 kişiden il hakem kurulu oluşturulur.

    Belirlenen il hakem kurulu il temsilcisinin teklifi ve il başkanının onayı ile göreve başlar. İl hakem kurulu listesi Federasyona gönderilir. İl temsilcisi il hakem kurulunun başkanıdır. İl temsilcisinin görevden ayrılması ile kurulun görev süresi sona erer. Kurul üyeliğinde boşalma olması halinde yerine İl temsilcisi tarafından atama yapılır. Yeni il hakem kurulu oluşturuluncaya kadar eskisi görevine devam eder.

    Faal hakem sayısı hakem sicilleri ile illerce gönderilen faal hakem listelerine dayanılarak Merkez Hakem Kurulunca tesbit edilir.

    İl hakem kurulu, ilk toplantıda bir başkan ve bir sekreter seçer. İl temsilcisi veya kurul başkanı, il hakem kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir. Kurul; çoğunlukla toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın bulunduğu tarafın kararı kabul edilir. Kararlar, karar defterine yazılır ve katılan üyelerce imzalanır.

    İl Hakem Kurulu Üyelerinde Aranılacak Şartlar

    Madde 12- İl hakem kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır;

    a) (Değişik bend: 8/9/2005-25930 S.R.G. Yön/2.mad) Uluslararası veya ulusal hakem (olmayan illerde ise il hakemi veya aday hakem) olmak,

    b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    c) Atletizm branşı bulunan kulüplerin yönetim kurullarında üye, yönetici, antrenör veya sporcu olarak görevli bulunmamak,

    d) (Değişik bend: 8/9/2005-25930 S.R.G. Yön/2.mad) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre altı aydan fazla veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıldan fazla yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

    İl Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri

    Madde 13- İl hakem kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

    a) Federasyon veya Merkez Hakem Kurulu tarafından verilecek görevleri yapmak,

    b) Hakem kursu açılması için istekte bulunmak,

    c) Merkez hakem kurulunun izni ile hakemlik konusunda konferanslar düzenlemek, geliştirme seminerleri açmak, hakemleri yarışmalara hazırlamak, teorik ve uygulamalı çalışmalar düzenlemek,

    d) Hakem sicil dosyaları oluşturmak üzere gerekli belgeleri hazırlatmak ve hakemlere ait bilgi formunun bir nüshasını Federasyona göndermek,

    e) Hakemleri, yetkili kılacağı gözlemcilerle denetlemek,

    f) Faal hakemlerin listesini, her yıl 31 Mart tarihine kadar vize yapılmak üzere Merkez Hakem Kuruluna göndermek, ücreti mukabilinde lisanslara yapıştırılacak bandrolleri, Federasyondan temin etmek,

    g) Merkez Hakem Kurulunca yetki verildiği taktirde; Federasyon tarafından düzenlenen yarışmaların, mahalli veya deplasman hakemlerini görevlendirmek ve Merkez Hakem Kuruluna bilgi vermek,

    h) İhtilaflı yarışmaların, teknik ve idari sonuçları hakkında, birinci derecede karar vermek, bu kararlara itiraz halinde kesin sonuca bağlanmak üzere Merkez Hakem Kuruluna göndermek,

    ı) Yarışmalarda hakemlerin bu Yönetmelikte belirtilen yazlık ve kışlık giysilerin kullanılmasını sağlamak,

    i) Hakemlik hizmetlerinden geçici veya sürekli men'i icap ettiren hallerde, sebebini ilgili hakeme yazılı olarak duyurmak, hakemin bir hafta içerisinde yapacağı itirazı kurulun düşünceleri ile birlikte kesin karar verilmek üzere Merkez Hakem Kuruluna göndermek,

    j) Yarışma sırasında hatalı görülen hakem veya hakemleri sözlü olarak uyarmak, tekrarı halinde yazılı olarak dikkatini çekmek, hatalı davranışında ısrar etmesi halinde Ceza Kuruluna sevk edilmek üzere Merkez Hakem Kuruluna bildirmek ve bu kararı, karar defterine kaydetmek,

    k) İl hakem kurulunun kendi içinde ihtilafa düşmesi halinde, Merkez Hakem Kurulu üyelerinin, yapılacak ilk toplantıya gözlemci olarak katılmalarını bir yazı ile talep etmek,

    l) Aday hakemleri, İl hakemliğine terfi ettirmek, çeşitli nedenlerle il hakemliğine terfi ettirilmesi uygun bulunmayan aday hakemlerin, lisanslarının iptali için gerekçeli il hakem kurul kararını Merkez Hakem Kuruluna göndermek,

    m) İl hakemliğinden ulusal hakemliğe, ulusal hakemlikten uluslar arası hakemliğe terfi edecekleri belirleyerek, terfi sınavı yapılmasını Merkez Hakem Kurulundan istemek.

    İl hakem kurulu üyeleri (il ve aday hakemlik kategorisindekiler hariç) il ve ilçelerde düzenlenen yarışmalarda liderlik veya başhakemlik yapabilirler.

    İl Hakem Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi

    Madde 14- İl hakem kurulu üyeliği aşağıda belirtilen hallerde sona erer;

    a)İstifa etmesi,

    b) Kabul edilebilir bir mazereti olmadan üst üste üç toplantıya katılmaması,

    c) Üye olma şartlarından birini kaybetmesi,

    d) Bu Yönetmeliğe veya Merkez Hakem Kurulunca verilen direktiflere aykırı hareket ettiğinin tespit edilmesi, bu tespitin Federasyonca onaylanması.

    Yukarıdaki şartlardan birinin gerçekleşmesi halinde, il temsilcisinin gerekçeli teklifi ve il başkanının onayı ile il hakem kurulu üyeliği sona erdirilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM.Hakemlerle İlgili Diğer Konular

    Hakemlerin Yarışma Öncesi Görevleri

    Madde 15- Hakemler bir araya gelerek yarışmadaki görevlerini tebellüğ ederler. Başhakem sahanın ve yarışma aletlerinin ölçülere uygun olup olmadığını kontrol eder. Lider, hakemlerle birlikte ilgili sektörler için gerekli malzemeleri hazırlar. Sporcuların kıyafetlerinin uygunluğu denetlenir, özellikle reklam ve tanımlarla ilgili yasakların yerine getirip getirilmediğini tespit ederler.

    Hakemlerin Yarışma Sırasındaki Görevleri

    Madde 16- Hakemler yetkili kurullarca kendilerine verilen görevleri yerine getirir. IAAF kurallarına ve Federasyonun kural, usul ve esaslarına göre yarışmaları yönetirler.

    Yarışmalarla ilgili her konudaki belge ve dokümanları yetki ve sorumluluk sınırları içerisinde hazırlayıp imzalayarak ilgililere teslim ederler.

    Yarışma süresince davranışlarına dikkat ederek sporculara her bakımdan örnek olurlar. Organizasyonlarda sporcu, antrenör ve idarecilerle olumsuz diyaloga girmezler.

    Hakemlerin Yarışma Sonrası Görevleri

    Madde 17- Yarışma direktörü, hakemlerle toplantı yaparak yarışmalar esnasında karşılaşılan sorunlarla ilgili değerlendirme yapar.

    Yarışmalara ait verilmiş kararlar hakkında durum değerlendirmesi yapılır. Herhangi bir olumsuzluk var ise, son karar için Federasyonun ilgili kurullarına rapor ederler.

    Hakemlerin Görevlendirilmesi

    Madde 18- Federasyonca düzenlenen müsabakaların hakemleri, Merkez Hakem Kurulu tarafından veya yetki verildiği takdirde il hakem kurulu tarafından, il ve İlçelerde düzenlenen müsabakaların hakemlerini ise il hakem kurulları tarafından belirlenerek görevlendirilir. Hakem kurulları bulunmayan illerde ise hakemleri, il temsilcisi belirler.

    Hakem Olabilme Şartları

    Madde 19- Hakem olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır;

    a) T.C Vatandaşı olmak,

    b) En az Lise veya dengi okul mezunu olmak,

    c) 18 yaşından küçük, 35 yaşından büyük olmamak,

    d) Sağlık durumunun hakemlik yapmaya müsait olduğunu gösterir rapor ibraz etmek,

    e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tescil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,

    f) (Değişik bend: 8/9/2005-25930 S.R.G. Yön/3.mad) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre altı aydan fazla veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıldan fazla yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

    g) Açılacak aday hakem kursu sonunda yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmak.

    Hakemlik Kademe ve Dereceleri

    Madde 20- Hakemlik kademe ve dereceleri şunlardır;

    a) Aday Hakem; Merkez Hakem Kurulunca açılan kurslarda; yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavların her birinden 100 üzerinden 70 puan alarak başarılı olanlar, aday hakem olur. Aday hakemler saha denemelerine tabi tutulur ve yarışmalarda yardımcı hakemlik görevi verilir. Aday hakemlik süresi en az bir, en çok iki yıldır. Sürenin başlama tarihi aday hakemliğin Merkez Hakem Kurulunca karara bağlanma tarihidir. Bir yıllık aday hakemlik (en fazla iki yıllık) süresini tamamlayanlar, aşağıdaki belgelerle il hakem kurulu tarafından (kurul olmayan illerde il temsilcisi tarafından) il hakemliğine terfileri için Merkez Hakem Kuruluna teklif edilirler.

    1) İl Hakem Kurulu karar örneği,

    2) İki adet renkli fotoğraf. (Renkli Fotokopi olmayacak),

    3) Gözlemci raporu.

    Bu süre içinde; İl hakemliğine terfisi yapılamayanların hakem olabilme şartlarından herhangi birini kaybetmemeleri şartıyla, il hakem kurulu veya Merkez Hakem Kurulunun yapacağı bir seminere katılarak seminer katılım belgesinin, terfiye esas il hakem kurulu kararı ile birlikte Federasyona gönderilmesi halinde, il hakemliğine terfisi yapılır.

    En fazla bir yıl içerisinde illerinde açılan seminere katılmayan adayın hakemliği iptal edilir.

    Hakem adayı olmak için; açılan kursa yapılan müracaat sayısının 100 kişinin üzerine çıkması durumunda, hakem olabilme şartlarının yanında aşağıdaki nitelikler de tercih sebebidir.

    1) Fiilen atletizm sporunu yaptığını belgelemek,

    2) Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde okuyor olmak veya bu bölümden mezun olmak,

    3) Yabancı dil bilmek,

    4) Bilgisayar kullanmasını bilmek.

    b) İl Hakemi; İllerdeki yarışmalarda veya Merkez Hakem Kurulunca görevlendirildikleri takdirde her türlü yarışmalarda hakemlik yapar. İl hakemleri yarışmalarda başhakemlik görevi yapamaz. Ancak, en az üç yıl aralıksız ve faal olarak görev yaptıkları takdirde liderlik alabilirler.

    İl hakem kurulu, (kurulu bulunmayan illerde il temsilcisi) aşağıdaki belgelerle birlikte en az yedi yıl aralıksız ve faal olarak görev yapan il hakemlerini, ulusal hakemliğe terfileri için Merkez Hakem Kuruluna teklifte bulunur.

    1-İl hakem kurulu karar örneği,

    2-İki adet renkli fotoğraf, (renkli fotokopi olmayacak)

    3-Gözlemci Raporu,

    4-Son üç yıl içinde yaptığı hakemlik görevlerine ait il hakem kurulunca onaylı liste.

    Ulusal hakemliğe terfi için; sınava girmeleri uygun bulunan il hakemleri, Merkez Hakem Kurulunca yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava alınır. Merkez Hakem Kurulu, sınav yapabilecek nitelikte elemanı bulunan illere sınav yetkisi verebilir. Ancak; Merkez Hakem Kurulu sınavda gözlemci bulundurur ve sınav sorularını hazırlar. Bu sınavların her birinden 100 üzerinden en az 80 puan alan il hakemlerinin ulusal hakemliğe terfileri yapılır ve ulusal hakemlik lisansı verilir.

    c) Ulusal Hakem; Ulusal, uluslar arası, yöresel, bölgesel, gruplar arası ve Türkiye Birincilikleri yarışmalarında hakemlik ve liderlik yapar. En az beş yıl süreyle aralıksız ve fiilen hakemlik görevi yapmış olan ulusal hakemler başhakemlik yapabilir. Ancak, yarışma için, o ilde yeterli sayıda uluslar arası hakem bulunmaması halinde, bu süre gözetilmeksizin ulusal hakemler başhakemlik görevini üstlenebilirler.

    Aşağıdaki belgelere haiz ulusal hakemler, Merkez Hakem Kurulunca yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulur. Sınavların her birinden 100 üzerinden 90 puan alanlara, uluslar arası hakemlik lisansı verilir.

    1) İl Hakem Kurulu karar örneği,

    2) (Mülga alt bend: 8/9/2005-25930 S.R.G. Yön/4.mad)

    3) En az yedi yıl aralıksız ulusal hakemlik yaptığına dair il hakem kurulunca verilmiş belge,

    4) Gözlemci raporu,

    5) İki adet renkli fotoğraf, (renkli fotokopi olmayacak)

    d) (Değişik bend: 8/9/2005-25930 S.R.G. Yön/4.mad) Uluslararası hakemler bütün yarışmalarda başhakemlik veya liderlik görevi yaparlar. Uluslararası hakemler, Merkez Hakem Kurulu üyesi bulunmadığı zamanlarda jüri üyeliği görevini de üstlenebilirler.

    Hakemlerin kural bilgilerinin yeterliliği açısından: Federasyonun izni ile il müdürlüklerince lisanslı hakem sayısı 75'i geçen illerde; il, ulusal ve uluslar arası hakemlik lisansına sahip olanlar, her yıl Mart ayında Federasyonca oluşturulacak komisyon tarafından hakemlik kategorilerine göre seviye tespit sınavına tabi tutulurlar.

    Geçerli mazereti nedeniyle sınava giremeyenler, Federasyonca tespit edilecek bir yerde Nisan ayı içerisinde kendi imkanları ile sınava tabi tutulacaklardır.

    Bu sınavlarda başarısız olanların terfileri, yeniden sınava girip başarılı oluncaya kadar durdurulur ve bu süre içerisinde hakemlik görevi verilmez.

    Sınavlarda, hakemler kendi kategorilerinde 100 üzerinden 70 puan almak zorundadırlar. Merkez Hakem Kurulu üyeleri ve il temsilcileri seviye tespit sınavlarından muaftır. Sınavlara, en az bir Merkez Hakem Kurulu üyesi veya Merkez Hakem Kurulunca görevlendirilecek uluslar arası hakemler gözlemci olarak katılabilir.

    Yurt dışında yapılan uluslar arası yarışmalarda, uluslar arası hakemlerden en yüksek derecede yabancı dil bilenler görevlendirilir.

    Yurtdışında Görev Yapan Hakemlerin Görevlendirilmesi ile İlgili Esaslar

    Madde 21-Yurt dışındaki hakemler Federasyondan izin almak kaydı ile bulundukları ülkede hakemlik görevi yapabilirler.

    Yabancı ülke Federasyonlarından hakemlik lisansı alanlar, Türkiye'de hakemlik yapmak istediklerinde, illerinde yapılacak seminerler sonrasında hangi kategoriye girecekleri Merkez Hakem Kurulu tarafından tespit edilir ve durumuna uygun olarak düzenlenen lisans verilir.

    Hakem Lisansının Verilmesi ve Vizesi

    Madde 22 - (Değişik madde: 8/9/2005-25930 S.R.G. Yön/5.mad)

    Hakemlik kurslarını başarı ile bitirenlere kurs öğretim kurulunca katılım belgesi verilir.

    Hakem olan sporcular faal sporculuk dönemlerinde müsabaka yönetemezler. Ancak faal sporculukları sona erdiğinde bir dilekçe ile durumlarını il müdürlüklerine bildirerek tüm yarışmalarda görev verilmesini talep edebilirler.

    Ayrıca, faal millî sporcuların, sınavlarda başarılı olmaları hâlinde il hakem kurulunun teklifi ile Merkez Hakem Kurulu tarafından terfileri yapılır.

    Hakem Lisansının İptali

    Madde 23- Hakem lisanslarını vermek ve iptal etmek yetkisi, Merkez Hakem Kuruluna aittir. Hakemlik lisansı, il hakem kurulunun teklifi ile aşağıdaki hallerde iptal edilir;

    a) İstifa etmek,

    b) Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmek,

    c) Gerçeğe uymayan rapor tanzim etmek veya gerçeği gizlemek ya da sporculardan maddi veya manevi bir çıkar sağlamak,

    d) Haysiyet kırıcı veya hakemliğe yakışmayan davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

    e) Görsel veya yazılı basın yolu ile izinsiz olarak beyan vermek,

    f) Merkez Hakem Kurulu veya il hakem kurulu tarafından verilen hakemlik görevlerini yapmamak, seminerlere katılmamakta ısrar etmek.

    Hakemlerin Görevlendirilmesi ve Görev Yerleri

    Madde 24-Merkez Hakem Kurulunca veya yetki vermesi halinde il hakem kurullarınca kendilerine deplasman görevi tebliğ edilen hakemler, yarışmadan bir gün önce yarışma mahallinde hazır bulunarak yapılacak teknik toplantıya katılırlar. Toplantı sonrası kendilerine verilen görev yerleri ile ilgili hazırlıkları denetler ve eksiklerin giderilmesi için yarışma direktörüne bilgi verir.

    Yarışmalar lisanslı hakemlerce yönetilir. Federasyonca organize edilen resmi veya özel yarışmalar, yabancı takımlarla yapılacak resmi ve özel yarışmalar ile Dış ülkelerde yapılacak resmi ve özel yarışmalara katılacak hakemleri, Merkez Hakem Kurulu belirler.

    Federasyon faaliyet programında yer alan, resmi ve özel her türlü yarışmaların hakemleri Merkez Hakem Kurulu veya yetki verildiği takdirde il hakem kurulları tarafından belirlenir. İllerin faaliyet programında yer alan yarışmaların hakemleri ise il hakem kurullarınca belirlenir.

    Uluslar arası resmi ve özel yarışmalara katılmak için giden kafilelere katılacak hakemleri Merkez Hakem Kurulu tespit ederek görevlendirir.

    Raporlara Dayanılarak Hakemler Hakkında Alınacak Kararlar

    Madde 25-Yarışma sonrası gözlemciler tarafından verilen hakem raporları ile il hakem kurullarınca verilen hakem raporları doğrultusunda, gerekli kararları almaya ve gereğini yapmaya Merkez Hakem Kurulu yetkilidir.

    Hakemlerin Lisanslarının Vize Edilmemesi ve İtiraz Süresi

    Madde 26- Hakemlikte yaş sınırı yoktur. Ancak; 65 yaş ve üzerindeki hakemler iki yılda bir sağlık kurulu raporları ile görev alabilirler.

    Sağlık durumu nedeniyle hakemlik görevini yapmaya elverişli olmayan, uluslar arası kuralların uygulanmasında yetersiz kalan, yarışmalarda görevlendirildiği halde mazeretsiz olarak bir yıl içinde üç kez görev yapmayan, düzenlenen seminerlerde ve seviye tespit sınavlarında başarılı olamayan veya katılmayan hakemlerin lisansları vize edilmez.

    Ancak; düzenlenen gelişim seminerlerine mazeretsiz olarak katılmayan hakemlere, il hakem kurulunun teklifi ve Merkez Hakem Kurulunun kararı ile yeniden düzenlenecek seminere kadar yarışmalarda hakemlik görevi verilmez.

    Herhangi bir nedenle (faal hakem listelerinde belirtilmeyen) lisansları vize edilmeyen hakemler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren, bir ay içerisinde itiraz ederler. Sözlü olarak yapılan itirazlar kabul edilmez.

    Hakemler, Federasyona veya Merkez Hakem Kuruluna her türlü müracaatlarını bağlı bulundukları il müdürlükleri kanalı ile yaparlar. Doğrudan yapılan başvurular için herhangi bir işlem yapılmaz.

    Hakemlik Görevine Ara Verilmesi

    Madde 27-Herhangi bir nedenle hakemlik görevine ara vermek isteyen hakemler, il müdürlüğü kanalı ile il hakem kuruluna yazılı olarak müracaat ederler.

    İl Hakem Kurulu haklarında verdiği kararları, ilgilinin sicil dosyasına işlenmek üzere Merkez Hakem Kuruluna gönderir. Hakemliğe en az üç yıl ara vermiş olanlar, tekrar hakemlik yapmak isterlerse Merkez Hakem Kurulu veya il hakem kurulları tarafından açılacak seminere ve seviye tespit sınavına katıldıktan sonra başarılı bulunmaları halinde hakemlik görevi alabilirler.

    Sağlık nedeniyle hakemlik görevi yapamayanlar, bu sürede ara vermiş sayılmaz. Ancak, bu durumdaki hakemler, mütehassıs bir doktordan alacakları raporu, il hakem kurulu aracılığıyla Merkez Hakem Kuruluna göndermek zorundadırlar.

    Hakemlikten İstifa

    Madde 28-Hakemlikten istifa edenler, bu isteklerini bir dilekçeyle İl Müdürlüğü kanalı ile İl Hakem Kuruluna bildirirler. İl Hakem Kurulu bu dilekçeyi hakemin sicil dosyasına işlenmek üzere, Merkez Hakem Kuruluna gönderir.

    Hakemlikten istifa edip, istifasını geri alanlar, o sezon yarışmalarda görev alamaz. Bu hakemlere tekrar görev verilebilmesi için, ilk hakem gelişim seminerine ve seviye tespit sınavına katılmaları ve başarılı olmaları şarttır. İstifasının tekrarı halinde ise Merkez Hakem Kurulu tarafından lisansı iptal edilir.

    Hakemlerin Ceza Kuruluna Sevk inde Uyulacak Kurallar

    Madde 29-Hakemlere verilecek cezalar, 7/1/l993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre Ceza Kurulunca belirlenir.

    İl hakemleri ile ulusal hakemlerin; Yarışmalarda Uluslar arası kuralları iyi tatbik edememekten doğan hatalarını tetkik ve karara bağlamak, birinci derecede İl Hakem Kuruluna, son olarak da Merkez Hakem Kuruluna aittir.

    Uluslar arası hakemlerin denetimi, yalnız Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılır. Yönettikleri resmi yarışmalarda, uluslar arası kuralları ihlal eden hakemler hakkında; il hakem kurullarınca, il hakem kurulu bulunmayan illerde il temsilcisi tarafından Federasyona gönderilen raporları, Merkez Hakem Kurulu inceler ve karara bağlar.

    Hakemler; il hakem kurulu tarafından verilmiş olan kararlara, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde bağlı bulundukları il müdürlükleri kanalı ile Merkez Hakem Kuruluna itiraz edebilirler. Merkez Hakem Kurulunun kararı kesindir.

    Gözlemcinin Görev ve Yetkileri

    Madde 30-Federasyon veya illerce düzenlenen yarışmalarında, hakem gözlemcisi ve organizasyon gözlemcisi görevlendirilir.

    Hakem gözlemcisi, Federasyon yarışmalarında görevlendirilen hakemlerin, uluslar arası yarışma kurallarına ve Federasyonca tespit edilen usullere göre teknik ve idari yönden yarışmaların yönetimini, sporcu ve idarecilerin davranışlarını, organizasyon gözlemcisi ise saha içi ve dışı konuları takip ve tespit eder, organizasyonla ilgili hususları denetler.

    Hakem gözlemcileri, Merkez Hakem Kurulu üyeleri arasından veya Merkez Hakem Kurulunca belirlenecek uluslar arası hakemler arasından seçilir. Hakem Gözlemcileri, yarışmalarda Merkez Hakem Kurulunu temsil eder.

    İl hakem kurulları, illerinde yapılan yarışmalarda, hakem gözlemcisi ve organizasyon gözlemcisi görevlendirir.

    Hakem gözlemcileri yarışmanın bitiminden itibaren raporlarını üç gün içerisinde; il yarışmalarında il hakem kuruluna, Federasyon yarışmalarında ise Merkez Hakem Kuruluna gönderir veya elden teslim eder.

    İl hakem kurulu, hakem gözlemcileri tarafından verilen il yarışmalarına ait olumsuz raporu en geç beş gün içerisinde Merkez Hakem Kuruluna iletilmek üzere Federasyona gönderir. Olumlu raporlar ise, il hakem kurulunca muhafaza edilir. Organizasyon gözlemcisi yarışmalara ait olumsuz raporu bir gün içinde il temsilcisine verir. Gerekli görülürse il temsilcisi bu raporu bir üst yazı ile il müdürlüğüne bildirir.

    Gözlemciler yarışma sırasında; hakemlere ve yarışma organizasyonuna, herhangi bir şekilde karışamaz, müdahale edemez ve tartışamaz.

    Hakemlerin Denetimi

    Madde 31- Federasyonca düzenlenen yarışmalarda görevli hakemlerin denetimi Merkez Hakem Kuruluna aittir. Merkez Hakem Kurulu bu yetkisini gerekli gördüğünde il hakem kuruluna verebilir.

    İl müdürlüklerince düzenlenen yarışmalarda hakemlerin denetimi il hakem kuruluna, il hakem kurulu bulunmayan illerde, il temsilcisine aittir.

    Hakem Kıyafetleri

    Madde 32- Hakem kıyafetleri Merkez Hakem Kurulunca belirlenmediği takdirde;

    yaz ve kış için aşağıdaki şekilde olacaktır.

    a) Yaz uygulaması;

    1) Erkekler; Beyaz kısa kollu gömlek, siyah ayakkabı, gri pantolon,

    2) Bayanlar; Beyaz kısa kollu gömlek, siyah ayakkabı, gri etek veya pantolon,

    b) Kış uygulaması;

    1) Erkekler; Lacivert ceket, beyaz gömlek, lacivert kravat, siyah ayakkabı ve gri pantolon ,

    2) Bayanlar; Lacivert ceket, beyaz gömlek, siyah ayakkabı, gri etek veya pantolon giyerler. Pantolon ve Etekler kumaş olacaktır. Kot pantolon kot etek giyilmez.

    Federasyonca uygun görüldüğü takdirde, resmi, özel ve uluslar arası yarışmalarda, özel kuruluş veya sponsor firmalarca mevsime uygun yapılacak hakem kıyafetleri giyebilir.

    Hakemlerin yarışma sırasında, sınıflarına göre hakem kokartlarını takmak zorundadırlar. Aday hakemler kokart takamazlar. Starterler kırmızı gömlek giyer ve kırmızı şapka takarlar.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:Çeşitli ve Son Hükümler

    Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

    Madde 33-17/1/1994 tarihli ve 21821 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Atletizm Hakem Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Madde 1- Bu Yönetmelikten önce kazanılmış olan haklar saklıdır.

    Yürürlük

    Madde 34- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 35- Bu Yönetmelik hükümlerini Geçlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

    EK-1

    ATLETİZM FEDERASYONU HAKEM BİLGİ FORMU

    - İl' i ve Lisans Numarası :.............................. :....................................................................

    - Hakemin Adı ve Soyadı :......................................................................................................

    - Baba Adı :......................................................................................................

    - Doğum Yeri ve Tarihi :............................. :........../.............../.........................................

    - Öğrenim Durumu :......................................................................................................

    - Bildiği Yabancı Diller :......................................................................................................

    - İdareci ve Faal Atlet Olarak Bulunduğu Kulüpler :..............................................................

    - Sağlık Raporu :.......................................................................................................

    - 2 Adet 4,5 x 6 Ebadında Renkli Fotoğraf :...............................................................................

    - Mesleği ve İş Adresi :.......................................................................................................

    - İş ve Ev Telefonu ile Varsa Cep Telefonu :...........................................................................

    - Ev Adresi :.......................................................................................................

    :.......................................................................................................

    - Aday Hakemlikten, Uluslar arası hakemliğe Kadar Yükselmesine Esas olan, Merkez Hakem Kurulu Kararlarının, Tarih ve Numaraları:

    Aday Hakemlik :........./............../.............Tarih ve ..................sayılı kararı

    İl Hakemlik :........./............../.............Tarih ve ..................sayılı kararı

    Ulusal Hakemlik :........./............../.............Tarih ve ..................sayılı kararı

    Uluslararası Hakemlik :........./............../.............Tarih ve ..................sayılı kararı

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100