Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ADLİ YARGI HAKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE İDARİ YARGI HAKİM ADAYLARININ MESLEK ÖNCESİ EĞİTİMLERİNİN YAPTIRILMASININ ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

    ADLİ YARGI HAKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE İDARİ YARGI HAKİM ADAYLARININ MESLEK ÖNCESİ EĞİTİMLERİNİN YAPTIRILMASININ ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasının Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik

    Adalet Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 01/06/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25479

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idarî yargı hâkim adaylığına atananları, mesleğin ifası için gereken bilgi ve beceriye sahip, tarafsızlık duygusu ve meslek onuru ile adalet anlayışı gelişmiş, kültürel birikimi olan, mesleğin yazılı olan veya olmayan etik ilkelerine bağlı, araştırma ve inceleme yeteneğini kazanmış, temel hukuk ilkelerini kavramış, hukukî uyuşmazlıkları yorumlayıp çözüm üretebilen kişiler olarak hâkim ve savcılığa hazırlamaktır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, adlî yargı hâkim ve savcı adayları ile idarî yargı hâkim adaylarının meslek öncesi eğitimlerinin esas ve usulleri ile diğer hususları düzenler.

    Dayanak

    Madde 3 - (Değişik madde: 07/03/2006-26101 S.R.G. Yön/1.mad)

    Bu Yönetmelik, 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 28, 30 ve Geçici 10'uncu maddeleri ile 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 10'uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen:

    a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

    b) Genel Müdürlük: Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünü,

    c) Genel Müdür: Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürünü,

    d) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

    e) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,

    f) İlgili başkan yardımcısı: Türkiye Adalet Akademisi başkan yardımcısını,

    g) Eğitim Merkezi: Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezini,

    h) Müdür: Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Müdürünü,

    ı) İlgili müdür yardımcısı: Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi müdür yardımcısını,

    i) Aday: Adlî yargı hâkim ve savcı adayları ile idarî yargı hâkim adaylarını,

    j) Diğer adalet daireleri: İcra ve iflâs müdürlükleri, ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile noterlikleri

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Meslek Öncesi Eğitimin Hedefleri, Sorumluluk, Gözetim ve Aday Dosyası

    Eğitimin Hedefleri

    Madde 5 - Meslek öncesi eğitimin hedefleri aşağıda gösterilmiştir:

    a) Adaylara hâkimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği bilgi ve beceriyi kazandırmak ve bunu davranış hâline getirmelerini sağlamak,

    b) Adayları mesleğin gerektirdiği tarafsızlık, onur ve adalet anlayışına sahip kişiler olarak yetiştirerek hâkimlik ve savcılık mesleğine hazırlamak,

    c) (Değişik bend: 07/03/2006-26101 S.R.G. Yön/2.mad) Adaylara yükseköğrenimde edindikleri bilgileri uygulamaya aktarıp mukayeseli hukuktan ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarından da yararlanarak, hukukî uyuşmazlıkları yorumlayıp çözüm üretmelerinin esas ve yöntemlerini göstermek,

    d) Adaylara hukukun temel kavram ve ilkelerini vermek,

    e) Adaylara adlî yazışma kuralları ile karar metinlerinin yazımına ilişkin esas ve usulleri öğretmek,

    f) Adayların meslekî konular dışındaki bilgi ve görgülerinin artırılmasını sağlamak,

    g) Adayların insan haklarına saygılı, hak ve adalet duygusuna sahip kişiler olarak yetişmelerini sağlamak,

    h) Adayların meslek etiğini kazanarak mesleğin yazılı olan veya olmayan kurallarına uygun hareket etmelerini sağlamak,

    ı) Adayları toplumun güven ve saygısını kazanacak kişiler olarak yetiştirmek,

    i) Adaylara çalışma disiplinine uyma alışkanlığını kazandırmak ve yeteneklerini geliştirici faaliyetlerde bulunmak.

    Sorumluluk

    Madde 6 - Adaylar meslek öncesi eğitim faaliyetlerine düzenli olarak devam etmek, çalışma saatlerine uymak ve yetişmeleri hususunda verilen görevleri yapmak zorundadırlar.

    Gözetim ve Denetim

    Madde 7 - Adaylar;

    a) Bütün eğitim dönemlerinde Bakanlığın,

    b) (Değişik bend: 07/03/2006-26101 S.R.G. Yön/3.mad) Hazırlık eğitimi ile son eğitim döneminde Müdürün,

    c) (Değişik bend: 07/03/2006-26101 S.R.G. Yön/3.mad) Adlî yargıda görev yaptıkları yer adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanı ve Cumhuriyet başsavcısı ile ilgili staj mahkemesinin başkan veya hâkiminin,

    d) İdarî yargıda görev yaptıkları yer idarî yargı adalet komisyonu başkanı ile staj yaptıkları mahkeme başkanının,

    e) Yargıtayda Yargıtay Birinci Başkanı ve staj Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında yapılıyorsa Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, dairede ise daire başkanının,

    f) Danıştayda Danıştay Başkanı ile staj yaptıkları daire başkanının,

    g) İl valiliklerinde staj yaptıkları yer idarî yargı adalet komisyonu başkanının,

    h) Yabancı dil eğitimi için yurt dışına gönderildiklerinde Genel Müdürün gözetim ve denetimine tâbidirler.

    Adayların Sicili ve Tutulacak Dosyalar

    Madde 8 - Adaylara sicil numarası verilir ve Genel Müdürlükte haklarında gizli ve açık sicil dosyaları ile özlük dosyası tutulur.

    Gizli sicil dosyasına Hâkimler ve Savcılar Kanununun 11'inci maddesi uyarınca, meslek öncesi eğitim süresince görev yaptıkları yerlerde 9'uncu maddede belirtilenler tarafından ayrı ayrı düzenlenecek Yönetmelik ekindeki (1) ve (2) numaralı gizli fişler ve varsa adalet müfettişleri tarafından düzenlenen (3) numaralı gizli fişler ile diğer gizli belgeler konulur.

    Açık sicil dosyasına adayın kimliği, öğrenim durumu, bildiği yabancı dil, meslekî eserleri ve yazıları, aile durumu, staj yaptığı yerler, izin, rapor, disiplin ve ceza soruşturması ve sonuçları, askerlik durumu, başka görevlerde geçen hizmetleri gibi hususlar kaydolunur.

    Özlük dosyasına açık sicilde yer alan bilgilere ait belgeler ile diğer belgeler konulur.

    Adaylar Hakkında Düzenlenecek Belgeler

    Madde 9 - (Değişik madde: 07/03/2006-26101 S.R.G. Yön/5.mad)

    Her adayın görevini yapmakta gösterdiği kabiliyet ve başarısı ile görevine bağlılığı ve ahlâkî gidişinin değerlendirildiği (1) numaralı gizli fiş; hazırlık ve son eğitim dönemleri bitiminde ilgili başkan yardımcısı, müdür ve ilgili müdür yardımcısı, staj döneminde ise o dairedeki staj süresinin sonunda ilgili Cumhuriyet savcısı veya staj mahkemesi başkan ya da hâkimi, Yargıtayda ilgili daire başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştayda ilgili daire başkanı tarafından ayrı ayrı düzenlenir. İdarî yargı hâkim adaylarının il valiliği stajında ise, (1) numaralı gizli fiş il valisinin mütâlaası alınarak bölge idare mahkemesi başkanı tarafından doldurulur.

    Adaylar hakkında düzenlenen (1) numaralı gizli fişler arasındaki farklılıkların değerlendirildiği ve kişisel görüş ve kanaatlerin yer aldığı (2) numaralı gizli fiş; adlî yargıda birinci ve ikinci kısım eğitim sürelerinin sonunda ayrı ayrı olmak üzere Başkan ve adalet komisyonu başkanı, idarî yargıda son eğitim dönemi bitiminde Başkan, staj dönemi sonunda ise adalet komisyonu başkanı tarafından düzenlenir.

    Adaylar bulundukları staj merkezlerinde teftiş yapılması halinde, hangi mahkemede staj yaptığına bakılmaksızın en çok bir ay süreyle, teftiş konuları üzerinde adalet müfettişlerince çalıştırılarak, haklarında (3) numaralı gizli fiş doldurulur.

    Cumhuriyet başsavcılıklarında, diğer adalet dairelerinde ve staj mahkemelerinde hangi sıra ve ne kadar süre ile staj yapacaklarına ilişkin (4) numaralı fiş, adlî veya idarî yargı adalet komisyonlarınca düzenlenerek staja başlayan adaya verilir.

    (1) ve (2) numaralı gizli fişlerden;

    a) Adlî yargı adayları için; Cumhuriyet başsavcılıkları, diğer adalet daireleri ve staj mahkemeleri ile Akademide düzenlenenler birinci ve ikinci kısım eğitim sürelerinin sonunda ayrı ayrı, Yargıtayda düzenlenenler hemen,

    b) İdarî yargı adayları için; Danıştayda düzenlenenler hemen, Akademide düzenlenenler son eğitim döneminin, staj mahkemelerinde düzenlenenler staj döneminin sonunda

    Genel Müdürlüğe gönderilir.

    Adaylar hakkında adalet müfettişlerince düzenlenen (3) numaralı gizli fişler Genel Müdürlüğe hemen gönderilir.

    Ayrıca, adayların Cumhuriyet başsavcılıkları ve staj mahkemelerinde hazırladıkları karar suretleri ve diğer işlemlere ilişkin belgeler adalet komisyonlarında tutulan aday sicil dosyasına konulur.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Meslek Öncesi Eğitimin Dönemleri

    Meslek Öncesi Eğitimin Dönemleri ve Süreleri

    Madde 10 - (Değişik madde: 07/03/2006-26101 S.R.G. Yön/6.mad)

    Meslek öncesi eğitim süresi iki yıl olup aşağıdaki dönem ve sürelerde yaptırılır:

    a) Adlî yargıda meslek öncesi eğitim iki kısma ayrılır.

    1) Birinci kısım meslek öncesi eğitim, adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına atanmakla başlar ve adayların tümüne aynı meslek öncesi eğitim programı uygulanır. Bu kısımda hazırlık eğitim dönemi dört ay, genel staj dönemi sekiz aydır.

    2) İkinci kısım meslek öncesi eğitim, adlî yargı hâkim ve savcı adaylarının, teşkilâtın ihtiyaç durumu ile 9 uncu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları gereğince doldurulan belge ve raporlar esas alınarak, imkânlar ölçüsünde adayların istekleri göz önünde bulundurulmak ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun da görüşü alınmak suretiyle, Bakanlıkça hâkimliğe veya Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde ayrılmaları ile başlar ve bu şekilde ayrılan adaylara meslek öncesi eğitim programı ayrı ayrı uygulanır. Bu kısımda görev stajı dönemi sekiz ay, son eğitim dönemi ise dört aydır.

    b) İdari yargıda meslek öncesi eğitim;

    1) Hazırlık eğitim dönemi dört ay,

    2) Staj dönemi onaltı ay,

    3) Son eğitim dönemi dört ay

    olmak üzere üç dönemi kapsar.

    Staj döneminin son altı ayında adaylar yabancı dil eğitimi için, 15/9/2004 tarihli ve 25584 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Yabancı Dil Eğitimi İçin Yurt Dışına Gönderilme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yurt dışına gönderilebilir.

    Meslek Öncesi Eğitimin Yaptırılacağı Yerler

    Madde 11 - Adayların;

    a) Hazırlık ve son dönem eğitimleri Eğitim Merkezinde,

    b) Staj dönemi eğitimleri adlî yargı hâkim ve savcı adayları için ağır ceza mahkemelerinin, idarî yargı hâkim adayları için bölge idare mahkemelerinin bulunduğu staj merkezlerinde,

    c) Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarının stajları;

    1) Cumhuriyet başsavcılıklarında,

    2) Diğer adalet dairelerinde,

    3) Staj mahkemelerinde,

    4) Yargıtayda,

    d) İdarî yargı hâkim adaylarının stajları;

    1) Danıştayda,

    2) İdare mahkemelerinde,

    3) Vergi mahkemelerinde,

    4) Bölge idare mahkemelerinde,

    5) İl valiliklerinde

    yaptırılır.

    Adayların Yargıtay, Danıştay ve Eğitim Merkezine Alınmaları

    Madde 12 - (Değişik madde: 19/03/2008- 26821 S.R.G Yön/1.md.)    

    Adaylar; Yargıtay ve Danıştay'daki stajları ile Eğitim Merkezindeki hazırlık ve son eğitim dönemlerini yapmak üzere, Genel Müdürlük tarafından geçici olarak görevlendirilirler.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    İzin

    Madde 13 - Eğitimde bir yılını tamamlamış olan adaylar, yirmi gün yıllık izin kullanabilirler.

    Meslek Öncesi Eğitimden Sayılmayan Süreler

    Madde 14 - Adayların her yıl için hastalık sebebi ile izinli geçirdikleri onbeş günü aşan süreler ile meslek öncesi eğitime başladıktan sonra muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere görevinden ayrılmaları durumunda askerlik sebebiyle geri kalan süreleri meslek öncesi eğitimden sayılmaz.

    Eğitimden Sayılmayan Sürelerin Tamamlattırılması

    Madde 15 - Adayların eğitimden sayılmayan süreleri staj dönemine ait ise staj merkezlerinde, hazırlık veya son eğitim dönemine ait ise durumlarına uygun ilk eğitim grubuna dahil edilerek Eğitim Merkezinde tamamlattırılır.

    Hazırlık veya son eğitim dönemlerindeki eksik eğitimlerini tamamlaması gerekenler ayrı bir grup açmayı gerektirecek sayıya ulaşmış ise bunlar için ilk eğitim grubu beklenmeksizin eğitim yaptırılabilir. Her hâlde bu eğitime tabi tutulma süreleri, meslek öncesi eğitim süresini geçemez.

    Adaylık Süresi İçinde Göreve Son Verme

    Madde 16 - Adayın;

    a) Adaylığa atanma niteliklerinden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,

    b) Adaylığa alındıktan sonra bu niteliklerden herhangi birini yitirmesi,

    c) Adaylık süresi içindeki davranışlarında hâkimlik ve savcılık mesleğiyle bağdaşmayacak tutumlarının, göreve devamsızlığının, bilgi ve iş yapma kabiliyeti bakımından yeterli olmadığının düzenlenen (1), (2) ve (3) numaralı gizli fişlerle gerekçeli olarak ve birbirini teyit edecek şekilde tespit edilmesi

    hâllerinde adaylığına Bakanlıkça son verilir.

    Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8'inci maddesinin (h) bendinde belirtilen fiillerden dolayı haklarındaki soruşturma veya kovuşturma sebebiyle adaylıklarına son verilenlerden haklarında takipsizlik kararı veya son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına dair karar veya beraat hükmü verilenler, anılan Kanunda belirtilen niteliklere sahip olmaları şartıyla adaylığa yeniden alınabilirler.

    Bu durumdaki adayların eğitimlerinde noksan kalan süreleri bu Yönetmeliğin 15'inci maddesine göre tamamlattırılır.

    Adayların Statüsü

    Madde 17 - Adaylar Devlet Memurları Kanunundaki Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil olup, hâkimlik ve savcılığın sınıf ve derecelerine dahil değildirler. Adaylar hakkında Türkiye Adalet Akademisi Kanunu, Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Devlet Memurları Kanununun Hâkimler ve Savcılar Kanununa aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

    Mecburî Hizmet

    Madde 18 - (Değişik madde: 07/03/2006-26101 S.R.G. Yön/7.mad)

    Adaylar meslek öncesi eğitim süresi kadar mecburî hizmetle yükümlüdürler.

    Meslek öncesi eğitimini tamamlamadan görevden ayrılanlar ile meslek öncesi eğitimlerini tamamlayıp, mesleğe kabul edildikten sonra meslek öncesi eğitim süresi kadar çalışmadan görevden ayrılanlar, meslek öncesi eğitimleri sırasında kendilerine ödenen aylık, ödenek, tazminatlar ile her türlü ödemelerin, mecburi hizmetin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarını iki kat olarak ödemek zorundadırlar.

    Mecburi hizmetle ilgili olarak, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu ile Hâkimler ve Savcılar Kanununda hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.

    Muvazzaf Askerlik Hizmetinin Değerlendirilmesi

    Madde 19 - Muvazzaf askerlik hizmeti adaylığa atanmada ve meslek öncesi eğitim süresinde değerlendirilemez.

    Adayların muvazzaf askerlikte geçen süreleri hâkimlik ve savcılığa atanmaları hâlinde kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde değerlendirilir.

    Meslek Öncesi Eğitim Sonunda Yapılan Sınavda Başarısız Olanlar

    Madde 20 - Meslek öncesi eğitim sonunda ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan yazılı sınavlarda başarısız oldukları kabul edilenler, sınav sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren bir ay içinde talep etmeleri, Devlet memuru olmalarında herhangi bir sakınca bulunmaması ve boş kadro bulunması hâllerinde Bakanlıkça merkez veya taşra teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında durumlarına uygun bir kadroya atanabilirler. Aksi hâlde bunların adaylığına Bakanlıkça son verilir.

    Kaldırılan Yönetmelik

    Madde 21 - 15/11/1989 tarihli ve 20343 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezinin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten önce adaylığa atananların meslek öncesi eğitimleri, 6/6/1985 tarih ve 3221 sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 8'inci maddesinde öngörülen sürelere uyulmak suretiyle yapılır.

    Geçici Madde 2 - (Ek madde: 07/03/2006-26101 S.R.G. Yön/8.mad)

    30/1/2006 tarihinden önce yapılan adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idarî yargı hâkim adaylığı sınavlarında başarılı olup adaylığa atanmaya hak kazananlar için Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 30/1/2006 tarihli ve 26 sayılı kararı uyarınca meslek öncesi eğitim süresi bir yıl olarak uygulanır. Bir yıllık sürenin hesaplanmasında, bu Yönetmeliğin 9'uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile Yönetmeliğin 13'üncü ve 14'üncü maddeleri hariç olmak üzere diğer maddelerinde, Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelikte ve İdarî Yargı Hâkim Adaylarının İl Valiliklerinde Yapacakları Staj Hakkında Yönetmelikte öngörülen süreler, yarı oranında indirilerek aşağıdaki şekilde uygulama yapılır.

    a) Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarından meslek öncesi eğitimlerinin;

    1) Bir yılını tamamlayıp hazırlık eğitimini ve Yargıtay stajını yapmış olanlar, diğer stajlarını tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın, bu Yönetmeliğin 10'uncu maddesine göre hâkimliğe veya Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde ayrılarak, adaylığa en önce atanandan başlanmak ve Akademinin eğitim programı dikkate alınmak suretiyle son dönem eğitimini yapmak üzere görevlendirilirler. Akademide görevlendirilemeyenler ise, görevlendirme yapılıncaya kadar, görev stajına devam ederler.

    2) Altı ayını tamamlayanlar, hazırlık eğitimini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın bu Yönetmeliğin 10'uncu maddesine göre hâkimliğe veya Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde ayrılarak görev stajına başlatılırlar. Bu durumda hazırlık eğitimini yapmamış olanlar, adaylığa en önce atanandan başlanmak ve Akademinin eğitim programı dikkate alınmak suretiyle hazırlık eğitimine, onuncu ayın sonunda ise son dönem eğitimine alınırlar.

    3) Altı ayını tamamlamayanlar, öncelikle Akademinin eğitim programı dikkate alınmak suretiyle hazırlık eğitimine çağrılırlar. Bu durumda olanlar altı ayını tamamlamaları ve hazırlık eğitimini yapmalarını müteakip, bu Yönetmeliğin 10'uncu maddesine göre hâkimliğe veya Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde ayrılarak görev stajına başlatılırlar.

    b) İdarî yargı hâkim adaylarından meslek öncesi eğitimlerinin;

    1) Bir yılını tamamlayıp hazırlık eğitimi ile Danıştay ve il valiliği stajını yapmış olanlar, diğer stajlarını tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın, adaylığa en önce atanandan başlanmak ve Akademinin eğitim programı dikkate alınmak suretiyle son dönem eğitimini yapmak üzere görevlendirilirler.

    2) Bir yılını tamamlayıp hazırlık eğitimini bitiren, ancak Danıştay ve il valiliği stajını yapmamış olanlar, diğer stajlarını tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın, sırasıyla Danıştay ve il valiliği stajına gönderilirler ve bu stajlarını tamamladıklarında adaylığa en önce atanandan başlanmak ve Akademinin eğitim programı dikkate alınmak suretiyle son dönem eğitimini yapmak üzere görevlendirilirler.

    3) Bir yılını tamamlamayanlar, hazırlık eğitimi ile Danıştay ve il valiliği stajını yapmış olmak ve onuncu ayını bitirmek kaydıyla, adaylığa en önce atanandan başlanmak ve Akademinin eğitim programı dikkate alınmak suretiyle son dönem eğitimini yapmak üzere görevlendirilirler.

    Bu maddeye göre yapılacak indirime ilişkin hesaplamalarda, küsurlu süreleri tam gün esasına göre belirlemek için tamamlama veya eksiltme yapmaya, ilgisine göre Yargıtay, Danıştay, Bakanlık, Akademi ve adalet komisyonları yetkilidir.

    Geçici Madde 3 - (Ek madde: 07/03/2006-26101 S.R.G. Yön/8.mad)

    4954 sayılı Kanunun Geçici 10'uncu maddesi uyarınca, 24/12/2005 tarihi ile 24/12/2010 tarihi arasında kalan beş yıllık süre içerisinde yapılacak sınavlarda başarılı olup adaylığa atanmaya hak kazananlar için meslek öncesi eğitim süresinin bir yıla indirilmesi, her dönem başında ve adayların göreve başlamalarından önce Bakanlığın teklifi ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kararıyla uygulanır. Bir yıllık sürenin hesaplanmasında, bu Yönetmeliğin 9'uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile Yönetmeliğin 13'üncü ve 14'üncü maddeleri hariç olmak üzere diğer maddelerinde, Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelikte ve İdarî Yargı Hâkim Adaylarının İl Valiliklerinde Yapacakları Staj Hakkında Yönetmelikte öngörülen süreler, yarı oranında indirilerek uygulanır.

    Yukarıdaki fıkra uyarınca alınan karar, adaylar meslek öncesi eğitime başlamadan önce Akademiye ve ilgili adlî veya idarî yargı adalet komisyonlarına bildirilir. Akademi ile komisyonlar bu karar doğrultusunda eğitim programını yaparlar.

    Bu maddeye göre yapılacak indirime ilişkin hesaplamalarda, küsurlu süreleri tam gün esasına göre belirlemek için tamamlama veya eksiltme yapmaya, ilgisine göre Yargıtay, Danıştay, Bakanlık, Akademi ve adalet komisyonları yetkilidir.

    Yürürlük

    Madde 22 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 23 - Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

    EKLER "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100