Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GELİRLERİ İLE ZORUNLU ÖDEMELER İÇİN BULUNDURULMASI GEREKEN NAKİT VE BENZERİ VARLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

    BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GELİRLERİ İLE ZORUNLU ÖDEMELER İÇİN BULUNDURULMASI GEREKEN NAKİT VE BENZERİ VARLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

    Resmi Gazete Tarihi : 02/06/2004

    Resmi Gazete Sayısı : 25480

    Karar Sayısı : 2004/7311

    **Ekli "Bağ-Kur Genel Müdürlüğünün Gelirleri ile Zorunlu Ödemeler İçin Bulundurulması Gereken Nakit ve Benzeri Varlıklarının Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 6/4/2004 tarihli ve 14983 sayılı yazısı üzerine, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun değişik 16 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 10/5/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.**

    BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR

    AMAÇ

    Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı, yüksek getiri sağlamak amacıyla, Kurumun gelirleri ve zorunlu ödemeler için bulundurulması gereken nakit ve benzeri varlıklarının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    DAYANAK

    Madde 2 -Bu Yönetmelik, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun değişik 16 ncı maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

    TANIMLAR

    Madde 3 -Bu Yönetmelikte geçen;

    Kurum: Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumunu,

    Yönetim Kurulu: Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulunu,

    Genel Müdür: Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürünü,

    Kaynak: Kurum gelirleri ile zorunlu ödemeler için bulundurulması gereken nakit ve benzeri varlıkları,

    Portföy: Kurum kaynakları ile Kurum kaynaklarının değerlendirilmesi için alınan Devlet iç borçlanma senetleri, ters repo sözleşmeleri, mevduat, yatırım fonlarını ve benzeri varlıkların tümünü,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : KURUMUN GELİR VE GİDERLERİ, KURUM KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

    KURUMUN GELİR VE GİDERLERİ

    Madde 4 -Kurumun gelirleri şunlardır:

    a) Prim gelirleri,

    b) Hükmedilecek para cezaları,

    c) Bağış ve vasiyetler ile Kurumca hazırlanan her türlü standart form, manyetik elektronik, akıllı kart ve benzerlerinin satışından elde edilen gelirler,

    d) Kurumun taşınır ve taşınmaz mallarının sağlayacağı gelirler,

    e) Gerekli hallerde genel bütçeden yapılacak yardımlar,

    f) Kurumun gelirlerinin değerlendirilmesinden ve Kurum iştirak ve kuruluşlarından elde edilen gelirler,

    g) Başkaca gelirler.

    Kurum giderleri şunlardır:

    a) Sosyal sigorta giderleri,

    b) Genel yönetim giderleri,

    c) Faiz ve komisyon giderleri,

    d) Diğer giderler.

    KURUM KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

    Madde 5 -Kurum kaynaklarının riskin dağıtılması ilkesine göre piyasa şartlarında Kurum lehine en yüksek getiriyi sağlayacak şekilde, Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde ve gözetiminde değerlendirilmesi esastır. Gelirlerin değerlendirilmesi Finansman ve Aktüerya Daire Başkanlığı tarafından sağlanır.

    Kurum kaynaklarının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar şunlardır:

    a) Genel esaslar:

    1) Kurum kaynaklarının değerlendirilmesinde yurt içi ve yurt dışı piyasalar dikkate alınır.

    2) Kurum portföyü, risk dağıtımı ve aktüeryal dengeler dikkate alınarak piyasa koşulları, fırsat maliyetleri, yatırım araçlarının riskleri ve vadeleri ile Kurumun gelir ve giderlerine bağlı olarak ortaya çıkan nakit akışının durumuna göre oluşturulur.

    3) Yılı bütçe kanunlarında veya diğer kanunlarda, kamu kurum ve kuruluşlarının kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan bütün kaynaklarını, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya muhabir banka olarak gösterilen bankalar nezdinde toplamalarına ilişkin hükümler yer alması durumunda, Kurum kaynakları bu kanunların hükümleri doğrultusunda değerlendirilir.

    b) Yatırım araçları:

    Kurum kaynakları; Devlet iç borçlanma senetleri, ters repo sözleşmeleri ile mevduat ve yatırım fonları katılma belgelerine yatırılmak suretiyle değerlendirilebilir.

    1) Devlet iç borçlanma senetleri: Kurum, Hazine Müsteşarlığınca ihale, halka arz ve benzeri yöntemlerle kamuya açık olarak ihraç edilen Hazine bonosu ile Devlet tahvili gibi Devlet iç borçlanma senetlerine yatırım yapabilir. Kurum, doğrudan ihale yöntemiyle ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerini her ihraçta oluşan ortalama faizden veya teklif vermek suretiyle alır.

    Kurum, Devlet iç borçlanma senetlerinin alım satımını ayrıca bankalardan veya bankalar aracılığıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tahvil ve bono piyasasından da yapabilir.

    2) Ters repo sözleşmeleri: Kurum, menkul kıymetin geri satış vaadi ile alımını (ters repo) yapabilir. Kurum bu işlemleri bir önceki yıl sonu bilançolarındaki toplam aktif büyüklüklerine göre, ilk on sırada bulunan bankalar içinden en az üç bankadan teklif almak suretiyle doğrudan yapabileceği gibi bankalar aracılığı ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nezdinde de yapabilir.

    3) Mevduat: Kurum, kaynaklarını bankalar nezdinde açtırılacak mevduat (Türk lirası ve döviz) hesaplarında değerlendirilebilir. Bir önceki yıl sonu bilançolarındaki toplam aktif büyüklüklerine göre ilk on sıradaki bankalar içinden en az üç bankadan teklif almak suretiyle banka seçimi yapılır. Mevduat tutarı Kurum portföy değerinin %50' sini geçemez. Her halükarda tek bir banka nezdinde tutulacak mevduat tutarı (Türk lirası ve döviz olarak) portföy değerinin % 30'unu geçemez. Kurum, değişen piyasa koşullarına göre en yüksek getiriyi temin etmek amacıyla % 50 oranını % 70'e, % 30 oranını % 40'a kadar Yönetim Kurulu kararı ile arttırabilir.

    Mevduat hesaplarının Türk lirası veya döviz cinsinden olmalarına ve vadelerine, piyasa koşulları ve nakit akışı dikkate alınarak karar verilir.

    4) Yatırım fonları: Kurum, kaynaklarını 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre bir önceki yıl sonu bilançolarındaki toplam aktif büyüklüklerine göre ilk on sırada bulunan bankalar tarafından kurulmuş B tipi, hisse senedi içermeyen, likid yatırım fonları arasından belirlenecek yatırım fonu katılma belgelerine yatırmak suretiyle değerlendirebilir. Her halükarda tek bir kurucu tarafından kurulan yatırım fonu katılma belgelerinin toplam değeri ise Kurum toplam portföy değerinin % 30'unu geçemez.

    c) Kurum portföyünün saklanması:

    Devlet iç borçlanma senetlerinin ilk ihraçları hariç, menkul kıymetler, Sermaye Piyasası Kurulunca yetki verilmiş olan merkezi saklama kuruluşlarınca saklanabilir.

    d) Portföy sınırları:

    Bu Yönetmelikte belirlenen portföy sınırlamaları ay sonu itibarıyla kontrol edilir. Portföy sınırlarının aşılması halinde takip eden ayda gerekli düzeltme yapılır.

    RAPORLAR

    Madde 6 -Portföy araçlarının dört aylık dönemler itibarıyla performansına ilişkin bilgiler ve portföyün durumuna ilişkin bilgileri içeren 4 aylık rapor, Finansman ve Aktüerya Daire Başkanlığı'nca hazırlanarak ilgili dönemin son ayını takip eden 30 gün içinde Genel Müdüre sunulur. Bunun yanında ilgili Daire Başkanlığınca hazırlanan portföyün yıllık durumunu gösteren yıllık raporlar da yıl sonunu takip eden 30 gün içinde Genel Müdüre sunulur.

    YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE PORTFÖY YÖNETİM HİZMETİ SATIN ALINMASI

    Madde 7 -Kurum Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilmiş yatırım danışmanlığı yetki belgesi ve/veya portföy yöneticiliği yetki belgesine sahip kuruluşlardan hizmet satın alabilir. Bu amaçla hizmet alımında bulunulacak kuruluşların seçiminde alınan fiyat tekliflerinin yanı sıra firmaların teknik kapasiteleri de dikkate alınarak ihale yönetimi Genel Müdür tarafından sağlanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER

    Geçici Madde 1 -Bu Yönetmelikte belirtilen görevler ve ilgili bilgi ve belgelerin Muhasebe ve Mali İşler Daire Başkanlığından Finansman ve Aktüerya Daire Başkanlığına devir işlemleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç üç ay içinde gerçekleştirilir.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 8 -Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 9 -Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100