Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

4926 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE EL KONULAN EŞYANIN TESLİMİ VE SAKLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

    4926 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE EL KONULAN EŞYANIN TESLİMİ VE SAKLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

    4926 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE EL KONULAN EŞYANIN TESLİMİ VE SAKLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

    Devlet Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 02/06/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25480

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; 10/07/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca el konulan eşyanın miktar bakımından fazla olması veya saklanmasının özel tesis ve tertibatı gerektirmesi hallerinde teslim edileceği idareleri ve teslime ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, kaçak zannıyla el konulan miktar bakımından fazla veya saklanması özel tesis ve tertibatı gerektiren eşyanın gümrük idaresine veya gümrük idaresince izin verilen yerlere ya da doğrudan ilgili idarelere, bunun mümkün olmaması halinde mahallin en büyük mülki amirinin uygun göreceği bir yere konulmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

    Hukuki dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

    Kanun: 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu,

    Gümrük idaresi veya idareleri: Gümrük mevzuatında belirtilen işlemlerin kısmen veya tamamen yerine getirildiği Gümrük Müsteşarlığı taşra teşkilatındaki hiyerarşik yönetim birimlerinin tamamını,

    Gümrük mevzuatı: Gümrük İdarelerince gümrük işlemleri ile ilgili olarak uygulanan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer idari düzenlemeleri,

    Gümrük işlemi: Gümrük İdarelerince, gümrük mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat gereğince yapılan işlemleri,

    El koyma: 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda zoralımı öngörülen eşyaya aynı Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca el konulmasını, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Usul ve Esaslar

    Numune alınması ve analiz

    Madde 5 - El konulan eşyanın değiştirilmemesi ve asli niteliklerinin belirlenmesi amacıyla özelliğine göre numune alınabilecek olanlardan, yeteri kadar numune alınarak mühürlü bir kapta veya kendisi mühürlü olarak saklanır. Ayrıca tahlili gerektiren durumlarda alınacak numunenin miktarı, cinsi ve diğer özellikleri belirtilerek Numune Alma ve Analiz Tutanağı düzenlenir (EK-1) ve ilgili kuruluşa tahlile gönderilir. Tahlil sonucuna ilişkin raporlar gerektiğinde ilgili yerlere ibraz edilmek üzere Gümrük İdaresince saklanır.

    Eşyanın teslimi

    Madde 6 - Kanuna göre zoralımı öngörülen eşya; gümrük idaresince işletilen F tipi genel antrepolara, F tipi antrepo bulunmayan yerlerde genel antrepo, geçici depolama yerleri veya gümrük idaresince uygun görülen yerlere her bir eşyanın miktar, cins, marka, tip, model, seri numarası gibi ayırt edici özelliklerini gösterir bir Teslim Tutanağı (EK-2) düzenlenerek konulur.

    Yukarıdaki yerlere konulamayan eşya, 3007 sayılı Gümrük Mevzuatına Göre Tasfiye Edilecek Eşya Hakkında Döner Sermaye Kanununun 1 inci maddesi ile 3 üncü maddesinin (f) bendi uyarınca en yakındaki Maliye Bakanlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü birimlerine teslim edilir.

    Zoralımı öngörülen eşyanın miktar bakımından fazla olması veya saklanmasının özel tesis ve tertibatı gerektirmesi hallerinde, eşya özelliklerine göre aşağıda sayılan doğrudan ilgili idarelere taahhütname (EK-3) alınmak suretiyle teslim edilir:

    a) Deniz taşıtları; Gümrüklenmiş değeri kadar teminat alınarak sahibine teslim edilir. Sahibi tarafından teslim alınmadığı veya liman ücreti ve saklama giderleri sahip ya da donatanlarınca karşılanmadığı takdirde Liman Başkanlıkları,

    b) Hava taşıtları; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürlükleri (DHMİ),

    c) Nükleer madde ve radyoaktif maddeler ile nükleer atık niteliği taşıyan maddeler; Türkiye Atom Enerjisi Kurumu veya bu Kurumun uygun göreceği yerler,

    d) Kimyasal maddeler; alkoloid fabrikaları, azot sanayi, ilâç, boya ve diğer kimyevi madde üretimi yapan kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler,

    e) İlâçlar ve sular; Sağlık Bakanlığı birimleri,

    f) Petrol ürünleri ve türevleri; TÜPRAŞ rafinerileri, özel rafineri şirketleri,

    g) Gıda maddeleri, hayvansal ürünler ve su ürünleri; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili birimleri, uygun tesise sahip kamu kurum ve kuruluşları,

    h) Kıymetli maden ve taşlar ile döviz, efektif, sahte paralar, Türk Lirası banknotlar; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Mal Müdürlükleri,

    i) TEKEL maddeleri; Tütün, Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü veya aynı faaliyette bulunan kurum veya kuruluşlar,

    j) Canlı Hayvan; Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri, mandıra ve haralar ile uygun tesislere sahip kamu kurum ve kuruluşları,

    k) Gümrükte ele geçirilen kültür ve tabiat varlıkları; işlemleri tamamlandıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı en yakın müzeler, müzesi olmayan illerde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü aracılığıyla en yakın ilde bulunan Müze Müdürlüğü,

    l) Nesli Tükenmekte Olan Canlı Hayvan ve Bitkiler: Hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, belediyeler,

    m) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan kitap, dergi, kaset, CD, VCD, DVD gibi mevcut materyaller veya ileride bulunacak teknik imkanlardan yararlanılarak üretilecek taşıyıcı materyallere tespit edilen eser ve yapımlar; Kültür ve Turizm Bakanlığı ilgili birimleri veya anılan Bakanlıkça uygun görülecek yerler.

    Yukarıda sayılan eşyaların anılan yerlere tesliminin mümkün olmaması veya yukarıda sayılmayan eşyaya el konulması durumlarında, bu tür eşya özellik ve miktarına göre mahallin en büyük mülki amirinin onayı ile uygun görülen kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluş ve kişilere teslim edilir. Bu tür eşyanın mahallin en büyük mülki amirinin onayı uyarınca yediemin olarak sahibine teslimi de mümkündür.

    Silah ve mühimmat ile uyuşturucu madde ve türevlerinin tesliminde ilgili özel mevzuat çerçevesinde işlem yapılır.

    Eşyanın saklanması

    Madde 7 - Petrol ürünleri ve türevleri hariç olmak üzere, zoralımı öngörülen kaçak zannıyla el konulmuş eşyanın saklanacağı yerde vasıf ve niteliklerinin değişmesini, bozulmasını ve diğer eşya ile karışmasını engelleyecek her türlü tedbir alınır.

    Kaçak zannıyla el konulmuş eşyayı saklamak üzere teslim alan kurum veya kişiler teslim aldıkları eşyayı niteliklerine uygun olarak saklamak zorundadırlar. Nükleer ya da radyoaktif madde içeren eşyalar buralardan Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun izniyle, bunlar dışında kalan eşyalar ise mahkeme kararı uyarınca, tasfiye tüzüğü hükümleri çerçevesinde veya Gümrük İdaresinin yazılı bildirişi üzerine çıkarılabilir. Bu tür eşyayı saklayan kurum veya kişiler, eşyanın niteliğinden ve saklanmasından kaynaklanan normal fire, kayıp ve benzerleri ile yetkili kuruluşlar tarafından alınacak numuneler haricinde, eşyayı teslim aldıkları ayniyetine uygun şekilde teslim etmek zorundadırlar. Bunlar dışındaki kayıp, hırsızlık, yangın, su baskını gibi benzeri nedenlerden ötürü eşyanın niteliklerinin değişmesi, bozulması, tamamen veya kısmen yok olması hallerinde durum, olayı tevsik eden resmi belgelerle birlikte ilgili Gümrük İdaresine bildirilir.

    Yürürlük

    Madde 8 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı, Maliye Bakanı ile Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

    EK-1

    NUMUNE ALMA VE ANALİZ TUTANAĞI

    ------------------------------

    Kaçak Eşyaya El Koyan Makam:

    Olay Tarihi:

    Olaya Karışan Kişi ve/veya Firma Adı:

    Kaçak Eşyanın Cinsi:

    Numuneyi Alan Makam:

    NUMUNENİN

    ---------

    CİNSİ: MİKTARI: ALIŞ TARİHİ:

    ----------------------------------- ----------------------------- ----------------------------

    1-

    2-

    3-

    4-

    Yukarıda yazılı kaçak eşyadan alınan .............................. numune etiketlenerek ..............................no'lu kurşun

    sıkma pensi ve/veya mühürü ile mühürlenmiş olup, durumu belirlenmek üzere .............................. nüsha

    olarak işbu tutanak düzenlenmiştir. Alınan numune ile tutanağın bir nüshası ..............................

    yetkilisine/görevlisine teslim edilmiştir.

    Tarih

    -----

    Numuneyi Alanların:

    Adı-Soyadı: Ünvanı: Çalıştığı Kurum: İmza:

    ------------------------------ ------------------------------- ------------------------------------- ------------------------

    Kaçak Eşyayı Getiren Birimin Yetkilisi/Görevlisinin:

    Adı-Soyadı: Ünvanı: Çalıştığı Kurum: İmza:

    ------------------------------ ------------------------------- ------------------------------------- ------------------------

    EK-2

    +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    KAÇAK EŞYA TESLİM TUTANAĞI

    +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    EŞYANIN

    +----------------------------+--------------------+-----------------+------------------+----------------+---------------+---------------+---------------------+

    EL

    KONULDUĞU

    +----------+-----------------+

    SAHİBİNİN

    SERİ

    ADI

    YER

    TARİH

    CİNSİ

    MARKASI

    MODEL/TİP

    NUMARASI

    MİKTARI

    DURUMU

    SOYADI

    +----------+-----------------+--------------------+-----------------+------------------+----------------+---------------+---------------+---------------------+

    +----------+-----------------+--------------------+-----------------+------------------+----------------+---------------+---------------+---------------------+

    +----------+-----------------+--------------------+-----------------+------------------+----------------+---------------+---------------+---------------------+

    +----------+-----------------+--------------------+-----------------+------------------+----------------+---------------+---------------+---------------------+

    +----------+-----------------+--------------------+-----------------+------------------+----------------+---------------+---------------+---------------------+

    +----------+-----------------+--------------------+-----------------+------------------+----------------+---------------+---------------+---------------------+

    +----------+-----------------+--------------------+-----------------+------------------+----------------+---------------+---------------+---------------------+

    +----------+-----------------+--------------------+-----------------+------------------+----------------+---------------+---------------+---------------------+

    +----------+-----------------+--------------------+-----------------+------------------+----------------+---------------+---------------+---------------------+

    +----------+-----------------+--------------------+-----------------+------------------+----------------+---------------+---------------+---------------------+

    +----------+-----------------+--------------------+-----------------+------------------+----------------+---------------+---------------+---------------------+

    +----------+-----------------+--------------------+-----------------+------------------+----------------+---------------+---------------+---------------------+

    +----------+-----------------+--------------------+-----------------+------------------+----------------+---------------+---------------+---------------------+

    +----------+-----------------+--------------------+-----------------+------------------+----------------+---------------+---------------+---------------------+

    +----------+-----------------+--------------------+-----------------+------------------+----------------+---------------+---------------+---------------------+

    +----------+-----------------+--------------------+-----------------+------------------+----------------+---------------+---------------+---------------------+

    +----------+-----------------+--------------------+-----------------+------------------+----------------+---------------+---------------+---------------------+

    +----------+-----------------+--------------------+-----------------+------------------+----------------+---------------+---------------+---------------------+

    +----------+-----------------+--------------------+-----------------+------------------+----------------+---------------+---------------+---------------------+

    +----------+-----------------+--------------------+-----------------+------------------+----------------+---------------+---------------+---------------------+

    +----------+-----------------+--------------------+-----------------+------------------+----------------+---------------+---------------+---------------------+

    +----------+-----------------+--------------------+-----------------+------------------+----------------+---------------+---------------+---------------------+

    +----------+-----------------+--------------------+-----------------+------------------+----------------+---------------+---------------+---------------------+

    +----------+-----------------+--------------------+-----------------+------------------+----------------+---------------+---------------+---------------------+

    +----------+-----------------+--------------------+-----------------+------------------+----------------+---------------+---------------+---------------------+

    +----------+-----------------+--------------------+-----------------+------------------+----------------+---------------+---------------+---------------------+

    +----------+-----------------+--------------------+-----------------+------------------+----------------+---------------+---------------+---------------------+

    +----------+-----------------+--------------------+-----------------+------------------+----------------+---------------+---------------+---------------------+

    +----------+-----------------+--------------------+-----------------+------------------+----------------+---------------+---------------+---------------------+

    Yukarıda özellikleri belirtilen kaçak eşya ile ilgili olarak tespit yapıldıktan sonra................................Gümrük

    İdaresince alınmış,..............................................teslim edilmiştir.

    İş bu tutanak birlikte imza altına alınmıştır. ...../...../.....

    Teslim Alan Teslim Alan Teslim Alan

    Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı

    Ünvanı Ünvanı Ünvanı

    İmza İmza İmza

    NOT: Eşya birebir olarak Kaçak Eşyaya Ait Değer Tespit Tutanağında bulunan

    bilgiler kontrol edilerek imzalanmasını müteakip bu bilgiler ışığında

    düzenlenecektir.

    EK-3

    İL ÖZEL İDARESİ, BELEDİYELER, KİT, KİK, BİT, ÖZEL KURUM VE

    KURULUŞLAR İLE KİŞİLERDEN EŞYANIN SAKLANMASI İÇİN KENDİLERİNE

    TESLİMİ ESNASINDA ALINAN TAAHHÜTNAME

    GÜMRÜK MUHAFAZA MÜDÜRLÜĞÜNE

    .............

    4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 19 uncu maddesi ile bu madde

    uyarınca hazırlanan "4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 19 uncu

    Maddesinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik" kapsamında, ............... Gümrük

    İdaresinden aldığım zoralımı öngörülen eşyayı, adı geçen Gümrük İdaresinden

    aldığım şekilde muhafaza edeceğimi, ayrıca Müdürlüğünüz, Başmüdürlüğünüz ve

    Müsteşarlığınızca tayin ve tespit edilecek diğer usul ve esaslara uyacağımı,

    eşyanın muayenesinde ortaya çıkacak eksiklikler için 765 sayılı Türk Ceza

    Kanununun 276 ncı maddesi hükümlerinin uygulanmasını taahhüt ve kabul ederim.

    TAAHÜTNAMEYİ VEREN

    KURUM, KURULUŞUN ADI,

    KİŞİNİN ADI SOYADI :

    AÇIK ADRESİ :

    Damga Pulu

    İmza/Mühür

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100