Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ESER, İCRA, YAPIM VE YAYINLARIN KULLANILMASI VE/VEYA İLETİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

    ESER, İCRA, YAPIM VE YAYINLARIN KULLANILMASI VE/VEYA İLETİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

    Eser, İcra, Yapım ve Yayınların Kullanılması ve/veya İletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

    Kültür ve Turizm Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 08/06/2004

    Resmi Gazete No: 25486

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 41 ve 43 üncü maddeleri çerçevesinde, eser, icra, yapım ve yayınların kullanılması ve/veya iletilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik eser, icra, fonogram ve yayınların kullanılması ve/veya iletilmesi, bu kullanım ve/veya iletimi yapan mahaller ve kuruluşların sınıflandırılması, iletim ve/veya kullanımlardan kaynaklanan ödemelere ilişkin sözleşmelerin yapılması, bu sözleşmelerin yapılmasında ortaya çıkan uzlaşmazlıkların hallinde uzlaştırma usulü ve bu amaçla oluşturulacak uzlaştırma komisyonunun çalışması, komisyona başvuru halinde alınacak ücretler ile diğer usul ve esasları kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3- Bu Yönetmelik 5846 sayılı Kanunun değişik 41, 42, 42A, 42B ve 43 üncü maddeleri ile 5846 sayılı Kanuna 5101 sayılı Kanunla eklenen Geçici 6 ncı

    madde çerçevesinde hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan:

    a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını

    b) Kanun: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu,

    c) Mahal: Eser, icra, fonogram, yapım ve yayınları kullanan ve/veya ileten girişi ücretli veya ücretsiz umuma açık yerleri,

    d) Yayın kuruluşu: Eser, icra, fonogram ve yapımları yayınlayan ve/veya ileten radyotelevizyon kuruluşları, uydu ve kablolu yayın kuruluşları ile mevcut veya ileride bulunacak teknik imkanlardan yararlanarak yayın, iletim ve/veya yeniden iletim yapacak kuruluşları,

    e) (Değişik bend: 23/09/2004 - 25592 S.R.G. Yön/1.mad) *1* Meslek kuruluşu: Kullanıcı konumundaki mahal ve kuruluşları temsil eden, kendi kanunu ile kurulmuş ve tanımlanmış kamu kurumu niteliğindeki üst meslek kuruluşlarını,

    f) Meslek birliği: 5846 sayılı Kanunun 42 nci maddesi gereğince üyelerinin ortak çıkarlarını korumak ve aynı Kanun ile tanınmış hakların idaresini ve takibini, alınacak ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamak üzere kurulmuş, idari ve mali açıdan Kültür ve Turizm Bakanlığının denetimine tabi birlikleri,

    g) Uzlaştırma Komisyonu: 5846 sayılı Kanunun 41 ve 43 üncü maddelerinde öngörülen sözleşmelerin yapılmasında ortaya çıkabilecek uzlaşmazlıkların halli amacıyla oluşturulacak Komisyonu,

    h) Tespit Komisyonu: Ortak tarife yapılmış olması halinde, aynı alanda faaliyet gösteren meslek birliklerinin, tarifelere esas olmak üzere her takvim yılının başında, alandaki temsil kabiliyetleri ile temsil ettikleri eser, icra, fonogram, yapım ve yayınlara ilişkin kullanım oranlarını tespit ederek Bakanlığa bildirmemeleri halinde Bakanlıkça oluşturulacak Komisyonu, ifade eder.

    Umuma Açık Mahallerde Eser, İcra, Fonogram, Yapım ve Yayınların Kullanılması ve/veya İletilmesi

    Madde 5- Girişi ücretli veya ücretsiz umuma açık mahaller; eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanım ve/veya iletimine ilişkin Kanunun 52 nci maddesine uygun sözleşme yaparak hak sahiplerinden veya üyesi oldukları meslek birliklerinden izin alır ve sözleşmelerde yazılı mali hak ödemelerini bu madde hükümlerine göre yaparlar.

    Eser, icra, fonogram, yapım ve yayınları kullanan ve/veya ileten umuma açık mahaller; mahallin bulunduğu bölgenin özelliği, mahallin nitelik ve niceliği, fikri mülkiyete konu eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların mahalde sunulan ürün veya hizmetin ayrılmaz bir parçası ve ürün veya hizmete katkısı olup olmadığı ve benzeri hususlar dikkate alınmak suretiyle yönetmelik eki (EK: A) cetvelle sınıflandırılmıştır.

    Faaliyet gösterdikleri sektörlerde; eser sahipleri ve/veya bağlantılı hak sahipleri meslek birlikleri, yapılan sınıflandırmaya bağlı olarak eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanımından ve/veya iletiminden kaynaklanan ödemelere ilişkin tarifeleri tespit eder. Meslek birlikleri ile umuma açık mahaller arasındaki sözleşmeler, bu tarife bedelleri veya taraflarca yapılabilecek müzakereler sonucu belirlenecek bedeller üzerinden yapılır.

    Eser, İcra, Fonogram Ve Yapımların Yayınlanması ve/veya İletilmesi

    Madde 6- Radyo-televizyon kuruluşları, uydu ve kablolu yayın kuruluşları ile mevcut veya ileride bulunacak teknik imkanlardan yararlanarak yayın ve/veya iletim yapacak kuruluşlar, yayınlarında yararlanacakları opera, bale, tiyatro ve benzeri sahneye konmuş eserlerle ilgili olarak hak sahiplerinden önceden izin almak zorundadır.

    Bu kuruluşlar sahneye konmuş eserler dışında kalan eser, icra, fonogram ve yapımlar için ilgili alan meslek birlikleri ile Kanunun 52 nci maddesine uygun sözleşme yaparak izin almak, söz konusu yayın ve/veya iletimlere ilişkin ödemeleri bu birliklere yapmak ve kullandıkları eser, icra, fonogram ve yapımlara ilişkin listeleri bu birliklere bildirmek zorundadır.

    3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun çerçevesinde faaliyet gösteren radyo-televizyon kuruluşları Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yönetmelik eki (Ek: B) cetvelle, anılan Kanun dışında kalan ve yayın ve/veya iletim yapan diğer kuruluşlar ise Bakanlık tarafından yönetmelik eki (Ek: C) cetvelle sınıflandırılmıştır.

    Faaliyet gösterdikleri sektörlerde eser sahipleri ve/veya bağlantılı hak sahipleri meslek birlikleri, yapılan sınıflandırmaya bağlı olarak eser, icra, fonogram ve yapımların yayın ve/veya iletiminden kaynaklanan ödemelere ilişkin tarifeleri tespit ederler. Meslek birlikleri ile kuruluşlar arasındaki sözleşmeler, bu tarife bedelleri veya taraflarca yapılan müzakereler sonucu belirlenecek bedeller üzerinden yapılır.

    Meslek Birliklerinin Yükümlülükleri

    Madde 7- Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını teminen:

    a. Meslek birlikleri temsil ettikleri eser, icra, fonogram ve yapımlar ile üyelerine ilişkin bilgileri, Bakanlığa bildirmek zorundadır. Bu bildirimler her üç ayda bir güncellenir ve Bakanlıkça gerekli görülen bilgiler oluşturulan ortak veri tabanı üzerinden ilgili taraflara açılır.

    b. Eser sahipleri alanında kurulmuş meslek birlikleri veya bağlantılı hak sahipleri alanında kurulmuş meslek birlikleri veya aynı sektörlerde faaliyet gösteren meslek birlikleri, biraraya gelerek protokole bağlamak suretiyle ortak tarifeler belirleyebilir. Ortak tarifeler protokole taraf meslek birlikleri açısından bağlayıcıdır.

    Yukarıdaki fıkranın radyo-televizyon kuruluşlarının yayınları bakımından uygulanmasında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kayıtları esas alınır.

    Meslek Birliklerince Tarife Tespitine İlişkin Esaslar

    Madde 8- Meslek birliğine üye eser veya bağlantılı hak sahiplerinin alenileşmiş veya yayımlanmış tüm eser, icra, fonogram, yapım ve yayınlarına ilişkin haklarının takibi meslek birliğine verilecek yetki belgesine göre yapılır.

    Mahaller ve/veya yayın kuruluşları tarafından kullanılan ve/veya iletimi yapılan eser, icra, fonogram, yapım ve yayınlar üzerinde hak sahibi olan gerçek veya tüzel kişiler, bunların kullanımına ve/veya iletimine ilişkin ödemelerin yapılmasını ancak yetki verdikleri meslek birlikleri aracılığı ile talep edebilirler. Sinema eserleri bakımından bu fıkranın uygulanması zorunlu değildir.

    Meslek birlikleri sözleşme yapılabilmesi için idaresini sağladıkları haklara ilişkin ücret tarifelerini süresinde belirlemek ve belirlenen tarifeleri ve bu tarifelerdeki her türlü değişikliği süresinde duyurmakla, yükümlüdür. Meslek birlikleri bu tarifelerde, kendi maddi ve/veya manevi menfaatleri bakımından gerekli gördükleri her türlü indirimi veya ödeme kolaylığını sağlayabilir.

    Tarifelerin tespit edilmesinde; tarifelerin uluslararası uygulamaların ülkenin ekonomik ve toplumsal koşullarına uyarlanabilirliği göz önünde bulundurularak makul seviyede belirlenmesi ile teknolojik alandaki değişimlerin yanı sıra eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların yaratıldığı ve kullanıldığı sektörlerin yapısını tahrip edici, üretimi ve kullanımı engelleyici ve genel kabul görmüş uygulamalara zarar verici bir etki yaratılmaması, rekabeti bozucu şartlar oluşturulmaması, yapılan sınıflandırma, ilgili sektörlerdeki ürün fiyatları ve bu sektörlerin gayrisafi milli hasıladaki payı, eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanım ve/veya iletim sıklığı, birim fiyat veya götürü usulü ödeme, ödeme planı ve benzeri hususlar esas alınır.

    Ortak Tarife Belirlenmesi

    Madde 9- Aynı alanda ve/veya sektörde faaliyet gösteren birlikler, tarife tespitinde, sözleşme yapılmasında ve Kanunun uygulanması ile ilgili diğer iş ve işlemlerde birlikte hareket edebilir veya ortak tarife belirleyebilir.

    Ortak tarife yapılmış olması halinde, aynı alanda faaliyet gösteren meslek birlikleri, tarifelere esas olmak üzere her takvim yılının başında, alandaki temsil kabiliyetleri ile temsil ettikleri eser, icra, fonogram, yapım ve yayınlara ilişkin kullanım oranlarını tespit ederek Bakanlığa bildirmek zorundadır.

    Sözleşmeler

    Madde 10- Meslek birlikleri, tarifeler veya ortak tarifeleri her yılın Eylül ayında kullanıcıları temsil eden meslek kuruluşları ile Bakanlığa bildirir ve kamuoyuna duyururlar. Mahaller veya yayın kuruluşları, müzakere ve sözleşme yapılmasına ilişkin verecekleri bağlayıcı nitelikteki yetki belgeleri ile üye oldukları meslek kuruluşları aracılığıyla da tarifeleri veya ortak tarifeleri müzakere edebilir ve sözleşme yapabilir.

    Ancak, tarifelerin götürü usulde tespit edilmesi halinde umuma açık mahaller sadece meslek kuruluşları aracılığı ile müzakere edebilir ve sözleşme yapabilir.

    Uzlaşmazlık Hali

    Madde 11- Umuma açık mahaller veya yayın kuruluşları veya meslek kuruluşları ile meslek birlikleri arasında tarifeler veya ortak tarifeler üzerinde Ekim ayında uzlaşma sağlanamaması ve sözleşme yapılamaması halinde, en geç bu ayın sonuna kadar, meslek birlikleri ve/veya meslek kuruluşları tarafından bu tarifelerin Bakanlıkça oluşturulacak uzlaştırma komisyonunda müzakere edilmesi talep edilebilir.

    (Ek fıkra: 23/09/2004 - 25592 S.R.G. Yön/2.mad) Talebi içeren dilekçenin ekinde, başvuru ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu, meslek kuruluşlarının temsil ettikleri kullanıcı konumundaki mahal ve kuruluşları içerir liste ile müzakere ve sözleşme yapılmasına ilişkin olarak bu mahal ve kuruluşlardan almış oldukları bağlayıcı nitelikteki yetki belgelerinin Bakanlığa sunulması zorunludur. Bakanlık, talebin ve uzlaşmazlık konusunun özelliğine göre gerekli görebileceği diğer belgeleri de talep sahiplerinden isteyebilir.

    Uzlaştırma Komisyonu

    Madde 12- Taraflardan birinin talebi ve Bakanlığın uygun görmesi halinde, tarifeleri müzakere etmek üzere, talep tarihinden itibaren, Bakanlık tarafından onbeş gün içinde Uzlaştırma Komisyonu oluşturulur. Komisyon Bakanlıktan bir, Rekabet Kurumundan iki temsilci ve ilgili meslek birlikleri ile kullanıcıları temsil eden meslek kuruluşlarının birer temsilcisinden oluşur. Aynı usulle, komisyon üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

    Bakanlık temsilcisi aynı zamanda komisyon başkanıdır. Komisyonun sekretarya hizmetleri Bakanlık ilgili birimi tarafından yürütülür.

    Komisyon, oluşturulduğu tarihten itibaren onbeş gün içinde, raporunu hazırlayarak, Bakanlığa ve taraflara bildirir. Umuma açık mahaller, yayın kuruluşları ve meslek birlikleri, Komisyon raporunun açıklandığı tarihten itibaren onbeş gün içinde, meslek birliklerinin açıklamış oldukları tarifeleri veya müzakereler neticesinde uzlaşmaya vardıkları tarifeleri sözleşmeye bağlayabilir.

    Tarifelere ilişkin sözleşmelerde takvim yılı esas alınır ve bu tarifeler takvim yılı başından itibaren geçerli olur.

    Sözleşme Yapılmaması

    Madde 13- Meslek birliklerince belirlenen tarife veya ortak tarifeler üzerinden sözleşmenin yapılmaması halinde, taraflarca yargı yoluna başvurulabilir. Yargılama sürecinde, bir önceki yıl sözleşme yapmış olan mahaller veya yayın kuruluşları ilgili meslek birlikleri aksini bildirmedikçe, dava konusu tarifenin 1/4'ünü dava sonuçlanıncaya kadar her üç ayda bir meslek birlikleri adına açılmış banka hesabına yatırmak suretiyle eser, icra, fonogram, yapım ve yayınları kullanabilir ve/veya iletebilir. Bir önceki yıl sözleşme yapmamış umuma açık mahaller veya yayın kuruluşları ile ilk defa sözleşme yapacak olanların bu fıkrada öngörüldüğü şekilde eser, icra,

    fonogram, yapım ve yayınları kullanabilmeleri ve/veya iletebilmeleri ise ilgili meslek birliklerinin iznine bağlıdır. Dava sonuçlanıncaya kadar bu şekilde ödenen miktar, mahkeme kararıyla tespit edilen tarife bedelinden mahsup edilir.

    Yukarıdaki fıkranın uygulanması bakımından, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, yayınlarında yer verdiği eser, icra, fonogram ve yapımları her üç ayda bir meslek birliklerince belirlenen yıllık tarifenin 1/4'ünü yatırmak suretiyle kullanabilir.

    Tarifelerin tespit edilmesinde ve uzlaşmazlıkların halinde, 5846 sayılı Kanunun 42/A maddesinin üçüncü fıkrası ile bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan, tarife tespitine ilişkin esaslar dikkate alınır.

    Komisyon Başvuru Ücreti Ve Komisyon Üyelerine Yapılacak Ödemeler

    Madde 14- Komisyon başvuru ücreti; komisyon üye sayısı ve üyelere yapılacak ödemeler ile sekreterya hizmetlerine ilişkin masraflar ve benzeri hususlar dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir ve her yılın Eylül ayı içinde ilgililere bildirilir. Bakanlıkça uygun görülmesinden ve bu ücretin başvuru sahiplerince Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılmasından sonra Komisyona yapılan başvuru geçerli sayılır.

    Komisyonlarda görev yapan komisyon üyelerine, yılda on toplantı gününden fazla olmamak üzere her toplantı günü için (2000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden Bakanlıkça toplantı ücreti ödenir.

    Kullanım Oranlarının Bildirilmemesi

    Madde 15- Ortak tarife yapılmış olması halinde, aynı alanda faaliyet gösteren meslek birliklerinin, tarifelere esas olmak üzere her takvim yılının başında, alandaki temsil kabiliyetleri ile kullanıcıların beyanları doğrultusunda temsil ettikleri eser, icra, fonogram, yapım ve yayınlara ilişkin kullanım oranlarını tespit ederek Bakanlığa bildirmemeleri halinde ilgili meslek birliklerinin dağıtıma ilişkin hesabına Bakanlıkça, yükümlülüklerini yerine getirinceye kadar tedbir konulması yetkili mahkemeden

    istenebilir.

    Bu oranların tespitinde anlaşma sağlanamaması ve/veya bu oranların Bakanlığa bildirilmemesi halinde, Bakanlıkça oluşturulacak Tespit Komisyonu kullanıma göre bu tespiti yapar. Bu tespit yapılıncaya kadar, sözleşme yapmış kullanıcılar, ödemeleri gereken meblağı, Bakanlığın talebi üzerine mahkemece belirlenmiş tevdi mahalline yatırırlar.

    Burada toplanan meblağ, komisyon çalışma giderleri mahsup edildikten sonra, ilgili meslek birlikleri arasında, komisyonca tespit edilen orana ya da herhangi bir aşamada, birliklerin aralarında anlaşmaları halinde, mutabakata vardıkları kullanım oranına göre paylaştırılır. Komisyon Bakanlık, Rekabet Kurumu ve ilgili meslek birliklerini temsilen birer kişiden oluşur. Bakanlık temsilcisi aynı zamanda komisyon başkanıdır. Komisyon kararlarına yargı yolu açık olup, görevli mahkeme ilgili ihtisas mahkemesidir.

    Yönetmelik Hükümlerine Aykırı Davrananlar Hakkında Uygulanacak Hükümler

    Madde 16- Kanunun 42/A maddesinin üçüncü fıkrası ile bu Yönetmelikte belirlenen esaslara göre Tarifelerin düzenlenmediği tespit edildiği takdirde, meslek birlikleri Bakanlıkça yazılı olarak bir defa uyarılır, uyarının tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde kusurun giderilmemesi halinde, meslek birliği ikinci kez uyarılır. Kusurun ikinci uyarının tebliğ tarihini takip eden otuz gün içinde de giderilmemesi halinde, Bakanlık en geç üç ay içinde olağanüstü genel kurul yapmak üzere üyeleri davet eder.

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 17- 16/9/1997 tarihli ve 23112 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Televizyon Programlarının Yayınlanmasından Önce Yayın Kuruluşlarınca Uyulması Gereken Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" ile 15/9/2001 tarihli ve 24524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Fikir ve Sanat Eserlerinin Radyo ve Televizyon Yayınlarında Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Madde 1- Kanunun 41 ve 43 üncü maddeleri ile bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde tarifelerin belirlenmesi ve sözleşmelerin yapılmasına ilişkin öngörülen usul, bu maddelerde yer alan süreler beklenmeksizin 5101 sayılı Kanunun yayımı tarihinden itibaren cari yıl esas alınmak suretiyle uygulanır.

    5101 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce meslek birlikleri ile umuma açık mahaller ve yayın kuruluşları arasında imzalanmış bulunan yayın sözleşmeleri, bütün hükümleri ile bu sözleşmelerde belirtilen sürelerin sonuna kadar geçerlidir.

    Bu Yönetmelik ile yapılan sınıflandırmaya bağlı olarak tarifelerin meslek birlikleri tarafından en geç bir ay içerisinde ilk defa ilan edilmesinden veya duyurulmasından itibaren altı ay içinde izin almak ve bu altı ay içinde sözleşme yapmak üzere meslek birliklerine müracaat eden mahaller ve/veya yayın kuruluşları cari yıl itibariyle üçer aylık dönemler için meslek birlikleri yıllık tarifesinin 1/4'ünü ödeyerek eser, icra, fonogram, yapım ve yayınları kullanmaya ve/veya iletimini yapmaya en fazla altı ay süreyle devam edebilirler. Bu fıkra hükümleri Kanunun 41 ve 43 üncü maddelerinde öngörülen usulün uygulanmasına engel teşkil etmez.

    Yürürlük

    Madde 18- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 19- Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

    EKLER

    EK - A

    UMUMA AÇIK MAHALLER

    +------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------+

    MAHALLİN TÜRÜ

    MAHALLİN SINIFI

    +------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------+---------------------------------------------+

    (Mahaldeki kullanım veya iletimin hizmete katkısı

    A

    B

    veya hizmetin ayrılmaz parça olup olmadığı

    mahallin türü ile ilişkilidir.)

    +------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------+---------------------------------------------+

    KRİTERLER

    KRİTERLER

    ---------

    ---------

    1. KONAKLAMA TESİSLERİ (oteller/tatil köyleri/

    Bölge: Akdeniz-Ege-Marmara

    Bölge:

    moteller/apart oteller/hosteller/pansiyonlar/

    Şehir: Büyükşehir/diğerleri

    İç Anadolu-Karadeniz

    kampingler/belediye belgeli tesisler)

    Yıldız veya belge veya sınıf

    Şehir: Büyükşehir/diğerleri

    Kapasite: Oda sayısı

    Yıldız veya Belge

    Çalışma süresi: 6 aydan az

    Kapasite: Oda sayısı

    çalışanlar/6 aydan fazla

    Çalışma süresi: 6 aydan az

    çalışanlar

    çalışanlar/6 aydan fazla

    çalışanlar

    +------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------+---------------------------------------------+

    2. YEME-İÇME-EĞLENCE TESİSLERİ (lokantalar/

    Bölge: Akdeniz-Ege-Marmara

    Bölge: İç Anadolu-Karadeniz

    restoranlar/kafeler/eğlence yerleri/gece klüpleri/

    Şehir: Büyükşehir/diğerleri

    Şehir: Büyükşehir/diğerleri

    diskotekler/pavyonlar/gazinolar/barlar/tavernalar/

    Sınıf veya Belge

    Sınıf veya Belge

    kabareler)

    Kapasite: M2

    Kapasite: M2

    Çalışma süresi: 6 aydan az

    Çalışma süresi: 6 aydan az

    çalışanlar/6 aydan fazla

    çalışanlar/6 aydan fazla

    çalışanlar

    çalışanlar

    +------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------+---------------------------------------------+

    3. SAĞLIK VE SPOR MERKEZLERİ (spor

    Bölge: Akdeniz-Ege-Marmara

    Bölge: İç Anadolu-Karadeniz

    merkezleri/termal turizmi tesisleri/sağlık/

    Şehir: Büyükşehir/diğerleri

    Şehir: Büyükşehir/diğerleri

    rehabilitasyon ve bakım tesisleri/havuzlar/golf

    Sınıf veya Belge

    Sınıf veya Belge

    tesisleri/dağ evi/spor ve avcılık tesisleri/temalı plaj

    Kapasite: M2

    Kapasite: M2

    tesisleri)

    Çalışma süresi: 6 aydan az

    Çalışma süresi: 6 aydan az

    çalışanlar/6 aydan fazla

    çalışanlar/6 aydan fazla

    çalışanlar

    çalışanlar

    +------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------+---------------------------------------------+

    4. KONGRE, SERGİ VE GÖSTERİ ALANLARI VE

    Bölge: Akdeniz - Ege - Marmara

    Bölge: İç Anadolu - Karadeniz

    MERKEZLERİ (tören ve şenlik alanları/ müsabaka

    Şehir: Büyükşehir/diğerleri

    Şehir: Büyükşehir/diğerleri

    alanları/gösteri alan ve merkezleri/balo salonları/

    Sınıf veya Belge

    Sınıf veya Belge

    sinema, tiyatro, operet v.b. merkezleri/ fuar ve festival

    Kapasite: M2 veya koltuk veya

    Kapasite: M2 veya koltuk veya

    alan ve merkezleri/ konser alan ve merkezleri/ sirkler

    sandalye sayısı

    sandalye sayısı

    ve lunaparklar/ stadyumlar)

    Çalışma süresi: 6 aydan az

    Çalışma süresi: 6 aydan az

    çalışanlar / 6 aydan fazla

    çalışanlar / 6 aydan fazla

    çalışanlar

    çalışanlar

    +------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------+---------------------------------------------+

    5. REKREASYON TESİSLERİ (tatil merkezleri/

    Bölge: Akdeniz - Ege - Marmara

    Bölge:

    eğlence merkezleri/ temalı parklar/ günübirlik

    Şehir: Büyükşehir/diğerleri

    Şehir: Büyükşehir/diğerleri

    tesisleri/ kırsal turizm tesisleri/ yüzer tesisler/ kış

    Kapasite:

    Kapasite:

    sporları ve kayak merkezleri mekanik tesisler)

    Oda sayısı

    Oda sayısı

    Çalışma süresi: 6 aydan az

    Çalışma süresi: 6 aydan az

    Çalışanlar / 6 aydan fazla

    çalışanlar / 6 aydan fazla

    çalışanlar

    çalışanlar

    +------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------+---------------------------------------------+

    6. ÖZEL TESİSLER (turizm kompleksleri/ mola

    Bölge: Akdeniz - Ege - Marmara

    Bölge:

    noktaları/ özel belgeli diğer tesisler)

    Şehir: Büyükşehir/diğerleri

    İç Anadolu - Karadeniz

    Belge

    Şehir: Büyükşehir/diğerleri

    Kapasite: Oda sayısı

    Belge

    Çalışma süresi: 6 aydan az

    Kapasite: Oda sayısı

    çalışanlar / 6 aydan fazla

    Çalışma süresi: 6 aydan az

    çalışanlar

    çalışanlar / 6 aydan fazla

    çalışanlar

    +------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------+---------------------------------------------+

    7. TİCARET MERKEZLERİ (alışveriş merkezleri/

    Bölge: Akdeniz - Ege - Marmara

    Bölge: İç Anadolu - Karadeniz

    marketler/mağazalar)

    Şehir: Büyükşehir/diğerleri

    Şehir: Büyükşehir/diğerleri

    Kapasite: M2

    Kapasite: M2

    Çalışma süresi: 6 aydan az

    Çalışma süresi: 6 aydan az

    çalışanlar / 6 aydan fazla

    çalışanlar / 6 aydan fazla

    çalışanlar

    çalışanlar

    +------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------+---------------------------------------------+

    8. TERMİNALLER

    Bölge: Akdeniz - Ege - Marmara

    Bölge: İç Anadolu, Karadeniz

    Şehir: Büyükşehir/diğerleri

    Şehir: Büyükşehir/diğerleri

    Kapasite: M2

    Kapasite: M2

    +------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------+---------------------------------------------+

    9. EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMLARININ TİCARİ

    Bölge: Akdeniz-Ege-Marmara

    Bölge: İç Anadolu - Karadeniz

    AMAÇLA KULLANILAN DİNLENCE, SİNEMA VE

    Şehir: Büyükşehir/diğerleri

    Şehir: Büyükşehir/diğerleri

    GÖSTERİ YERLERİ

    Kapasite: M2

    Kapasite: M2

    Çalışma süresi: 6 aydan az

    Çalışma süresi: 6 aydan az

    çalışanlar / 6 aydan fazla

    çalışanlar / 6 aydan fazla

    çalışanlar

    çalışanlar

    +------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------+---------------------------------------------+

    10. 50 M2'DEN BÜYÜK UMUMA AÇIK DİĞER

    Bölge: Akdeniz-Ege-Marmara

    Bölge: İç Anadolu - Karadeniz

    MAHALLER

    Şehir: Büyükşehir/diğerleri

    Şehir: Büyükşehir/diğerleri

    Kapasite: M2

    Kapasite: M2

    Çalışma süresi: 6 aydan az

    Çalışma Süresi: 6 aydan az

    çalışanlar / 6 aydan fazla

    çalışanlar / 6 aydan fazla

    çalışanlar

    çalışanlar

    +------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------+---------------------------------------------+

    * Üstteki tablonun devamı aşağıdadır.

    +------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------+

    MAHALLİN TÜRÜ

    MAHALLİN SINIFI

    +------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------+

    (Mahaldeki kullanım veya iletimin hizmete katkısı

    C

    D

    veya hizmetin ayrılmaz parça olup olmadığı

    mahallin türü ile ilişkilidir.)

    +------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------+

    KRİTERLER

    KRİTERLER

    ---------

    ---------

    1. KONAKLAMA TESİSLERİ (oteller/tatil köyleri/

    Bölge:

    Bölge:

    moteller/apart oteller/hosteller/pansiyonlar/

    Doğu Anadolu-Güneydoğu Anadolu

    Kalkınmada birinci derecede

    kampingler/belediye belgeli tesisler)

    Şehir: Büyükşehir/diğerleri

    öncelikli yöreler

    Yıldız veya Belge

    Şehir: Büyükşehir/diğerleri

    Kapasite: Oda Sayısı

    Sınıf veya Belge

    Çalışma süresi: 6 aydan az çalışanlar

    Kapasite: Oda sayısı

    /6 aydan fazla çalışanlar

    Çalışma süresi: 6 aydan az

    çalışanlar / 6 aydan fazla

    çalışanlar

    +------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------+

    2. YEME-İÇME-EĞLENCE TESİSLERİ (lokantalar/

    Bölge:

    Bölge:

    restoranlar/kafeler/eğlence yerleri/gece klüpleri/

    Doğu Anadolu-Güneydoğu Anadolu

    Kalkınmada birinci derecede

    diskotekler/pavyonlar/gazinolar/barlar/tavernalar/

    Şehir: Büyükşehir/diğerleri

    öncelikli yöreler

    kabareler)

    Sınıf veya Belge

    Şehir: Büyükşehir/diğerleri

    Kapasite: M2

    Sınıf veya Belge

    Çalışma süresi: 6 aydan az çalışanlar

    Kapasite: M2

    /6 aydan fazla çalışanlar

    Çalışma süresi: 6 aydan az

    çalışanlar / 6 aydan fazla

    çalışanlar

    +------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------+

    3. SAĞLIK VE SPOR MERKEZLERİ (spor

    Bölge

    Bölge:

    merkezleri/termal turizmi tesisleri/sağlık/

    Doğu Anadolu-Güneydoğu Anadolu

    Kalkınmada birinci derecede

    rehabilitasyon ve bakım tesisleri/havuzlar/golf

    Şehir: Büyükşehir/diğerleri

    öncelikli yöreler

    tesisleri/dağ evi/spor ve avcılık tesisleri/temalı plaj

    Sınıf veya Belge

    Şehir: Büyükşehir/diğerleri

    tesisleri)

    Kapasite: M2

    Sınıf veya Belge

    Çalışma süresi: 6 aydan az çalışanlar

    Kapasite: M2

    /6 aydan fazla çalışanlar

    Çalışma süresi: 6 aydan az

    çalışanlar / 6 aydan fazla

    çalışanlar

    +------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------+

    4. KONGRE, SERGİ VE GÖSTERİ ALANLARI VE

    Bölge:

    Bölge:

    MERKEZLERİ (tören ve şenlik alanları/ müsabaka

    Doğu Anadolu - Güneydoğu Anadolu

    Kalkınmada birinci derecede

    alanları/ gösteri alan ve merkezleri/ balo salonları/

    Şehir: Büyükşehir/diğerleri

    öncelikli yöreler

    sinema, tiyatro, operet v.b. merkezleri/ fuar ve festival

    Sınıf veya Belge

    Şehir: Büyükşehir/diğerleri

    alan ve merkezleri/ konser alan ve merkezleri/ sirkler

    Kapasite: M2 veya koltuk veya

    Sınıf veya Belge

    ve lunaparklar/ stadyumlar)

    sandalye sayısı

    Kapasite: M2 veya koltuk veya

    Çalışma süresi: 6 aydan az çalışanlar

    sandalye sayısı

    / 6 aydan fazla çalışanlar

    Çalışma süresi: 6 aydan az

    çalışanlar / 6 aydan fazla

    çalışanlar

    +------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------+

    5. REKREASYON TESİSLERİ (tatil merkezleri/

    Bölge:

    Bölge

    eğlence merkezleri/ temalı parklar/ günübirlik

    Doğu Anadolu - Güneydoğu Anadolu

    Kalkınmada birinci derecede

    tesisleri/ kırsal turizm tesisleri/ yüzer tesisler/ kış

    Şehir: Büyükşehir/diğerleri

    öncelikli yöreler

    sporları ve kayak merkezleri mekanik tesisler)

    Kapasite:

    Şehir: Büyükşehir/diğerleri

    Oda sayısı

    Kapasite: Oda sayısı

    Çalışma süresi: 6 aydan az çalışanlar

    Çalışma süresi: 6 aydan az

    / 6 aydan fazla çalışanlar

    çalışanlar / 6 aydan fazla

    çalışanlar

    +------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------+

    6. ÖZEL TESİSLER (turizm kompleksleri/ mola

    Bölge:

    Bölge:

    noktaları/ özel belgeli diğer tesisler)

    Doğu Anadolu: Güneydoğu Anadolu

    Kalkınmada birinci derecede

    Şehir: Büyükşehir/diğerleri

    öncelikli yöreler

    Belge

    Şehir: Büyükşehir/diğerleri

    Kapasite: Oda sayısı

    Belge

    Çalışma süresi: 6 aydan az çalışanlar

    Kapasite: Oda sayısı

    / 6 aydan fazla çalışanlar

    Çalışma süresi: 6 aydan az

    çalışanlar / 6 aydan fazla

    çalışanlar

    +------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------+

    7. TİCARET MERKEZLERİ (alışveriş merkezleri/

    Bölge:

    Bölge:

    marketler/mağazalar)

    Doğu Anadolu - Güneydoğu Anadolu

    Kalkınmada birinci derecede

    Şehir: Büyükşehir/diğerleri

    öncelikli yöreler

    Kapasite: M2

    Şehir: Büyükşehir/diğerleri

    Çalışma süresi: 6 aydan az çalışanlar

    Kapasite: M2

    / 6 aydan fazla çalışanlar

    Çalışma süresi: 6 aydan az

    çalışanlar / 6 aydan fazla

    çalışanlar

    +------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------+

    8. TERMİNALLER

    Bölge:

    Bölge:

    Doğu Anadolu - Güneydoğu Anadolu

    Kalkınmada birinci derecede

    Şehir: Büyükşehir/diğerleri

    öncelikli yöreler

    +------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------+

    9. EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMLARININ TİCARİ

    Bölge:

    Bölge:

    AMAÇLA KULLANILAN DİNLENCE, SİNEMA VE

    Doğu Anadolu - Güneydoğu Anadolu

    Kalkınmada birinci derecede

    GÖSTERİ YERLERİ

    Şehir: Büyükşehir/diğerleri

    öncelikli yöreler

    Kapasite: M2

    Şehir: Büyükşehir/diğerleri

    Çalışma süresi: 6 aydan az çalışanlar

    Kapasite: M2

    / 6 aydan fazla çalışanlar

    Çalışma süresi: 6 aydan az

    çalışanlar / 6 aydan fazla

    çalışanlar

    +------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------+

    10. 50 M2'DEN BÜYÜK UMUMA AÇIK DİĞER

    Bölge:

    Bölge

    MAHALLER

    Doğu Anadolu - Güneydoğu Anadolu

    Kalkınmada birinci derecede

    Şehir: Büyükşehir/diğerleri

    öncelikli yöreler

    Kapasite: M2

    Şehir: Büyükşehir/diğerleri

    Çalışma süresi: 6 aydan az çalışanlar

    Kapasite: M2

    / 6 aydan fazla çalışanlar

    Çalışma süresi: 6 aydan az

    çalışanlar / 6 aydan fazla

    çalışanlar

    +------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------+

    AÇIKLAMALAR: 1. YUKARIDAKİ SINIFLANDIRMADA GEÇEN KRİTERLERDEN: a. Hizmete katkı veya hizmetin ayrılmaz parçası olup olmadığı: Mahaldeki kullanım veya

    iletimin mahallin türü ile ilişkilendirildiğini, b. Bölge: Mahallin bulunduğu bölgeyi, c. Şehir: Mahallin bulunduğu şehri, d. Yıldız veya sınıf veya belge:

    Mahallin varsa yıldız sayısı veya belgesi veya belirlenmiş ise sınıfını, d. Kapasite: Mahallin oda sayısını veya M2'sini, e. Çalışma süresi: Mahallin yıl

    içinde çalıştığı süreyi ifade etmektedir.

    2. 5846 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin ikinci fıkra hükmü çerçevesinde; "10.50 M2'den Büyük Umuma Açık Diğer Mahaller" başlığı altında yapılan

    sınıflandırmada 50 M2'den küçük yerler sınıflandırma dışı bırakılmıştır.

    3. Yukarıda yapılan sınıflandırmada, her sınıf için alt kategoriler oluşturulabilir. (Örn. Konaklama tesislerinde, mahallin yıldız sayısı veya

    sahip olduğu belge dikkate alınarak A1, A2. gibi alt kategoriler oluşturulabilir.

    4. Konaklama yapılan yerlerde bulunan müşterek veya bağımsız kullanılan her yer ayrıca tarifelendirilir.

    5. Tarifeler yukarıda yapılan sınıflandırma ve bu sınıflandırmaya esas teşkil eden kriterler ile Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirlenen esaslar

    çerçevesinde meslek birliklerince belirlenir.

    EK - B

    RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU RADYO-TELEVİZYON KURULUŞLARI SINIFLANDIRMASI

    I- TELEVİZYON YAYINI YAPAN KURULUŞLAR

    Birinci Grup: Havadan/karasal ortamda "Ulusal (T1 tipi)" düzeyde lisans başvurusu olup bu düzeyde yayın yapan kuruluşlar. Bunlar, kablo ortamından çokİlde veya uydu ortamından da yayın yapabilirler. Bu yayın kuruluşları, bu ortamlardan ikisini ve/veya tümünü bir arada kullanabilmektedirler. Havadan yapılan yayınlar, "açık" veya "şifreli" olarak ve tüm yayınlar bakımından da "tematik içerikli" veya "genel içerikli" olarak ayrıca sınıflandırılmaktadır.

    I-1.A- Ulusal düzeyde/karasal ortamda (T1 tipi) yayın yapan kuruluşlar.

    I-1.B- Ulusal düzeyde/karasal ortamda (T1 tipi) yayın yapan ve aynı anda Kablo ortamından (KTV-çok İl tipi) yayın lisansı ve yayın izni olan kuruluşlar.

    I-1.C- Ulusal düzeyde/karasal ortamda (T1 tipi) yayın yapan ve aynı anda Uydu ortamından (UTV tipi) yayın lisansı ve yayın izni olan kuruluşlar.

    I-1.D- Ulusal düzeyde/karasal ortamda (T1 tipi) yayın yapan ve aynı anda Uydu ortamından (UTV tipi) yayın lisansı ve yayın izni ile Kablo ortamından (KTV-çok İl tipi) yayın lisansı ve yayın izni olan kuruluşlar.

    İkinci Grup: Havadan/karasal ortamda "Bölgesel (T2 tipi)" düzeyde lisans başvurusu olup bu düzeyde yayın yapan kuruluşlar. Bunlar kablo ortamından çok İl veya tek İl, ya da uydu ortamından yayın yapan kuruluşlar yer almaktadır. Bu yayın kuruluşları, bu ortamlardan birisini ve/veya birkaçını kullanabilmektedirler. Havadan yapılan yayınlar, "açık" veya "şifreli" olarak ve tüm yayınlar bakımından da "tematik içerikli" veya "genel içerikli" olarak ayrıca sınıflandırılmaktadır. Söz konusu yayın kuruluşları için, değişik nüfus alanları göz önüne alınarak alt gruplar ayırımı yapılabilir.

    I-2.A- Bölgesel düzeyde düzeyde/karasal ortamda (T2 tipi) yayın yapan kuruluşlar.

    I-2.B- Bölgesel düzeyde düzeyde/karasal ortamda (T2 tipi) yayın yapan ve aynı anda Kablo ortamından (KTV-çok İl veya tek İl tipi) lisans başvurusu olup bu düzeyde yayın yapan kuruluşlar.

    I-2.C- Bölgesel düzeyde düzeyde/karasal ortamda (T2 tipi) yayın yapan ve aynı anda Uydu ortamından (UTV tipi) lisans başvurusu olup bu düzeyde yayın yapan kuruluşlar.

    I-2.D- Bölgesel düzeyde/karasal ortamda (T2 tipi) yayın yapan ve aynı anda Uydu ortamından (UTV tipi) yayın lisansı ve yayın izni ile Kablo ortamından (KTV-çok İl veya tek İl tipi) yayın lisansı ve yayın izni olan kuruluşlar.

    Üçüncü Grup: Uydu ortamından ve kablo ortamından yayın yapan kuruluşlar. Bu yayınlar, "açık" veya "şifreli" olarak ve "tematik içerikli" veya "genel içerikli" olarak ayrıca sınıflandırılmaktadır.

    I-3.A- Uydu ortamından (UTV tipi) yayın lisansı ve yayın izni olan kuruluşlar ve kablo ortamından (KTV tipi) yayın lisansı ve yayın izni olan kuruluşlar. Kablo ortamındaki bu kuruluşlar (tek İlde) veya (çok İlde) yayın yapmalarına göre sınıflandırılmaktadır.

    Dördüncü Grup: Sadece uydu ortamından yayın yapan kuruluşlar. Uydudan yapılan yayınlar, "açık" veya "şifreli" olarak ve "tematik içerikli" veya "genel içerikli" olarak ayrıca sınıflandırılmaktadır.

    I-4.A- Uydu ortamından (UTV tipi) yayın lisansı ve yayın izni olan kuruluşlar.

    Beşinci Grup: Sadece kablo ortamından yayın yapan kuruluşlar. Kablodan yapılan yayınlar, "açık" veya "şifreli" olarak ve "tematik içerikli" veya "genel içerikli" olarak ayrıca sınıflandırılmaktadır.

    I-5.A- Kablo ortamından (KTV tipi) yayın lisansı ve yayın izni olan kuruluşlar. Bu kuruluşlar (tek İlde) veya (çok İlde) yayın yapmalarına göre sınıflandırılmaktadır.

    Altıncı Grup: Havadan/karasal ortamda "Yerel (T3 Tipi)" lisans başvurusu olup bu düzeyde yayın yapan ve kablo ortamından (KTV-çok İl tipi) yayın lisansı ve yayın izni olan kuruluşlar. Bunlar, kablo ortamından çok İlde veya tek İlde de yayın yapabilirler. Bu yayın kuruluşları, bu ortamlardan sadece birini ve/veya ikisini bir arada kullanabilmektedirler. Havadan yapılan yayınlar, "açık" veya "şifreli" olarak ve tüm yayınlar bakımından da "tematik içerikli" veya "genel içerikli" olarak ayrıca sınıflandırılmaktadır.

    I-6.A- Yerel düzeyde/karasal ortamda (T3 tipi) yayın yapan ve aynı anda Kablo ortamından (KTV-çok İl tipi) yayın lisansı ve yayın izni olan kuruluşlar.

    Havadan/karasal ortamda "Yerel (T3 Tipi)" lisans başvurusu olup bu düzeyde yayın yapan kuruluşlar, kablo ortamından çok İl için lisans ve yayın izni aldıkları takdirde Uydu ortamında lisans ve yayın izni alabilmektedirler.

    I-6.B- Yerel düzeyde/karasal ortamda (T3 tipi) yayın yapan ve aynı anda Kablo ortamından (KTV-çok İl veya İl tipi) yayın lisansı ve yayın izni ile Uydu ortamından (UTV tipi) yayın lisansı ve yayın izni olan kuruluşlar.

    Yedinci Grup: Sadece havadan/karasal ortamda "Yerel (T3 tipi)" düzeyde yayın yapan kuruluşlar. Havadan yapılan yayınlar, "açık" veya "şifreli" olarak ve tüm yayınlar bakımından da "tematik içerikli" veya "genel içerikli" olarak ayrıca sınıflandırılmaktadır. Söz konusu yayın kuruluşları, değişik nüfus alanları göz önüne alınarak alt gruplara ayrılabilir.

    I-7.A- Yerel düzeyde/karasal ortamda (T3 tipi) yayın yapan kuruluşlar.

    II- RADYO YAYINI YAPAN KURULUŞLAR

    Birinci Grup: Havadan/karasal ortamda "Ulusal (R1 tipi)" düzeyde lisans başvurusu olup bu düzeyde yayın yapan kuruluşlar. Bunlar, kablo ortamından çok İlde veya uydu ortamından da yayın yapabilirler. Bu yayın kuruluşları, bu ortamlardan ikisini ve/veya tümünü bir arada kullanabilmektedirler. Havadan yapılan yayınlar, "açık" veya "şifreli" olarak ve tüm yayınlar bakımından da "tematik içerikli" veya "genel içerikli" olarak ayrıca sınıflandırılmaktadır.

    II-1.A- Ulusal düzeyde/karasal ortamda (R1 tipi) yayın yapan kuruluşlar.

    II-1.B- Ulusal düzeyde/karasal ortamda (R1 tipi) yayın yapan ve aynı anda Kablo ortamından (KRD-çok İl tipi) yayın lisansı ve yayın izni olan kuruluşlar.

    II-1.C- Ulusal düzeyde/karasal ortamda (R1 tipi) yayın yapan ve aynı anda Uydu ortamından (URD tipi) yayın lisansı ve yayın izni olan kuruluşlar.

    II-1.D- Ulusal düzeyde/karasal ortamda (R1 tipi) yayın yapan ve aynı anda Uydu ortamından (URD tipi) yayın lisansı ve yayın izni ile Kablo ortamından (KRD-çok İl tipi) yayın lisansı ve yayın izni olan kuruluşlar.

    İkinci Grup: Havadan/karasal ortamda "Bölgesel (R2 tipi)" düzeyde lisans başvurusu olup bu düzeyde yayın yapan kuruluşlar. Bunlar kablo ortamından çok İl veya tek İl, ya da uydu ortamından yayın yapan kuruluşlar yer almaktadır.Bu yayın kuruluşları, bu ortamlardan birisini ve/veya birkaçını kullanabilmektedirler. Havadan yapılan yayınlar, "açık" veya "şifreli" olarak ve tüm yayınlar bakımından da "tematik içerikli" veya "genel içerikli" olarak ayrıca sınıflandırılmaktadır. Söz konusu yayın kuruluşları, değişik nüfus alanları göz önüne alınarak alt gruplara ayrılabilir.

    II-2.A- Bölgesel düzeyde düzeyde/karasal ortamda (R2 tipi) yayın yapan kuruluşlar.

    II-2.B- Bölgesel düzeyde düzeyde/karasal ortamda (R2 tipi) yayın yapan ve aynı anda Kablo ortamından (KRD-çok İl veya tek İl tipi) lisans başvurusu olup bu düzeyde yayın yapan kuruluşlar.

    II-2.C- Bölgesel düzeyde düzeyde/karasal ortamda (R2 tipi) yayın yapan ve aynı anda Uydu ortamından (URD tipi) lisans başvurusu olup bu düzeyde yayın yapan kuruluşlar.

    II-2.D- Bölgesel düzeyde/karasal ortamda (R2 tipi) yayın yapan ve aynı anda Uydu ortamından (URD tipi) yayın lisansı ve yayın izni ile Kablo ortamından (KRD-çok İl veya tek İl tipi) yayın lisansı ve yayın izni olan kuruluşlar.

    Üçüncü Grup: Uydu ortamından ve kablo ortamından yayın yapan kuruluşlar. Bu yayınlar, "açık" veya "şifreli" olarak ve "tematik içerikli" veya "genel içerikli" olarak ayrıca sınıflandırılmaktadır.

    II-3.A- Uydu ortamından (URD tipi) yayın lisansı ve yayın izni olan kuruluşlar ve kablo ortamından (KRD tipi) yayın lisansı ve yayın izni olan kuruluşlar. Kablo ortamındaki bu kuruluşlar (tek İlde) veya (çok İlde) yayın yapmalarına göre sınıflandırılmaktadır.

    Dördüncü Grup: Sadece uydu ortamından yayın yapan kuruluşlar. Uydudan yapılan yayınlar, "açık" veya "şifreli" olarak ve "tematik içerikli" veya "genel içerikli" olarak ayrıca sınıflandırılmaktadır.

    II-4.A- Uydu ortamından (URD tipi) yayın lisansı ve yayın izni olan kuruluşlar.

    Beşinci Grup: Sadece kablo ortamından yayın yapan kuruluşlar. Kablodan yapılan yayınlar, "açık" veya "şifreli" olarak ve "tematik içerikli" veya "genel içerikli" olarak ayrıca sınıflandırılmaktadır.

    II-5.A- Kablo ortamından (KRD tipi) yayın lisansı ve yayın izni olan kuruluşlar. Bu kuruluşlar (tek İlde) veya (çok İlde) yayın yapmalarına göre sınıflandırılmaktadır.

    Altıncı Grup: Havadan/karasal ortamda "Yerel (R3 Tipi)" lisans başvurusu olup bu düzeyde yayın yapan ve kablo ortamından (KRD-çok İl tipi) yayın lisansı ve yayın izni olan kuruluşlar. Bunlar, kablo ortamından çok İlde veya tek İlde de yayın yapabilirler. Bu yayın kuruluşları, bu ortamlardan sadece birini ve/veya ikisini bir arada kullanabilmektedirler. Havadan yapılan yayınlar, "açık" veya "şifreli" olarak ve tüm yayınlar bakımından da "tematik içerikli" veya "genel içerikli" olarak ayrıca sınıflandırılmaktadır.

    II-6.A- Yerel düzeyde/karasal ortamda (R3 tipi) yayın yapan ve aynı anda Kablo ortamından (KRD-çok İl tipi) yayın lisansı ve yayın izni olan kuruluşlar.

    Havadan/karasal ortamda "Yerel (R3 Tipi)" lisans başvurusu olup bu düzeyde yayın yapan kuruluşlar, kablo ortamından çok İl için lisans ve yayın izni aldıkları takdirde Uydu ortamında lisans ve yayın izni alabilmektedirler.

    II-6.B- Yerel düzeyde/karasal ortamda (R3 tipi) yayın yapan ve aynı anda Kablo ortamından (KRD-çok İl veya tek İl tipi) yayın lisansı ve yayın izni ile Uydu ortamından (URD tipi) yayın lisansı ve yayın izni olan kuruluşlar.

    Yedinci Grup: Sadece havadan/karasal ortamda "Yerel (R3 tipi)" düzeyde yayın yapan kuruluşlar. Havadan yapılan yayınlar, "açık" veya "şifreli" olarak ve tüm yayınlar,bakımından da "tematik içerikli" veya "genel içerikli" olarak ayrıca sınıflandırılmaktadır. Söz konusu yayın kuruluşları, değişik nüfus alanları göz önüne alınarak alt gruplara ayrılabilir.

    II-7.A- Yerel düzeyde/karasal ortamda (R3 tipi) yayın yapan kuruluşlar.

    * Yukarıda yer alan sınıflandırma çerçevesinde:

    - kablo ve uydu platform işletmecileri vasıtasıyla yayınlarını abonelere ulaştıran kuruluşlar için bu platformlardaki abone sayılarına göre ayrıca meslek birliklerince alt gruplar oluşturulabilir. Ayrıca, meslek birlikleri ile yayın kuruluşları arasındaki müzakerelerde izlenme oranı, reklam payı, yayın niteliği ve erişimi dikkate alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığının onaylanması halinde yayın kuruluşları meslek birliklerince kategorilere ayrılabilir.

    - "Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli Yöreler"de sadece karasal ortamda yerel ve bölgesel düzeyde radyo ve televizyon yayını yapan kuruluşlar meslek birliklerince ayrı bir kategori olarak değerlendirilebilir.

    EK - C

    BAKANLIKÇA SINIFLANDIRILAN DİĞER KURULUŞLAR

    I. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu

    II. Türkiye sınırları içinde Türk Mevzuatına uygun kurulmuş, dijital ve her türlü ortamda internet de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla web casting, simulcasting, streaming ve diğer türlerde iletim yapan diğer kuruluşlar.

    III. 3984 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin i bendi uyarınca yayın yapan kapalı devre yayın sistemleri de meslek birliklerince gruplandırılabilir.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100