Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI VE UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI VE UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Sınav, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

    Resmi Gazete Tarihi: 11/06/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25489

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinde istihdam edilecek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığına atanacaklarda aranacak nitelikler ile seçilme ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcılığına atanacak adaylar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman ve Uzman Yardımcıları hakkında uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 27/2/1960 tarihli ve 7460 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Teşkilat Kanununun 16/7/2003 tarihli ve 4947 sayılı Kanunla değişik 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

    b) Bakan : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,

    c) Eğitim ve Araştırma Merkezi : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezini,

    d) Başkan : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanını,

    e) Uzman : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanını,

    f) Uzman Yardımcısı : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcısını,

    g) ÖSYM : Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

    h) KPSS : ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

    i) Giriş Sınavı : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcılığı yazılı ve sözlü sınavını,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Uzman Yardımcılığına Giriş

    Uzman Yardımcılığı

    Madde 5 - Uzman Yardımcılığına atanabilmek için bu Yönetmelikte öngörülen giriş sınavında başarılı olmak şarttır.

    Giriş Sınavı ve Şartlar

    Madde 6 - Uzman Yardımcılığı giriş sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Eğitim ve Araştırma Merkezince uygun görülecek zamanlarda yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır.

    Giriş sınavına katılabilmek için;

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

    b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, Eğitim (Eğitim Bilimleri bölümü) Eğitim Bilimleri (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü), İktisadi ve İdari Bilimler, Fen/Fen Edebiyat (İstatistik, Matematik ve Eğitim Bilimleri bölümü) Fakülteleri ile Makine, Elektrik/Elektronik, Bilgisayar, Endüstri, Çevre Mühendisliği Fakülteleri veya bölümleri ile bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda sayılan bölümlerinden mezun olmak,

    c) Giriş sınavının yazılı aşamasının yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,

    d) Kamu Görevine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik çerçevesinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) katılmış olanlar arasından her sınav döneminde Bakanlıkça tespit edilen puan türünde asgari puanı almış olmak,

    e) KPSS'den en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, atama yapılacak Uzman Yardımcısı kadro sayısının yirmi katını geçmemek üzere ilanda belirlenen sayıda aday arasına girmiş olmak (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına kabul edilirler),

    f) Eğitim ve Araştırma Merkezince açılan giriş sınavlarında iki defadan fazla başarısız olmamak,

    şarttır.

    Giriş sınavına ilişkin sekreterya hizmetleri Eğitim ve Araştırma Merkezi İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğünce yürütülür.

    Giriş Sınavı Duyurusu

    Madde 7 - Giriş sınavına katılma şartları, belirlenen KPSS taban puanı, atama yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısı, sınav konuları, sınavın değerlendirme yöntemi, sınava ilk ve son başvuru tarihleri, başvuru yeri, başvuru sırasında istenecek belgeler, sınavın yapılacağı il veya iller ile sınava ilişkin diğer hususlar son başvuru tarihinden en az 30 gün önce Resmî Gazete'de, Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazeteden en az birinde ve Bakanlık internet sitesinde ilan vermek suretiyle duyurulur.

    Giriş Sınavına Başvuru ve Başvuru Belgeleri

    Madde 8 - Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Eğitim ve Araştırma Merkezinden temin edecekleri iş talep formuna aşağıdaki belgeleri eklerler:

    a) Yüksek öğrenim mezuniyet belgesinin onaylı örneği,

    b) Nüfus cüzdanının onaylı örneği,

    c) İki adet vesikalık fotoğraf (4.5x6 cm.),

    d) Özgeçmiş,

    e) KPSS sonuç belgesinin onaylı örneği.

    Yukarıda sayılan ve sınav ilanı ile istenebilecek diğer belgelerin İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğüne son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğünce de onaylanabilir. Posta ile yapılan başvurularda, yukarıda belirtilen belgelerin Eğitim ve Araştırma Merkezine en geç, sınav duyurusunda belirtilen son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşması şarttır. Bu süreden sonra posta ile gelen belgeler kabul edilmez.

    Sınav Hazırlık Komisyonu ve Sınava Giriş

    Madde 9 - Giriş sınavı hazırlık çalışmaları, İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürü ile Başkan tarafından görevlendirilecek iki Uzmandan oluşan "Sınav Hazırlık Komisyonu" tarafından yürütülür.

    Komisyon; giriş sınavı başvurularını inceleyerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder. Aranılan nitelikleri taşıyan adaylar, KPSS'den en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere bir sıralamaya tabi tutulur. Bu şekilde atama yapılacak Uzman Yardımcısı kadro sayısının yirmi katını geçmemek üzere ilanda belirlenen sayıda aday komisyon tarafından tutanakla belirlenir ve son başvuru tarihinden itibaren on gün içinde İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğüne bildirilir.

    Aranan nitelikleri taşımayanlar ile istenilen belgeleri vermeyen adaylara sınava giriş belgesi verilmez ve durum kendilerine yazı ile bildirilir.

    İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğünce, sınava girme hakkı kazanan adaylara fotoğraflı sınava giriş belgesi verilir. Sınava giriş belgesi adaylara mümkünse elden imza karşılığı veya iadeli taahhütlü olarak mektup ile adreslerine ulaştırılır. Sınava giriş belgesinde adayın kimlik bilgileri ile aday no ve sınava gireceği tarih, yer ve saat bilgileri de yer alır. Giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamaz.

    Giriş ve Yeterlik Sınav Kurulu

    Madde 10 - Uzman Yardımcılığı giriş sınavını ve Uzmanlık yeterlik sınavını yapacak olan kurul, Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcısının başkanlığında; İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile Çalışma Genel Müdürlüğünden en az Genel Müdür Yardımcısı düzeyinde birer temsilci, İş Teftiş Kurulu Başkanının görevlendireceği bir Baş İş Müfettişi ve Personel Dairesi Başkanı olmak üzere Bakanlık Makamınca görevlendirilecek beş kişiden oluşur. Ayrıca iki yedek üye tespit edilir.

    Yazılı Sınav ve Konuları

    Madde 11 - Yazılı sınav, klasik veya test usulünde Eğitim ve Araştırma Merkezince yapılabileceği gibi ÖSYM'ye veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kuruluşlarına da yaptırılabilir. Yazılı sınavın diğer kamu kuruluşlarına yaptırılması halinde, sınava ilişkin hususlar, Eğitim ve Araştırma Merkezi ile ilgili kuruluş arasında yapılan protokol ile belirlenir.

    Yazılı sınav aşağıdaki konuları kapsar:

    A) Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olanlar için;

    I- ALAN KONULARI

    İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (İş Kanununun Genel Hükümleri ile Hizmet Akdine İlişkin Hükümleri, Sosyal Sigortalar, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Emekli Sandığı Kanununun Karşılanan Risklere İlişkin Hükümleri), Sosyal Politika, Sosyal Ekonomi.

    II-İKTİSAT

    a) İktisadın Genel Esasları, İktisadi Doktrinler, Para, Banka, Milli Gelir, Gelir Dağılımı, İstihdam, Yatırım Kalkınma,

    b) Uluslararası Ekonomik İlişkiler.

    III-HUKUK

    a) Anayasa ve İdare Hukuku (Anayasanın Genel Esasları, İdare Hukukunun Genel Esasları, Türkiye'nin İdari Yapısı, İdari Yargı),

    b) Ceza Hukuku (Ceza Kanununun " Esaslar" başlığını taşıyan Birinci Kitabı ile İkinci Kitabından Devlet İdaresi ve Ammenin İtimadı Aleyhine İşlenen Suçlar ve Mal Aleyhindeki Cürümler, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile ilgili genel bilgiler),

    c) Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku (Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun" Umumi Hükümler" başlığını taşıyan Birinci Kitabı ile " Muhakeme Usulü" başlığını taşıyan İkinci Kitabında yer alan hükümler),

    d) Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku (Medeni Kanunun "Başlangıç" hükümleri ile Birinci Kitabında yer alan "Şahsın Hukuku", Borçlar Hukukunun Genel Esasları, Akdin Muhtelif Nevileri).

    IV- GENEL KÜLTÜR

    a) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (III. Selimden İtibaren Türk İnkılabını Hazırlayan Etkenler, Ulusal Kurtuluş Savaşı, Atatürk İlke ve İnkılapları, Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika),

    b) Türkiye Coğrafyası (Türkiye'nin Fiziki Özellikleri, Türkiye'nin Beşeri Özellikleri, Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri),

    c) Temel Yurttaşlık Bilgisi (Hukuk Başlangıcı ve Genel Kamu Hukuku, Devletler Umumi ve Özel Hukuku, Anayasa, İdare),

    d) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Sosyo-Ekonomik Konular,

    e) Türk Kültür ve Medeniyetleri (Selçuklular ve Önceki Dönem, Osmanlılar Dönemi).

    V- GENEL YETENEK

    a) Türkçe (Sözcük Bilgisi, Dil Bilgisi, Anlatım Özellikleri, Okuduğunu Anlama),

    b) Matematik (Sayılarla İşlem Yapma, Matematiksel İlişkilerden Yararlanma, Problem Çözme, Temel Geometri Bilgilerinden Yararlanma, Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama).

    VI- YABANCI DİL (İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden biri)

    a) Sözcük Bilgisi,

    b) Dilbilgisi,

    c) Çeviri,

    d) Okuduğunu Anlama.

    B) Eğitim (Eğitim Bilimleri bölümü)/Eğitim Bilimleri (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü) Fakültelerinden mezun olanlar için;

    I-ALAN KONULARI

    a) Sosyoloji, Eğitim Psikolojisi, Ölçme ve Değerlendirme, Öğrenme Psikolojisi, Öğretim Teknikleri ve Materyal Geliştirme, Özel Öğretim Yöntemleri, Rehberlikte Program Geliştirme, Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri,

    b) İstatistik.

    II-GENEL KÜLTÜR

    a) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (III. Selimden İtibaren Türk İnkılabını Hazırlayan Etkenler, Ulusal Kurtuluş Savaşı, Atatürk İlke ve İnkılapları, Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika),

    b) Türkiye Coğrafyası (Türkiye'nin Fiziki Özellikleri, Türkiye'nin Beşeri Özellikleri, Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri),

    c) Temel Yurttaşlık Bilgisi (Hukuk Başlangıcı ve Genel Kamu Hukuku, Devletler Umumi ve Özel Hukuku, Anayasa, İdare),

    d) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Sosyo-Ekonomik Konular,

    e) Türk Kültür ve Medeniyetleri ( Selçuklular ve Önceki Dönem, Osmanlılar Dönemi).

    III-GENEL YETENEK

    a) Türkçe ( Sözcük Bilgisi, Dil Bilgisi, Anlatım Özellikleri, Okuduğunu Anlama),

    b) Matematik ( Sayılarla İşlem Yapma, Matematiksel İlişkilerden Yararlanma, Problem Çözme, Temel Geometri Bilgilerinden Yararlanma, Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama).

    IV- YABANCI DİL (İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden biri)

    a) Sözcük Bilgisi,

    b) Dilbilgisi,

    c) Çeviri,

    d) Okuduğunu Anlama.

    C) Fen/Fen Edebiyat (İstatistik, Matematik ve Eğitim Bilimleri bölümü) Fakültelerinden mezun olanlar için;

    I-ALAN KONULARI

    a) İstatistik bölümünden mezun olanlar için; Olasılık-Matematiksel İstatistik, Yöneylem Araştırması (Karar ve Oyunlar Kuramı dahil), Çok Değişkenli Analizler, Parametrik Olmayan Testler, Uygulamalı İstatistik, Zaman Serileri, Deney Tasarımı, örnekleme (Araştırma Teknikleri, Anket Düzenleme dahil), Sayısal Çözümleme, Doğrusal Cebir, Regresyon Analizi,

    b) Matematik bölümünden mezun olanlar için; Analiz, Soyut Matematik ve Lojik, Lineer Cebir, Analitik Geometri, Genel Fizik, Sayılar Teorisi, Topoloji, Genel Programa Giriş, Soyut Cebir,

    c) Eğitim Bilimleri bölümünden mezun olanlar için; Sosyoloji, Eğitim Psikolojisi, Ölçme ve Değerlendirme, Öğrenme Psikolojisi, Öğretim Teknikleri ve Materyal Geliştirme, Özel Öğretim Yöntemleri, Rehberlikte Program Geliştirme, Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri, İstatistik.

    II-GENEL KÜLTÜR

    a) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (III. Selimden İtibaren Türk İnkılabını Hazırlayan Etkenler, Ulusal Kurtuluş Savaşı, Atatürk İlke ve İnkılapları, Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika),

    b) Türkiye Coğrafyası (Türkiye'nin Fiziki Özellikleri, Türkiye'nin Beşeri Özellikleri, Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri),

    c) Temel Yurttaşlık Bilgisi (Hukuk Başlangıcı ve Genel Kamu Hukuku, Devletler Umumi ve Özel Hukuku, Anayasa, İdare),

    d) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Sosyo-Ekonomik Konular,

    e) Türk Kültür ve Medeniyetleri (Selçuklular ve Önceki Dönem, Osmanlılar Dönemi).

    III- GENEL YETENEK

    a) Türkçe (Sözcük Bilgisi, Dil Bilgisi, Anlatım Özellikleri, Okuduğunu Anlama),

    b) Matematik (Sayılarla İşlem Yapma, Matematiksel İlişkilerden Yararlanma, Problem Çözme, Temel Geometri Bilgilerinden Yararlanma, Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama).

    IV- YABANCI DİL (İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden biri )

    a) Sözcük Bilgisi,

    b) Dilbilgisi,

    c) Çeviri,

    d) Okuduğunu Anlama.

    D) Makine, Elektrik/Elektronik, Bilgisayar, Endüstri, Çevre Mühendisliği Fakülteleri veya bölümlerinden mezun olanlar için;

    I-ALAN KONULARI

    a) Makine: (Matematik, Temel Kimya, Temel Fizik, Mekanizma, Malzeme Bilgisi, Akışkanlar Mekaniği, Termodinamik, İmal Usulleri, Makine Tasarım, Motor Tasarım),

    b) Elektrik/Elektronik: (Matematik, Temel Kimya, Temel Fizik, Yüksek Gerilim Tekniği, Güç Sistem Analizi, Enerji Dağıtımı, Elektrik Makineleri, Analog ve Sayısal Elektronik, Devre Analizi, Ölçme, Aydınlatma, Lojik Devre Sistemleri, Devre Sentezi, Otomatik Kontrol, Yüksek Frekans),

    c) Bilgisayar: (Matematik, Temel Kimya, Temel Fizik, Mikro İşlemciler, Programlama Dilleri, Bilgisayar Organizasyonu, İşletim Sistemleri, Sayısal Çözümleme, Mantık ve Elektrik Devreleri),

    d) Endüstri: (Matematik, Temel Kimya, Temel Fizik, Sistem Analizi, Üretim Yönetim Sistemleri, Yön Eylem Araştırması, Benzetim, Üretim-Planlama, Yönetim Bilgi Sistemleri),

    e) Çevre: (Matematik, Temel Kimya, Temel Fizik, Çevre Yönetim Sistemleri, Çevresel Hava, Toprak, Su Modellemesi, Mikro Biyoloji, Gürültü, Temel İşlemler (Atık su arıtma vb).

    II- GENEL KÜLTÜR

    a) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (III. Selimden İtibaren Türk İnkılabını Hazırlayan Etkenler, Ulusal Kurtuluş Savaşı, Atatürk İlke ve İnkılapları, Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika),

    b) Türkiye Coğrafyası (Türkiye'nin Fiziki Özellikleri, Türkiye'nin Beşeri Özellikleri, Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri),

    c) Temel Yurttaşlık Bilgisi (Hukuk Başlangıcı ve Genel Kamu Hukuku, Devletler Umumi ve Özel Hukuku, Anayasa, İdare),

    d) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Sosyo-Ekonomik Konular,

    e) Türk Kültür ve Medeniyetleri (Selçuklular ve Önceki Dönem, Osmanlılar Dönemi).

    III- GENEL YETENEK

    a) Türkçe ( Sözcük Bilgisi, Dil Bilgisi, Anlatım Özellikleri, Okuduğunu Anlama),

    b) Matematik (Sayılarla İşlem Yapma, Matematiksel İlişkilerden Yararlanma, Problem Çözme, Temel Geometri Bilgilerinden Yararlanma, Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama).

    IV- YABANCI DİL (İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden biri)

    a) Sözcük Bilgisi,

    b) Dilbilgisi,

    c) Çeviri,

    d) Okuduğunu Anlama.

    Puanlama Sistemi:

    A) Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden sınava girecekler için;

    I Alan Konuları 20 Puan

    II İktisat 20 Puan

    III Hukuk 20 Puan

    IV Genel Kültür 10 Puan

    V Genel Yetenek 10 Puan

    VI Yabancı Dil 20 Puan

    B) Eğitim (Eğitim Bilimleri bölümü)/Eğitim Bilimleri (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü) alanında sınava girecekler için;

    I Alan Konuları 50 Puan

    II Genel Kültür 15 Puan

    III Genel Yetenek 15 Puan

    IV Yabancı Dil 20 Puan

    C) Fen/Fen Edebiyat (İstatistik, Matematik ve Eğitim Bilimleri bölümü) Fakültelerinden mezun olanlar için;

    I Alan Konuları 50 Puan

    II Genel Kültür 15 Puan

    III Genel Yetenek 15 Puan

    IV Yabancı Dil 20 Puan

    D) Makine, Elektrik/Elektronik, Bilgisayar, Endüstri, Çevre alanlarında sınava girecekler için;

    I Alan Konuları 50 Puan

    II Genel Kültür 15 Puan

    III Genel Yetenek 15 Puan

    IV Yabancı Dil 20 Puan

    Yazılı Sınav Sorularının Hazırlanması

    Madde 12 - Yazılı sınavın Eğitim ve Araştırma Merkezince yapılması halinde sınav soruları, sınav günü 11 inci maddede sayılan konuları kapsayacak şekilde Sınav Kurulunca hazırlanır ve üyelerce imzalanarak mühürlü zarf içinde Kurul Başkanına teslim edilir.

    Yazılı Sınavın Yapılış Şekli

    Madde 13 - Yazılı sınavlarda isim yeri kapanabilir özel cevap kağıtları kullanılır. Sınavlar, Sınav Kurulunun gözetimi ve denetimi altında yapılır. Gerektiğinde Uzmanlar da Başkan tarafından gözetmen olarak görevlendirilebilir. Sınav başlamadan önce adayların hüviyetlerinin kontrol edildiği, soru zarfının sağlam, kapalı ve mühürlü olduğu hususunda tutanak düzenlenir ve sınav kuralları açıklanarak, adayların önünde kapalı soru zarfı açılarak sorular yazdırılır.

    Sınav sonunda sınavın başlayışını, akışını, bitimini ve her adayın kullandığı kağıt adedini gösteren bir tutanak daha düzenlenir. Toplanan cevap kağıtları ve tutanaklar zarf içine konularak kapatılıp mühürlendikten sonra Sınav Kurulu Başkanına verilir.

    Sınavda düzenlenen tutanaklar salon başkanı ve gözetmenlerce imzalanır.

    Cevap Kağıtlarının Değerlendirilmesi

    Madde 14 - Cevap kağıtlarının değerlendirilmesi 100 puan üzerinden yapılır. Değerlendirme her Sınav Kurulu üyesince ayrı ayrı yapılır ve adayların aldığı puanlar Sınav Kurulu üyelerince verilen notların aritmetik ortalaması alınarak bulunur.

    Adayların yazılı sınavda başarılı olabilmeleri için; 11 inci maddede yazılı konu gruplarının her birinden ayrı ayrı 100 üzerinden 50 puandan az olmamak üzere ortalama en az 70, yabancı dilden 100 üzerinden en az 50 puan almaları gerekir. Yabancı dil puanı, başarı sıralamasında dikkate alınmayıp diğer konu gruplarından alınan puanların eşitliği durumunda tercih nedenidir.

    Sınav Kurulu, cevap kağıtlarını değerlendirerek yazılı sınav sonuçlarını sınav gününü takip eden en geç otuz gün içinde İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğüne teslim eder. Başarılı olanların listesi sonuçların teslimi tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde Eğitim ve Araştırma Merkezinin uygun bir yerindeki duyuru tahtasında ve Bakanlık internet sitesinde ilan edilir ve başarılı olan adayların adreslerine taahhütlü mektupla bildirilir.

    Bu madde gereğince başarılı olamayan adaylara sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç iki ay içinde istekleri üzerine başvurma belgeleri iade edilir.

    Sözlü Sınav

    Madde 15 - Sözlü sınava girme hakkını kazanan adaylara durum, sözlü sınav tarihinden en az yirmi gün önce taahhütlü mektupla sınavın yapılacağı yer, gün ve saat belirtilmek suretiyle bildirilir. Yazılı sınavda başarılı olanlardan sözlü sınavdan önce ayrıca;

    a) (Değişik bend: 29/04/2007- 26507 S.R.G Yön/1.md.) Sağlık açısından görev yapmasına engel bir halin bulunmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,

    b) Erkek adaylardan, askerlik görevini yaptığını veya tecilli olduğunu gösterir belgenin onaylı örneği,

    c) Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınmış belgenin aslı,

    d) 6 adet vesikalık fotoğraf (4.5x6 cm.),

    e) İkametgah belgesi,

    f) Aday tarafından doldurulmuş güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin form,

    istenir.

    Ancak yukarıda sayılan belgelerden Eğitim ve Araştırma Merkezince belirlenecek olanların, sözlü sınav sonrasında da teslimi istenebilir. İstenilen belgeleri bildirilen süre içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmazlar.

    Sözlü sınavda; adayların yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyleri ile birlikte personel ve teşkilatlanma hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığı, davranışları, zeka ve kavrayış durumları, anlatım ve temsil yetenekleri gibi hususlar da göz önünde bulundurularak her adaya Sınav Kurulu üyelerince ayrı ayrı 100 puan üzerinden not verilir ve bunların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu belirler. Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 üzerinden en az 70 puan almaları şarttır.

    Pedagoji formasyonu ile yüksek lisans yapmış olanlar tercih sebebidir.

    Giriş Sınavı Sonuçları ve Sonuçlara İtiraz

    Madde 16 - Sınav Kurulu; adayların, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasını almak suretiyle giriş sınavı nihai puanlarını tespit eder. Adaylar, en yüksek puanı alandan başlamak üzere sıralanır.

    Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından tutanakla tespit edilir, sözlü sınavın bitimini takip eden üç gün içinde Başkanın onayı ile başarı sıralamasına göre oluşturulan liste asılmak suretiyle ve Bakanlık internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca, sınav sonucu sözlü sınava giren tüm adaylara 10 gün içinde yazılı olarak bildirilir.

    İlan edilen boş Uzman Yardımcısı kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre Uzman Yardımcısı olarak atanır. Ayrıca ilan edilen kadro sayısı kadar, sınavı kazananların yedek listeleri düzenlenir. Giriş sınavına katılan diğer adaylar için 70 ve üzeri puan almış olmak, Uzman Yardımcısı olarak atanmak için kazanılmış hak sayılmaz.

    Sınava katılanlar sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, yazılı veya sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasından ve duyurulmasından başlayarak on gün içinde bir dilekçe ile sınav kuruluna yapılır. Bu itirazlar, sınav kurulu tarafından en geç beş gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

    Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğu Anlaşılanlar

    Madde 17 - Giriş Belgesi verilmek sureti ile sınava alınan ve yapılan sınavları kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır.

    Atamaları yapılmış olanlardan, memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması halinde, atamaları iptal edilir. Bunlar hakkında ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hiçbir hak da talep edemezler.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Uzman Yardımcılığı Dönemi

    Çalışma ve Yetiştirme Planı

    Madde 18 - Uzman Yardımcıları, Başkanın uygun göreceği sürelerle Eğitim ve Araştırma Merkezinin birimlerinde çalıştırılırlar. Çalışmaları sonucunda düzenleyecekleri rapor Başkana verilir.

    Uzman Yardımcılarının yetiştirilmesi amacıyla Eğitim ve Araştırma Merkezince bir veya birden fazla program hazırlanır. Program ile Uzman Yardımcılarının yetiştirilmek amacıyla çalışmalarına ilişkin hususlar Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından çıkarılacak yönerge ile düzenlenir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Uzmanlık Tezi ve Yeterlik Sınavı

    Tez Seçimi

    Madde 19 - Uzman Yardımcıları, Eğitim ve Araştırma Merkezinin görev alanı ile ilgili konularda bir tez hazırlarlar.

    Uzman Yardımcıları Eğitim ve Araştırma Merkezindeki iki yıllık hizmet sürelerinin tamamlanmasını takip eden bir aylık süre içinde, hazırlamak istedikleri tezin konusunu Başkanın ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısının onayına sunarlar. Onay makamınca beş iş günü içinde verilecek onaydan sonra tez konusu kesinleşmiş olur.

    Tez konusunun uygun bulunmaması halinde, Uzman Yardımcısı en geç on beş gün içinde onay makamının önerileri doğrultusunda yeni bir tez konusu belirleyerek tekrar onay alır. Onaylanan tez konusu onay makamınca İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğüne bildirilir.

    Tezin Hazırlanması

    Madde 20 - Uzmanlık tezi, tez konusunun kesinleşmesini takip eden bir yıl içinde hazırlanır. Tezin, Uzman Yardımcısının kendi görüş ve değerlendirmelerini içermesi esastır.

    Tezin Teslimi

    Madde 21 - Tez hazırlanması için tanınan sürenin bitiminde Uzman Yardımcısı hazırladığı tezi İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğüne teslim eder.

    Tezler, İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğünce, değerlendirilmek üzere Yeterlik Sınav Kurulu üyelerine dağıtılır ve tezlerin incelenmesi için bir aylık süre verilir.

    Tezin Değerlendirilmesi ve Sonuçları

    Madde 22 - Eğitim ve Araştırma Merkezince tespit edilecek değerlendirme gününde Uzman Yardımcısı tezini sözlü olarak savunur ve üyelerin sorularını cevaplandırır.

    Savunma sonunda tez başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarı veya başarısızlığın tespitinde oy çokluğu esastır. Başarısız kabul edilen tezler için gerekçe gösterilir. Tezin oy çokluğu ile başarılı bulunması durumunda da olumsuz oy kullanan Kurul üyeleri gerekçelerini yazılı olarak belirtirler.

    Tezin başarısız bulunması halinde, Kurulca tezde tespit edilen aksaklıklar yazılı olarak bildirilir ve Uzman Yardımcısına tezini düzeltmesi için üç aylık bir süre verilir.

    Yeterlik Sınavına Girebilme Şartları

    Madde 23 - Uzman Yardımcıları,

    a) Uzman Yardımcısı kadrosunda, ücretsiz izin ve askerlik hizmetinde geçen süreler hariç üç yıl çalışmış olmaları,

    b) Sicil notlarının olumlu olması,

    c) Tezlerinin başarılı kabul edilmesi,

    şartıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

    Yeterlik Sınavından Önce Çıkarılma

    Madde 24 - Uzman Yardımcılığı süresinde, sicillerine göre uzmanlıkta başarı gösteremeyeceği anlaşılanlarla, uzmanlıkla bağdaşmayan tutum ve davranışları tespit edilenler Eğitim ve Araştırma Merkezi veya Bakanlık'ta durumlarına uygun idari kadrolardan birine atanırlar.

    Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atanma

    Madde 25 - Yeterlik sınavına alınmaları uygun görülen Uzman Yardımcılarına yeterlik sınavının tarihi, yeri ve saati sınavdan en az bir ay önce yazı ile bildirilir. Uzmanlık yeterlik sınavı, aşağıda yer alan konu ve ağırlıklarda yazılı ve sözlü olmak üzere iki safhada yapılır:

    I-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Bağlı-İlgili Kuruluş ve Kurumlarını ilgilendiren mevzuat ve bunların uygulaması;

    a) İş Hayatını Düzenleyen Mevzuat: ( 35 puan)

    İş Kanunları, Basın Mesleğinde Çalışanlar ile Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun, Sendikalar Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, Hafta Tatili Hakkında Kanun, İş Mahkemeleri Kanunu ve bunlarla ilgili Tüzük, Kararname, Yönetmelikler, Anayasa, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Dernekler Kanunu, Medeni Kanun ve Borçlar Kanununun iş hayatı ile ilgili hükümleri.

    b) Sosyal Güvenlik, İş İsteme ve İş Aramanın Düzene Bağlanması ile İlgili Faaliyetler ve İşsizlik Sigortası Mevzuatı: (25 puan)

    Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, bunlarla ilgili kanun hükmünde kararname, tüzük, kararname ve yönetmelikler, sosyal güvenlik sözleşmeleri ve T.C. Emekli Sandığı Kanunu (Karşılanan Riskler ve Sağlanan Yardımlar),

    Türkiye İş Kurumu'nun faaliyetleri ve İşsizlik Sigortası Mevzuatı (İşgücü anlaşmaları dahil).

    c) Bakanlık ile Bağlı ve İlgili Kuruluş ve Kurumlarının Teşkilat, Personel, Bütçe ve Muhasebesi hakkında mevzuat: (25 puan)

    Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluş ve kurumlarının kuruluş kanunları ile bunlara ilişkin tüzük, kararname, yönetmelik ve talimatlar ve İl İdaresi Kanunu,

    Devlet memurları ve diğer kamu personeli ile ilgili kanun, tüzük, kararname, yönetmelik.

    II-Tez değerlendirme gününden en az 3 ay önce Eğitim ve Araştırma Merkezince tespit edilip bildirilecek kamu personelini ilgilendiren diğer kanun, kanun hükmünde kararname ve genel yönetmelikler. (15 puan).

    Yazılı sınav, Eğitim ve Araştırma Merkezince belirlenecek tarihlerde birbirini takip eden iki günde yapılır. Sınav soruları Kurulca her bir oturumdan önce yukarıdaki konu ve ağırlıklara uygun olarak hazırlanır ve üyelerce imzalanarak kapalı zarflar içinde Kurul Başkanına teslim edilir. Sınavda isim yeri kapanabilir özel cevap kağıtları kullanılır. Kurul Başkanınca yeterli sayıda gözetmen görevlendirilir. Sınav başlamadan önce sınava katılanların kimliklerinin kontrol edildiği ve sınav sorularının kapalı zarf içinde olduğu hususunda tutanak düzenlenir. Daha sonra sınav kuralları açıklanarak soru zarfı sınava katılanların huzurunda açılır ve sorular dağıtılır veya yazdırılır.

    Sınav sonunda sınavın başlayışını, akışını, bitişini ve her adayın kullandığı cevap kağıdı adedini gösteren bir tutanak daha düzenlenir. Toplanan sınav kağıtları ve tutanaklar zarf içine konularak kapatılıp mühürlendikten sonra Kurul Başkanına teslim edilir. Yazılı sınav sonuçları sınava girenlere yazılı olarak bildirilir. Yazılı sınavda başarılı olabilmek için 100 puan üzerinden en az 70 puan alınması zorunludur. Yazılı sınavda başarılı olamayan Uzman Yardımcıları sözlü sınava alınmazlar.

    Yazılı sınavda başarılı bulunanların sözlü sınavları Eğitim ve Araştırma Merkezince belirlenecek tarihlerde yapılır. Sözlü sınavdan önce her bir Uzman Yardımcısı için sorulacak sorular ve puan değerleri bir tutanakla tespit edilir. Uzmanlık yeterlik sınavında başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100 üzerinden en az 70 puan alınması şarttır.

    Sınav sonunda, Sınav Kurulu her üyenin verdiği notu ayrı ayrı gösteren bir çizelge ve sınav tutanağı tanzim ederek sonucu sınav tarihinden itibaren Eğitim ve Araştırma Merkezine bildirir ve başarılı olanların atamaları en kısa zamanda yapılır.

    Uzmanlık yeterlik sınavında başarılı olanlar "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı" unvanını kazanırlar.

    Yeterlik Sınavına İtiraz

    Madde 26 - Yazılı ve sözlü yeterlik sınavı sonuçlarına, sonuçların bildirilmesinden sonra en fazla üç gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir.

    Sınav Kuruluna yapılacak itirazlar aynı kurulca üç gün içinde incelenerek sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

    Başarısızlık Hali

    Madde 27 - Yapılan yeterlik sınavının yazılı veya sözlü aşamasında başarısız olan uzman yardımcılarına en az üç aylık bir süre sonunda başarısız olduğu sınava girmek üzere ikinci bir hak daha verilir.

    Yapılacak ikinci sınavda da başarısız olan Uzman Yardımcıları Eğitim ve Araştırma Merkezi veya Bakanlık'ta durumlarına uygun idari kadrolardan birine atanırlar.

    İkinci kez tezi başarısız kabul edilenler ile kanunen kabul edilebilir mazereti olmaksızın belirtilen süreler içinde tez konusunu belirlemeyen ve tezini teslim etmeyen Uzman Yardımcıları hakkında da ikinci fıkra hükmü uygulanır.

    Kanunen kabul edilebilir bir mazereti nedeniyle yeterlik sınavına girmeyenler daha sonra uygun bulunacak zamanda yeterlik sınavına alınır.

    Kanunen kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın yazılı veya sözlü sınava iki kez girmeyen Uzman Yardımcıları da başarısız kabul edilirler ve bunlar hakkında da ikinci fıkra hükmü uygulanır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Görev, Yetki ve Sorumluluklar

    Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görevleri

    Madde 28 - Uzman ve Uzman Yardımcılarının görevleri aşağıda belirtilmiştir:

    a) Çalışma hayatı ile ilgili olarak; ulusal ve uluslar arası düzeyde eğitim, araştırma, inceleme, yayın, dokümantasyon ve danışmanlık konularında çalışmalar yapmak,

    b) Sosyal güvenlik alanındaki uygulamalarla ilgili olarak veri toplama, izleme ve değerlendirme çalışmaları yapmak,

    c) Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile ilgili eğitim planlarının hazırlanması ve eğitim ihtiyaçlarının analizi çalışmalarını yapmak,

    d) Eğitim ve Araştırma Merkezinin eğitim programlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi çalışmalarını yapmak,

    e) Başkanlık Makamınca verilen benzeri işleri yapmak.

    Sorumluluk

    Madde 29 - Uzman ve Uzman Yardımcıları uzmanlık çalışmalarının gereği gibi ve süresinde tamamlanmasından, Başkanlıkça verilen görevlerin mevzuata, plan ve programlara uygun olarak yürütülmesinden sorumludurlar.

    ALTINCI BÖLÜM : Uzman ve Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmeleri

    Hizmet İçi Eğitim

    Madde 30 - Eğitim ve Araştırma Merkezi, Uzman ve Uzman Yardımcıları için uygun bulacağı zamanlarda ilgili birim amirlerinin teklifi üzerine veya doğrudan hizmet içi eğitim programları düzenleyebilir.

    Uzman ve Uzman Yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 21/1/1974 ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan "Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde, araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini artırmak veya öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilebilirler.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Kariyer Dışı Uzman Atanamayacağı

    Madde 31 - Uzmanlık kadrolarına, bu Yönetmelik hükümleri dışında atama yapılamaz.

    Geçici Madde 1 - 4947 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Eğitim ve Araştırma Merkezinde en az beş yıl fiili hizmeti bulunan ve eğitim durumları ile diğer koşulları uygun personel, sınavın açıldığı tarihte 40 yaşını doldurmamış olmaları kaydıyla açılacak ilk Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcılığı yarışma sınavına girebilirler. Açılacak ilk sınava başvurmayanlar veya başvurdukları halde her ne sebeple olursa olsun girmeyenler bu haklarını kaybederler.

    Yürürlük

    Madde 32 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 33 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100