Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BENZİN VE MOTORİN KALİTESİ YÖNETMELİĞİ (2003/17/AT İLE DEĞİŞİK 98/70/AT)

    BENZİN VE MOTORİN KALİTESİ YÖNETMELİĞİ (2003/17/AT İLE DEĞİŞİK 98/70/AT)

    Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği (2003/17/AT ile değişik 98/70/AT)

    Resmi Gazete Tarihi: 11/06/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25489

    Çevre ve Orman Bakanlığından

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, çevre ve insan sağlığının korunmasını sağlamak üzere motorlu araçlarda kullanılacak benzin ve motorin türlerinin teknik özellikleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik çevre ve insan sağlığının korunması açısından pozitif ateşlemeli ve sıkıştırmalı hava ile ateşlemeli (benzin ve motorin ile çalışan) içten yanmalı motorlu araçlarda kullanılacak olan yakıtların teknik özelliklerini kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 2872 sayılı Çevre Kanunu, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

    EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

    AT: Avrupa Topluluğunu,

    Benzin: 2710 11 41 00 00, 2710 11 45 00 00, 2710 11 49 00 00, 2710 11 51 00 00 ve 2710 11 59 00 00 GTİP numaralı, içten yanmalı pozitif ateşlemeli motorlu araçların çalıştırılmasında kullanılan petrol esaslı yakıtı,

    Motorin (Dizel Yakıt): 2710 19 41 00 11 GTİP numaralı, 70/220/AT ve 88/77/AT sayılı Yönergeler ile tanımlanan sıkıştırmalı hava ile ateşlemeli araçların çalıştırılmasında kullanılan petrol esaslı yakıtı,

    Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makineler ve Tarım Traktörlerinde Kullanılan Yakıt: 2710 19 41 00 19 ve 2710 19 45 00 11 GTİP numaralı 97/68/AT ve 200/25/AT Yönetmeliklerinde belirtilen motorlarda kullanılan petrol esaslı yakıtı,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Uygulama Esasları

    Uygulama

    Madde 5 - Bu Yönetmelik kapsamına giren motorlu araçlarda kullanılan benzin ve motorin ile ilgili uygulama aşağıda belirtilmiştir:

    a)   Benzin

    1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren EK I'de belirtilen kurşunsuz benzinin ithalat, temin ve sunumuna müsaade edilebilir. *1*

    2) 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren sadece, EK-III'de belirtilen çevre koşullarına uygun ve azami kükürt içeriği 50 mg/kg olan kurşunsuz benzinin ithalat, temin ve sunumuna müsaade edilir.

    3) 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren EK-III' de belirtilen çevresel koşullara uygun ve azami kükürt içeriği 10 mg/kg olan kurşunsuz benzinin ithalat, temin ve sunumuna müsaade edilebilir.

    4) 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren sadece EK-III' de belirtilen çevre koşullarına uygun ve azami kükürt içeriği 10 mg/kg olan kurşunsuz benzinin ithalat, temin ve sunumuna müsaade edilir.

    5) Toplam satışların azami % 0,5 ini geçmeyecek oranda, özelliği gereği eski araçlar tarafından kullanılacak olan kurşunlu benzinin normal dağıtım kanalları dışında özel talep ile temin ve sunumuna müsaade edilir.

    b) Motorin (Dizel Yakıtı)

    1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren EK-II' de belirtilen çevresel koşullara uygun motorinin ithalat, temin ve sunumuna müsaade edilebilir.

    2) 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren sadece EK-IV' de belirtilen çevre koşullarına uygun ve azami kükürt içeriği 50 mg/kg olan motorinin ithalat, temin ve sunumuna müsaade edilir.

    3) 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren EK-IV' de belirtilen çevresel koşullara uygun ve azami kükürt içeriği 10 mg/kg olan motorinin ithalat, temin ve sunumuna müsaade edilebilir.

    4) 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren motorinin ithalat, temin ve sunumu sadece EK-IV' de belirtilen çevre koşullarına uygun ve azami kükürt içeriği 10 mg/kg olacaktır.

    5) Yalnız yol dışı hareketli makinelerdeki ve tarım ve orman traktörlerindeki motorlarda kullanılmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen kükürt içeriğinin aynısını veya 93/12/AT sayılı yönetmelikte belirlenen dizel yakıtlarında bulunması gereken kükürt miktarlı motorine (2000 mg/kg) izin verilebilir.

    6) Yol dışı hareketli makinelerdeki ve tarım ve orman traktörlerindeki motorlarda kullanılan yakıtın, azami kükürt içeriğinin 2000 mg/kg olarak pazarlanması sağlanmalıdır. 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren pazarlanan, yol dışı hareketli makinelerdeki ve tarım ve orman traktörlerindeki motorlarda kullanılan yakıtın, azami kükürt içeriği 1000 mg/kg olmalıdır.

    Piyasa Gözetimi ve Denetimi

    Madde 6 - Akaryakıt kalitesi konusunda piyasa gözetimi ve denetimi, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümleri gereğince Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Uygunluğun İzlenmesi ve Rapor Verme

    Madde 7 - EPDK, TS EN 228 ve TS 3082 EN 590'da belirtilen analitik yöntemlere dayanarak 5 inci Maddede yer alan esaslara uyulup uyulmadığını izler ve değerlendirir. EPDK veya yerel yönetimler tarafından yapılacak ve/veya yaptırılacak akaryakıt denetimlerinde çevre ile ilgili saptanan hususlar Bakanlığa bildirilecektir.

    Bildirim

    Madde 8 - Avrupa Birliğinin 2003/17/AT ile değiştirilen 98/70/AT direktifi esas alınarak düzenlenen ve yayımlanan bu Yönetmelik ile bu Yönetmeliğe göre her yıl hazırlanacak uygunluk izleme raporu AT Komisyonuna bildirilir.

    Geçici Madde 1 - 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren TS 2885 standardında belirtilen kurşunlu süper benzindeki kurşun miktarı üst sınır değer olarak 0,15 gr/lt'yi aşamaz.

    Geçici Madde 2 - 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren kurşunlu benzinin ithalat, üretim, temin ve sunumu, 5 inci maddenin (a) bendinin (5 ) numaralı alt bendi dışında yasaktır.

    Geçici Madde 3 - 1 Ocak 2007 tarihine kadar sadece TS EN 228 belirtilen çevre koşullarına uygun olan kurşunsuz benzinin ithalat, üretim, temin ve sunumuna müsaade edilir.

    Geçici Madde 4 - Sadece kurşunlu benzinle çalışan araçlarda kullanılmak üzere Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren;

    a) 1 Ocak 2006 tarihine kadar özelliği gereği eski araçlarda (yumuşak supaplı) kullanılmak üzere TS 2885'de belirtilen,

    b) 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren TS EN 228'de belirtilen,

    c) 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren bu Yönetmeliğin EK-I' de belirtilen,

    d) 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren ise bu Yönetmeliğin EK-III'de belirtilen,

    çevresel niteliklere uygun olan benzine, kurşun yerine katkı maddesi olarak en az 8 mg/kg ila en fazla 20 mg/kg arasında potasyum veya en az 10 mg/kg ila en fazla 50 mg/kg arasında mangan katkı maddesi katılabilir.

    Geçici Madde 5 - 1 Ocak 2007 tarihine kadar TS 3082 EN 590'da belirtilen çevresel koşullara uygun motorinin ithalat, üretim, temin ve sunumuna müsaade edilir.

    Yürürlük

    Madde 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

    EKLER

    EK I

    POZİTİF ATEŞLEMELİ MOTORLA TEÇHİZ EDİLEN ARAÇLARDA KULLANILACAK OLAN PİYASA YAKITLARINA İLİŞKİN ÇEVRESEL NİTELİKLER

    Cinsi: Benzin

    _____________________________________________________

    Limitler(2)

    Parametre(1)

    _____________

    Birim

    Mini-

    Maksi-

    mum

    mum

    _________________________________

    _____

    _____

    _______

    Araştırma Oktan Sayısı, RON

    95(3)

    -

    Motor Oktan Sayısı, MON

    85

    -

    Reid buhar basıncı, yaz dönemi(4)

    kPa

    -

    60,0(5)

    Distilasyon:

    100

    C de buharlaşma

    %v/v

    46,0

    -

    150

    C de buharlaşma

    %v/v

    75,0

    -

    Hidrokarbon Analizi:

    - Olefinler

    %v/v

    -

    18,0(6)

    - Aromatikler

    -

    42,0

    - Benzen

    -

    1,0

    Oksijen İçeriği

    %m/m

    -

    2,7

    Oksijenli Bileşikler

    - Matanol (stabilazör madde

    %v/v

    -

    3

    kesinlikle ilave edilmelidir)

    - Etanol (stabilazör maddeler

    %v/v

    -

    5

    gerekli olabilir)

    - Izopropil alkol

    %v/v

    -

    10

    - Tersiyer-butil alkol

    %v/v

    -

    7

    - İzo-butil alkol

    %v/v

    -

    10

    - Eterler (Beher molekülde 5

    %v/v

    -

    15

    veya daha fazla karbon atomlu)

    Diğer Oksijenli Bileşikler(7)

    %v/v

    -

    10

    Kükürt İçeriği

    mg/kg

    -

    150

    Kurşun İçeriği

    g/l

    -

    0,005

    _________________________________

    _____

    _____

    _______

    Notlar:

    1. EN 228:1999 da test şartları açıkça belirtilmektedir. Üye Devletler, en

    az EN228:1999 ile aynı hassasiyette ve doğrulukta sonuçlar vermesi durumda

    farklı bir analitik test metodu benimseyebilirler.

    2. Şartnamede verilen değerler "doğru değerlerdir". Bunların limit

    sınırlarını tayin ederken ISO 4259 "Petrol Ürünleri - Test metotlarına ilişkin

    hassas verilerin tespiti ve uygulanması" esasları uygulanmıştır ve bir asgari

    değerin tespit edilmesinde sıfır üzerindeki 2 R'lik minimum bir farkı dikkate

    alınmıştır (R= yeniden üretilebilirlik). Münferit ölçümlerin sonuçları ISO

    4259'da (1995'de yayınlanan) belirlenen kriterler esas alınarak

    yorumlanacaktır.

    3. Minimum motor oktan no. (MON) 81 ve minimum araştırma oktan no. (RON)

    91 olan kurşunsuz benzin pazarlanabilecektir.

    4. Yaz dönemi en geç 1 Mayıs'da başlayacak ve 30 Eylül'den önce sona

    ermeyecektir. Kutup veya ağır kış koşulları olan Üye Devletler için yaz dönemi

    en geç 1 Haziranda başlayacak ve 31 Ağustos'dan önce sona ermeyecektir.

    5. Kutup veya ağır kış koşulları olan Üye Devletler için yaz döneminde

    buhar basıncı 70 kPa geçmeyecektir.

    6. Maksimum olefin içeriği %21 v/v olan kurşunsuz benzin

    pazarlanabilecektir.

    7. Son kaynama noktası EN 228:1999 da tariflenen değerden yüksek olmayan

    mono alkoller ve etherler.

    EK II

    SIKIŞTIRMALI HAVA ATEŞLEMELİ MOTORLARLA TEÇHİZ EDİLEN ARAÇLARDA KULLANILACAK OLAN PİYASA YAKITLARINA İLİŞKİN ÇEVRESEL SPESİFİKASYONLAR

    Cinsi: Motorin (Dizel Yakıtı)

    _____________________________________________________

    Limitler(2)

    Parametre(1)

    ____________

    Birim

    Mini-

    Maksi-

    mum

    mum

    __________________________________

    _____

    _____

    ______

    Setan Sayısı

    51,0

    -

    15

    C de Yoğunluk

    Kg/m3

    -

    845

    Distilasyon:

    %95 (v/v) geri kazanıldığı nokta

    C

    -

    360

    Polisiklik aromatik hidrokarbonlar

    %m/m

    -

    11

    Kükürt içeriği

    mg/kg

    -

    350

    __________________________________

    _____

    _____

    ______

    Notlar:

    1. EN 590:1999 da test şartları açıkça belirtilmektedir. Üye Devletler, en

    az EN590:1999 ile aynı hassasiyette ve doğrulukta sonuçlar vermesi durumda

    farklı bir analitik test metodu benimseyebilirler.

    2. Şartnamede verilen değerler "doğru değerlerdir". Bunların limit

    sınırlarının tayin ederken ISO 4259 "Petrol Ürünleri - Test metotlarına

    ilişkin hassas verilerin tespiti ve uygulanması" esasları uygulanmıştır ve bir

    asgari değerin tespit edilmesinde sıfır üzerindeki 2 R'lik minimum bir farkı

    dikkate alınmıştır. (R= yeniden üretilebilirlik). Münferit ölçümlerin

    sonuçları ISO 4259'da (1995'de yayınlanan) belirlenen kriterler esas alınarak

    yorumlanacaktır.

    EK III

    POZİTİF ATEŞLEMELİ MOTORLA TEÇHİZ EDİLEN ARAÇLARDA KULLANILACAK OLAN PİYASA YAKITLARINA İLİŞKİN ÇEVRESEL SPESİFİKASYONLAR

    Cinsi: Benzin

    ______________________________________________________

    Limitler(2)

    _____________

    Parametre(1)

    Birim

    Mini-

    Maksi-

    mum

    mum

    __________________________________

    _____

    _____

    _______

    Araştırma Oktan Sayısı, RON

    95(3)

    -

    Motor Oktan Sayısı, MON

    85

    -

    Reid buhar basıncı, yaz dönemi(4)

    KPa

    -

    60.0(5)

    Distilasyon:

    100

    C de buharlaşma

    %v/v

    46

    -

    150

    C de buharlaşma

    75

    -

    Hidrokarbon Analizi:

    - Olefinler

    %v/v

    -

    18,0

    - Aromatikler

    %v/v

    -

    35,0

    - Benzen

    %v/v

    -

    1,0

    Oksijen İçeriği

    %m/m

    -

    2,7

    Oksijenli Bileşikler

    - Matanol (stabilazör madde

    %v/v

    -

    3

    kesinlikle ilave edilmelidir)

    - Etanol (stabilazör maddeler

    %v/v

    -

    5

    gerekli olabilir)

    - Izopropil alkol

    %v/v

    -

    10

    - Tersiyer-butil alkol

    %v/v

    -

    7

    - İzo-butil alkol

    %v/v

    -

    10

    - Eterler (Beher molekülde 5

    %v/v

    -

    15

    veya daha fazla karbon

    atomlu)

    Diğer Oksijenli Bileşikler(7)

    %v/v

    -

    10

    Kükürt İçeriği

    mg/kg

    -

    50

    mg/kg

    -

    10(7)

    Kurşun İçeriği

    g/l

    -

    0,005

    __________________________________

    _____

    _____

    _______

    Notlar:

    1. EN 228: 1999 da test şartları açıkça belirtilmektedir. Üye Devletler,

    en az EN228: 1999 ile aynı hassasiyette ve doğrulukta sonuçlar vermesi durumda

    farklı bir analitik test metodu benimseyebilirler.

    2. Şartnamede verilen değerler "doğru değerlerdir". Bunların limit

    sınırlarının tayin ederken ISO 4259 "Petrol Ürünleri - Test metotlarına

    ilişkin hassas verilerin tespiti ve uygulanması" esasları uygulanmıştır ve bir

    asgari değerin tespit edilmesinde sıfır üzerindeki 2 R'lik minimum bir farkı

    dikkate alınmıştır (R= yeniden üretilebilirlik). Münferit ölçümlerin sonuçları

    ISO 4259'da (1995'de yayınlanan) belirlenen kriterler esas alınarak

    yorumlanacaktır.

    3. Minimum motor oktan no. (MON) 81 ve minimum araştırma oktan no. (RON)

    91 olan kurşunsuz benzin pazarlanabilecektir.

    4. Yaz dönemi en geç 1 Mayıs'da başlayacak ve 30 Eylülden önce sona

    ermeyecektir. Kutup veya ağır kış koşulları olan Üye Devletler için yaz dönemi

    en geç 1 Haziranda başlayacak ve 31 Ağustos'dan önce sona ermeyecektir.

    5. Kutup veya ağır kış koşulları olan Üye Devletler için yaz döneminde

    buhar basıncı 70 kPa geçmeyecektir.

    6. Son kaynama noktası EN 228: 1999 da tariflenen değerden yüksek olmayan

    mono alkoller ve etherler.

    7. 1 Ocak 2007'ten geç olmamak üzere azami sülfür içeriği 10 mg/kg olan

    kurşunsuz benzin üye ülkeler coğrafyasında yaygın bir şekilde pazarlanmaya

    başlayacaktır. 1 Ocak 2009 da itibaren üye devletlerde pazarlanan bütün

    kurşunsuz benzinin azami sülfür içeriği 10 mg/kg olmalıdır.

    EK IV

    SIKIŞTIRMALI HAVA ATEŞLEMELİ MOTORLARLA TEÇHİZ EDİLEN ARAÇLARDA KULLANILACAK OLAN PİYASA YAKITLARINA İLİŞKİN ÇEVRESEL SPESİFİKASYONLAR

    Cinsi: Motorin (Dizel Yakıtı)

    _____________________________________________________

    Limitler(2)

    Parametre(1)

    _____

    ______

    Birim

    Mini-

    Maksi-

    mum

    mum

    __________________________________

    _____

    _____

    ______

    Setan Sayısı

    51

    -

    15

    C de Yoğunluk

    Kg/m3

    -

    845

    Distilasyon:

    %95 (v/v) geri kazanıldığı nokta

    C

    -

    360

    Polisiklik aromatik hidrokarbonlar

    %m/m

    -

    11

    Kükürt içeriği

    mg/kg

    -

    50

    mg/kg

    -

    10(3)

    __________________________________

    _____

    _____

    ______

    Notlar:

    1. EN: 590: 1999 da test şartları açıkça belirtilmektedir. Üye

    Devletler, en az EN590: 1999 ile aynı hassasiyette ve doğrulukta sonuçlar

    vermesi durumda farklı bir analitik test metodu benimseyebilirler.

    2. Şartnamede verilen değerler "doğru deerlerdir". Bunların limit

    sınırlarını tayin ederken ISO 4259 "Petrol ürünleri - Test metotlarına ilişkin

    hassas verilerin tespiti ve uygulanması" esasları uygulanmıştır ve bir asgari

    değerin tespit edilmesinde sıfır üzerindeki 2 R'lik minimum bir farkı dikkate

    alınmıştır (R = yeniden üretilebilirlik). Münferit ölçümlerin sonuçları ISO

    4259'da (1995'de yayınlanan) belirlenen kriterler esas alınarak

    yorumlanacaktır.

    3. 1 Ocak 2007'ten geç olmamak üzere azami sülfür içeriği 10 mg/kg olan

    dizel yakıt üye ülkeler coğrafyasında yaygın bir şekilde pazarlanmaya

    başlayacaktır. 1 Ocak 2009 da itibaren üye devletlerde pazarlanan bütün dizel

    yakıtın azami sülfür içeriği 10 mg/kg olmalıdır.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100