Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİ

    AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİ

    Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 16/06/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25494

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Dayanak

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağına, kadınlarla 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabileceklerine ilişkin hükümleri belirler.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde ve EK-I deki çizelgede belirtilen ağır ve tehlikeli işler için uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 85 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçiler

    Madde 4 - (Değişik madde: 23/10/2004 - 25622 S.R.G. Yön/1.mad) *1* 16 yaşını doldurmamış genç işçilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır.

    EK-1 deki çizelgede, karşısında (K) harfi bulunmayan işlerde kadınlar ve (Gİ) harfleri bulunmayan işlerde de 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler çalıştırılamaz.

    Ancak; ihtisas ve meslek öğrenimi veren okulları bitirip bu işi meslek edinmiş kadınlar ihtisas ve mesleklerine uygun ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilir.

    İhtisas ve meslek öğrenimi veren okulları bitirip bu konudaki işi meslek edinmiş 16 yaşını doldurmuş genç işçiler ise, sağlığı, güvenliği ve ahlâkının tam olarak güvenceye alınması şartıyla ihtisas ve mesleklerine uygun ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilir.

    İlgili Bakanlıklarca yeterliliği kabul edilen kursları bitirip, o işi meslek edinmiş olan kadınlar ile 16 yaşını doldurmuş genç işçiler EK-1'deki çizelgede 36 ncı sırasından 66 ncı sırasına kadar (66 dahil) belirtilen işlerde çalıştırılabilir.

    EK-1 deki çizelgede karşısında (Gİ) harfleri bulunan işlerde genç işçi çalıştırılması halinde, 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri göz önünde bulundurulur.

    Sağlık Raporu

    Madde 5 - Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler (kadınlar dahil) ile 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin işe girişlerinde, işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fizik muayene ve gerektiğinde laboratuvar bulgularına dayanılarak hazırlanan hekim raporu ile belirlenmesi zorunludur. İşin devamı süresince de bu işlerde çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler için en az 6 ayda bir, diğerleri için de en az yılda bir defa hekim raporu ile tespiti zorunludur. Bu raporlar işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, Sağlık Ocağı, Hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilir.

    Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu örneği EK-II de verilmiştir.

    Sağlık raporu alınmamış herhangi bir işçinin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır. İşçilerin gerek ilk işe girişlerinde gerekse periyodik muayenelerinde belirlenen sağlık durumları ile diğer gerekli bilgiler bu raporlara işlenir.

    Bu raporlar, teftiş esnasında İş Müfettişlerine her istenildiğinde gösterilmek üzere işveren veya yetkilisi tarafından, gizliliğine halel gelmeyecek bir surette işyerlerindeki özlük dosyalarının kişisel sağlık bölümünde saklanır.

    İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi Sağlık Kurulunca muayeneye tabi tutulur. Verilen rapor kesindir.

    İşyerinden ilişkileri kesilerek yeni bir işe giren işçilerin bu raporları veya örnekleri yeni işveren veya vekilinin isteği halinde o işyerine gönderilir.

    Kadın İşçilerin Özel Günleri

    Madde 6 - Kadınlar, ay hali günlerinde ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamazlar. Bu günlerin sayısı 5 gün olarak hesap edilir. Daha fazlası için hekim raporuna göre hareket edilir.

    Ay halinin başlangıcı işçinin ihbar tarihidir.

    Nüfus Cüzdanlarının Onaylı Örneklerinin Saklanması

    Madde 7 - İşveren veya vekili, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırdığı işçilerin nüfus cüzdanlarının onaylı örneklerini saklayarak, bunları İş Müfettişlerinin her isteyişinde göstermekle yükümlüdür.

    Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılmama Durumu

    Madde 8 - Bu Yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı olarak, ağır ve tehlikeli işlerde kadın ve genç işçi çalıştırıldığının veya çalışan işçinin sağlık durumu itibariyle böyle bir işte çalıştırılmamasının gerektiğinin tespiti halinde, bu işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalışmaktan alıkonulur.

    Ağır ve Tehlikeli İşlere Ait Çizelge

    Madde 9 - Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı, kadınlarla 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri EK-I deki çizelgede gösterilmiştir.

    Kapsam Belirleme

    Madde 10 - EK-I deki çizelgede yer almayan herhangi bir işin ağır ve tehlikeli işlerden sayılıp sayılmayacağı konusunda karar vermeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilidir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış olan Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait Sağlık Raporu geçerlidir.

    Yürürlük

    Madde 11 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

    EKLER

    EK - I

    AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERE AİT ÇİZELGE

    Sütun 1 : Kadınların çalıştırılabilecekleri işler

    Sütun 2 : 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin çalıştırılabilecekleri işler

    Sütün 1 Sütun 2

    ARAMA VE SONDAJ İŞLERİ

    1 Petrol, tabii gaz, su, her çeşit maden, maden filizleri

    ve mineralleri arama ve her çeşit sondaj işleri, (Bu

    işlerin yalnız yer üstünde yapılan yardımcı hizmetlerin

    de kadın ve genç işçi çalıştırılabilir). ___ ___

    2 Petrol, tabii gaz, su ve her çeşit maden ve maden

    filizleri ve mineralleri ile taş, toprak, kum ve benzeri

    maddelerin çıkarılması ve üretimi işleri. ___ ___

    3 Petrol, tabii gaz, su, her çeşit maden ve maden filizleri

    mineralleri ile taş, toprak, kum ve benzeri maddelerin

    çıkartılması ile üretimi işlerinin yapılmasında tamamlayıcı

    nitelikte olan kırma, yıkama, zenginleştirme, taşıma,

    depolama ve benzeri işler (Elle yapılan basit ayıklama

    işlerinde kadın çalıştırılabilir). ___ ___

    METALURJİ SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

    4 Metallerin ve metalsilerin filiz ve minerallerden

    itibaren pirometalurjisel, kimyasal, elektrolitik

    usullerle üretimi işleri ve bunlarla ilgili işler. ___ ___

    5 Metallerin ve metalsilerin eritilmesi, saflaştırılması,

    alaşımlarının üretimi ve bu maksatlarla yapılan her

    çeşit işler. ___ ___

    6 Metal ve alaşımlarının, metalsi ve alaşımlarının her

    çeşit döküm (adi döküm, pres döküm, enjeksiyon döküm gibi)

    ve haddeleme, presleme suretiyle sıcak ve soğuk olarak

    şekillendirilme işleri. ___ ___

    7 Font, çelik ve diğer madenlerin ve alaşımlarının

    eritilip potalara dökülmek sureti ile çeşitli

    eşyaların imali işleri. ___ ___

    8 Metal ve alaşımlarına, metalsi ve alaşımlarına (Külçe,

    takoz, biyet halinde veya şekillendirilmiş olanlarına)

    uygulanan ısıl işlemleri (Tav, su verme ve benzeri

    işlemler). ___ ___

    9 Kükürdün eritme yoluyla üretimi, öğütülmesi ambalajı ve

    depolanması ve bunlarla ilgili işler. ___ ___

    TAŞ VE TOPRAK SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

    10 Taş ocaklarında her çeşit taşın çıkartılması ve işlenmesi

    işleri (Kırma, kesme, taşıma, öğütme, yontma, cilalama

    ve benzeri işler). ___ ___

    11 Çimento fabrikalarında ve taş ocaklarında; dinamitleme,

    konkasör ve yağcılığı, konkasöre vagon devirme ve monitör

    havai hat yağcılığı ekskavatör işleri ile çimento

    üretiminde kalker stoklanması, kalsinatör, klinker

    elevatörü, ambalaj, gezer vinç, kaynak, santralde ocakçılık

    ve külcülük, ocak ve fırın duvarcılığı ve tamirciliği,

    yükleme ve boşaltma, su kulesi, baca ve boya tamiri,

    gezer vinç yolları, kanalizasyon ve bakım işleri. ___ ___

    12 Kireç ve alçı taşının yakılması ve bunları öğütme ve

    eleme işleri. ___ ___

    13 Toprağın pişirilmesi suretiyle imal olunan kiremit,

    tuğla, ateş tuğlası, boru, pota, künk ve benzeri

    inşaat ve mimari malzeme işleri. K Gİ

    14 Çanak, çömlek, çini, fayans, porselen ve seramik

    imaline ait işler. K Gİ

    15 Cam, şişe, optik ve benzeri malzeme fabrika ve

    imalathanelerinde üretime ilişkin işler ve bunların

    işlenmesine ait işler. K Gİ

    16 13, 14 ve 15 numaralı bentlerde belirtilen işlerden

    fırın işleri ile silis tozları saçan işler. ___ ___

    METAL VE METALDEN MAMUL EŞYA SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

    17 Ağır saç levhaları bağlama, perçinleme ve presleme

    işleri ile kalafat işleri, kara, deniz ve hava

    taşıtlarının tamir veya imalinde kullanılan

    malzemenin özellikleri itibariyle bir kişi

    tarafından idare edilemeyen işler. ___ ___

    18 Gemi inşaat ve tamiratında iskele, dikme ve kızak

    işleri ile vinçler, iş iskeleleri, bumbalar,

    direkler, demir ve zincirler ve benzeri teçhizatlara

    ait işler. ___ ___

    19 İskeleler, çarpantlar, köprüler, motorlar, makinalar,

    kazanların imali ve bunların montajı ile işletilmesi

    işleri. ___ ___

    20 Demir tel ve çubuktan malzeme imalatı işleri (Çivi,

    zincir, vida vb. gibi). K ___

    21 Demiri ısıtıp döverek şekillendirme veya presleme

    suretiyle çeşitli eşya imali işleri. ___ ___

    22 Soğuk demircilik ve her çeşit kaynak işleri (Oksijen,

    elektrik, punta ve dikiş kaynağı işleri gibi). ___ ___

    23 Altın, gümüş, bakır, pirinç, alüminyum ve benzeri

    malzemeden eşya imalatı işleri (Mutfak ve ev eşyası

    ile süs eşyası imalatında kadın ve genç işçi

    çalıştırılabilir). ___ ___

    24 Kurşun kaynak işleri, seri ve devamlı lehim işleri

    (Radyo, televizyon, elektrik ve elektronik cihazların

    imalinde ve onarımında yapılan seri ve devamlı lehim

    işlerinde kadın çalıştırılabilir). ___ ___

    25 10 kg'yi aşan tornacılık, tesviyecilik gibi talaşlı

    imalat ve taşlama işleri. ___ ___

    26 Her türlü madeni ve fiber optik kablo imali, çelik

    ve benzeri malzemelerden tel, şerit gibi soğuk

    haddeleme, imali işleri. ___ ___

    27 Muharrik kuvvetle işleyen tam otomatik soğuk

    şekillendirme tezgahlarında yapılan işler. K ___

    28 Metal yüzeylerde yapılan,mekanik ve kimyasal temizlik

    işleri ile elektroliz yolu ile yapılan koruyucu

    kaplama (Nikelaj, kromaj ve kadmiyum kaplama vb.)

    sıcak daldırma yolu ile yapılan koruyucu kaplama

    (Kurşun,kalay,çinko vb.) çeşitli kimyasal maddelerle

    yapılan diğer koruyucu kaplama (fosfatlama, eloksal vb.)

    teflon ve emaye işleri. ___ ___

    AĞAÇ VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

    29 Muharrik kuvvetle çalışan her türlü bıçaklar

    ve testereler ile kesici, yontucu, soyucu,

    delici makinalar ve hızarlarla yapılan işler. ___ ___

    30 Kurutma işleri, yapıştırma işler, kontraplak,

    kontrtabla, yonga ağaçtan mamul suni tahta ve

    pvc yüzey kaplamalı suni tahta imali işleri ile

    emprenye işleri. K Gİ

    YAPI İŞLERİ

    31 Bina, duvar, set, baraj, yol, demiryolu,

    köprü, tünel, metro, her türlü raylı sistem,

    iskele, liman, marina, dalgakıran, balıkçı

    barınağı, hava alanı, havai hat, çelik

    konstrüksiyon yapı kanalizasyon, yağmur suyu

    drenajı ve her türlü drenaj sistemleri, kanal,

    kanalet, foseptik, kuyu, havuz, spor tesisleri,

    her türlü sondaj işleri, her nevi yer üstü ve

    yer altı inşaat, su üstü ve su altı inşaatları,

    her türlü temel inşaatı işleri (Ankrajlı istinat

    duvarı, fore kazık yapımı, palplanşlı çalışmalar vb. ),

    yıkım işleri, arazi ölçüm, etüt, araştırma, her

    çeşit onarım ve güçlendirme ve benzeri işler ve bu

    işler için gerekli araç, malzeme, sabit tesis ve

    ekipmanın kullanılması işleri (Teknik hizmetler

    ve yardımcı işlerde kadın ve genç işçi çalışabilir). ___ ___

    32 Her türlü prefabrik yapı elemanı (pabuç, kolon,

    kiriş, aşık, mertek gibi) üretimi ve yerinde montajı

    işleri. ___ ___

    33 Çimento ve betondan eşya ve inşaat malzemesi (Bina,

    karayolu, demiryolu, köprü, baraj ve benzeri üst

    yapılarla, her türlü alt yapılar ve tünellerde

    kullanılan elemanlar) imali ve tatbikatı. ___ ___

    34 Beton, asfalt, çimento, alçı ve kireç gibi yapı

    malzeme ve maddelerinin üretimi, işlenmesi,

    bunlardan elde edilen yarı mamul ve mamul ürünlerin

    hazırlanması ve yerinde uygulanmasına ait işler. ___ ___

    35 Her türlü zeminin hafriyatı, yarma ve doldurulma işleri. ___ ___

    KİMYA SANAYİ İLE İLGİLİ İŞLER

    36 Klorür asidi, sülfat asidi, nitrat asidi vb.

    her çeşit tahriş edici ve yakıcı asitler ile

    sodyum ve potasyum hidroksit, amonyak gibi her

    türlü alkalilerin üretimi ve bunlarla yapılan işler. ___ ___

    37 Aldehitler, ketonlar, eterler, karbon sülfür,

    analin, alkoller, solventler, tinerler, trikloretilen

    ve benzerleri gibi ve parlayıcı maddelerin imali ve

    bunlarla yapılan işler. ___ ___

    38 Ham petrol ve katranların distilasyonu, bitum, madeni

    yağlar ve her türlü akaryakıt ve rafinasyon işleri (

    Maddelerin küçük mikyaslarda yağlama,silme işleri gibi

    kullanılmasına ilişkin işlerde kadın ve genç işçiler

    çalıştırılabilir). ___ ___

    39 Odun ve kömürlerin gazlaştırılmaları, koklaştırılmaları

    ve bunlardan elde edilen bitum, katran gibi ara ve art

    ürünlerin distilasyonu işleri. ___ ___

    40 Doğal gaz, Likit petrol gazı, hava gazı, bio gaz, ve

    asetilen gazı gibi her türlü gaz üretimi, stoklanması

    ve arz işleri. ___ ___

    41 Asfalt ile dam tecrit maddeleri ve yağlamaya özgü,

    olup petrol rafinerilerinde elde edilemeyen sıvı

    ve katı yağların imali işleri. ___ ___

    42 Her türlü patlayıcı madde ve mühimmatın imali,

    depolanması ve nakli işleri. ___ ___

    43 Her türlü zehirli gazların ve savaş gazlarının

    üretimi, kullanılması, depolanması ve nakli işleri. ___ ___

    44 Aktif kömürlerin, diğer aktif maddelerin,ve çeşitli

    kimyasal maddelerin emprenyasyon işleri. ___ ___

    45 Her türlü patlayıcı maddenin kullanıldığı işler ile

    toz ve gaz maskeleri, koruyucu başlık, elbiseler ile

    diğer koruyucuların kullanılması zorunluluğu bulunan

    işler. ___ ___

    46 Piroteknik malzemesi hazırlama ve imali işleri

    (Aydınlatma ve işaret fişekleri, havai fişekler şenlik

    maytapları,tabanca mantarı benzerleri). ___ ___

    47 Kibrit imaline ait işler (Kadın ve genç işçiler kutulama,

    ambalajlama ve diğer yardımcı işlerde çalıştırılabilirler). ___ ___

    48 Parafinden eşya imaline ait işler. K Gİ

    49 Her türlü organik ve anorganik zehirli veya tahriş edici

    maddelerle boya ve vernik imali ve bunlardan meydana gelen

    zehirli ve tahriş edici boyaların kullanılması işleri. ___ ___

    50 Kimyasal gübrelerin üretimi ve depolanması işleri. ___ ___

    51 Selülozik,sentetik ve her çeşit boya imali işleri. ___ ___

    52 Sellüloit imali ve lak nitrosellülozu ile yapılan

    çeşitli kimyasal maddelerin imali işleri. ___ ___

    53 Ensektisit, rodentisit ve tarımsal mücadele ilaçları

    hazırlanması, üretimi ve depolanması işleri. ___ ___

    54 Flor, klor, brom, iyot üretimi ve bunların zarar verici

    türevlerinin imali işleri. Flor, klor, brom, iyot

    üretimi ve bunların zarar verici türevlerinin imali işleri. ___ ___

    55 Organik ve anorganik pigmentlerin imali işleri. ___ ___

    56 İnsan sağlığına zarar verici kimyasal maddelerin

    üretimi, yükleme, boşaltma ve nakli işleri. ___ ___

    57 Akümülatör imali ve seri olarak akümülatörlerin

    bakım ve şarj işleri. ___ ___

    58 Uyuşturucu maddelerin imali işleri. K ___

    59 Bitkisel ve hayvansal yağların üretimi ve bunlardan

    yapılan maddelerin imaline ilişkin işler (Karbon

    sülfür gibi parlayıcı veya tahriş edici solventlerle

    yapılan prine ve benzeri yağlı maddelerden ekstraksiyon

    yolu ile yağ üretimi işlerinde ekstraksiyon kademelerinde

    kadın ve genç işçi çalıştırılamaz). K Gİ

    60 Suni lifler ve diğer sentetik lifler ile bunlardan

    mamul maddelerin imali işleri. ___ ___

    61 Tabakhaneler ile her çeşit deri fabrika ve

    imalathanelerinde tabaklama, nakil ve depolama işleri. ___ ___

    62 Tüylü olarak kullanılacak derileri hazırlama işleri. K ___

    63 Kuş ve hayvan tüyü kıllarının temizlenmesi, didiklemesi,

    ayrılması ve bunlara benzer işler. K Gİ

    64 Ham kürkleri işleme ve boyama işleri. K ___

    65 Kauçuk ve lastik sanayiinde,lastik hamurunun hazırlanmasından

    her çeşit şekillendirilmiş mamul yapımına kadar bütün işler

    (Lastik hamurunun hazırlanmasında kadın çalıştırılamaz). K ___

    66 Plastik maddelerin şekillendirilmesi ve plastik eşya

    imali işleri.(pvc'nin imali ve pvc'den mamül eşyaların

    yapımında genç işçi çalıştırılamaz) K Gİ

    İPLİK,DOKUMA VE GİYİM SANAYİ İLE İLGİLİ İŞLER

    67 Çırçır fabrikalarındaki işler. K Gİ

    68 Pamuk keten,yün,ipek,paçavra ve benzerleri ve harman,

    işleri ile bunların döküntülerini ayırma ve didikleme

    işleri. K ___

    69 Pamuk,keten,yün ipek ve benzerleriyle bunların

    döküntülerinin hallaç haşıl, tarak, presleme ve kolalama

    işleri. K ___

    70 Konfeksiyon ve triko imali işleri. K Gİ

    71 Pamuk, keten, yün, ipek ve benzerleri bunların

    döküntüleri ile iplik ve dokuma işleri. K Gİ

    72 Her türlü ilkel ve mamul maddelerin temizlenmesi,

    boyanması, gazlanması, ağartılması, basılması ve

    hazır hale getirilmesi işleri. K ___

    73 Suni ipek imalinde hazırlama ve üretme işleri. K ___

    74 Pamuk, yün ve sentetik elyaf ile üretilmiş ipliklerden

    dokunarak üretilen bezlerin, verniklenmesiyle

    dayanıklılık veya su geçirmezliği sağlanmış bezler

    imali (Kord bezi, yelken bezi, çadır bezi çuval bezi vb.). K ___

    75 Kıl mensucat, her türlü keçe ve aba imali işleri. K ___

    76 Linolyum ve diğer sert satıhta zemin döşemeleri,

    suni deri (Plastik hariç muşamba ve kaplanmış kumaşlar,

    hasır, lif ve sair keçeler, paspaslar ve her türlü

    elyaftan vatka ve koltukçuluk malzemesi imali işleri),

    bu ürünlerin döküntü ve paçavralarının elyaf haline

    getirilmesi işleri. ___ ___

    77 Tabii ve suni iplikten mamul her türlü dokuma ile deri,

    kürk ve sair cins malzemenin biçilip dikilmesi suretiyle

    her türlü giyecek eşyası imali işleri. K Gİ

    78 Mensucattan hazır eşya imali işleri (Perde, ev tekstili,

    otomobil ürünleri ve benzerleri). K Gİ

    KAĞIT VE SELÜLOZ SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

    79 Kağıt hamuru ve odun hamuru üretimi işleri. K Gİ

    80 Selüloz üretimi işleri. K Gİ

    81 Kağıt ve selüloz üretiminde klor, hipoklorit,

    kükürt dioksit, hiposulfit gibi tahriş edici ve

    zararlı maddelerin üretimi ile çözeltilerinin

    hazırlanması, kullanılması ve geri kazanılması

    işleri. ___ ___

    82 Otomatik makinalarla kağıt, karton, mukavva

    ve kutu imali işleri. K ___

    83 Kağıt ve ürünlerinden yapılan her türlü eşya ve

    malzemenin imali işleri. K Gİ

    GIDA VE İÇKİ SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

    84 Zahire depolarındaki işler ile un ve çeltik

    fabrikalarındaki işler. K Gİ

    85 Ekmekçilik ve her çeşit un ve unlu maddelerden gıda

    maddesi yapımı işleri. K ___

    86 Maya üretim işleri. K ___

    87 Her türlü konserve ve hazır gıda ile hazır

    yemek üretimi işleri. K Gİ

    88 Süt ve sütten mamul gıda maddelerin üretimi

    işleri. K Gİ

    89 Kahve ve kakaonun tesislerde işlenmesi ve

    paketlenmesi işleri. K Gİ

    90 Her türlü bitkinin çiçek, tohum, kabuk,meyve ve

    yapraklarının işlenmesi ve paketlenmesi işleri ile

    bunlardan elde edilen toz, yağ ve diğer mamullerin

    işlenmesi ve paketlenmesi işleri. K Gİ

    91 Bitkisel her çeşit çay yaprakları ile yapılan işlemler

    ve benzeri işler. K Gİ

    92 Her türlü canlı hayvanın kesilmesi, işlenmesi

    ambalajlanması, sakatat tesislerindeki işler

    (Ambalaj ve paketleme işlerinde kadın işçi çalıştırılabilir). ___ ___

    93 Balıkhanede yapılan taşıma, depolama, dondurma,

    çeşitli safhalarda işleme ve diğer işler. K ___

    94 Soğuk hava depolarında ve şoklama odalarında

    yapılan işler. ___ ___

    95 Deniz ve göl tuzlalarıyla kaya tuzu işletmelerinde

    yapılan üretim, rafine, ambalajlama, doldurma

    ve taşıma işleri. ___ ___

    96 Şeker fabrikalarında üretim, hazırlama

    ambalajlamaya ait işler. K ___

    97 Her türlü alkollü,alkolsüz içkilerin ve

    karbon asiti ile yapılmış içeceklerin yapımı,

    arıtılması, karıştırılması, damıtılması ve

    mayalandırılması işleri. K ___

    98 Maden suları ve sodalarının üretimi işleri. K ___

    TÜTÜN SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

    99 Balyaların depolara taşınması ve istiflenmesi

    işleri. ___ ___

    100 İmalathane ve depolardaki aktarma işleri. ___ ___

    101 Sigara, puro, pipo, nargile, enfiye ve çiğnenen

    keyif verici maddelerin imalathane ve fabrikalarında

    yaprak tütün vb. tütünlerin rutubetlendirme, ayırma,

    temizleme, filtreleme işleri, harman, kıyım, sarım ve

    ambalaj işleri. K ___

    ENERJİ ÜRETİMİ, NAKLİ VE DAĞITIMI İLE İLGİLİ İŞLER

    102 Buhar, gaz ve sair muharrik kuvvet üretimiyle ilgili

    işler. ___ ___

    103 Elektriğin üretimi, nakli ve dağıtımı işleri, elektrik

    bakım ve onarım işleri. ___ ___

    104 Hareket halinde bulunan makine, motor ve aksamı ile

    transmisyon tertibatının yağlanması, tamiri ve temizlenmesi

    gibi işler ve benzeri işler. ___ ___

    NAKLİYE BENZERİ İŞLER

    105 Araçsız olarak yirmi beş kilodan yukarı ağırlık

    taşıma, boşaltma ve yükleme işleri. ___ ___

    106 El arabası gibi araçlarla elli kilodan yukarı ağırlık

    taşıma, boşaltma ve yükleme işleri. ___ ___

    107 Üç ve dört tekerlekli ve pedallı arabalarla altmış

    kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme

    işleri. ___ ___

    108 En çok %10 rampalı yerlerde vagonetlerle üç yüz kilodan

    yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri. ___ ___

    109 Gaz, petrol, su ve benzeri maddelerin her çeşit boru

    vasıtasıyla taşınması ve bu nakil hatlarında yapılan

    bakım, onarım, tamirat ve benzeri işler. ___ ___

    110 Çuvallama, fıçılama, istifleme ve benzeri işler. K ___

    111 İnsan ve eşya taşımaya özgü taşıt araçlarında pilotluk,

    kaptanlık, şoförlük ve bunlara yardımcılık işleri. K ___

    112 Her türlü taşıt araçlarında makinistlik arabacılık,

    frencilik, makasçılık ve bunlara yardımcılık işleri

    (yardımcı işlerde genç işçiler çalışabilir). K ___

    TARIM VE HAYVANCILIK İŞLERİ

    113 Denizlerde göllerde ve nehirlerde balık ve diğer

    hayvanların ve bitkilerin avlanması, toplanması,

    üretilmesi, (bunlardan elde edilecek ürün ve yan ürünler)

    ve dalyan işleri. ___ ___

    114 Hayvansal gübre işleri. ___ ___

    115 Her nevi bitki tohumu, hububat, bakliyat ve çeşitli

    gıda ürünlerinin tesislerde elenmesi, paketlemesi

    ve çeşitli merhalelerde işlenmesi işleri. K Gİ

    116 Tarım ilaçları kullanımı işleri ___ ___

    ARDİYE VE ANTREPOCULUK

    117 Ardiyeler, antrepolar, umumi mağazalar ve

    iskelelerde yapılan her türlü ambarlama,

    depolama, yükleme ve boşaltma işleri. ___ ___

    HABERLEŞME

    118 Posta, telefon, telgraf, telsiz, radyo, televizyon

    gibi iletişim araçları için yapılan her türlü yapım,

    bakım ve onarım işleri. ___ ___

    ÇEŞİTLİ İŞLER

    119 Asbest tozları ile yapılan her çeşit imalat

    ile (Dam tecrit malzemesi, çimento ve asbest

    esaslı borular, kauçuklu ve plastikli yer döşemeleri

    imali, çeşitli sanayi ürünleri, kişisel koruyucular

    gibi) asbest hamuru hazırlama ve şekillendirme işleri. ___ ___

    120 Sünger avcılığı işleri. ___ ___

    121 Süngerleri temizleme, yıkama, beyazlatma ve

    boyama işleri. K ___

    122 İtfaiye işleri. ___ ___

    123 Ocakçılık, ateşçilik işleri ile ocak ve baca

    temizleme işleri. ___ ___

    124 Tatil köyü, otel, motel, kaplıca işletmeleri,

    yurt vb. bünyesindeki mutfak, bulaşıkhane,

    çamaşırhane, ütü odalarında yapılan işler

    (Yardımcı işlerde genç işçiler çalışabilir). K ___

    125 Kanalizasyon ve fosseptik işleri. ___ ___

    126 Her türlü çöp ve atık maddeler (toplanması,

    taşınması, depolanması, işlenmesi, yok edilmesi vb.)

    ile ilgili işler. K ___

    127 Paçavracılık ve üstüpücülük işleri. K ___

    128 Bataklık kurutma, su altı ve toprak altı işleri ile

    suya girilerek yapılan her türlü işler. ___ ___

    129 Düşme ve kayma tehlikesi olan yüksek yerlerde yapılan

    her türlü işler. ___ ___

    130 Radyoloji işleri ile radyum ve radyo aktif maddelerle

    ve radyasyon yayan her türlü cihazla (Çeşitli röntgen,

    magnetik rezonans ve benzeri elektronik cihazlar)

    çalışılan işler. K ___

    131 Vahşi veya zehirli hayvan bulunduran bahçelerdeki ve

    hayvan terbiyesi yapılan yerlerdeki her türlü işler. K ___

    132 Üzerine kayıt yapılan film, disk ve benzeri cisimlerin

    yapılması işleri. K ___

    133 Her türlü mürekkep ve mürekkep ihtiva eden malzeme

    imali işleri. K Gİ

    134 Keten, kenevir ve jütten iplik, sicim, halat imali ve

    bunlarla yapılan dokuma işleri. K ___

    135 Hastane, bakteriyoloji ve kimya laboratuarları,

    eczacılık (ilaç imali, ham maddesi imali ve benzeri)

    işleri. K ___

    136 Hayvan tahniti işleri. K ___

    137 Kemik, boynuz, tırnak ve hayvan kanı ile

    ilgili üretim işleri. K ___

    138 Tutkal, jelatin ve kola imali işleri. K Gİ

    139 Metalden matbaa harfi imali ve

    klişe imali işleri. ___ ___

    140 Deri sanayiinde mamul derilere yüz ve fantezi

    fason yapma ve derileri perdahlama işleri. K ___

    141 Makinasız deniz nakil araçlarında (Mavna, şat

    ve benzerleri) yapılan bütün işler. K ___

    142 Yüzer vinç ve taraklarda yapılan işler. ___ ___

    143 Hava alanlarındaki uçuşa hazırlık işleri ile yer

    hizmetleri ve bakım işleri. K ___

    144 Uçaklarda yapılan bütün işler ve uçaklarla

    yapılan ilaçlama ve yangın söndürme işleri. K ___

    145 Motorlu ve motorsuz her türlü kara ve demiryolu

    taşıtları ile yük veya yolcu taşıma işleri. K ___

    146 Kara, demiryolu, deniz ve göl taşıt araçları için

    bakım, ikmal, onarım ve park yerlerinde yapılan işler. K ___

    147 Her türlü yem, ara maddesi hazırlama, ambalajlama

    ve yem üretimi işleri. K ___

    148 Her türlü siloculuk işleri. K ___

    149 Matbaacılık işleri (Her türlü basım işleri,

    ciltçilik, klasör, dosya imali ve benzeri işler). K ___

    150 Her türlü ozalit, fotokopi, teksir, ilan ve reklam

    basım işleri. K ___

    151 Yüzey aşındırıcı, temizleyici malzemelerin üretimi

    işleri (Zımpara taşı ve zımpara kağıdı gibi). K ___

    152 Her türlü katı ve sıvı ara ürün ve nihai ürünlerin

    ambalajlanması, paketlenmesi ve dolumu işleri. K ___

    153 Deri, suni deri, plastik, ağaç ve diğer malzemelerden

    mamul her türlü ayakkabı, terlik ve benzerleri

    imalat işleri. K ___

    EK - II

    AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞACAKLARA AİT İŞE GİRİŞ / PERİYODİK MUAYENE FORMU

    İŞYERİNİN

    Sicil no:

    Unvanı:

    Adresi:

    Tel ve faks:

    İŞÇİNİN

    Adı ve soyadı:

    Cinsiyeti:

    Eğitim durumu:

    Medeni durumu:       Çocuk sayısı:

    Ev Adresi:

    Tel:

    Mesleği:

    Yaptığı iş:

    Çalıştığı bölüm:

    Daha önce çalıştığı yerler:

    İşkolu          Yaptığı iş      Giriş-çıkış tarihi

    1.

    2.

    3.

    Özgeçmişi:

    Kan grubu:

    Konjenital/kronik hastalık:

    Bağışıklama:

    - Tetanoz:

    - Hepatit:

    - Diğer:

    Soygeçmişi:

    Anne         Baba      Kardeş      Çocuk

    TIBBİ ANAMNEZ:

    1. Son bir yıl içinde aşağıdaki yakınmalardan herhangi birini geçirdiniz mi?

             Hayır      Evet      Tarih

    - Balgamlı öksürük

    - Nefes darlığı

    - Göğüs ağrısı

    - Çarpıntı

    - Sırt ağrısı

    - İshal veya kabızlık

    -   Eklemlerde ağrı

    -   Diğer (Belirtiniz)

    2. Son bir yıl içinde aşağıdaki hastalıklardan herhangi birini geçirdiniz mi?

             Hayır       Evet      Tarih

    - Kalp hastalığı

    - Şeker hastalığı

    - Böbrek rahatsızlığı

    - Sarılık

    - Mide veya oniki parmak ülseri

    - İşitme kaybı

    - Görme bozukluğu

    - Sinir sistemi hastalığı

    - Deri hastalığı

    -   Besin zehirlenmesi

    -   Diğer (Belirtiniz)

    3. Son bir yıl içinde hastanede yattınız mı?

    Hayır      Evet   ise tanı                     

    4. Son bir yıl içinde önemli bir ameliyat geçirdiniz mi?

    Hayır      Evet   ise nedir                     

    5. Son bir yıl içinde iş kazası geçirdiniz mi?

    Hayır      Evet ise nedir                     

    6. Son bir yıl içinde Meslek Hastalıkları Hastanesi'ne gittiniz mi?

    Hayır      Evet ise tanı                     

    7. Son bir yıl içinde Maluliyet aldınız mı?

    Hayır      Evet ise nedir ve oranı                  

    8. Şu anda herhangi bir tedavi görüyor musunuz?

    Hayır       Evet ise nedir                     

    9. Sigara içiyor musunuz?

    Hayır

    Bırakmış   ..........ay/yıl önce      .............ay/yıl içmiş   ...........adet/gün içmiş

    Evet      ..........yıldır      ..............adet/gün

    10. Alkol alıyor musunuz?

    Hayır

    Bırakmış   ..............yıl önce      ..............yıl içmiş      ................sıklıkla içmiş

    Evet      ...............yıldır      ..............sıklıkla

    FİZİK MUAYENE SONUÇLARI:

    a) Duyu organları

       - Göz

       - Kulak-Burun-Boğaz

       - Deri

    b) Kardiyovasküler sistem muayenesi

    c) Solunum sistemi muayenesi

    d) Sindirim sistemi muayenesi

    e) Ürogenital sistem muayenesi

    f) Kas-iskelet sistemi muayenesi

    g) Nörolojik muayene

    ğ) Psikiyatrik muayene

    h) Diğer

    -TA:   /   mm-Hg

    -Nb:      / dk.

    -Boy:       Kilo:      BMI:

    LABORATUVAR BULGULARI:

    a) Biyolojik analizler

    - Kan

    - İdrar

    b) Radyolojik analizler

    c) Fizyolojik analizler

    - Odyometre

    - SFT

    d) Psikolojik testler

    e) Diğer

    KANAAT VE SONUÇ:

    1-

    .işinde/işyerinde bedenen çalışmaya elverişlidir.

    2- Raporda işaret edilen arızalar tedavi edilmek koşuluyla elverişlidir.

       İMZA                  TARİH: ........ / ......... / ..................

    PERİYODİK MUAYENELER:

    (Bu kısma, meslek hastalıkları da dikkate alınarak periyodik muayene sonuçları yazılacaktır. Periyodik muayenede yapılan tetkiklerin sonuçları rapor ekinde bulunacaktır.)

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100