Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ

    ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ

    Çevre ve Orman Bakanlığı Özel İhtisas Komisyonları Yönetmeliği

    Resmi Gazete Tarihi: 12/07/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25520

    Çevre ve Orman Bakanlığından

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, çevre ve orman ile ilgili alanlarda Özel İhtisas Komisyonlarının kurulması ve çalışma usul ve esaslarının belirlenmesidir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik Özel ihtisas Komisyonları ile Özel Bilim ve Mühendislik Komisyonlarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 8/5/2003 tarihli ve 25102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 36 ncı maddesi gereğince hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

    Bakan: Çevre ve Orman Bakanını,

    Komisyon: Özel İhtisas, Bilim ve Mühendislik Komisyonlarını,

    APK Kurulu Başkanlığı: Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığını,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Kuruluş ve Görevler

    Kuruluş

    Madde 5 - Komisyonlar geçici nitelikli olup, Bakanlık görevlerine ilişkin konularda özel ihtisas gerektiren çalışmaları gerçekleştirmek üzere, Bakanlık ilgili biriminin teklifi ve Bakanın onayı ile oluşturulur.

    Komisyonlarda; alanlarında uzmanlaşmış yerli ve yabancı bilim, meslek ve mühendislik kuruluş uzmanları görevlendirilir.

    Komisyonlara ilişkin onaylarda, görevlendirilecek uzmanların yapacakları çalışmalar, nitelikleri, kuruluşları, çalışma süreleri ve görevlendirme biçimleri ile Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen ve ilgili mevzuat uyarınca yapılacak ödemeler açıkça belirtilir.

    Görevler

    Madde 6 - Komisyonların görevleri şunlardır:

    a)Yapılacak çalışmaların gerektirdiği ihtisas alanında araştırma ve inceleme yöntemlerini belirlemek, bu yöntemlere göre araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak,

    b) Araştırma ve inceleme sonuçlarını değerlendirmek, yayıma hazır hale getirmek ve Bakanlığa sunmak,

    c) Özel ihtisas alanına ilişkin bilimsel yayınları izlemek ve Bakanlıkça sağlanması için öneride bulunmak,

    d) Özel ihtisas alanına ilişkin konularda çalışmalar yapan araştırmacı, bilim adamı ile kurum ve kuruluşları tespit etmek, isim ve adresleri derlemek ve Bakanlığa sunmak,

    e) Özel ihtisas alanına giren çalışmalara ilişkin konularda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla çalışma süresi içinde gerekli koordinasyonu sağlamak,

    f) Çalışma konularına ilişkin konularda faaliyet raporları düzenlemek ve Bakanlığa sunmak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çalışma Esasları

    Toplantı Usulü

    Madde 7 - Komisyonlar ilk toplantılarını Bakanlık Müsteşarının daveti üzerine yaparlar. Komisyonlar ilk toplantılarında Komisyon Başkanını, komisyon başkan yardımcısını ve çalışma takvimi ile programını belirler. Belirlenen çalışma takvimi ve programı Bakanlığa sunulur.

    İlk toplantının ardından komisyonlar çalışma takvimlerinde belirlenen sürelerde kendiliğinden üçte iki çoğunluk sayısıyla toplanırlar ve salt çoğunlukla karar alırlar. Oy sayısının eşit olması halinde toplantıya başkanlık eden üyenin oy verdiği taraf çoğunluk sayılır.

    Toplantılarda çalışma programına göre ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen görevlere ilişkin çalışmalar değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

    Toplantılarda başlıklı kağıtlara yazılmış toplantı tutanakları tutulur ve Başkan ile üyelerce imzalanır.

    Kurulacak her bir komisyonun toplantı sayısı yılda yirmi dörtten fazla olamaz. Ancak: Tabii afetler, tehlikeli ve acil müdahale gerektiren hallerde kurulacak komisyonların toplantı sayısı, ihtiyaca göre belirlenir.

    Toplantı Yeri

    Madde 8 - Komisyonların toplantı yeri Ankara'dır. Ancak, zorunlu ve gerekli hallerde toplantı yerinin değiştirilmesi Komisyonca Bakanlığa önerilebilir. Önerinin Bakanlıkça onaylanması halinde toplantı yeri değiştirilebilir.

    Alt Komisyonlar

    Madde 9 - Komisyonlar gerekli hallerde kendi üyelerinden oluşan alt komisyonlar kurabilirler. Alt komisyonların çalışmalarının eşgüdümü Komisyon Başkanınca sağlanır.

    Faaliyet Raporları

    Madde 10 - Komisyonlar yaptıkları çalışmalara ilişkin olarak aylık faaliyet ve çalışmaların tamamlanmasının ardından sonuç raporlar düzenlerler ve Bakanlığa sunarlar. Raporların şekli Bakanlıkça belirlenir.

    Seyahatler

    Madde 11 - Komisyon üyeleri, araştırma ve inceleme çalışmalarına ilişkin olarak yıllık çalışma programında belirtilen ve Bakanlığın onayı ile her bir üye için iki defadan çok olmamak üzere yurt dışı ve yurt içi seyahatler yapabilirler. Bakanlıkça onaylanan seyahatlere katılan komisyon üyeleri seyahatlere ilişkin olarak ayrıca bir rapor düzenler ve bu raporlar aylık faaliyet raporlarının eki olarak Bakanlığa sunulur

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Komisyon Çalışmalarına İlişkin Giderleri

    Komisyon Çalışmalarına İlişkin Giderler

    Madde 12 - Bakanlık mensubu olmayan komisyon üyelerinin aşağıda belirtilen giderlerinin tamamı Çevre ve Orman Bakanlığı bütçesine kaydedilen özel ödenekten, Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Temizlenmesine İlişkin Bazı Giderler ile Bu Hususlarda Verilecek Kredilere İlişkin Esas ve Usuller çerçevesinde karşılanır.

    Komisyon üyelerine 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca harcırah ödenir.

    Komisyon üyelerince yapılan ve Bakanlıkça yayımlanması uygun görülen araştırma ve incelemelere ilişkin olarak üyelere telif ve tercüme ücreti ödenir. Ödenecek bu ücret 9/1/1996 tarihli ve 22518 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen miktarları geçmemek üzere her yıl Bakan tarafından belirlenir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Sekreterya ve Raportörlük

    Madde 13 - Sekreterya ve raportörlük hizmetleri Komisyonca yürütülür.

    Koordinasyon ve Bilgi Toplanması

    Madde 14 - Komisyonların çalışmalarına ilişkin Bakanlık birimleri, komisyonlar ile kuruluşlar arası eşgüdüm ve komisyonların çalışmalarında ihtiyaç duyduğu bilgiler, APK Kurulu Başkanlığı tarafından sağlanır.

    Sorumluluk

    Madde 15 - Komisyon Başkanları komisyon çalışmalarının bu Yönetmelik esaslarına göre yürütülmesinden ve komisyon üyelerinin işlevlerini süratli kolay ve verimli bir şekilde yapmalarını sağlamaktan sorumludur. Başkan yardımcıları başkana görevlerinde yardımcı olmaktan ve başkanın bulunmadığı durumlarda başkanlık görevini yerine getirmekten sorumludur.

    Komisyon çalışanları bu görevleri dolaysıyla öğrendikleri sırları veya gizli kalması gereken diğer hususları açıklayamazlar, kendilerinin veya üçüncü şahısların faydasına kullanamazlar.

    Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

    Madde 16 - 24/12/2000 tarihli ve 24270 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Bakanlığı İhtisas Komisyonları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 17 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 18 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100