Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK

    GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK

    Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik

    Resmi Gazete Tarihi: 14/07/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25522

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerindeki gebe, yeni doğum yapmış veya emziren işçilerin işteki güvenlik ve sağlığının sağlanması ve geliştirilmesini destekleyecek önlemler uygulamak ve bu işçilerin hangi dönemlerde ne gibi işlerde çalıştırılmalarının yasak olduğunu, çalıştırılabileceği işlerde hangi şart ve usullere uyulacağını, emzirme odalarının veya çocuk bakım yurtlarının (kreş) nasıl kurulacağını ve hangi şartları taşıyacağını belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamındaki kadın işçi çalıştıran işyerlerine uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 88 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Gebe işçi: İşverenini, durumu hakkında herhangi bir sağlık kurumundan alacağı belge ile bilgilendiren gebe işçiyi,

    Yeni doğum yapmış işçi: Yeni doğum yapmış ve işverenini durumu hakkında bilgilendiren işçiyi,

    Emziren işçi: 0-1 yaş arası çocuğunu emzirmekte olan ve işverenini durumu hakkında bilgilendiren işçiyi,

    Emzirme odaları: Bir yaşından küçük çocukların bırakılması, bakılması ve işçilerin çocuklarını emzirmeleri için ayrılan odaları,

    Yurt/Çocuk bakım yurdu/Kreş: 0-6 yaş (6 yaşını tamamlamayan) arasındaki çocukların bakım ve eğitimlerinin yapıldığı yerleri

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Genel Değerlendirme

    Madde 5 - Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren işçilerin güvenlik ve sağlığı için tehlikeli sayılan kimyasal, fiziksel ve biyolojik etkenlerin ve sanayi proseslerinin - süreçlerinin işçiler üzerindeki etkileri değerlendirilerek bunlar için alınacak önlemler aşağıda belirtilmiştir.

    Bu önlemler, işçilerin yaptıkları işle bağlantılı hareketleri, duruşları, zihinsel ve bedensel yorgunluğu da kapsar.

    a) Fiziksel ve zihinsel yorgunluk ile ilgili olarak; gebe, yeni doğum yapmış ve emziren işçilerin çalışma saatleri ve ara dinlenmeleri geçici olarak yeniden düzenlenir, söz konusu işçilerin çalışma saatlerinin gece süresine ve gebe işçilerin çalışmalarının günün erken saatlerine rastlamaması için gereken önlemler alınır.

    b) Postüral problemler ile ilgili olarak; çalışma mahalli ve çalışma düzeni, gebe, yeni doğum yapmış ve emziren işçilerin postüral (duruş) problemlerini ve kaza riskini azaltacak şekilde yeniden düzenlenir, mümkün olduğu durumlarda oturarak çalışmaları sağlanır.

    Gebeliğin durumuna göre yorgunluğun ve diğer postüral problemlerin azaltılması veya ortadan kaldırılması için dinlenme araları ihtiyaca göre daha sık ve uzun olarak düzenlenir.

    c) Yüksekte çalışmalarda, gebe işçinin çalışma yerlerinin platform, merdiven gibi yüksek ve düşme tehlikesi olan yerlerde olmaması için gerekli düzenlemeler yapılır.

    d) Çalışma saatleri ve çalışma hızı ile ilgili olarak; çalışma hızının, saatlerinin ve işteki yoğunluğun işçinin önerileri dikkate alınarak mümkün olduğunca uygun hale getirilmesi için gerekli şartlar sağlanır.

    e) Gebe ve yeni doğum yapmış işçinin yalnız çalıştırılmaması esastır. Ancak zorunluluk halinde gebe ve yeni doğum yapmış işçinin yalnız çalıştırılması gerektiğinde işyerinde bulunan diğer çalışanlarla kolayca iletişim sağlayabilmeleri için gerekli önlemler alınır.

    Ayrıca işçinin uygun tıbbi ve diğer destekleri alabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılır, acil yardım prosedürlerinde bu durum göz önüne alınır.

    f) İş stresi ile ilgili olarak; gebe, yeni doğum yapmış ve emziren işçiyi, çalışma koşulları, çalışma saatleri, müşterilerle ve üçüncü kişilerle ilişkiler, iş yükü, işini kaybetme korkusu gibi stres faktörlerinden koruyucu önlemler alınır.

    Düşük veya ölü doğum yapmış veya doğumdan sonra bebeğini kaybetmiş işçiyi stresten korumak için özel itina gösterilir.

    g) Gebe işçinin, ayakta çalışması gereken işlerde, mümkün olan durumlarda oturması sağlanır, sürekli oturarak veya ayakta çalışma engellenir, çalışmanın böyle düzenlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda dinlenme araları artırılır, ayrıca hamileliğin gelişimine göre gerekli önlemler alınır.

    h) Dinlenme ve diğer iyileştirici olanakların sağlanması ile ilgili olarak; gebe işçinin sigarasız ve dumansız bir ortamda gerekli aralıklarla oturarak veya rahatça uzanacak şekilde fiziksel ve zihinsel olarak dinlenmesini sağlayacak şartlar temin edilir. Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren işçinin sık tuvalete gitme ihtiyacı göz önüne alınarak uzun süreli çalışmalar ve ekip çalışmaları bu gereksinime uygun olarak düzenlenir, ayrıca enfeksiyon ve diğer hastalıklara karşı gerekli hijyen şartları sağlanır. Gebe ve yeni doğum yapmış işçinin, kişisel ihtiyaçları göz önüne alınarak, beslenme molasının, temiz içme suyu temininin ve diğer ihtiyaçlarının kendileriyle de istişare edilerek karşılanması sağlanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Özel Hükümler

    Özel Riskler

    Madde 6 - Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren işçinin güvenlik ve sağlığı için tehlikeli sayılan kimyasal, fiziksel ve biyolojik etkenlerin ve sanayi proseslerinin işçinin üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi sonucu, bunlar için alınacak genel önlemlerle birlikte aşağıda belirtilen durumlarla ilgili riskler ve alınacak özel önlemler belirtilmiştir;

    a) Fiziksel etkenlerden;

    1) Şok ve titreşim ile ilgili olarak; gebe işçinin, ani darbelere, sarsıntıya, uzun süreli titreşime maruz kalacağı işlerde ve iş makinelerinde, delicilerde çalıştırılmaları yasaktır.

    Vücudun alt kısmını, bilhassa karın bölgesini etkileyen düşük frekanslı uzun süreli titreşime ve sürekli sarsıntıya maruziyeti de önleyecek tedbirler alınır.

    2) Gürültü ile ilgili olarak; gebe işçinin çalıştığı yerdeki gürültü seviyesinin, en düşük maruziyet etkin değeri olan 80 dB(A) yı geçmemesi sağlanır. Eğer gürültü seviyesi düşürülemiyorsa işçinin yeri değiştirilir.

    Kişisel koruyucularla da olsa limitleri aşan gürültülü ortamda gebe işçilerin çalıştırılmaları yasaktır.

    3) İyonize radyasyon ile ilgili olarak; gebe işçi iyonize radyasyon kaynaklarının bulunduğu yerlerde çalıştırılmaz, bu gibi yerlere girmemesi uyarı levhaları ile belirtilir.

    Emziren işçi radyasyonla kirlenmiş olan yerlerde ve işlerde çalıştırılmaz.

    4) İyonizasyona neden olmayan radyasyon ile ilgili olarak; gebe, yeni doğum yapmış ve emziren işçinin iyonize olmayan radyasyon kaynaklarından etkilenmesini önleyecek tedbirler alınır.

    5) Soğuk, sıcak ve yüksek basınç ile ilgili olarak; gebe, yeni doğum yapmış ve emziren işçinin yaptığı işin niteliği göz önünde bulundurularak çalıştığı yerlerin sıcaklığının ve basıncının sağlık riski yaratmayacak düzeyde olması sağlanır.

    b) Biyolojik etkenler ile ilgili olarak; gebe, yeni doğum yapmış ve emziren işçinin, 10/6/2004 tarihli ve 25488 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikte tanımlanan grup 2, grup 3 ve grup 4 biyolojik etkenlerin risk teşkil ettiği yerlerde ve işlerde çalıştırılmaları yasaktır.

    Ancak işçinin bağışıklığı varsa durum değerlendirilmesi yapılarak çalışmasına izin verilebilir.

    c) Kimyasal etkenler ile ilgili olarak; kanserojen, mutajen, çok toksik, toksik, zararlı, alerjik, üreme için toksik ve emzirilen çocuğa zararlı olabilen kimyasalların üretildiği, işlendiği, kullanıldığı işlerde gebe, yeni doğum yapmış ve emziren işçinin çalıştırılması esas olarak yasaktır.

    Ancak, işçinin çalıştırılmasında zorunluluk varsa ve teknik olarak bu maddeler daha az zararlı olanlarla değiştirilemiyorsa, gebe işçi, mutajen ve üreme için toksik maddelerle, emziren ve yeni doğum yapmış işçi, emzirilen çocuğa zararlı olabilen kimyasalların dışındaki maddelerle, ancak her türlü önlem alınarak ve sağlık durumları ile maruziyet düzeyleri sürekli kontrol altında tutularak çalıştırılabilir.

    d) Çalışma koşulları ile ilgili olarak;

    1) Gebe ve yeni doğum yapmış işçinin kendilerinin ve bebeklerinin sağlığını olumsuz etkileyecek şekilde elle yükleme ve araçsız taşıma işlerinde çalıştırılmaları yasaktır. Bu tür işlerde risk değerlendirmesi yapılır, gerektiğinde iş değişikliği sağlanır.

    Gebelik süresi boyunca hiçbir surette elle taşıma işi yaptırılmaz.

    2) Kişisel koruyucular gebe, yeni doğum yapmış ve emziren işçiyi tam koruyacak şekilde vücuduna uygun olmalı, bu kişilerin hareketlerine engel olmamalı ve vücut ölçüleri değiştikçe yenileri temin edilmelidir. Uygun koruyucu sağlanamadığı durumlarda işçi bu işlerde çalıştırılamaz

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Değerlendirme ve Bilgilendirme

    Değerlendirme

    Madde 7 - İşçi gebelik ve emzirmeye başlama halinde işvereni bilgilendirir.

    İşveren, gebe, yeni doğum yapmış ve emziren işçi ile ilgili olarak, işyerindeki maruziyetin şeklini, düzeyini ve süresini EK-I, II, III de verilen etkenler, prosesler, çalışma koşulları veya özel bir riske maruz kalma olasılığı bulunan işler için koruyucu veya önleyici önlemler aracılığıyla aşağıdaki kapsamda değerlendirir;

    a) Olası güvenlik ve sağlık risklerinin, gebe, yeni doğum yapmış ve emziren işçilerin gebelikleri ve emzirmeleri üzerindeki olası etkilerinin değerlendirilmesi,

    b) Alınacak önlemlerin kararlaştırılması.

    İşveren, işten kaynaklanan vardiyalı çalışma, işini kaybetme korkusu, iş yükü ve benzeri stres faktörlerini ve kişisel olarak işçiyi etkileyen psikososyal ve tıbbi faktörleri de dikkate almak zorundadır.

    İşyerindeki gebe, yeni doğum yapmış ve emziren işçi, yapılan değerlendirmenin sonuçları ve işte güvenlik ve sağlık amacıyla alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirilir.

    Değerlendirme Sonuçlarını İzleyen Eylem

    Madde 8 - İşveren, değerlendirme sonuçları, gebe, yeni doğum yapmış ve emziren işçi için bir güvenlik veya sağlık riskini veya işçinin gebeliği veya emzirmesi üzerindeki bir etkiyi ortaya çıkardığında, ilgili işçinin çalışma koşullarını ve/veya çalışma saatlerini, bu işçinin bu risklere maruz kalmasını önleyecek bir biçimde, geçici olarak değiştirir.

    Çalışma koşullarının ve/veya çalışma saatlerinin uyarlanması teknik veya nesnel anlamda olanaklı değilse, işveren ilgili işçiyi başka bir işe aktarmak için gerekli önlemleri alır.

    Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, gebe işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz. Başka bir işe aktarılması teknik ve makul olarak mümkün değilse, işçinin güvenlik ve sağlığının korunması için gerekli süre içinde, işçinin isteği halinde ücretsiz izinli sayılması sağlanır. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çalışma Koşulları ve İzinler

    Gece Çalışması

    Madde 9 - Emziren işçinin doğumu izleyen 6 ay boyunca gece çalıştırılması yasaktır.

    Yeni doğum yapmış işçinin doğumu izleyen sekiz haftalık süre sonunda, emziren işçinin ise, 6 aylık süreden sonra gece çalışması yapmasının güvenlik ve sağlık açısından sakıncalı olduğunun hekim raporu ile belirlendiği dönem boyunca, gece çalıştırılması yasaktır.

    Kadın işçiler, gebe olduklarının hekim raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamazlar.

    Çalışma Saatleri

    Madde 10 - Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren işçi günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz.

    Analık İzni

    Madde 11 - Gebe işçinin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmaması esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, hekimin onayı ile gebe işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Ancak bu durumda gece çalışması yaptırılmaz ve gebe işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.

    Yukarıda öngörülen süreler, işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir.

    İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre yıllık ücretli izin hesabında dikkate alınmaz.

    Gebe İşçinin Muayene İzni

    Madde 12 - Gebe işçilere gebelikleri süresince, periyodik kontrolleri için ücretli izin verilir.

    Emziren İşçinin Çalıştırılması

    Madde 13 - Emziren işçilerin, 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde kadınların çalıştırılabilecekleri belirtilmiş olan işlerde çalıştırılabilmeleri için, doğumdan sonraki sekiz haftanın bitiminde ve işe başlamalarından önce, işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, Sağlık Ocağı, Hükümet veya belediye hekimlerine muayene ettirilerek çalışmalarına engel durumları olmadığının raporla belirlenmesi gerekir.

    Muayene sonunda ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasının sakıncalı olduğu hekim raporuyla belirlenen işçi, doğumdan sonra ilk altı ay içinde bu işlerde çalıştırılamaz.

    Emzirme İzni

    Madde 14 - Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.

    ALTINCI BÖLÜM : Oda ve Yurtlarla İlgili Genel Hükümler

    Oda ve Yurt Açma Yükümlülüğü

    Madde 15 - Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın işçi çalıştırılan işyerlerinde, bir yaşından küçük çocukların bırakılması ve bakılması ve emziren işçilerin çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta bir emzirme odasının kurulması zorunludur.

    Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150 den çok kadın işçi çalıştırılan işyerlerinde, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması ve bakılması, emziren işçilerin çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın bir yurdun kurulması zorunludur. Yurt açma yükümlülüğünde olan işverenler yurt içinde anaokulu da açmak zorundadırlar. Yurt, işyerine 250 metreden daha uzaksa işveren taşıt sağlamakla yükümlüdür.

    İşverenler, ortaklaşa oda ve yurt kurabilecekleri gibi, oda ve yurt açma yükümlülüğünü, bu Yönetmelikte öngörülen nitelikleri taşıyan yurtlarla yapacakları anlaşmalarla da yerine getirebilirler.

    Oda ve yurt açma yükümlülüğünün belirlenmesinde, işverenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan tüm işyerlerindeki kadın işçilerin toplam sayısı dikkate alınır.

    Oda ve Yurtlardan Faydalanacaklar

    Madde 16 - Oda ve yurtlardan kadın işçilerin çocukları ile erkek işçilerin annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş çocukları faydalanırlar. Odalara 0-1, yurtlara 0-6 yaşındaki çocuklar alınır.

    Oda ve yurtlarda çocuklarla görevlilerden başkasının bulunması ve bunların amaç dışında kullanılması yasaktır. Yurtlarda 0-2, 3-4, 5-6 yaş çocukları birbirinden ayrı bulundurulur.

    Çocuklar, oda ve yurtlara işbaşı yapılmadan önce bırakılır, işin bitiminde alınır. Anne ve babalar, odaların ve yurtların disiplin ve yönetimine dair kurallara uymak şartıyla ara dinlenmesinde çocuklarını görüp bakımlarıyla ilgilenebilirler.

    Kayıt ve Çıkış

    Madde 17 - Oda ve yurtlara kabul edilen çocuklar, örneği EK-IV de belirtilen kayıt ve kabul defterine yazılır.

    Oda ve yurtlardan tamamen ayrılan çocukların, ayrılış nedeni, tarihi, kiminle çıktığı, gözlem kağıdına ve kayıt kabul defterine işlenir. Çocuğun özel dosyası anne veya babasına verilir.

    Oda ve Yurtlarda Bulunacak Nitelikler

    Madde 18 - Oda ve yurtlar çocukların sağlığının korunması, hava ve güneş ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli nitelikleri taşımalıdır. Oda ve yurtlar bodrum katında, doğrudan açık havaya açılmayan yerlerde olmamalı, pencereleri doğrudan güneş ışığı alacak şekilde olmalıdır. Oda ve yurtlar ayrıca şu nitelikleri de taşımalıdır;

    a) Buralarda, kadın ve velayet hakkına sahip erkek işçi sayısının en az % 10 u oranında yatak, yeteri kadar gözlem odası ve bir emzirme yeri bulunmalıdır. İhtiyaca yetecek kadar yatak, bölme ve diğer araç gereç ilave edilmelidir.

    b) Çocukların bulundurulacağı odaların, taban alanlarının her çocuğa en az 3 metrekare, hacimlerinin her çocuğa en az 8 metreküp hava düşecek ölçüde ve bol ışıklı olması gereklidir. Taban, çocukların sağlığına zarar vermeyecek, kolayca temizlenebilecek bir malzeme ile döşenmeli, duvarlar ve bölmeler yeterli bir yüksekliğe kadar kolayca temizlenebilir bir maddeyle boyanmalı veya kaplanmalı, odalar ve eşya toz tutmayacak şekilde düz ve basit olmalıdır. Çocuk karyolaları ve komodinleri temiz, boyalı, kullanıma ve sağlığa uygun nitelikte olmalı, karyolaların ayarlanabilir yüksek korkulukları bulunmalıdır.

    c) Yurtlarda yeterli büyüklükte bir bahçe ve bu bahçede çocukların dinlenmeleri ve oynamaları için araç ve gereçler bulunmalıdır.

    d) Oda ve yurtlarda, anneler ve görevliler için yeteri kadar tuvalet ve lavabo, her 10 yatağa bir çocuk banyosu, çocuk yatak odalarının bitişiğinde çocukların kullanabileceği lavabolar, yurtlarda ise, ayrıca, çocuklar için yeteri kadar tuvalet bulunmalıdır.

    e) Oda ve yurtlarda, mamaların ve yiyeceklerin hazırlanması, muhafazası, dağıtılması, yedirilmesi, kullanılan araç ve gereçlerin temizlenmesi için gerekli yerler bulunmalıdır.

    f) Oda ve yurtlarda, yatak odalarından ayrı bez değiştirme odaları olmalı, bu odalarda, masa, yatak, şezlong gibi eşyalar, temiz ve kirli bez ve çamaşırların ayrı ayrı konulması için gerekli dolap ve kaplar bulundurulmalı, yatak eşyası ve annelere emzirme esnasında giydirilen gömlekler temiz olmalı ve düzenli olarak korunmalıdır.

    g) Çocuklar emzirme yerlerine çocuk bakıcısı ya da sağlık personeli tarafından getirilir, emzirmenin bitiminde yine aynı kimseler tarafından alınarak temizlik ve bakımları yapıldıktan sonra yataklarına bırakılır.

    Oda ve Yurtlarda Bulundurulacak İlaç ve Tıbbi Gereçler

    Madde 19 - Oda ve yurtların gereken yerlerine çocukların vücut ısılarının ölçülmesi için termometreler konulur, buralarda Yönetmelik EK-V teki çizelgede yazılı olan ve ayrıca işyerinde görevli hekim tarafından gerekli görülen ilaç ve tıbbi gereçler bulundurulur. Bunlar özel bir dolap içinde ve kolayca kullanılabilecek şekilde saklanır ve düzenli olarak işyerinde görevli hekim tarafından gözden geçirilerek bozulmuş veya kullanılmaz duruma gelmiş yahut tükenmiş bulunanların yerlerine yenileri konulur.

    Personel, Yönetim ve Gözetim

    Madde 20 - Oda ve yurtlarda çalışacak yönetici, öğretmen, sağlık personeli ve diğer personelin nitelikleri aşağıda belirtilmiştir;

    a) Yönetici: oda ve yurtların amacına uygun olarak, işleyişle ilgili idari konulardaki her türlü işlerden ve oda ve yurtlardaki çocukların sağlık kurallarına uygun bir ortam içinde yaşama, gelişme ve eğitimlerinin sağlanmasından birinci derecede sorumlu olmak üzere aşağıdaki niteliklerden birine sahip kişilerden biri yönetici olarak görevlendirilir.

    1) Eğitim yönetimi, sosyal hizmetler, çocuk gelişimi ve eğitimi, okul öncesi eğitim, psikoloji, çocuk sağlığı veya çocuk gelişimi ve anaokulu alanlarından birinde yüksek öğrenim görmüş olmak,

    2) Eğitim fakültelerinden veya benzeri yükseköğretim kurumlarından mezun olup okul öncesi öğretmeni unvanını almış olmak.

    b) Öğretmen: çocukların gelişimlerini sağlamak, onlara iyi alışkanlıklar kazandırmak, onları ilköğretime hazırlamak için çocuk gelişimi ve eğitimi veya okul öncesi eğitim alanında yüksek öğrenim görmüş, öğretmenlik formasyonuna sahip kişiler anaokulu öğretmeni olarak görevlendirilir.

    c) Sağlık personeli: oda ve yurtlar işyerlerinde görevli hekimin tıbbi gözetimi altındadır. Çocukların sağlık durumları en az gün aşırı bir hekim tarafından kontrol edilir ve gereği yapılır.

    Çocukların periyodik sağlık kontrollerini yapmak, sağlıkla ilgili kayıtlarını tutmak, salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı gerekli önlemleri almak veya aldırmak, sağlık ve temizlik yönünden gerekli denetimleri yapmak üzere işyeri hekimi ile hemşire görevlendirilir.

    d) Diğer personel: odalarla yurtların emzirme odalarında her 10 çocuk için bir kadın çocuk bakıcısı bulundurulur. Çocuk bakıcılarından en az birinin Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunu veya benzeri mesleklerden olması zorunludur.

    Yurtlarda, her 20 çocuk için bir çocuk bakıcısıyla Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunu veya benzeri meslek mensubu eleman bulundurulur.

    Oda ve yurtlardaki çocuk ve grup sayısına göre beslenme, temizlik ve diğer hizmetler için yeterli sayıda personel istihdam edilir. Bu personel için en az ilkokul diploması veya okur yazarlık belgesi almış ve sağlıklı olma şartı aranır.

    Yukarıda belirtilen personel dışında, işverence gerekli görüldüğü takdirde, sosyal hizmet uzmanı, beslenme uzmanı ve psikolog, Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunlarıyla müzik, güzel sanatlar ve spor dalında ihtisas sahibi elemanlar görevlendirilebilir. Bunlar kendi alanları ile ilgili çalışma programları çerçevesinde faaliyet gösterirler.

    e) Oda ve yurtlarda bulunan çocukların korunmaları amacıyla buralarda çalıştırılacak tüm personel işe girişte ve periyodik olarak akıl ve vücut sağlığı ve bulaşıcı hastalıklar yönünden sağlık kontrolünden geçirilecek, çocukların sağlık ve gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek personel bu işlerde çalıştırılmayacaktır.

    Çocukların Muayeneleri

    Madde 21 - Oda ve yurtlara kabul edilecek çocuklar önce gözlem odasına alınır ve hekim muayenesinden geçirilir. Bulaşıcı veya tehlikeli bir hastalığı bulunmadığı ve portör olmadığı anlaşılanlar hakkında rapor düzenlenir, raporlar çocukların özel dosyalarında saklanır.

    Bulaşıcı veya tehlikeli bir hastalığı olanlar, hastalık kuşkusu bulunanlar veya portör olduğu anlaşılanlar, sağlıklı olduklarının belirlenmesine kadar oda ve yurtlara alınmazlar.

    Oda ve yurtlarda bulunan çocuklardan bulaşıcı hastalığa tutulanlar veya tutulduğundan şüphe edilenler, hekime muayene ettirilmek üzere derhal gözlem odalarına alınırlar.

    Muayene sonucunda bulaşıcı veya tehlikeli bir hastalığa tutulduğu anlaşılan çocuklar, hekimce ya bir sağlık kuruluşuna gönderilir ya da reçetesi verilerek gerekli öğütlerle ailesine teslim edilir.

    Oda veya yurda kabul edildiği gün her çocuk için örneği EK-VI da yer alan bir gözlem kağıdı doldurulur ve özel dosyasına konur. Çocuklar buralarda kaldığı sürece, onların sağlık ve genel gelişme durumları, beden yapıları ve ruhsal özellikleri en az haftada bir defa görevli hekimce örneği EK-VII de yer alan sağlık muayenesi kağıtlarına işlenir.

    Oda ve yurtlarda kalan çocuklara koruyucu aşılar ve serumlar yapılır ve bunlar örneği EK-VIII de yer alan çizelgeye yazılır.

    Çocukların Beslenmesi

    Madde 22 - Oda ve yurtlarda, çocuklara, yaşlarına göre mamaları, kahvaltıları ve yemekleri verilir. Yemek listelerinin ve mamaların düzenlenmesinde görevli hekimin düşüncesi alınır.

    Çocuklara, ayrıca, günde 250 şer gram dayanıklı veya pastörize, bulunmadığı takdirde kaynamış süt veya yoğurt verilir.

    Çocukların Eğitim ve Geliştirilmeleri

    Madde 23 - Oda, yurt ve ana okullarında, çocuklara psikososyal gelişimlerini ve okul öncesi eğitimlerini sağlamak üzere 1/5/1997 tarihli ve 22976 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1475 Sayılı İş Kanununa Tabi İşyerlerinde İşverenlerin Kuracakları Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Eğitim ve İşleyiş Esasları Hakkında Tüzükte belirtilen esaslara göre eğitim verilir.

    İşverenin Yükümlülüğü

    Madde 24 - Oda ve yurtların bina, kuruluş, döşeme, araç, gereç, taşıt, beslenme ve benzeri giderlerinin tamamı işverenlerce karşılanır.

    Buralar, ayda en az bir defa işveren veya vekili tarafından denetlenir. İşveren, işveren vekili, görevli hekim veya bu birimlerin yönetim ve gözetiminden sorumlu olanlarca görülen eksiklikler derhal giderilir.

    Ortaklaşa Kurulan Oda ve Yurtların Yönetimi

    Madde 25 - Oda ve yurtlar birden çok işveren tarafından kurulduğu takdirde, bu işverenler veya işveren vekilleri, ayda en az bir defa toplanarak bu yerlerin yönetimine dair kararları alırlar ve uygulanmasını sağlarlar.

    Oda ve Yurtların Bildirilmesi

    Madde 26 - İşverenler, İş Kanununa tabi işyerlerinde açtıkları oda ve yurtlarla ilgili bilgi ve belgeleri, açılma tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde bir rapor halinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderirler.

    Bu raporda aşağıdaki hususlar belirtilir;

    1) İşyerinin unvanı, bağlı olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü, sicil numarası ve adresi,

    2) İşyerinde çalıştırılan toplam işçi sayısı ve kadın işçi sayısı,

    3) Kuruma alınan çocuk sayısı, cinsiyeti,

    4) Kurumun açık adresi, oda sayısı, oyun yerleri, bahçenin büyüklüğü, bakım ve eğitim araçlarının miktar ve çeşitleri.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Son Hükümler

    Yürürlük

    Madde 27 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 28 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

    EK-I

    Gebze, Yeni Doğum Yapmış ve Emziren İşçilerin Özellikle Çalıştırılamayacağı İşler ve İşyerleri ile Burada Bulanabilecek Önemli Risk Faktörlerini Belirten Tablo

    +----------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+

    İşyeri ve İşyerleri

    Biyolojik Etkenler

    +----------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+

    A)

    Hepatit B-virus (HBV)

    a) İnsanın diş ve sağlık tedavisinin yapıldığı hizmet

    Hepatit C-virus (HCV)

    birimlerinin yanısıra acil ve kurtarma hizmetleri,

    +----------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+

    b) Çocuklara özel hastane ve koğuşlar

    Bordetella Pertussis

    Cornebacterium Dipthriae

    Hepatit A virus (HAV)

    Measles virus

    Mumps virus

    Rubivirus

    Varicella Zoster virus (VZV)

    +----------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+

    c) Enfeksiyon koğuşları ve feçes laboratuarları

    Hepatit A virus (HAV)

    +----------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+

    d) Tüberküloz hastaneleri ve diğer göğüs hastalıkları

    Mycobacterium tüberculosis

    hastaneleri veya koğuşları

    Mycobacterium Bovis

    +----------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+

    e) Patoloji departmanları (otopsi, ölüm sonrası muayene

    Hepatit-D virus (HDV)

    yerleri)

    Mycobacterium tüberculosis

    Mycobacterium Bovis

    +----------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+

    B)

    Hepatit B-virus (HBV)

    a) Kan ürünlerini içeren ilaç ve tıbbi üretim işleri

    Hepatit C-virus (HCV)

    +----------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+

    b) Sütun 2 de belirtilen biyolojik etkenlerden birini içeren

    Hepatit B-virus (HBV)

    aktivitelerin olması durumu

    Hepatit C-virus (HCV)

    Bordetella Pertussis

    Cornebacterium Dipthriae

    Tick-born Encephalitis (CEE) virus

    Hepatit A virus (HAV)

    Hepatit-D virus (HDV)

    Measles virus

    Mumps virus

    Mycobacterium tüberculosis

    Mycobacterium Bovis

    Rubivirus

    Rabies virus

    Varicella Zoster virus (VZV)

    +----------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+

    C) Kuduzla enfekte olma şüphesi olan hayvanlarla yapılan

    Rabies virus

    veterinerlik aktiviteleri

    +----------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+

    D) Tarım, orman ve kereste endüstrisi, bahçıvanlık, hayvan

    Tick-born Encephalitis (CEE) virus

    ticareti, avlanma gibi endemik hastalık alanlarında ve diğer

    bilim alanlarının yanı sıra eğitim ve test (araştırma) enstitüleri

    dahil gıda amaçlı olmayan hayvan ve bitki hammadde

    materyallerini içeren alanlardaki aktivite durumları

    +----------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+

    EK-II

    Kimyasal Etkenlere Ait Tanımlar

    Kimyasal: Doğal halde bulunan veya üretilen veya herhangi bir işlem

    sırasında veya atık olarak ortaya çıkan veya kazara oluşan her türlü element,bileşik veya karışımlardır.

    Tehlikeli kimyasal maddeler: Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir,kolay alevlenir, alevlenir, toksik, çok toksik, zararlı, aşındırıcı, tahrişedici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ve çevre için tehlikeliözelliklerden bir veya birkaçına sahip maddelerdir.

    Yukarıda sözü edilen sınıflamalara girmemekle beraber kimyasal,

    fiziko-kimyasal veya toksikolojik özellikleri ve kullanılma veya işyerinde

    bulundurulma şekli nedeni ile işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risk

    oluşturabilecek maddelerdir.

    Kanserojen maddeler: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kanser oluşumuna neden olan veya kanser oluşumunu hızlandıran

    maddelerdir.

    Mutajen maddeler: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz

    ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran maddeleri,

    Çok toksik maddeler: Çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla

    alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddelerdir.

    Toksik maddeler: Az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında,

    deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara

    veya ölüme neden olan maddelerdir.

    Zararlı maddeler: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla

    emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddelerdir.

    Alerjik maddeler: Solunduğunda, cilde nüfuz ettiğinde aşırı derecede

    hassasiyet meydana getirme özelliği olan ve daha sonra maruz kalınması

    durumunda karekteristik olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden olan

    maddelerdir.

    Üreme için toksik maddeler: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde erkek ve dişilerin üreme fonksiyon ve kapasitelerini azaltan ve/veya doğacak çocuğu etkileyecek kalıtımsal olmayan olumsuz etkileri meydana getiren veya olumsuz etkilerin oluşumunu hızlandıran maddelerdir.

    EK-III

    Gebe İşçilerin Sağlığını İzleme Formu

    +------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------+

    Gebelikte karşılaşılan sağlık problemleri

    İşyerinde çalışanı etkileyen hal ve durumlar

    +------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------+

    Sabah Kusmaları

    Erken Çalışma Saatleri

    Güçlü havalandırma veya mide bulantılarına

    neden olabilecek kokulara veya kötü

    havalandırmaya mazuriyet

    +------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------+

    Sırt ağrısı

    Ayakta durma, yük taşıma ve duruş vaziyeti

    +------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------+

    Varis veya diğer dolaşım problemleri,

    Uzun süreli ayakta durma veya oturma

    hemoroit

    +------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------+

    Sık ve ani tuvalet ihtiyacı

    Düzenli beslenme, yeme, içme imkanları

    Tuvaletin yakınlığı, uygunluğu, yıkanma imkanları

    Hijyen

    İş ve iş mahallini bırakmada zorluk

    +------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------+

    Beden ölçülerinin büyümesi

    Koruyucu elbise ve ekipmanın kullanılması

    Daralan çalışma alanı, yüksekte çalışma

    Beden ölçülerinin büyümesinden dolayı

    Uzanma ve eğilme gerektiren postürler

    beceriklilik, koordinasyon, hareket etme hızı

    ve uzanmada zorluk

    Elle taşıma

    Dar alanlarda çalışmanın getirdiği problemler

    +------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------+

    Yorgunluk/Stres

    Fazla çalışma

    Akşam veya gece çalışması

    Dinlenme aralarının yetersizliği

    Uzun süreli çalışma

    İş yoğunluğu

    +------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------+

    Dengenin Korunması (Emziren kadınlar

    Islak ve kaygan zeminlered yapılan çalışmalar

    için de geçerli

    +------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------+

    EK-IV

    Kayıt ve Kabul Defteri

    ................İşyeri

    Kayıt ve Kabul Defteri

    Emzirme Odası

    Çocuk Bakım Yurdu (Kreş)

    Anaokulu

    +------------+---------------------+---------------+--------------+-----------+---------+---------------+------------+------------+-----------+---------------+

    Kayıt

    Adı, Soyadı

    Annesinin

    Babasının

    Anne

    Yaşı ve

    Oturduğu

    Girdiği

    Çıktığı

    Çıkış

    Kiminle

    Numarası

    Adı-Soyadı

    Adı-Soyadı

    veya

    Doğum

    Yer

    Gün ve

    Gün ve

    Nedeni

    Çıktığı

    Babasının

    Yeri

    Saat

    Saat

    Personel

    Numarası

    +------------+---------------------+---------------+--------------+-----------+---------+---------------+------------+------------+-----------+---------------+

    +------------+---------------------+---------------+--------------+-----------+---------+---------------+------------+------------+-----------+---------------+

    +------------+---------------------+---------------+--------------+-----------+---------+---------------+------------+------------+-----------+---------------+

    +------------+---------------------+---------------+--------------+-----------+---------+---------------+------------+------------+-----------+---------------+

    +------------+---------------------+---------------+--------------+-----------+---------+---------------+------------+------------+-----------+---------------+

    +------------+---------------------+---------------+--------------+-----------+---------+---------------+------------+------------+-----------+---------------+

    +------------+---------------------+---------------+--------------+-----------+---------+---------------+------------+------------+-----------+---------------+

    +------------+---------------------+---------------+--------------+-----------+---------+---------------+------------+------------+-----------+---------------+

    +------------+---------------------+---------------+--------------+-----------+---------+---------------+------------+------------+-----------+---------------+

    +------------+---------------------+---------------+--------------+-----------+---------+---------------+------------+------------+-----------+---------------+

    +------------+---------------------+---------------+--------------+-----------+---------+---------------+------------+------------+-----------+---------------+

    +------------+---------------------+---------------+--------------+-----------+---------+---------------+------------+------------+-----------+---------------+

    +------------+---------------------+---------------+--------------+-----------+---------+---------------+------------+------------+-----------+---------------+

    +------------+---------------------+---------------+--------------+-----------+---------+---------------+------------+------------+-----------+---------------+

    +------------+---------------------+---------------+--------------+-----------+---------+---------------+------------+------------+-----------+---------------+

    +------------+---------------------+---------------+--------------+-----------+---------+---------------+------------+------------+-----------+---------------+

    +------------+---------------------+---------------+--------------+-----------+---------+---------------+------------+------------+-----------+---------------+

    +------------+---------------------+---------------+--------------+-----------+---------+---------------+------------+------------+-----------+---------------+

    EK-V

    Emzirme Odası ve Çocuk Bakım Yurtlarında Bulundurulacak İlaç ve Tıbbi Gereç Çizelgesi

    +--------------------------------------------------+-----------------------------------------------+----------------------------------------------------------+

    İlaç ve Gereç

    Miktarı

    Açıklama

    +--------------------------------------------------+-----------------------------------------------+----------------------------------------------------------+

    Açık ve kapalı yaralar için antiseptik

    250 şer gr.

    Cam kapaklı şişede

    çözelti

    +--------------------------------------------------+-----------------------------------------------+----------------------------------------------------------+

    Amonyak

    50 gr.

    Cam kapaklı şişede

    +--------------------------------------------------+-----------------------------------------------+----------------------------------------------------------+

    Saf alkol

    100 gr.

    Cam kapaklı şişede

    +--------------------------------------------------+-----------------------------------------------+----------------------------------------------------------+

    Oksijenli su

    1 şişe

    Orijinal ambalajda

    +--------------------------------------------------+-----------------------------------------------+----------------------------------------------------------+

    Yanık pomadı

    2 tüp

    Orijinal ambalajda

    +--------------------------------------------------+-----------------------------------------------+----------------------------------------------------------+

    Enjektör

    1 adet

    2 cc

    +--------------------------------------------------+-----------------------------------------------+----------------------------------------------------------+

    Enjektör

    1 adet

    5 cc

    +--------------------------------------------------+-----------------------------------------------+----------------------------------------------------------+

    Enjektör iğnesi

    6 şar adet cilt, adele ve damar için.

    +--------------------------------------------------+-----------------------------------------------+----------------------------------------------------------+

    Damlalık

    6 adet

    +--------------------------------------------------+-----------------------------------------------+----------------------------------------------------------+

    Beden derecesi (termometre)

    6 adet

    +--------------------------------------------------+-----------------------------------------------+----------------------------------------------------------+

    Çengelli iğne

    12 adet

    +--------------------------------------------------+-----------------------------------------------+----------------------------------------------------------+

    Flaster

    2 kutu

    +--------------------------------------------------+-----------------------------------------------+----------------------------------------------------------+

    Talk tozu

    Yeteri kadar

    +--------------------------------------------------+-----------------------------------------------+----------------------------------------------------------+

    Küvet

    2 adet

    +--------------------------------------------------+-----------------------------------------------+----------------------------------------------------------+

    Pens

    2 adet

    +--------------------------------------------------+-----------------------------------------------+----------------------------------------------------------+

    Kulak pensi

    1 adet

    +--------------------------------------------------+-----------------------------------------------+----------------------------------------------------------+

    Makas

    2 adet

    +--------------------------------------------------+-----------------------------------------------+----------------------------------------------------------+

    Bisturi

    1 adet

    +--------------------------------------------------+-----------------------------------------------+----------------------------------------------------------+

    Pamuk

    5 paket

    25 er gramlık

    +--------------------------------------------------+-----------------------------------------------+----------------------------------------------------------+

    Steril gaz idrofil

    5 paket

    +--------------------------------------------------+-----------------------------------------------+----------------------------------------------------------+

    Steril sargı bezi

    5 adet

    Muhtelif büyüklükte

    +--------------------------------------------------+-----------------------------------------------+----------------------------------------------------------+

    Üçgen sargı

    1 adet

    Parmak, baş ve etrafı için

    +--------------------------------------------------+-----------------------------------------------+----------------------------------------------------------+

    Çocuk terazisi

    1 adet

    Emzirme odalarında

    +--------------------------------------------------+-----------------------------------------------+----------------------------------------------------------+

    Boy ölçerli terazi

    1 adet

    Kreşlerde

    +--------------------------------------------------+-----------------------------------------------+----------------------------------------------------------+

    EK-VI

    Gözlem Kağıdı

    ........... İşyeri

    Emzirme Odası

    Çocuk Bakım Yurdu

    Anaokulu

    +-----------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    Adı, Soyadı:

    +-----------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    Kayıt numarası:

    +-----------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    Yatak numarası:

    +-----------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    Yaşı ve doğum yeri:

    +-----------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    Kan grubu:

    +-----------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    Girdiği tarih:

    +-----------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    Girişte boyu ve kilosu:

    +-----------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    Tamamen çıkarıldığı tarih:

    +-----------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    Çıkışta boyu ve kilosu:

    +-----------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    Çıkarıldığı tarihteki genel sağlık durumu:

    +-----------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    Çıkış nedeni:

    +-----------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    Kiminle çıktığı:

    +-----------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    ANASININ

    +-----------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    Adı, Soyadı:

    +-----------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    Yaşı ve doğum yeri:

    +-----------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    Ev adresi:

    +-----------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    İşyeri numarası:

    +-----------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    BABASININ

    +-----------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    Adı, Soyadı:

    +-----------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    Yaşı ve doğum yeri:

    +-----------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    Ev adresi:

    +-----------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    İşyeri numarası:

    +-----------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    EK-VII

    Sağlık Muayene Kağıdı

    .............İşyeri

    Emzirme Odası

    Çocuk Bakım Yurdu

    Anaokulu

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    Tarih

    Ağırlık

    Boy

    Dişler

    Göz

    Kulak

    Solunum

    Dolaşım

    Sindirim

    Sinir ve

    Laboratuar

    Röntgen

    Teşhis

    Yapılan

    Hekim Adı,

    Burun

    Sistemi

    Sistemi

    ve Üriner

    Hareket

    Tedavi ve

    Soyadı

    Boğaz

    Sistemi

    Sistemi

    Öneriler

    İmza

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    +--------+---------------+-------+-------------+---+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+------+-----------+------------+

    EK-VIII

    Aşılar

    .............İşyeri

    Emzirme Odası

    Çocuk Bakım Yurdu

    Anaokulu

    Adı, Soyadı:

    Kayıt Numarası:

    +------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    AŞILAR

    UYGULAMA TARİHİ

    +-------------------------------+-----------------------+---------------+-------------------------------+----------------------+

    1. Aşı

    2. Aşı

    3. Aşı

    Rapel 1

    Rapel 2

    +------------------------------+-------------------------------+-----------------------+---------------+-------------------------------+----------------------+

    ÇOCUK FELCİ

    +------------------------------+-------------------------------+-----------------------+---------------+-------------------------------+----------------------+

    D.B.T.

    +------------------------------+-------------------------------+-----------------------+---------------+-------------------------------+----------------------+

    D.T.

    +------------------------------+-------------------------------+-----------------------+---------------+-------------------------------+----------------------+

    TETANOZ

    +------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    KIZAMIK

    +------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    B.C.G.

    +------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    DİĞER AŞILAR

    +------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    +------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    Yapılan her aşı sayısına uygun olarak bölüm içerisine uygulama tarihini belirtiniz.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100