Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (H) BENDİNDE BELİRTİLEN ALIMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

    4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (H) BENDİNDE BELİRTİLEN ALIMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

    4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (H) BENDİNDE BELİRTİLEN ALIMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Resmi Gazete Tarihi: 15/07/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25523

    Maliye Bakanlığından

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Bu Yönetmelik 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2 nci maddesinde sayılan idarelerin kendi özel mevzuatı uyarınca hak sahiplerine sağlayacakları teşhis ve tedaviye yönelik hizmet alımları ile tedavisi kurumlarınca üstlenilen kişilerin ayakta tedavisi sırasında reçeteye bağlanan ilaç ve tıbbi malzemelerinin kişilerce alımlarına ilişkin esas ve usulleri kapsar.

    Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4964 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle değişik 3 üncü maddesinin (h) bendi ile aynı Kanunun 40 ıncı maddesiyle değişik geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Kanun: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu,

    b) İdare: Kanunun 2 nci maddesinde sayılan idareleri,

    c) Talimat: Maliye Bakanlığınca yayımlanan tedavi yardımına ilişkin ilgili yıl Bütçe Uygulama Talimatını,

    d) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

    e) Sağlık Kuruluşu: Ayakta muayene, tahlil, tetkik, teşhis ve tedavi hizmetleri verilen; kurum tabiplikleri, sağlık ocağı, verem savaş dispanseri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, sağlık merkezi, 112 acil sağlık istasyonları, halk sağlığı labaratuvarları, Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık istasyonu ve dispanserleri, 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan özel sağlık kuruluşlarını,

    f) Sağlık Kurumu: Ayakta veya yatarak muayene, tahlil, tetkik, tıbbi müdahale, ameliyat, tıbbi bakım ve diğer tedavi hizmetleri verilen; eğitim ve araştırma hastanesi olmayan Devlet Hastaneleri, özel dal hastaneleri, Sosyal Sigortalar Kurumu hastaneleri, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ve bölge hıfzıssıhha enstitüleri ve diğer resmi kurum hastaneleri ve 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğine göre ruhsat almış özel hastaneler ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan özel tıp merkezleri ve özel dal merkezleri ile üçüncü basamak sağlık hizmeti veren eğitim ve araştırma hastaneleri, özel dal eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerini,

    g) Hizmet: Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen kişilere sağlık kurum ve kuruluşlarında ayakta veya yatarak verilen teşhis ve tedaviye yönelik hizmetleri,

    h) Mal: Tedavisi kurumlarınca üstlenilen kişilerin ayakta tedavisi sırasında reçeteye bağlanan ilaç ve tıbbi malzemeleri ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Hizmet Alımları

    Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından Hizmet Satın Alınması

    Madde 4 - Bu Yönetmelik kapsamındaki idarelerin kendi özel mevzuatı uyarınca hak sahiplerine sağlayacakları teşhis ve tedaviye yönelik hizmetler, ilgili mevzuatında öngörülen sevk usul ve esaslarına uygun olmak kaydıyla, sağlık kurum ve kuruluşlarından alınır.

    Bu alımlara ilişkin fiyatlandırma ve ödeme ile ilgili hususlarda;

    a) Talimat,

    b) Teşhis ve tedavi amacıyla özel sağlık kurum ve kuruluşlarından hizmet alımına ilişkin mevzuat,

    c) İdareler ile sağlık kurum ve kuruluşları arasında yapılan hizmet alım protokolleri ve tanıya dayalı paket fiyat tarifeleri uygulanır.

    3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ve diğer özel kanunları gereğince hak sahibi olan kişilerin teşhis ve tedavilerine ilişkin hizmetler; tabi oldukları mevzuatta belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ve bu mevzuatta öngörülen haklar kapsamında, sağlık kurum ve kuruluşlarından sağlanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Mal Alımları

    Ayakta Tedavileri Sağlanan Kişilerce Yapılan İlaç Alımları

    Madde 5 - Tedavisi kurumlarınca üstlenilen kişiler, ayakta tedavileri sırasında reçete edilen ilaçlarını tabi oldukları mevzuat hükümleri çerçevesinde; kurumların varsa kendi eczanelerinden, anlaşmalı veya anlaşması olmayan eczanelerden alabilirler.

    Bakanlık, sağlık kurumu ve kuruluşları tarafından ayakta tedavileri sağlanan kişilerin reçete edilen ilaçlarının teminine ilişkin koşulları belirlemek üzere Türk Eczacıları Birliği ile protokol düzenleyebilir.

    İlaç bedelleri kişilerin kurumlarınca ilgili mevzuatında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.

    Tıbbi Malzemelerin Temini

    Madde 6 - Tedavisi kurumlarınca üstlenilen kişilerin ayakta tedavileri sırasında reçeteye bağlanan tıbbi malzemeler, ilgili mevzuatında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kişilerce temin edilir ve bedelleri kişilerin kurumlarınca, Talimata veya kurumların ilgili mevzuatına göre ödenir.

    Yürürlük

    Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100