Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SİCİL, SİCİL AMİRLERİ VE ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

    CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SİCİL, SİCİL AMİRLERİ VE ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

    Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Öğrenci Sicil, Sicil Amirleri ve Ödül Yönetmeliği

    Adalet Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 05/07/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25554

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu gereğince kurulan eğitim merkezlerinde; idare memurluğu ile infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin hizmet öncesi eğitimleri sırasında uygulanacak sicil ve ödül işlemlerindeki usul ve esaslar ile diğer hususları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu gereğince kurulan eğitim merkezlerinde; eğitim ve öğrenim görecek idare memurluğu ile infaz ve koruma memurluğu öğrencilerini kapsar.

    Dayanak

    Madde 3- Bu Yönetmelik, 29/7/2002 tarihli ve 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanununun 18 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakan : Adalet Bakanını,

    Müsteşar : Adalet Bakanlığı Müsteşarını,

    Genel Müdür : Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürünü,

    Genel Müdürlük : Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü,

    Eğitim Merkezi ve Merkezleri : Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi ile bölge eğitim merkezlerini,

    Müdür ve Müdür Yardımcısı : Eğitim merkezleri müdür ve müdür yardımcısını,

    Öğrenci : İdare memurluğu ile infaz ve koruma memurluğu öğrenciliği sınavını kazanarak hizmet öncesi eğitimine alınanları,

    Danışman : Eğitim konusunda öğrencilere yardımcı olmak üzere Öğretim Kurulu tarafından seçilen öğretim görevlisini,

    Uygulamalı Eğitim Gözetmeni : Eğitim programlarında uygulamalı eğitim verecek olan görevliyi,

    Sicil Raporu : Sicil amirlerinin, öğrencilerin mesleğe ilişkin yeterliliklerini ölçmek üzere hazırlanan soruları puanlandırarak, kişiliği ile ilgili konuları ise görüş ve düşüncelerini yazarak dolduracağı belgeyi,

    Sicil Amirleri : Bu Yönetmeliğin ekinde gösterilen sicil amirleri çizelgesinin öngördüğü şekilde sicil raporlarını, birinci, ikinci ve üçüncü derecede yetkili olarak doldurmakla görevlendirilen amirlerini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Sicil ve Değerlendirme İşlemleri

    Öğrenci Sicil Raporu ve Sicil İşlemleri

    Madde 5- Eğitim Merkezlerinde, her öğrenci için bir sicil raporu düzenlenir. Sicil raporu öğrencilerin mesleğe ilişkin yeterliliklerini ölçmek üzere hazırlanan sorular ile kişiliğine ilişkin değerlendirmeyi içerir.

    Sicil amirleri; sicil raporunu, öğrencilerin mesleğe ilişkin yeterliliklerini ölçmek üzere hazırlanan soruları puanlandırarak, kişiliğine ilişkin konuları içeren bölümü ise ilgili öğretim görevlilerinden aldığı bilgi ve raporlar doğrultusunda, eğitim ve öğretim döneminin sonunda EK-B'de gösterilen şekilde her öğrenci için ayrı bir sicil raporu doldurur.

    Öğrencilerin eğitim ve öğretim süresindeki başarı durumları, derslere ilgi ve katılımları, olumlu ve olumsuz hâl ve hareketleri, disiplin notu, disiplin cezaları ve ödülleri ile benzeri konular da sicil raporuna işlenir.

    Sicil Raporunun Gönderileceği Makamlar

    Madde 6- Eğitim sonunda sınıf sorumlusu ve müdür yardımcısı tarafından düzenlenen sicil raporu ilgilinin gizli sicil dosyasına konulmak üzere idare memurluğu öğrencileri için Genel Müdürlüğe; infaz ve koruma memurluğu öğrencileri için bağlı bulundukları adlî yargı adalet komisyonu başkanlığına Genel Müdürlük aracılığı ile gönderilir.

    Sicil Raporunun Saklanması

    Madde 7- Sicil raporu; idare memurluğu öğrencileri için Genel Müdürlükte bulunan dosyalarında, infaz ve koruma memurluğu öğrencileri için bağlı bulundukları adlî yargı adalet komisyonu başkanlığında, eğitim merkezinden çıkarılan öğrencilerin sicil raporları ise eğitim merkezlerinde bulunan şahsî dosyalarında saklanır.

    Sicil raporunun bir örneği ise eğitim merkezinde ilgilinin dosyasında saklanır.

    Gizlilik

    Madde 8- Öğrencilerin sicilleri ile ilgili her türlü yazışmada, belgelerin gönderilmesinde ve sicil raporunun saklanmasında "gizli ve kişiye özel" işaretli zarfların kullanılması zorunludur. Sicil raporu kilitli dolaplarda korunur.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Ödüllendirmeye İlişkin Esaslar

    Öğrencilerin Ödüllendirilmesi

    Madde 9- Ödüllendirme, öğrencilerin yüksek seciyeli, ilim ve ahlâk sahibi kişiler olarak yetişmesini, verilen görevleri tam ve eksiksiz yerine getirerek üstün başarı gösteren kişiler olarak görev yapmalarını sağlamak amacıyla üst amir ve öğretim görevlilerinin iltifatlarına mazhar olması ve onların güven ve sevgilerini kazanmasıdır.

    Öğrenciler, aşağıdaki durumlarda ödüllendirilirler:

    a) Ahlâk ve disiplin yönünden mesleğe yakışır mahiyette tavır ve davranışlar sergilemek,

    b) Eğitim ve öğretimde örnek olacak nitelikte üstün başarı göstermek,

    c) Eğitim merkezine veya ceza infaz kurumları ve tutukevleri teşkilâtına yönelik yeni ve faydalı çalışmalarda bulunmak,

    d) Kendisine verilen görevleri büyük zorluklar karşısında dahi istenilen şekilde ve zamanında yapabilmek,

    e) Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde eğitim merkezinin kamuoyu nezdinde tanınmasını sağlamak ve arkadaşlarına örnek olacak şekilde başarı göstermek.

    Ödüllendirme; sözlü veya yazılı olarak taltif etme ile teşekkürname veya takdirname verilmesi yoluyla olur.

    Ödülün Verilmesi ve Verecek Makam

    Madde 10- Ödüller, eğitim merkezi müdürünce doğrudan verilebileceği gibi müdürün teklifi üzerine Genel Müdürlükçe de verilebilir.

    Sözlü taltifi gerektiren münferit durumlar, danışman veya uygulamalı eğitim gözetmenlerinden itibaren tüm sıralı amirlerce takdir edilebilir. Bu durum öğrenciye, yalnız veya sınıfı önünde sözlü olarak bildirilir, tarih ve sebepleri ile birlikte öğrencinin özlük dosyasına konulur. Öğrenci îlân panosunda duyurulur.

    Eğitim merkezi müdürünce verilen yazılı taltif kararı, bütün öğrencilerin veya yalnızca öğrencinin bulunduğu sınıfın öğrencilerinin huzurunda okunur.

    Teşekkürname veya takdirnameler bizzat eğitim merkezi müdürü veya görevlendireceği öğretim görevlisi tarafından düzenlenecek bir törenle verilir.

    Bakan, Müsteşar ve Genel Müdürün ödüllendirme hakları her zaman için saklı olup, ödülün mahiyeti Bakan, Müsteşar veya Genel Müdür tarafından takdir ve tayin olunur.

    Ödül, öğrencinin raporuna işlenir ve bir sureti dosyasına konulur.

    Yürürlük

    Madde 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

    EK-A SAYILI CETVEL

    ÖĞRENCİ SİCİL AMİRLERİ

    +----------------------------+----------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+

    Birinci Sicil Amiri

    İkinci Sicil Amiri

    Üçüncü Sicil Amiri

    +----------------------------+----------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+

    Öğrenci

    Sınıf Sorumlusu

    Müdür Yardımcısı

    Müdür

    Öğretim Görevlisi

    +----------------------------+----------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+

    EK-B

    T.C.

    ADALET BAKANLIĞI

    Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

    CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ

    ..................... EĞİTİM MERKEZİ

    ÖĞRENCİ SİCİL RAPORU

    +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    ÖĞRENCİNİN +---------------------------------+

    Adı ve Soyadı :....................................................................................

    Doğum Tarihi :....................................................................................

    Öğrenci Numarası :....................................................................................

    Sicil Raporunun Ait

    Olduğu Tarih :....................................................................................

    +---------------------------------+

    +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM

    MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SİCİL RAPORUNUN DOLDURULMASI VE

    UYGULANACAK NOT YÖNTEMİ

    Sınıf sorumlusu öğretim görevlisi ve eğitim merkezi müdür yardımcısının dolduracağı

    bu rapor öğrencinin kişisel ve mesleki yeterliklerini ölçmek üzere hazırlanmıştır. Bu raporda

    toplam yirmi yedi değerlendirme maddesi bulunmaktadır. Her bir değerlendirme maddesi 100

    puan üzerinden notlandırılır ve toplam madde sayısına bölünerek ortalama bulunur. Her bir sicil

    amirince bu şekilde belirlenen sicil notlarının toplamının sicil amiri sayısına bölünmesi ile

    öğrencinin sicil notu ortalaması bulunur. Buna göre sicil notu ortalaması:

    a) 60'tan 75'e kadar olanlar Orta,

    b) 76'dan 89'a kadar olanlar İyi,

    c) 90'dan 100'e kadar olanlar Çok İyi

    Derecede başarılı olmuş, olumlu; 59 ve daha aşağıda not alanlar ise yetersiz görülmüş,

    olumsuz sicil almış sayılır. Sicil notu ortalaması hesaplanırken kesirler tam sayıya tamamlanır.

    +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    SİCİL AMİRLERİNİN ÖĞRENCİNİN GENEL DURUMU VE DAVRANIŞLARI HAKKINDAKİ

    GENEL DÜŞÜNCELER

    +--------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------+

    I. SİCİL AMİRİNİN DÜŞÜNCESİ

    II. SİCİL AMİRİNİN DÜŞÜNCESİ

    +--------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------+

    +--------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------+

    SİCİL AMİRLERİNİN ÖĞRENCİNİN KİŞİSEL DURUMU

    İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMESİ

    +-----------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------+

    SORULAR

    1'inci Sicil Amirinin Notu

    2'nci Sicil Amirinin Notu

    +-----------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------+

    1. Sorumluluk bilinci

    +-----------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------+

    2. Dürüstlüğü

    +-----------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------+

    3. Kılık ve kıyafetine gösterdiği özen

    +-----------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------+

    4. Öğrenme isteği

    +-----------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------+

    5. Araştırmacılığı

    +-----------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------+

    6. Kendini geliştirme ve yenileme çabası

    +-----------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------+

    7. Yazılı ve sözlü anlatım becerisi

    +-----------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------+

    8. Düzen ve dikkati

    +-----------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------+

    9. Karar verme yeteneği

    +-----------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------+

    10. Uyumu

    +-----------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------+

    11. Dedikodudan kaçınması

    +-----------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------+

    12. Yansızlığı

    +-----------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------+

    13. Amir, öğretim görevlileri ve arkadaşlarına karşı davranışları

    +-----------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------+

    14. Temsil yeteneği

    +-----------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------+

    15. Çalışkanlığı

    +-----------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------+

    16. Güvenilir olması

    +-----------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------+

    17. Verimliliği

    +-----------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------+

    18. Kendine güveni

    +-----------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------+

    19. İletişim kurma becerisi

    +-----------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------+

    TOPLAM

    +-----------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------+

    SİCİL AMİRLERİNİN ÖĞRENCİNİN MESLEKİ DURUMU

    İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMESİ

    +-----------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------+

    SORULAR

    1'inci Sicil Amirinin Notu

    2'nci Sicil Amirinin Notu

    +-----------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------+

    1. Uygulamada tarafsızlığı

    +-----------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------+

    2. Kanun, yönetmelik ve emirlere uyması

    +-----------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------+

    3. Görevini tam ve zamanında yapması

    +-----------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------+

    4. İnsan haklarına saygısı

    +-----------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------+

    5. Görevini yerine getirirken uygun araçları kullanabilme

    yeteneği

    +-----------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------+

    6. Görevine bağlılığı

    +-----------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------+

    7. Çalışma arkadaşları ile işbirliği yapma ve ekip

    çalışmasında görev alması

    +-----------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------+

    8. Görevi ile ilgili gizlilik kurallarına uyması

    +-----------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------+

    TOPLAM

    +-----------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------------------+

    ALDIĞI DİSİPLİN CEZALARI

    ALDIĞI ÖDÜLLER

    +-----------------------------------+----------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+

    TARİHİ

    İÇERİĞİ

    TARİHİ

    İÇERİĞİ

    +-----------------------------------+----------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+

    +-----------------------------------+----------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+

    +-----------------------------------+----------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+

    +-----------------------------------+----------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+

    +-----------------------------------+----------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+

    ÖĞRENCİNİN SİCİL NOTU ORTALAMASI: ..........................................................................................................

    ÖĞRENCİNİN BAŞARI DERECESİ : ..........................................................................................................

    +----------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------+

    1'İNCİ SİCİL AMİRİNİN

    2'NCİ SİCİL AMİRİNİN

    +----------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------+

    Adı Soyadı : .......................................................

    Adı Soyadı : ....................................................

    .......................................................

    ....................................................

    Görevi : .......................................................

    Görevi : ....................................................

    İmzası :

    İmzası :

    +----------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------+

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100